Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 21. januar 2018.

Svijet

Vlasnik

automobila koji

je korišćen je u

Srbiji, to govori

da sve činjenice

nemogu biti

rasvijetljene

ukoliko srpska

policija i

tužilaštvo

ne budu

učestvovali

u istrazi. Kod

nas je već

pokrenuta

istraga u

Tužilaštvu za

organizovani

kriminal -

kaže dr Zoran

Dragišić,

profesor

beogradskog

Fakulteta za

bezbednost

UFOKUSU:

Šta se sve krije iza likvidacije Olivera Ivanovića

Političko ubi

okriljemkri

BEOGRAD/PRIŠTINA

-Ako

nekozna šta sedešavanaKo-

sovu, toznajuAmerikanci -

kažedrZoranDragišić, pro-

fesor beogradskogFakulteta

zabezbednost. Komentarišu-

ći istraguubistvaOlivera Iva-

novića, Dragišić zaPobjedu

objašnjavadaAmerikanci

imajunajjači obavještajni si-

stembezbjednosti na svijetu.

– Sa njihovim obavještajnim

službama ne može niko da se

poredi i ako neko zna, oni zna-

ju. Oni su prisutnu na Kosovu i

u njihove procjene treba vjero-

vati. Ohrabruje što su Ameri-

kanci ponudili pomoć u rješa-

vanju ovog slučaja i iskreno se

nadam da oni imaju dovoljnu

količinu informacija koja bi

moglaukazati na toko je izvrši-

lac ovog zločina –ukazujeDra-

gišić.

Na pitanje zašto se onda relati-

vizuje saopštenje koje je CIA

dala onebezbjednosti na sjeve-

ruKosova i ono je čak od nekih

analitičaraproglašenozarutin-

sko, profesor podsjeća da ame-

ričkeobavještajneslužbesitua-

ciju na Kosovu već više od

deceniju ocjenjuju kao nebe-

zbjednu i upozoravaju svoje

građane da tamo ne putuju ako

baš ne moraju i da budu vrlo

oprezni.

Nekadašnjiministarodbrane, a

sada predsjednik opozicione

Demokratske stranke Dragan

Šutanovac kažeda je ,,nažalost,

sjever Kosova već izvjesno vri-

jeme nebezbjedan i ne treba

namCIAda bi to znali“.

- Dovoljno je razgovarati sa

mještanima ili pratiti medije -

kaže sagovornikPobjede.

Šutanovac je prvi političar koji

je rekao da se radi o političkom

ubistvuipostavljasepitanjeza-

što se sada u srpskoj javnosti

sugeriše da istraga treba da ide

u pravcu predsjednika parla-

menta Kosova Kadrija Veselji-

ja. Onkažeda jeuovomtrenut-

ku nezahvalno davati konačni

sudomotivima ubistva.

- Oliver Ivanović se već dugo

bavipolitikomiizvjesnojedaje

ovo političko ubistvo. Na nad-

Vučić na Kosovu: Nemamilosti za ubice

– Sačekaćemo ne priče za

novine već konačne rezulta-

te istrage, ako se to ne desi

onda će nammnoge stvari

biti jasnije - rekao je predsjed-

nik Srbije tokom jučerašnje

posjete Kosovu, uz objašnje-

nje da će Beograd i Priština

razmjenjivati informacije o

ubistvu Olivera Ivanovića.

Vučić je rekao i da ima tri

poruke za Srbe: ,,Da moraju

da ostanu i opstanu na Koso-

vu, da je došao da razgova-

raju o tome komože da im

garantuje bezbjednost i da

vlast Srbije mora da se obra-

čuna sa kriminalom i korupci-

jomu sopstvenim redovima“.

– Za nas nije važno ime ubice

ili nalogodavca čiji god da

je, a neću da prihvatampre-

uranjena rješenja. Prema

počiniocima i nalogodavcima

nikakve milosti neće biti -

rekao je predsjednik Srbije i

obavijestio građane da je raz-

govarao sa predsjednikom

Kosova HašimomTačijem i

da će se ti razgovori nastaviti

uz objašnjenje da na sjeveru

Kosova nadležnost imaju

institucije iz Prištine.

Vučić je rekao da će Srbija

voditi politiku koja će štititi

Srbe na Kosovu, a kosovske

Srbe je zamolio da se stvari

rješavaju politikom i razgo-

vorima.

- Bolje da ja razgovaram sa

Tačijem i Haradinajemhiljadu

puta nego da i jedanmetak

ovdje bude ispaljen - rekao je

Vučić.

Ksenija Božović, zamjenica

Olivera Ivanovića u Gra-

đanskoj inicijativi ,,Sloboda,

demokratija, pravda“, izrazila

je nadu da će se ove Vučićeve

riječi vrlo brzo vidjeti i na tere-

nu - kao i da je odgovor Vučića

o ubistvu Olivera Ivanovića

bio zadovoljavajući ako se

bude realizovao.

- Dobila samodgovor da će

oni sve učiniti da bude prona-

đen ubica Olivera i da će biti

- Ovo ubistvo ima regionalne implikacije i potpuno je

profesionalno i neophodno je da svi nadležni u regi-

onu sarašuju kako bi se razriješilo. Nije trenutak za

opstrukciju bilo koje strane i da sam kojim slučajem

u prilici pozvao bih sve službe i policije kako regiona

tako i onih koji imaju prisustvo na Kosovu da se uklju-

če u zajedničku operaciju razotkrivanja svih počinilaca

- kaže Dragan Šutanovac, nekadašnji ministar odbrane,

sada predsjednik DS-a.

Nije trenutak za opstrukciju

ležnima je da se utvrdi ko je iz-

vršio i ko je naložio ubistvo,

odnosno ko je imaomotiv da se

Ivanović definitivno i zauvijek

ukloni iz političkog života -

smatra Šutanovac.

I profesor Dragišić nema sum-

nju da je ubistvo političko, ali

upozorava da se nemože govo-

riti o svim aspektima ubistva

dok ne znamo ko ga je počinio i

ko ga je naručio. Podsjećajući

da treba imati u vidu da je Iva-

nović bio ugledna politička lič-

nost i jedan od lidera Srba na

Kosovu,Dragišić ističeda suna

Kosovu kriminal i politika ne-

razdvojni.

- Ako iza ovog ubistva stoje kri-

minalni krugovi, ne treba zabo-

ravitidasunaKosovukriminal-

ni krugovi duboko umiješani u

politiku. Sa velikom vjerovat-

noćom vjerujem da iza ovog

ubistva stoje politički motivi i

predsjednik Aleksandar Vučić

jeocijenioovoubistvokao tero-

ristički čin, a terorističkog čina

nemabezpolitike.Apsolutnose

slažem da je u pitanju terori-

stički čin i iza toga stoji politika

- kažeDragišić.

Kriminalnikrugovi

Isprepletanostkriminalaipoli-

tikenesamonapodručjuKoso-

va nije nikakva novost, među-

tim, za ovaj slučaj je zanimljivo

što su ljudi koji žive naKosovu,

poput Rade Trajković i Slaviše

Ristića, imenovali ljude iz kri-

minalnih krugova tvrdeći da je

to što oni rade opšte poznata

stvar.

–SuštinskuvlastnasjeveruKo-

sova sprovodi Milan Radojičić,

koji umeđunarodnoj zajednici

važi za čovjeka iz mafije, a da

vlastne sprovodezvanično iza-

brani predsjednici opština -

tvrdi Rada Trajković, nekadaš-

nja poslanica u kosovskom

parlamentu, a sadapredsjedni-

ca nevladine organizacije

Evropski pokret.

- Radojičić mrači i oblači,

određuje dobro i zlo, od njega

sve zavisi, postavljanje direk-

tora, odlučivanjeo tenderima i

formiranju vlasti Kosova. Ra-

dojičićjepregovaraosapremi-

jerom Kosova Ramušem Ha-

radinajemkoćebitiministar, a

ko državni sekretar i izabrao

predstavnike u srpskim opšti-

nama - kaže naša sagovornica.

DraganŠutanovac

Poruka grčkog premijera Aleksisa Ciprasa

Egipatski predsjednik najavio

„Makedonska nacija

nikada nije postojala“

ATINA

- Makedonska nacija nikada nije postojala, rekao je

predsjednik grčke Vlade Aleksis Cipras.

Cipras je u intervjuu za grčki list Etnos govorio o pitanjima

vezanim za naziv susjedne države i koje bi ime bilo prihvat-

ljivo.

Posrednik u razgovorima o novom imenu Makedonije, Metju

Nimec, nije želio da otkriva koje je prijedloge za rješenje tog

višegodišnjeg spora ponudio, ali je istakao da nijedan ne

ugrožava identitet države.

Nimec je kazao da je njegov prijedlog rješenja dostavljen

vlastima Grčke i Makedonije i da je napisan na četiri stranice.

AleksisCipras

Američki razarač u

Južnomkineskommoru

Al-Sisi: Kandidujem

se za drugi mandat

PEKING

- Brod kineske mornarice upozorio je američki

razarač da napusti kineske teritorijalne vode nedaleko

od spornog ostrva u Južnom kineskommoru.

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je juče

da je američki razarač Hoper primijećen 12 nautičkih

milja od ostrva Huangjan u noći između srijede i četvrtka.

Američki brod je ,,ugrozio suverenitet i bezbjednosne

interese Kine“, rekao je portparol ministarstva spoljnih

poslova Lu Kang. Kinesko ministarstvo odbrane saop-

štilo je da je kineska fregata ,,odmah preduzela korake s

ciljem da identi ikuje američki brod, potvrdi podatke, a

zatim upozori razarač da napusti kineske vode“.

Na sajtu američke ratne mornarice navodi se da je USS

Hoper u zoni operacija 7. lote, u misiji saradnje u oblasti

bezbjednosti i sprovođenja rutinskih operacija.

Pored Kine, na sporno ostrvo u Južnom kineskommoru

polažu pravo Filipini i Tajvan.

KAIRO

- Egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi objavio

je da će se kandidovati za drugi mandat na predsjedničkim

izborima u martu ove godine.

- Iskreno i otvoreno objavljujem svoju kandidaturu za duž-

nost predsjednika Republike u nadi da ćete je prihvatiti

- rekao je Sisi. On je to izjavio u govoru koji je održao na kon-

ferenciji posvećenoj rezultatima svog mandata koju je direk-

tno prenosila javna televizija. Al-Sisi je na funkciju izabran

2014. i vodi zemlju čvrstom rukom, a 2013, dok je bio vrhovni

komandant oružanih snaga, smijenio je islamistu Mohameda

Morsija, prvog demokratski izabranog predsjednika Egipta,

nakon čega je počeo progon stotina njegovih pristalica.

Abdel Fatah al - Sisi

Ispraćaj IvanovićauKosovskojMitrovici