Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 21. januar 2018.

Ekonomija

Radi se idejno

rješenje za

Sutomore

PODGORICA

- Javnopredu-

zeće zaupravljanjemorskim

dobromCrneGore iniciralo

je izmjenumodela raspodjele

prihodaodnaknade zakori-

šćenjemorskogdobradabi,

kako se ističe, primorskeop-

štinekvalitetnije ispunjavale

ugovoreneobaveze.

Kako je Pobjedi kazao direktor

ovog preduzeća Predrag Jelu-

šić, u skladu sa Zakonom o fi-

nansiranju lokalne samoupra-

veJavnopreduzećesvojprihod

dijeli sa šest primorskih opšti-

nanačijoj se teritoriji ostvaruje

prihod.

- Podaci nam govore da je od

2012. godine, direktno u kase

primorskih opština ukupno

prenešeno 16,7miliona eura, sa

namjenom održavanja komu-

nalnog reda, hortikulturalnog

uređenja i javne rasvjete u zoni

morskogdobra. Iporedznačaj-

nih sredstava koje se slivaju u

opštinske kase neke od njih ni-

jesu u stanju da obavljaju nave-

deneugovorneobaveze–kazao

je Jelušić.

Upravo zbog toga, kako ističe,

Morskodobrojepokrenulopo-

stupak izmjene zakonskih rje-

šenja sa predlogomda se od 50

odstosredstavakoja seprenose

lokalnim upravama Herceg

Novog, Kotora, Tivta, Budve,

BaraiUlcinja,20odstoprenesu

direktno komunalnim predu-

zećima u timopštinama.

- Cilj je da se efikasnije obavlja-

Novimzakonombolje

upravljanje plažama

Novi Zakon o turizmu, smatra Jelušić, trebalo bi da dopri-

nese napretku podizanja kvaliteta i standarda privremenih

objekata u zoni morskog dobra, ali će i stvoriti preduslove za

redukovanje njihovog broja.

- Značajan napredak kroz ovo zakonsko rješenje očekujemo

i u upravljanju sidrištima za plovila na mehanički i motorni

pogon i u oblasti nautičkog turizma. Jedan odmogućih bene-

ita zakona je propisivanje osnova za donošenje podzakon-

skih akata (pravilnika, uredbi) koji će namomogućiti primje-

nu rješenja Strategije održivog upravljanja plažama – odno-

sno propisivanje vrsta i tipova kupališta - kazao je Jelušić.

Obezbijeđen parking za stanovnike Starog grada

Jelušić ističe da je Morsko

dobro raspisalo krajemprošle

godine tender za davanje u

zakup privremene lokacije sa

namjenomobavljanja djelat-

nosti parking usluga na dijelu

Stare autobuske stanice u

površini od 1.500metara kva-

dratnih i da je na tom tenderu

pristigla samo jedna ponuda

od preduzeća ,,Parking servis“

d.o.o. Budva.

- Naš cilj je bio da se kroz

tendersku dokumentaciju de i-

nišu posebni uslovi koji će oba-

vezati korisnika prostora da 50

odsto parkingmjesta rezerviše

za stanovnike budvanskog

Starog grada i privrednike

koji djelatnost obavljaju u bli-

zini, čime će se dijelom riješiti

dugogodišnji problemparki-

ranja. Jedan od uslova koji će

biti sastavni dio ugovora sa

budućim korisnikomodnosi

se na obavezu rješavanja pro-

blema otpada i kontejnera koji

se nalaze na toj lokaciji tik uz

ugostiteljske objekte i šetalište

– kazao je Jelušić.

Pizana bez

obaveze

postavljanja

mobilijara

Početkomprošlogmjeseca

Morsko dobro je iniciralo kod

Ministarstva održivog razvo-

ja i turizma Izmjenu plana

objekata privremenog karak-

tera u zoni morskog dobra za

period 2016 2018. godine za

prenamjenu korišćenja bud-

vanske plaže Pizana.

- Nova izmjena plana de i-

nisala je Pizanu kao javnu

plažu bez obaveze postavlja-

nja plažnogmobilijara. Naš

cilj je bio da se pored dvije

postojeće gradske plaže (Slo-

venska plaža – ispod hotela

,,Park“ i dio Petrovačke

plaže), obezbijedi još jedno

gradsko kupalište u kontakt

zoni budvanskog Starog

grada – istakao je Jelušić.

Prvi put u Crnoj Gori

kupališta za kućne ljubimce

Planovi Morskog dobra su i više nudističkih, porodičnih, ali i

prvi put u Crnoj Gori pet friendly kupališta i uskoro se očeku-

je i izrada strategije održivog upravljanja plažama kojom će

se uraditi analiza stanja.

- Predložiće se nova kategorizacija za organizaciju kupališta.

Ona će uvesti diversi ikaciju kupališta u skladu sa turističkim

trendovima i potražnjom - kazao je Jelušić.

Završetak strategije očekuje se u prvoj polovini ove godine.

ju poslovi održavanja čistoće,

zelenih površina i bujičnih ka-

nalauzonimorskogdobra–na-

veo je Jelušić.

Prema njegovim riječima, do

krajaprošlegodineMorskodo-

brozaključilo je 1.349ugovora i

ostvarilo prihod od naknade za

korišćenje morskog dobra od

6.646.140 eura. Kako dodaje,

Upravni odbor Morskog dobra

na sjednici u novembru prošle

godine usvojio je Plan korišće-

nja sredstava zaovugodinuko-

jim se planira prihod u iznosu

od 7.050.000 eura, a od čega će,

nakon usmjeravanja 50 odsto

prihoda primorskim opština-

ma, Javno preduzeće raspola-

gati prihodom u iznosu od

3.500.000 eura.

Planovi

Jedanodvažnijihprojekatako-

jeMorsko dobro realizuje u sa-

radnji sa opštinom Bar i Mini-

starstvom održivog razvoja i

turizma je izgradnja saobraćaj-

nice,šetalištaitrgauSutomoru.

Uskoro se dobija idejno rješe-

nje, nakon čega Jelušić kaže da

ih očekuje izrada glavnog pro-

jekta i početak realizacije ure-

đenja obalne zone uSutomoru.

On je dodao da Morsko dobro

učestvuje u finansiranju

izgradnje420metaradugogše-

tališta uKrašićima kao i uređe-

nju šetališta na tivatskoj plaži

Belane. Trenutno je u toku ten-

derski postupak koji je raspisa-

la opštinaTivat kaonosilac.

Kroz saradnju sa opštinom

HercegNovi, ističe, započeta je

izgradnja druge faze šetališta

Pet Danica na potezuod ,,Gale-

ba“ do ,,Mimoze“. Ovaj proje-

kat većim dijelom finansira

Morsko dobro, dok je opština

HercegNovi nosilac poslova.

- U opštini Kotor smo počet-

kom ljetnje turističke sezone

završili drugu fazu pješačke i

biciklističke stazenapotezuod

Risna do Perasta, sada nas oče-

kujepostavljanje javnerasvjete

duž novoizgrađene pješačke

staze. Projekat šetališta Javno

preduzeće finansira u cjelosti -

kazao je Jelušić.

U ovoj godini, ističe naš sago-

vornik, očekuju i izgradnjupri-

staništa uKamenarima.

-Razlogiosnovniciljizgradnje

pristaništa je bezbjednije,

funkcionalnije i brže odvijanje

saobraćaja na trajektnoj liniji

Lepetane - Kamenari - Lepeta-

ne - kazao je on.

U prvoj polovini ove godine

očekuju i početak sanacije

obalne - pomorske infrastruk-

ture pristaništaŽanjice, prista-

ništa i mandraća u Baošićima,

mula u Baošićima, pristaništa i

lokalnog mandraća u Kumbo-

ru.

Sidrišta

- Krajemprošle godine završe-

na je Studija prirodnih uslova

za formiranje nautičkih sidri-

šta u zoni tivatskog i budvan-

skog zaliva, koja nam je ponu-

dila modele za postavljanje

vezovanasedamlokacijauTiv-

tu i dvije lokacije u Budvan-

skom zalivu. Plan Javnog pre-

duzeća je da naredne godine

započne proceduru za realiza-

ciju ovog posla, koje će za re-

zultatimatiuvođenjeredakada

je riječ o sidrenju i vezivanju

malih i srednjih plovila na po-

menutim lokacijama - kazao je

Jelušić.

Morsko dobro je prvi put ove

godine objavilo tendere za se-

zonsko ustupanje pristaništa i

privezišta na Primorju, a kako

ističe Jelušić, cilj ovihpostupa-

kajedaseobezbijedepreduslo-

vi za regularno funkcionisanje

privezišta i pristaništa što čini

osnov za odvijanje priobalnog

Građani sve više kupuju

domaće proizvode

PODGORICA

- Crnogorski

građani sve više kupuju doma-

će proizvode, a u narednom

periodu se očekuje nastavak

trenda rasta potrošača koji

tim proizvodima daju pred-

nost, saopšteno je iz Privredne

komore (PKCG).

- Očekujemo da će biti nastav-

ljen trend rasta potrošača

koji daju prednost domaćim

proizvodima u odnosu na uve-

zene - kazali su predstavnici

PKCG.

Oni su podsjetili da je PKCG, u

cilju jačanja svijesti o potrebi

kupovine domaćih proizvoda,

pokrenula akciju pod nazivom

,,Kupujmo domaće – dobro

iz Crne Gore“, jer domaći

proizvođači još traže mjesto

za svoje proizvode na crno-

gorskom tržištu bez obzira na

kvalitet po kojem su ispred

konkurencije.

U PKCG smatraju da će se

udruženim sredstvima i zajed-

ničkom akcijom svih aktera u

lancu proizvodnje i potrošnje,

države, udruženja, proizvođa-

ča, trgovaca, potrošača i kroz

turizam stvoriti ambijent za

bolje pozicioniranje domaćih

proizvoda.

Oni su dodali da je najava

Ministarstva ekonomije u vezi

projekta o zakupu rafova u

trgovačkim lancima, koji će se

realizovati ove godine, naišla

na pozitivne komentare pri-

vrednika koji do sada nijesu

bili zadovoljni načinom na

koji ih država štiti i podržava

domaću proizvodnju.

PKCG je, kako su podsjetili

njeni predstavnici, 2008.

godine inicirala realiza-

ciju projekta pod nazi-

vom ,,Dobro iz Crne Gore“,

koji podrazumijeva da se

crnogorski proizvodi vrhun-

skog kvaliteta označavaju tim

kolektivnim žigom zaštićenim

u Zavodu za intelektualnu

svojinu. Pravo korišćenja naci-

onalnog žiga ,,Dobro iz Crne

Gore“ do sada je stekao 21

crnogorski proizvođač za 95

proizvoda.

- Projekat i nosioci žiga ,,Dobro

iz Crne Gore“ uživaju povje-

renje građana i potrošača i iz

godine u godinu bilježe uspje-

he na domaćem i stranim

tržištima. Prema njihovom

mišljenju, najvažniji doprinos

projekta je rast domaće pro-

izvodnje i jačanje povjerenja

u crnogorske proizvode, ali i

kreiranje novih radnih mjesta -

kazali su iz PKCG.

Oni su naveli da se očekivanja

od realizacije akcije ,,Kupuj-

mo domaće – dobro iz Crne

Gore“ odnose na bolji plasman

domaćih proizvoda, veću pro-

izvodnju i bolje pozicioniranje

domaćih proizvoda u svijesti

potrošača, uz jačanje svijesti

da kupovina domaćih proi-

zvoda, koji su već u značajnoj

mjeri dostigli konkurentnost,

donosi brojne direktne efekte

za budžet iz kojeg se inansira

javna potrošnja.

- Sa povećanjem tražnje za

proizvodima iz Crne Gore doći

će do rasta proizvodnje, osi-

guraće se bolja pro itabilnost

domaćih kompanija, a razvije-

na i jaka privreda je garancija

da će ekonomija, zdravstvo,

obrazovanje i sve ostale obla-

sti od kojih zavisi standard u

jednoj državi biti stabilnije -

saopštili su iz PKCG.

S. P.

Akcija Privredne komore Crne Gore

Podaci Centralne banke za novembar prošle godine

Odobreno

2,72milijarde

eura kredita

PODGORICA

- Banke su na

kraju novembra prošle godine

odobrile kredite od ukupno

2,72 milijarde eura, što je pad

od 0,5 odsto na mjesečnom

nivou.

Prema podacima Centralne

banke (CBCG), u odnosu na

novembar 2016. godine odo-

breno je 11,1 odsto više kredita.

Odnos između kredita i depo-

zita u novembru je bio niži u

odnosu na isti mjesec 2016.

godine i iznosio je 0,85 odsto,

navodi se u novom Biltenu

CBCG.

Banke su po osnovu kredita

najviše potraživale od privre-

de i stanovništva, 76,7 odsto.

Ukupni depoziti su na kraju

novembra ostali nepromije-

njeni u odnosu na oktobar i

iznosili su 3,19 milijardi eura,

dok su na godišnjem nivou

porasli 11,8 odsto.

Oročeni depoziti činili su 38,9

odsto ukupnih, a oni po viđe-

nju 60,3 odsto. Preostalih 0,8

odsto odnosilo se na sredstva

na eskrou računu.

U strukturi oročenih depozita

najveće učešće imali su oni

ročnosti tri mjeseca do jedne

godine, 50,2 odsto. Depoziti

ročnosti od jedne do tri godi-

ne činili su 37,7 odsto.

Ukupni depoziti stanovništva

na kraju novembra iznosili

su oko 1,65 milijardi eura, 0,5

odsto više nego u oktobru,

dok su u poređenju sa istim

mjesecom 2016. godine pora-

sli 9,3 odsto. U ročnoj strukturi

depozita stanovništva oročeni

su činili 47,7 odsto, a oni po

viđenju 52,3 odsto.

S. P.

PredragJelušić

PoglednaSutomore

Pršutausušari

RAZGOVOR:

Direktor Javnog preduzeća za upravljanjemorskimdobro