Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 21. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

- Juče senavr-

šilo25godinaod smrti Srđa-

naAleksića, Trebinjcakoji je

ratne 1993. godineu svom

gradu izgubioživot nakon

što sugana smrt pretukla če-

tvoricavojnikaRepublike

Srpske, dok jepokušavaoda

odnjihovogbatinanja spasi

sugrađanina, Bošnjaka, Ale-

naGlavovića.

Posthumno je dobio brojna

priznanja i odlikovanja za svo-

je plemenito djelo, ali ne i u

rodnomTrebinju. Sjećanja na

Srđana Aleksića ne blijede ni

nakon četvrt vijeka od njegove

smrti. Bašuvihorugrađanskog

rata dogodilo se jedno od naj-

plemenitijihdjelanaovimpro-

storima, ali djelo zbog kojeg je

Srđan izgubio život.

Braneći Bošnjaka, druga, su-

građanina, od batinanja vojni-

ka Republike Srpske i sam je

pretučen na trebinjskom trgu,

da bi šest dana kasnije podle-

gaopovredama.

Onjegovomdjelumnogo sepi-

salo i pričalo, snimljen je po-

tomifilm,,Krugovi“.Srđanovo

djelo živi svih ovih godina, da-

nas možda jače nego ikad, ka-

zao jeurazgovoruzaTelevizu-

juCrneGorenjegovotacRade.

- Doživljavamda Srđan svojim

djelomnijeuludopoginuo.Ne-

što što pomaže svakom onom

ko ga je usvojio da bude bliži

drugu, prijatelju i svakom čo-

vjeku koga sretnemo na ulici -

kazao jeRade.

I dok je Srđan posthumno do-

bijao priznanja širom regiona,

u rodnom Trebinju stvari idu

sporo.Na

jednoj strani, grandi-

oznim spomenikom odata je

počast borcima stradalimu ra-

tu, ali ne i Srđanovomdjelu čo-

vjekoljublja ni najmanjim obi-

lježjem.

Rade vjeruje da ipak većina

Trebinjaca duboko u srcu pre-

poznaje veličinu Srđanovog

čina. Baš kao što je to, ističe s

ponosom, prepoznala i Crna

Gora kada je u Podgorici prije

skoro pet godina Srđan dobio

bulevar.

Pored Podgorice, Srđan je do-

bio ulice u Pančevu, Sarajevu,

Beogradu,trguNovomPazaru.

Odlikovan je zlatnom meda-

ljom Miloš Obilić i Ordenom

časti RS sa zlatnim zracima.

Njegove ubice osuđene su na

po 28mjeseci zatvora.

R.P.

Navršilo se 25 godina od smrti hrabrog Trebinjca

SrđanAleksić nije uludo poginuo

PODGORICA

– Nauka je

nekada, posebno u 19. i 20.

vijeku, imala svrhu, dok danas

svjedočimo hiperprodukciji

naučnoistraživačkih radova,

što znači da njihov kvalitet,

kao i primjena i praktičnost u

svakodnevnom životu nijesu

više na prvommjestu.

Otkrića u nauci u posljednjih

200 godina, kako je za Pobje-

du kazao profesor sa Elektro-

tehničkog fakulteta Univer-

ziteta Crne Gore dr Radovan

Stojanović, nikada ne bi bila

napravljena pod pritiskom

savremene naukometrije

– discipline omjerenju i ana-

lizi nauke koja se pojavila u

posljednjih pedesetak godina.

Prema njegovim riječima,

potreba da se mjere rezultati

je prirodna, ali su, umeđuvre-

menu, naučni radovi postali

unosan posao zbogminimal-

nog ulaganja i maskimalnog

pro ita, čiji su potencijal prepo-

znale privatne kompanije. Ako

se nastavi sa birokratizacijom

nauke i njenom službomu

političke svrhe, smatra Sto-

janović, nećemo imati epo-

halnih otkrića kao u 19. i 20.

vijeku.

Potencijal

Kako je rekao, nekada su se

rezultati nauke mjerili vreme-

nom, koje predstavlja „najsu-

rovije rešeto“ za dokazivanje

kvaliteta, te da li je neka ideja

dobra i korisna za društvo.

- Sa pojavomneoliberaliz-

ma, koji je administrativnog

karaktera, stvorila se potreba

da svaki zaposleni mora da

„opravda sopstveno posto-

janje“ i pare koje je primio

za određeno istraživanje. U

nauci, s druge strane, stvari

nijesu proste – ne možete da

izdate fakturu za nešto što

ste radili, nego je vaša faktura

naučni rad – opisao je Stoja-

nović.

Na taj način su, prema njego-

vim riječima, nastale naučne

liste i naukometrija, koja se

zasniva na statistici i mjerenju

„svega i svačega“ – čitanosti,

gledanosti i slično.

- Sada se vodi borba čija će

lista biti najpriznatija, ko će da

uspije na tržištu da nametne

svoju listu, pa je naukometrija

pretežno kontrolisana od stra-

ne privatnihmagnata, odno-

sno kompanija koje i nemaju

baš mnogo veze sa naukom,

nego pretežno idu za pro itom

– objasnio je Stojanović.

Kako je kazao, čuvena „SCI“

lista, svjetski priznata za vred-

novanje naučno-istraživačkih

radova, nastavak je imperije

Tompson porodice, a njen

osnivač Dejvid Tompson je 18.

na Forbsovoj listi najbogatijih

ljudi na planeti.

Izdavaštvo

Izdavaštvo je, kako je istakao,

veoma staro – prvi časopis

pojavio se još 1665. godine,

što, prema njegovim riječima,

znači da je kultura publikova-

nja u časopisima veoma stara.

- Tada je postojao veoma mali

broj časopisa, pa je najveći

broj naučnih otkrića publiko-

Radovi

Hiperprodukciju naučnih radova ne prati kval

ILUSTRACIJA

Kod nas trend

publikovanja

radova ne prati

trend opšteg

dobra, odnosno

razvoja društva.

Na taj način

se pojavljuje

disproporcija –

imamo naučnike

koji imaju svjetski

priznate radove,

a nijesu u stanju

da naprave ni

najprostiju stvar,

odnosno da

izbace nijedan

proizvod – rekao

je Stojanović

van u njima. Međutim, naučnici

su počeli da se ponašaju kao

investitori i krenuli transformi-

sati naučni kapital – rekao je

Stojanović.

Na svjetskomnivou, precizirao

je, za skoro 350 godina, broj

časopisa je rastao po stopi od

3,4 odsto godišnje, što znači da

se broj aktivnih časopisa dupli-

rao svakih 20 godina.

- Ako više publikuješ imaš veće

šanse da napreduješ, zara-

diš, samim timpostaješ više

uticajan u društvu i naučnim

sferama, možeš da imaš veći

pristup fondovima i nastaviš da

cirkulišeš u tomneprekidnom

krugu publikovanja – opisao je

Stojanović.

U sociologiji se, prema njego-

vim riječima, hiperpublikovanje

zove kapital kredibilnosti, dok

Od 2013. odbranjena

151 doktorska disertacija

Direktorica Centralne uni-

verzitetske biblioteke UCG

Bosiljka Cicmil za Pobjedu

je objasnila da u toj visokoo-

brazovnoj ustanovi posjedu-

ju „open access“ repozitori-

jumdigitalnih dokumenata,

implementiran 2012. godine,

koji predstavlja sistem za

trajno arhiviranje, čuvanje,

indeksiranje i korišćenje

digitalnih dokumenata koji

nastaju u toku

nastavnog i

naučnoistra-

živačkog rada

na UCG.

- U digitalnom arhivu ima 151

doktorska disertacija. To su

sve disertacije odbranjene

od 2013. godine, kao i dio od

osnivanja UCG. Sa Ekonom-

skog fakulteta posjedujemo

37 doktorskih disertacija,

Elektrotehničkog 24, Filozof-

skog 18, a sa Građevinskog

fakulteta 17 – precizirala je

Cicmil.

Prema njenim riječima, od

2013. godine na Metalur-

ško-tehnološkom fakultetu

odbranjeno je 12 doktorskih

teza, na Pravnom 12, Prirod-

no-matematičkomosam, a

na Medicinskomodbranjeno

je šest doktorskih disertacija.

- Na Fakultetu političkih

nauka i Filološkom fakultetu

odbranjeno je po pet dok-

torskih teza, na Fakultetu

za pomorstvo tri, dok su

na Mašinskom i Fakultetu

za sport i izičko vaspitanje

odbranjene po dvije doktor-

ske disertacije – navela je

Cicmil.

Društvene nauke najrealnije

Prema mišljenju profesora dr Radovana Stojanovića, društve-

ne nauke su najrealnije i moraju postati prioritet u narednim

fazama razvoja nauke i obrazovanja u našoj zemlji.

- Ako tehničar napravi grešku neki sistemneće raditi nekih

pola sata, problem će se stvoriti, ali brzo će se i riješiti. Ako

ljekar napravi grešku, izgubiće se ljudski život, a to je strašan

gubitak. Ali, ako u društvenimnaukama, odnosno društve-

nim sistemima napravite grešku, onda odoše – generacije –

ilustrovao je primjerima on.

BosiljkaCicmil

PODGORICA

-NaMedicin-

skomfakultetu jedo sadadi-

plomirao481 ljekar, 71 stoma-

tolog, 190 farmaceuta, 368

visokihmedicinskih sestara i

830 fizioterapeuta, saopštio

jedekanGoranNikolić. On je

kazaoza sajtUniverzitetada

jeMedicinski fakultet poslije

20godinapostojanjautvrdio

svojemjestouvisokomobra-

zovanjuCrneGore.

- Mobilnost studenata Medi-

cinskogfakultetajenašastvar-

nost. Cilj nam je da svaki stu-

dent svih studijskih programa

tokom studija posjeti neki

drugi univerzitet i stekne

iskustva.Iziskustvasmostekli

zaključakda je tovrlokoristan

dio obrazovnog procesa - re-

kao jeNikolić.

Nikolić jepodsjetioda je formi-

ran Centar za naučnoistraži-

vački rad koji vodi istraživač sa

iskustvom u vođenju međuna-

rodnihprojekataiistraživačkih

zadataka.

- Među mladim ljekarima po-

stoji jasna težnja da svoju bu-

dućnost vežu i za istraživanja,

a ne samo za praktični ljekar-

ski, stomatološki i farmaceut-

ski rad. Centar jeplanirandau

budućnosti bude pokretač ra-

zvojaMedicinskog fakulteta -

kazao je on.

Nikolić smatra da poslovi ve-

zani za biomedicinske nauke

koji se stiču na Medicinskom

fakultetu Univerziteta Crne

Goreimajuvelikuperspektivu

ubudućnosti.

-Oni nijesupodložni tehnološ-

koj revoluciji. Uvijek ćeuzašti-

ti zdravlja biti potreban stoma-

tolog, farmaceut, medicinska

sestra, ljekar. To neće moći da

bude zamijenjeno nekim dru-

gim tehnološkim rješenjima -

kazao je on.

Zato, navodi on, opredjeljenje

mladih da studiraju biomedi-

cinskenaukenekonstatuje sta-

gnaciju tokom proteklih godi-

na.

- Naprotiv, prateći trendove u

evropskomprostoru, zadržava

najviši stepen interesovanja.

Naši studijski programi su već

godinama popunjeni poslije

prvogupisnogroka-naglasioje

Nikolić.

S.P.

Ne jenjava interesovanje za studiranje naMedicinskom fakultetu

Za 20 godina diplomirao 481 ljekar

Bulevar SrđanaAleksićauPodgorici

PODGORICA

- Peticiji za

poništenje svih nezakonitih

upisa Srpske pravoslavne

crkve nad crnogorskim

manastirima i crkvama i nji-

hovo vraćanje u vlasništvo

državi Crnoj Gori, pristupio

je i Ivan Brajović, predsjednik

parlamenta i predsjednik

Socijaldemokrata – saopšteno

je iz Crnogorske pravoslavne

crkve.

Kako se navodi, peticiji su

pristupili i predsjednici većeg

broja parlamentarnih i van-

parlamentarnih stranaka,

Ranko Krivokapić - SDP,

Dritan Abazović - Ura, Andrija

Popović - Liberalna partija,

Dragan Ivančević - Crnogor-

ska i mnogi drugi ugledni gra-

đani, profesori, akademici.

- Već nakon sedamdana od

početka potpisivanja elek-

tronske peticije, koju je pokre-

nuo Vesko Karadžić iz Udru-

ženja Crnogoraca Kanade, i

ova dva dana potpisivanja uz

ličnu kartu po crnogorskim

gradovima, peticiji je pristupi-

lo ukupno blizu 3.000 građa-

na – navode iz CPC.

Podsjeća se da je CPC otvorila

prostorije svojih crkvenih

opština za potpisivanje

peticije, a od ponedjeljka će

i Crnogorska otvoriti svoje

službene prostorije u Budvi,

Cetinju, Podgorici i Bijelom

Polju, svakim radnimdanim

od 10 do 12 h.

- Peticija traje do 28. februara,

nakon čega će biti upuće-

na državnimorganima na

razmatranje kada počinje i

redovno proljećno zasijeda-

nje Skupštine Crne Gore.

Kako ističu, neuspjele su sve

insinuacije i uvrede koje dola-

ze od strane SPC i medija koji

oni kontrolišu, koje lažima i

podmetanjima pokušavaju da

ovu legitimnu demokratsku

inicijativu dezavuišu i osujete

– ističu iz CPC.

Iz CPC podsjećaju da je i

Uprava za nekretnine na

inicijativu njihovog pravnog

tima obećala da će formirati

nezavisnu ekspertsku grupu

koja bi sprovela analizu upisa

eparhija Srpske crkve nad

manastirima i crkvama u

Crnoj Gori.

- Postoji procedura tzv. obno-

va katastra, predviđena čla-

nom 71. Zakona o državnom

premjeru i katastru, kada

državni organ po službenoj

dužnosti može da sprovede

reviziju upisa. Jasno je da bi

obnova katastra dokazala

da je tz. ,,MPC SPC“, koja nije

registrovana kao vjerska

zajednica u Crnoj Gori, upi-

sana bez ikakvog pravnog

osnova i dokumentacije na

više od 70 odsto objekata, i

da će se takav upis poništiti –

smatraju iz CPC.

Dodaju da je peticija jasno

izražena volja građana da se

napokon zaokruži nacionalni

identitet i učvrsti nezavisnot

obnovljena na referendumu

21. maja 2006. godine.

R. P.

CPC saopštila da je inicijativu za vraćanje crnogorskihmanastira

i crkava u vlasništvo države do sada potpisalo 3.000 građana

Peticiju podržao

predsjednik Skupštine i

lideri nekoliko stranaka

Univerzitet CrneGore