Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Nedjelja, 21. januar 2018.

Kultura

PODGORICA

-Narodnabi-

blioteka ,,RadosavLjumo-

vić”, povodomDanaBiblio-

teke, organizovala je

predstavljanjeknjigememo-

arskihzapisa ,,Izmojeproš-

losti” autoradr JovanaSt.

Kujačića. Knjigu jepriredio

istoričar SlavkoBurzanović,

uokviruedicije ,,Crnogorska

kulturnabaština”.

Moderatorka programa Vesna

Šoškić podsjetila je da Kujačić

pripada plejadi znamenitih cr-

nogorskih ličnosti i značajnim

personama južnoslovenskih

prostora uopšte, kao i velikim

imenima medicinske nauke.

Bio je i nosilac pionirskih po-

duhvata u borbi protiv tuber-

kuloze, prevodilac medicinske

literature, ali i velikih književ-

nih djela sa nekoliko svjetskih

jezika.

Svestrana interesovanja

Slavko Burzanović naveo je da

se sa zanimljivom biografijom

Memoarski zapisi znamenite ličnosti

VELIKOIMEMEDICINSKENAUKE:

Sapromocijeubiblioteci ,,RadosavLjumović”

doktora Jovana Kujačiča sreo

još kao student.

- Sa njimsamse susreo na stra-

nicama udžbenika, a kasnije i

kroz istraživački rad u arhivi-

ma. Što sam više saznavao o

njemu činilo ga je konkretni-

jomličnošću i na neki načinmi

je postajao blizak. Kada sam

sazanaodapostojenjegovime-

moari, pokušao samda dođem

do njih i na kraju uspio da do-

đemdo jednog dijela - naveo je

Burzanović.

EpidemiologNovicaVujošević

kazao je daKujačić predstavlja

znamenitu ličnost medicinske

prakse uCrnoj Gori.

- Napisao je značajne knjige

edukativnog karaktera i po po-

pularisanju medicine je, uz

doktorePetraMiljanića iNovi-

cuKovačevića, najplodonosni-

ji crnogorski ljekar do današ-

njihdana.Krajnjejevrijemeda

naše institucije, bilo Medicin-

ski fakultet ili Institut za javno

zdravlje, oforme odeljenja za

proučavanje bogate zdravstve-

nekultureCrneGore - kazao je

Vujošević. Pored njegove lje-

karske djelatnosti, Slavko Bur-

zanović se zainteresovao za

njegovupolitičkudjelatnost.

- Ova knjiga se odnosi samo na

jedan dio njegove ukupne pro-

fesionalne, prije svega politič-

ke aktivnosti - na politička de-

šavanja u Crnoj Gori od 1906.

do1912.Kujačić jekao jednaod

najobrazovanijih ličnosti svog

vremena smatrao da njegova

društvenauloganadilazi ulogu

ljekara. Kao humana ličnost sa

velikim osjećajem društvene

odgovornosti pokušavao je da

djeluje na raznim društvenim

poljima - kazao je on.

Burzanović osvrnuo se i na

prevodilačku djelatnost Kuja-

čića, koja je zapažena, između

ostalog i po karakterističnim

prevodima kapitalnih književ-

nihdijela kao što je „Ilijada”. U

memoarima je ostavio i bilješ-

ke o druženjima saLavomTol-

stojem.

Mjestotrajanja

Direktor Biblioteke Nebojša

Burzanović istakao je da je ova

ustanovaobilježava 137. rođen-

dan. Prema njegovimriječima,

bez pretjerivanja može se ka-

zati da Biblioteka po program-

skimi estetskimkriterijumima

prevazilazi lokalni karakter, te

dadobijaobriseminikulturno-

informativnog centra.

Sekretarka za kulturu i sport

Glavnog grada Nela Savković-

Vukčević publiku je podsjetila

na riječi pjesnika koji kaže da

su bogovi ljudima poklonili je-

zik, a ne vatru, i da se upravo u

jeziku najpotpunjunje potvr-

đuje cjelokupno čovjekovo bi-

će.

-Otudasubibliotekenajvjerni-

jamjestanašegtrajanja.Biblio-

teka „Radosav Ljumović” po-

sto j i na boga to j bašt ini

crnogorske pismenosti i pod-

goričke otmenosti, učenosti i

umjetnosti, multikulturaliz-

ma, antifašizma i savremenih

vizija – ocijenila je Savković-

Vukčević.

A.Đ.

Dan biblioteke ,,Radosav Ljumović” obilježen uz promociju knjige „Izmoje prošlosti” dr Jovana St. Kujačića

D. MALIDŽAN

Kako je došlo domanjka 14.475 predmeta iz crnogorskih ustanova kulture

(Slučaj Zavičajnogmuzeja u Baru i Muzeja i galerija Budve)

POBJEDA

ISTRAŽUJE

11

Brojne promjene ne

prati dokumentacija

PODGORICA

- Zavičajni

muzej uBaru iMuzeji i gale-

rijeBudvedvije suopštinske

ustanoveukojima jeutvr-

đennajmanji broj nedosta-

jućihpredmeta, tokompro-

jekta „Revalorizacija

kulturnihdobaraCrneGo-

re“. Sadruge strane, obje

ustanove takođepateodne-

sređenedokumentacije i

manjkapisanih tragovao

svimtransformacijama i

promjenamau fondovima.

U Zavičajnommuzeju u Baru

projektomrevalorizacijeutvr-

đen jemanjakod 18predmeta,

koji su rješenjima iz 1962. go-

dine proglašeni za kulturna

dobra. Riječ je o „Barskom lo-

goru“, dresini nadzornika

pruge kolosjeka, predmetima

izzbirki narodnihnošnji, kao i

iz Zbirke osovina sa bandaža-

ma i gibnjevima.

Maketaseraspala

UizjašnjenjuUpravizazaštitu

kulturnih dobara, upravnik

Zavičajnog muzeja u Baru

Vladislav Kasalica u martu

2016. godine izjavio je kako su

zaposleni u Muzeju došli do

saznanja da su se „željeznički

metalni djelovi nekadanalazi-

li u skladištima Luke Bar“.

Kulturno dobro „Barski lo-

gor“, prema njegovim riječi-

ma, predstavljamaketulogora

koji su izradili učenici barske

gimnazije. Kasalica navodi da

jemaketabila izrađenaodkar-

tona i organskog trošnog ma-

terijala.

- Napominjemo da djelovi ne-

kadašnje željeznice Bar-Vir-

pazar koji nedostaju, kao i oni

koji su prisutni (lokomotive,

vagoni ) nijesu više u sastavu

Muzeja inikadanijesuupisani

u knjigu inventara, a o uvođe-

nju u Registar nijesmo u Mu-

zeju imali pisanog traga – isti-

čeKasalica.

Maketa „Barski logor“, kako

kaže, urađena je 1961. godine

zapotrebeizložbeinikadanije

zavedena u inventarsku knji-

gu, tako da se ona i nije mogla

kroz muzejske revizije identi-

fikovati svihovihgodina.

-Napominjemoda jenedosta-

janje/nepostojanje navedenih

kulturnih dobara zatečeno,

odnosno da je za neke od njih

Podaci izRješenjaozaštiti (60-ihgodina) i Elaboratao revalorizaciji (2014. godine)

DvorackraljaNikoleukojemje smještenZavičajnimuzej uBaru

konstatovanodanedostajure-

vizijommuzejskog materijala

od2010godine. Zavičajnimu-

zej uBaru nije posjedovao do-

kumentaciju o stavljanju pod

zaštitu predmetnih kulturnih

dobara, a neka od njih nijesu

upisana u knjigu inventara

muzejskih predmeta (maketa

„Barski logor“, djelovi neka-

dašnje željeznice) – naglasio

jeKasalica.

Nemajuetnologa

Objašnjavajući manjkove u

zbirkama narodnih nošnji,

Kasalica potvrđuje da uZbirci

haljetaka šestanske muške

nošnjenedostajekapa,kojani-

je zavedena u inventarsku

knjigu. Spominje se, kaže, sa-

mouPrijavi zauvođenjeuRe-

gistar od 9. avgusta 1962. godi-

ne. Iz zb i rke ha l j e t aka

šestanske ženske nošnje ne-

dostaje „dorze“.

Zavičajni muzej nije posjedovao

dokumentaciju o stavljanju pod zaštitu

predmetnih kulturnih dobara, a neka od njih

nijesu upisana u knjigu inventaramuzejskih

predmeta – naglasio je Vladislav Kasalica

- Nema inventarski broj i ovo

stanjejezabilježenouzapisni-

ku revizijemuzejskogmateri-

jala od 15. jula 2010. godine –

ističeKasalica.

Zbirka haljetaka spičanske

svakodnevne ženske nošnje

siromašnija je za crni pojas.

- Ovaj predmet se nalazi u in-

ventarskoj knjizi pod brojem

21, ali po posljednjem popisu

iz 2010. godine nije pronađen

–naglašavaKasalica.

Za preostale dvije zbirke ha-

ljetaka, prema njegovim rije-

čima, nijesu se našli djelovi sa

odgovarajućim inventarnim

brojevima i predmetima koji

odgovaraju pomenutim noš-

njama.

- Na kraju napominjemo da

Zavičajni muzej preko 20 go-

dinanema zaposlenogetnolo-

ga, tako da je bilo jako teško

uraditi revalorizacije zbirke

narodne nošnje, naročito kod

nošnji kojesusastavljene izvi-

še djelova, specifičnihnaziva i

vrlo često jedan predmet ima

po nekoliko naziva – dodao je

Kasalica.

Nedoumice

Muzejima i galerijama Budve

konstatovan je manjak samo

dva predmeta iz Zbirke grčke

keramike. U izjašnjenjuUpra-

vi za zaštitu kulturnih dobara,

arheološkinja ustanove Mile-

na Vrzić ukazala je na nedou-

mice vezane za broj i identifi-

kaciju arheoloških eksponata

izZbirke grčkihpredmeta. Uz

tu kolekciju, postoje još dvije -

Zbirka rimske keramike (199

predmeta) i Zbirka feničan-

skih predmeta (137). Prema

riječima Vrzić, nakon otvara-

nja Arheološkog muzeja pri

Narodnom univerzitetu u

Budvi 1960. godine, preostali

arheološki materijal iz 1938. i

onaj s arheoloških iskopava-

nja realizovanihuBudvi 50-ih

godina, objedinjen je i podije-

ljen u zbirke. Predmeti su, ka-

ko kaže, samo sumarno opisa-

ni, grupisani i pobrojani.

- Prilikom otvaranja nove

zgrademuzeja1972, taj arheo-

loški materijal, registrovan

1961/1962, objedinjen je s ar-

heološkimpredmetimakojisu

pronađeni na arheološkim

iskopavanjima realizovanim

od 1957. do 1972. godine. Na-

kon toga je reinventarisan, a

da mi danas nemamo nikakvu

dokumentacijuo tome – ističe

Vrzić.

Brojna dokumenta i arhivska

građa, premanjenimriječima,

stradali su u zemljotresu 1979.

godine. Projekat revalorizaci-

je, prema njenim riječima,

otvorio je put ka određenoj

dokumentaciji izUpravešto je

dovelodootkrivanjadragocje-

niharhivskihpodataka, aline i

osnovne dokumentacije.

- Zbog svega navedenog,

stručni tim je predlagao da se

navedene tri zbirke ukinu i da

se nakon istraživačkog rada

predmeti nanovo registruju,

jerraspoloživadokumentacija

ne omogućava njihovu identi-

fikaciju. U elaboratima smo

naveli i da je naziv zbirki nea-

dekvatan i da ih trebamijenja-

ti – kazala je Vrzić, uz napo-

menudaUpravanijeprihvatila

ove ideje.

JovanNIKITOVIĆ

(nastavlja se)