Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 21. januar 2018.

Politika

ANALIZA:

Zašto suseuproteklihdvadeset godinauCrnoj Gori

desila tri rušilačkapohoda prosrpskeopozicije

Za tuđi

račun

protiv

svoje

države

Istorija se za proteklih dvadeset

godina ponovila tri puta. Po istoj

matrici, isti akteri žestoko su nasrtali

na crnogorske institucije, uz obilatu

pomoć centaramoći iz inostranstva.

E kasnomakcijompolicije, u sva tri

navrata, spriječeni su da ostvare svoj

naum. Međutim, reakcija nadležnih

institucija nakon toga bila jemlaka

VećmjesecimauVišemsudu

uPodgorici traje suđenje za

pokušaj terorizma, anaoptu-

ženičkoj klupi su lideriDe-

mokratskog fronta, najjače

opozicione grupacije, koji se

tereteda subili diokriminal-

neorganizacije čiji jeplanbio

nasilno svrgavanje crnogor-

skevlasti nadanparlamen-

tarnih izbora.

Epilog suđenja daće konačan

odgovor na pitanje: da li je pla-

nirani miting DF-a 16. oktobra

bio samo krinka za pokušaj dr-

žavnog udara dirigovanog iz

Moskve?

Protesti iudari

Mitinga i protesta u proteklih

dvadesetak godina bilo je u

svim crnogorskim gradovima,

najvišeuPodgorici.Neki subili

mirni, neki rušilački. Bilo je i

pokušaja državnih udara. Za-

jedničko imjeda jevećinaonih

najžešćih demonstracija bila

,,pogurana“sastrane,uzdoma-

će ,,izvođače radova“, koji su

uvijek za tuđi račun rušili vla-

stitudržavu.

Istorija nasilnih pokušaja svr-

gavanja vlasti za proteklihdva-

deset godina ponovila se tri

puta. Po istojmatrici, isti akteri

iz prosrpske opozicije žestoko

su nasrtali na crnogorske insti-

tucije uz obilatu pomoć centa-

ramoći iznekihdrugihdržava.

Efikasnom akcijom policije

spriječeni su da ostvare svoj

naum, ali je kasnija reakcija

nadležnih institucija bila mla-

ka, pa su nakon konsolidacije

iznovakretaliuponovnepoku-

šaje rušenja svoje države.

Jedan od tih nemilih događaja

desio se 14. januara 1998. godi-

ne. Riječ je o rušilačkim de-

monstracijamauPodgoricipri-

stalica Momira Bulatovića i

njegovog koalicionog partnera

prof. drBožidaraBojovića, čel-

nika Narodne stranke. Izričiti

nagodavacSlobodanMilošević

naredio je da krenu ka Vladi

Republike Crne Gore i izvrše

klasičan državni udar, kako bi

spriječili inauguraciju novoi-

zabranog, proevropskog, pred-

sjednikaCrneGoreMilaĐuka-

novića, čovjeka koji je uspio da

napravi otklon odMiloševića i

da politički preživi. I pobijedi

na predsjedničkimizborima.

Crna Gora je toga dana, uoči

Đukanovićeve inauguracije,

bila na ivici građanskog rata.

Ponalogu„velikogvožda“

Beogradskom„velikomvoždu“

nije se svidjelodamuCrnaGo-

ra izmakne iz ,,bratskog zagr-

ljaja“, pa je primijenio već

oprobani recept – „događanje

naroda“.

Domaće izvođače tog prljavog

poslanašao jeuBulatovićevom

SNP-u, Bojovićevoj NSS, NS i

još nekimprosrpskim stranka-

ma i demonstracije za rušenje

države mogle su da počnu već

12. januara.

Sve je bilo unaprijed isplanira-

no. Zapaljivi govori tokom tri

dana protesta povećavali su

nervozu, tenzije i količinu mr-

žnje okupljenih demonstrana-

tapremaĐukanovićui,jošviše,

prema onome što je njegova

politika personifikovala - ideji

daCrnaGora o sebi odlučuje.

Kulminacijasedesila14. janua-

ra kada su propali „pregovori“

samedijatoromRadojemKon-

tićem, tadašnjim predsjedni-

kom Savezne vlade SRJ i kada

je oko 18 sati Momir Bulatović

sa stepenica Skupštine Crne

Gore vatrenim govorom po-

zvao okupljene na ,,mirnu šet-

nju“ do zgradeVlade.

Počeo je juriš na crnogorske

državne institucije. Dvije kolo-

ne iz različitihpravaca krenule

su ka Vladi. Treća kolona, koja

je krenula u pravcu Pobjede i

RTV Crne Gore nije mogla da

probije kordon policije. De-

monstranti su zatim zasuli ka-

menicama policiju koja je obe-

zbjeđivala prostorije Vlade, a

jednom policajcu su oduzeli

automatsku pušku. U zgradi

Vlade u tom trenutku nalazio

seMiloĐukanović, neki člano-

vinjegovogkabinetairukovod-

stvo DPS-a. Iako jeMomir Bu-

latović pozvao građane da

krenuputVlade,predzgradom

mu se gubi svaki trag.

Jake policijske snage su u tom

trenutku upotrijebile suzavac,

koji je natjerao razjarenumasu

napovlačenje.Nekolikohiljada

demonstranata, nakon toga,

zabarikadiralose-koristećivo-

zila, kontejnere, pripremljene

balvane - ucentrugrada, nepo-

sredno ispred Skupštine. Palili

su automobile, lomili izloge,

pljačkali radnje.

Na kordon policajaca koji su se

približavali barikadama bače-

na je bomba od koje je tridese-

tak policajaca ranjeno, a četvo-

rica teže. Čuli suse i sporadični

pucnji po gradu.

U žestokim sukobima više hi-

ljadademonstranata i crnogor-

ske policije povrijeđeno je 45

policajacaidesetgrađana.Sud-

skog epiloga nije bilo, a akteri

ovog rušilačkog pohoda na dr-

žavne institucijenastavili suda

obavljaju svoje političko djelo-

vanje za istog nalogodavca i sa

istim ciljem – po svaku cijenu

zaustaviti putCrneGorekane-

zavisnosti i Evropi.

Nenaučenalekcija

Moždabašzbogtogalekcijuni-

jesmo naučili, pa namse istori-

ja ponavljala – deset godina

docnije.

Kada je Crna Gora 9. oktobra

2008. priznalanezavisnostKo-

sova ponovio se isti scenario sa

nepromijenjenim domaćim

učesnicima i beogradskim

mentorimaiinspiratorima.Po

-

novo se dešavaju rušilačke de-

monstracijeprosrpskihstrana-

ka,kojejeovogaputapredvodio

Andrija Mandić, lider SNS-a,

koji je prethodno sa tog mjesta

Saprotesta 12. januara 1998. godine

Ikonogra janaprotestimaprotivnezavisnosti

Kosova 13. oktobra2008. godine

Neredi uoktobru2015. godine

Am lohije sačelnicima

opozicijenaprotestu2008.

SademonstracijauPodgorici protivodluke

opriznanjuKosova2008. godine

Čelnici dijelaopozicijeu

Podgorici 2015. godine