Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 21. januar 2018.

Politika

smijeniodr BožidaraBojovića.

Cilj jebio ,,rušenje režima, refe-

rendumzastvaranjezajedničke

države sa Srbijom i poništenje

odluke opriznanjuKosova“.

Kulminacija se desila 13. okto-

bra. U žestokim sukobima sa

policijom povrijeđene su 34

osobe, među kojima 23 policaj-

ca. Policija je privela 28 osoba.

Namitingu u Podgorici govorio

je imitropolitAmfilohije, koji je

nakon skandiranja „izdaja, iz-

daja“, okupljenima poručio: ,,U

pravu ste. To je najsramnija iz-

dajaCrneGore“.

Poglediz„Kristala“

I treći protest, sa istommatri-

com, na istom mjestu i istim

domaćim ,,izvođačima rado-

va“ na rušenju vlastite države

desio se u noći 24. oktobra

2015. godine. Meta je takođe

bila ista – Milo Đukanović i

njegovo opredjeljenje ka evro-

atlantskimintegracijama.

Ali, ovoga puta,Mandić i druš-

tvobili supodržani,promijeni-

li su inostranog gazdu. Umje-

sto„nejakog“iuovomtrenutku

za njih nezainteresovanog Be-

ograda, novi mentor im je po-

stala daleko moćnija Rusija,

koja je po svaku cijenu željela

zaustaviti putCrneGoreuNA-

TO.

ProtestiDF-a ispredzgradecr-

nogorskog parlamenta preki-

nuti su pošto policija nije pri-

hvatila ultimatum lidera

Fronta da oslobodi prolaz nji-

hovim poslanicima da uđu u

parlament. Prethodno je ta-

dašnjipredsjednikparlamenta

Ranko Krivokapić pozvao po-

slanikeDF-adauzgraduSkup-

štine uđu na sporedni ulaz, ali

je Predrag Bulatović insistirao

da uđuna glavni ulaz.

U jednom trenutku, poslanik

DF-a Slaven Radunović saop-

štio je da se Krivokapić ne jav-

lja na telefon i poručio da će

čekati svega 10minuta i da više

nećemoći da kontrolišemasu.

Nakon toga demonstranti su

na policijski kordon bacali ka-

menice, flaše, molotovljeve

koktele, baklje ipetarde i sruši-

li dio zaštitne ograde. Policija

je odgovorila suzavcem i šok

bombama, poslije čega su se

okupljeni razbježali i sukobi

policije i demonstranata na-

stavljeni suuokolnimulicama.

Tadašnji ministar unutrašnjih

poslova RaškoKonjević obavi-

jestio je javnostda jetokomne-

redapovrijeđeno15policajaca,

od kojih jedan teže, a da je 24

građana zatražilo ljekarsku

pomoć, najvjerovatnije zbog

dejstva hemijskih sredstava

koje je policija koristila za ra-

stjerivanje demonstranata.

Privedeni su poslanici DF-a

AndrijaMandić i SlavenRadu-

novićkoje jepolicija, doksujoš

trajali sukobi na podgoričkim

ulicama, te noći pronašla u re-

storanu „Kristal“ u Podgorici.

OsnovnisuduPodgoriciprošle

godine oslobodio je krivice

Mandića i Radunovića.

Četvrtipokušajnasilnesmjene

vlasti i izazivanjakrvoprolićau

Crnoj Gori istih aktera i istih

stranihinspiratoraifinansijera

spriječen je brzom efikasnom

akcijom državnih organa u iz-

bornoj noći 16. oktobra 2016.

Protagonistima je u toku suđe-

nje za pokušaj terorizma pred

Višim sudomu Podgorici, iako

neki od glavnih igrača nijesu

dostupni crnogorskim sud-

skimvlastima.

Da li će ishod suđenja obusta-

viti ponavljanje loše prošlosti?

ZoranDARMANOVIĆ

AnaGAGOVIĆ

Kontinuitet opozicionog rada

protiv državnih interesa

Veselin Veljović, sekretar Vijeća za nacionalnu

bezbjednost, ocjenjuje da su okupljanja prije 20

godina, kao i ona 2015, usmjerena na rušenje države

i da su protiv interesa građana.

Veljović, koji je za vrijeme protesta pristalica Momi-

ra Bulatovića 1998. u Podgorici bio šef Specijalne

antiterorističke jedinice, u razgovoru za Pobjedu

podsjeća da se prije dvadeset godina, od otklona od

politike režima zajednice čiji je Crna Gora bila dio, pa

do nedavno naša država suočavala sa brojnim iza-

zovima i pokušajima destabilizacije na unutrašnjem

planu.

Naglašava da su ti pokušaji otpočinjali zloupotre-

bomprava na javno okupljanje i izražavanje mišlje-

nja.

- Ova prava su u protekle dvije decenije bila više

puta zloupotrebljavana organizovanjemnavodno

mirnih protesta i šetnji, koje su se po pravilu pretva-

rale u svoju suprotnost, u nasilnička okupljanja sa

ciljem rušenja ili destabilizacije Ustavomutvrđenog

poretka - kaže Veljović.

Podsjetio je da je 1998. godine u Podgorici održan

trodnevni protest zbog odbijanja jedne političke

skupine da prizna poraz, odnosno regularne rezulta-

te demokratskih predsjedničkih izbora.

Deset godina kasnije, ističe Veljović, pod krinkom

mirnih okupljanja, održani su protesti kojima se

pokušao izvršiti pritisak na Vladu da povuče odluku

o priznanju Kosova.

- Protestovalo se danima i krajem 2015.

godine, kako bi se, navodno, stvorili

uslovi za fer izbore uz očigledan

pokušaj uticaja sa strane na poli-

tičke prilike u Crnoj Gori. To za

posljedicu ima i sudski proces pred

nadležnim crnogorskim instituci-

jama - kaže Velović i dodaje da je

karakteristično za ove događaje to

što se kao organizatori, transparen-

tni ili u sjenci, pojavljuju uglav-

nom iste skupine političkih

subjekata.

Veljović ističe

da su ovo bila

okupljanja ruši-

lačkog karak-

tera uperena

protiv države

Crne Gore i interesa njenih građana.

Sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost nagla-

šava da zakonite posljedice, takvih nezakonitih

ponašanja, ,,nije snosio i ne snosi samo jedan broj

organizatora i podržavalaca rušilačkih protesta koji

su procesuirani krivično i prekršajno, već i građani

koji su pretrpjeli povrede od predmeta koji su baca-

ni iz mase“.

Posljedice su, kako dodaje, bile vidne i na njihovoj

imovini.

- Osimgrađana, povrijeđeni su policajci, koji su

uspjeli da uspostave narušeni javni red i mir, odbra-

ne pravnu državu i sačuvaju poredak uspostavljen

na zakoniti način - podsjeća Veljović.

On smatra da i danas pojedini lideri opozicije u kon-

tinuitetu rade protiv države kao prije dvadeset godi-

na služeći drugim adresama i tuđim interesima.

- Većina njih Crnu Goru nikada nije prihvatila kao

svoju državu – kazao je Veljović.

Koncept nedostatka odgovornosti organizatora

okupljanja i procesi manipulisanja građanima,

smatra on, doveli su do narušavanja bezbjednosti

građana i stvaranja neizvjesnosti ishoda događaja.

- Isključivo odgovornimpostupanjem snaga

bezbjednosti spriječene su i izbjegnute realne i

moguće teže posljedice - kaže nekadašnji koman-

dant Specijalne antiterorističke jedinice.

Veljović podsjeća da je Crna Gora princip demo-

kratije temeljito gradila na osnovama koje su joj u

nasljeđe ostavili preci.

On je kazao da je Crna Gora otvorena za

sve demokratske inicijative, ali one kao

takve moraju biti iznesene u zakonom

propisanoj proceduri i u organu gdje

se o njima raspravlja i odlučuje na

demokratski način, kroz institucije

sistema.

- Nadležni organi neće dozvoliti nede-

mokratske i nezakonite pokušaje

smjene vlasti i destabilizacije države,

već će odlučno i odgo-

vorno, u skladu sa

zakonom i nadležno-

stima, braniti Usta-

vomutvrđen i zako-

nomuspostavljen

poredak - poručio

je Veljović.

Sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost Veselin Veljović

Srpska crkva ne bira

saveznike u širenjumržnje

Veselin Veljović je naveo da je Srpska pravoslavna crkva u kon-

tinuitetu, ukidanjem autokefalnosti Crnogorske pravoslavne

crkve Dekretom regenta Aleksandra 1921. godine, imala naci-

onalističko desničarsku aktivnost prema crnogorskoj naciji i

crnogorskoj državi, raspirujući mržnju i pokušavajući da desta-

bilizuje crnogorske institucije i državu.

Na tomputu, pojasnio je Veljović, nije birala saveznike nipo-

daštavajući antifašizam kao civilizacijsku vrijednost i doprinos

crnogorskih rodoljuba u borbi protiv fašizma i domaćih izdaj-

nika.

- Crkva nikada nije ispoljila žaljenje za žrtve i posljedice razara-

nja i stradanja na prostoru eks Jugoslavije, već samo žaljenje

što u tim šovinističkim i hegemonističkimprojektima nacional-

nog predznaka nijesu uspjeli – kazao je Veljović.

PODGORICA

Poslanici

SkupštineCrneGorekoji ne

stanujuuPodgorici za zakup

stanauglavnomgradu, od 1.

januarado 1. decembraproš-

le godine, potrošili su iz

skupštinskogbudžeta 12.061,

dok su troškovi noćenjau

hoteluza isti period iznosili

9.449eura– saopšteno jePo-

bjedi izparlamenta.

- Tokomprošle godine pet po-

slanika koristilo je pravo na

plaćeni hotelski smještaj u

Podgorici, a pravo na novčanu

nadoknaduna ime zakupa sta-

na iskoristila su tri poslanika –

saopštenonamje izSkupštine.

Prema podacima u koje je Po-

bjeda imala uvid, ukupni troš-

kovi za zakup stana od 1. janu-

ara do 1. decembra prošle

godinezaAdrijanaVuksanovi-

ća (HGI) i Ervina Ibrahimovi-

ća (BS) iznosili su 3.630 neto,

odnosno 4.146 eura. Branko

Čavor (DPS) je stan koristio

mjesec kraće, pa su njegovi

troškovi od1. februarado1. de-

cembra iznosili 3.300neto, od-

nosno 3.769 eura.

Noćenje u glavnom gradu po-

slanikaMirsadaMurića od ja-

nuara do decembra najviše je

koštalo Skupštinu, i to 3.167

eura. Troškovi po istom osno-

vu za Bogdana Fatića (DPS) i

Danijela Živkovića (DPS)

iznosili su po 2.550 eura. Ho-

telski smještaj Luiđa Škrelje

(DPS) u glavnomgradu koštao

je 735, a potpredsjednika

Skupštine Gencija Nimanbe-

gua 226 eura.

Poslanicima kojima je prebi-

valište udaljeno odmjesta za-

sijedanjanajmanje50kilome-

tara obezbijeđeno je, shodno

Odluci oostvarivanjupravana

nadoknadu troškova za smje-

štaj, noćenje u hotelu koji se

bira na osnovu prethodnog

otvorenog postupka javne na-

bavke.Poslanici, umjestotoga,

imaju pravo na mjesečnu na-

doknadu od 330 eura na ime

zakupa stana u mjestu zasije-

danja Skupštine i njenih rad-

nih tijela.

I.K.

PODGORICA

UUlcinju senepobjeđuje

na jaslama četničke ideologije, poručio je

kandidat zaodbornika listeDemokratske

partije socijalista (DPS)ArjanLjamović.

Ranije je predsjednik Građanskog pokreta

Ura Dritan Abazović saopštio da je ,,smiješ-

no i tužno slušati ispraznu retoriku pred-

sjednika DPS-a Mila Đukanovića, koji uoči

lokalnih izbora u Ulcinju ponavlja teze o

ugroženosti države i njene spoljne politike“.

Ljamović je naveo da je Abazović uvijek

spreman i oranza saradnjusanajekstremni-

jim elementima nazadne četničke ideologi-

je.

-Uplašio seda ćena izborima uUlcinjupro-

ći onakokakozaslužuje - kaogubitnikurod-

nom gradu. Znamo da nije prijatan taj osje-

ćaj, da stvara paniku i nelagodu, ali o tome je

Abazovićtrebalodapomisli svakiputkada je

širomotvorenih ruku trčaouzagrljaj Andri-

jeMandića,MilanaKneževića, AlekseBeči-

ća i njima sličnih - ocijenio jeLjamović.

On jekazaoda jeAbazović o tome trebaloda

misli kada je, kako je naveo, pravio koaliciju

sa Demokratskim frontom, strankom čiji su

čelnici optuženi za najgore zločine prema

državi CrnojGori, ili kada jeprijeparmjese-

ci pravio zajednički performans u Dani-

lovgradu sa strankomMilanaKneževića.

-Trebalo jedamislinaUlcinj kada je, dabi se

domogao mrvica privilegija, u primorskim

gradovima dozvolio da bude priljepak

četničkomvojvodiAndrijiMandiću.Nakra-

ju, ali najvažnije, trebalo jedamisli naUlcinj

tokomonedvijegodinekada ječinio lokalnu

vlast inijeučinioapsolutnoništazasvoj rod-

ni grad - kazao jeLjamović.

Premanjegovimriječima,Abazović jetreba-

lodamisli naUlcinj i kada jeuAleksiBečiću,

bivšem portparolu Socijalističke narodne

partije, vidio političkog uzora i idola i počeo

retorički i fizički da ga imitira.

-Zaboravivši na ideologiju izkoje jeovaj po-

tekao: Sedmibataljon, progonAlbanacakoje

je ova zloslutna jedinica sprovodila ili kleri-

kalno-četničke demonstracije protiv pri-

znanjaKosova - rekao jeLjamović.

On smatra da je Abazović potcijenio Ulci-

njanke i Ulcinjane akomisli da su zaboravili

kako je odbio da dođe u Skupštinu i glasa za

ulazakCrneGoreuNATO,vojnogsavezako-

ji je garant bezbjednosti i sigurnosti države.

- Razumijemo oveAbazovićeve strahove jer

zastupajući sve suprotno od onoga što je in-

teresUlcinja i njegovihgrađana i sugrađani-

ma jepokazao šta je stvarni cilj njegovepoli-

tike - poručio jeLjamović.

S.P.

UUlcinju se ne

pobjeđuje na jaslama

četničke ideologije

Skupštinski troškovi za poslanike koji ne stanuju u Podgorici

Za zakup stanova 12

hiljada eura, a za hotelski

smještaj blizu deset

Ulcinj

Reagovanje DPS-a na stavovepredsjednika Ure Dritana Abazovića

VeselinVeljović