Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 20. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Svjedok sa-

radnikAleksandar SašaSin-

đelić juče jeupodgoričkom

Višemsudukazaoda jena-

konhapšenja srpskihdržav-

ljana 15. oktobra 2016. godi-

neodnjega zahtijevanoda

nađeoružjekoje jeMirko

Velimirović smjestioukući,

nanjemunepoznatoj adresi

uPodgorici.

Uprkos hapšenjima dan pred

izbore organizatori teroristič-

kog napada nijesu do posljed-

njeg trenutka odustajali od

nauma da se oružje iskoristi u

noći prlamentarnih izbora.

Sinđelić je dodao da prema

njegovom shvatanju Demo-

kratski front nije htio da izve-

de svoje ljude bez dodatnog

„oružja i da je iz tog razlog na

njega vršenpritisak“.

Proces vodi sutkinja Suzana

Mugoša.

Oružje

- Nakon hapšenja je vršen pri-

tisak i digla se panika da se na-

đe to oružje. Naročito na taj

dan izbora kada je to oružje

trebalo da se iskoristi. Koliko

sam ja shvatio DF nije htio da

izvede svoje ljude bez tog do-

datnog oružja. Kasnije sam

shvatio šta suuradili –kazao je

Sinđelić, odgovarajući na pita-

njebraniocaAndrijeMandića,

advokataMiroja Jovanovića.

On navodi da je prema pret-

hodnoutvrđenomplanuopre-

ma zademonstrante i specijal-

ce iz Srbije u Crnu Goru

trebalanajkasnijedabudepre-

vezena 16. oktobra 2016. godi-

ne uveče kada je Demokratski

front trebalo da okupi demon-

strante ispred Skupštine Crne

Gore.

Upitan da navede štamu je pr-

vooptuženi Eduard Šišmakov

Ediprvokazaoprilikomnjiho-

vog sureta nakon hapšenja

srpskihdržavljanauCrnojGo-

ri,svjedoksaradnikjekazaoda

se ne sjeća da limu je ,,prvo re-

kao dobar dan brate ili gdje je

oružje“.

Odgovarajući na dalja pitanja

kazao je da Edi nije nikada pi-

taogdjejebilosmještenooruž-

je jer je imao apsolutno povje-

renje unjega.

Ispričao je da mu Velimirović

nije kazao od koga je kupio

oružjekojejebilonamijenjeno

za „državni prevrat kao ni da

mu nije ispostavljao račun ka-

da je u pitanju bila ova nabav-

ka“.

Sinđelić je negirao da je po

Edijevom naređenju kupio

dvije fotrole za pištolje za De-

mokratski front.

On je pojasnio da u dokaznom

materijalu koji se čuva u sudu

ima preko 50 futrola za pišto-

lje, od onih koje se kače na no-

gu do onih koje se nose na ru-

kama.

-Postojalajegomilafutrolako-

jesupredate i nalazeseusudu.

Sve što sammogao da kupim,

kupio sam. Nije mi Edi rekao

da kupim futrole direktno za

njih, rečeno je da se kupi što

više - kazao je Sinđelić.

Svjedok saradnik je pojasnio i

da je komunikaciju preko in-

terneta a vezano za poslove

oko planirane akcije u Crnoj

Gori sprovodio samo u izuzet-

nimsituacijama.

- Samo zbog hitnosti situacije

jekomuniciranosaDikićemna

taj način, ali smo komunicirali

na taj način da bude tajno da

ljudi koji bi pratili ne bi mogli

da izvuku nikakav zaključak.

Pričalismokodiranoopoprav-

ci telefona i rakiji. Janisamtje-

rao Dikića da mi šalje fotogra-

fije, zaštomi je slao ja ne znam

- kazao je Sinđelić.

BIA

Sinđelić nije mogao da kaže

ime nijednog agenta srpske

tajne službe kojima je predao

novac i razotkriodetaljeplani-

raneakcijeuCrnojGori.Tako-

đe nije naveo imena specijala-

cakojisugačuvaliodmomenta

predaje dodolaska uCrnuGo-

ru.

- Ljudi koji sume čuvali su bili

specijalci.Vidjelosepoopremi

da su imali pancire, nisubili ci-

vili –kazao je on.

Naveo je i da čovjek koji ga je

provjeravao da li je sve u redu

sa njimnije imao posebna obi-

lježja po kojim bi ga mogao

opisati.

- Taj čovjek iz BIAkoji je dola-

zio da vidi da li je sve u redu,

bio je u civilu. Opisao bih ga

kao čovjeka srednjih godina,

crne kose, kratko ošišan. Nije

imaonikakva posebna obiljež-

ja po čemu bih ga opisao – ka-

zao je svjedok saradnik.

On nije mogao da saopšti ni

imena ljudi kojima je predao

telefone nakonpredaje.

- Sa tim ljudima ne sarađujem

tako da ne znam kako se zovu.

Ne znamnikog iz BIA – ustvr-

dio je Sinđelić.

Navodi da je od njega potekla

idejada agenti koji suga čuvali

nose njegove telefone na razli-

čite lokacije kako bi zavarali

trag.

-Tražiosamdasetelefoninose

radi moje bezbjednosti, jer ovi

imaju tehničkemogućnosti da

me lociraju. Tražio sam to dok

mi se ne podignu mjere obe-

zbjeđenja– ispričao je svjedok

saradnik.

On senijemogao sjetiti kada je

tačno iznioovaj zahtjev jer, ka-

konavodi, utomperiodu jene-

koliko puta tokom dana mije-

njao lokacije.

Uslijedilo je pitanje advokata

Jovanovića da li je svjedok sa-

radnik ikada na svoje ime regi-

strovao telefonsku karticu, na

šta je Sinđelić odgovorio da je

touradiojednomidajezažalio

zbog toga.

-Sadržavnombandomvišeni-

šta ne radim. Jednom sam re-

gistrovao telefon na svoje ime

pa sam imao problem i tada

sampolomio i telefon i karticu

u radnji –kazao je on.

Advokat Jovanović insistirao

je da sutkinjaMugoša unese u

zapisnikovuSinđelićevureče-

nicu jer će to odbrani koristiti

prilikom obrazlaganja zahtje-

va za neuropsihijatrijsko vje-

štačenje svjedoka saradnika.

Uslijedilojedodatnopojašnje-

nje svjedoka saradnika vezano

za incident u radnji mobilnog

operatera čiji je bio korisnik.

- To sam polomio da se ne bi

daljekoristio taj telefon i karti-

ca. To nisam uradio radi neke

histerije. Oni su jedini koji hi-

sterišu, naročito ovi sa moje

desne strane (advokati). Od

tada ne registrujem broj na

svoje ime - odgovorio jeSinđe-

lić.

Nije sporioda jeu tokupripre-

me akcije kupovao druge tele-

fone i kartice, kako je pojasnio,

radi predostrožnosti. Istakao

je da je Ediju davao sve tele-

fonskebrojevesakojimajeras-

polagao.

Podrška

Sinđelić je juče ispričao i da

mu jeEdi kazaoda ljudi koji su

bili angažovani zapodrškude-

monstrantima ispred Skupšti-

ne treba da imaju da pojedu i

popiju.

- Rekaomi je da se rakija poša-

lje u Crnu Goru ali ne i gdje

moramdajekupim.Janijesam

kuvarica. Za hranu su dobili

novac. Rakiju samposlao da ih

ispoštujem. Još samo da sam

imtrubačeposlao. Svesudobi-

li, a ništa nijesuuradili – kazao

je Sinđelić.

On navodi i da je od Edija do-

bio potvrdu da se uCrnuGoru

sliva veći broj Srba iz Srbije iz

čega se, kako on navodi, moglo

zaključiti da je sve išlo po pla-

nu.

-Nikoodovih ljudi uCrnuGo-

ru nije mogao da ode slučajno

kada je u pitanju podrška DF-

u. Sve je bilo organizovano –

kazao je Sinđelić.

OnjesaopštioidajeEdirazgo-

varao sa drugim ljudima tele-

fonom dok je on bio tu, da je

pominjao Crnu Goru i pričao

na ruskom, ali da nije čuo šta

priča.

Onjedaljedodaoodgovarajući

na pitanja Jovanovića, da sve

što je spalio, uništio jepo svom

nahođenju,tedajeEdiznaoda

je dio toga uništio.

- Kad smo pričali na Kalemeg-

danu rekao sammu nešto što

se tiče tragova i on je rekao da

nema nikakvih problema - ka-

zao je Sinđelić.

Nikomu,kakojerekao,nijeda-

vao savjete i uputstva koje lju-

de da angažuje odgovarajući

napitanjeadvokataNikoleBu-

latovićada limu jebilonalože-

no da za akciju u Crnoj Gori

angažuje ,,babe i đedove od

preko 50godina“.

- Za ovaj zadatak mogli su da

angažuju 500 ljudi po 90 godi-

na i to bi bilo bolje, jer bi onda

ispaovećimasakr, kadabipoli-

cija iz CrneGore krenula da ih

bije. Pomenuo sam da su ljudi

iz Srbije bili izmoralnih razlo-

gakakobiispalodacrnogorska

policijavršiteror.Onisutreba-

li dapodržavajutu idejudabu-

dupatriote, četnici, anedabu-

du specijalci – naveo je

Sinđelić uodgovoru.

Sinđelić je kazao i da je prili-

kom posljednjeg viđenja sa

Edijem na Kalemegdanu pot-

pisaoprazanpapir na kojemje

pisalo koliko je novca uzeo.

- Na vizitki sam napisao ime

branioca kojegmi je rekao Edi

da angažujem. Zabranjeno mi

jedakažemime.Radiseoćela-

vomčovjeku sa bradom- poja-

snio je Sinđelić.

Odgovarajući na pitanja od-

brane svjedok saradnik je ka-

zaoda je izmedija saznaoda je

nađeno vozilo iz kojeg je na-

padnut.

- Imao sam utisak da su oni to

skrivali od mene, da li zbog

mene ili da zaštite Demokrat-

ski front, ne znam. Mada i dan

danas imamutisak da su štitili

Demokratski front jer da nisu

oni bi to oružje našli - kazao je

Sinđelić.

Komunikacija

Sinđelić nije sporio da je imao

komunikaciju sa policajcem iz

Bora,komesenijemogaosjeti-

ti imena. Istakao jeda jepovod

bio produženje registracije za

mercedes koji je uzeo na kori-

šćenje od izvjesnogŽurže.

-Biosamdužankaovođanavi-

jačada imamkontakt sapolici-

jomuBoru.Tadsedesilodami

je istekla registracija na mom

mercedesu a hitnomi je treba-

lo vozilo. Čovjek koji se bavi

građevinom je meni objasnio

dabimidaovoziloalijepredao

registraciju ili šta li već ali je

trebalo tog dana da mu bude

izdata saobraćajna. Sjetio sam

sedasamimaotenekebrojeve,

jedan od tih sam okrenuo koji

neznamtačno. Ja samsepred-

stavio i znali sudaseradi ome-

ni. Zamolio samda se pogleda

oko te registracije, ne sjećam

seni ja tačno šta sampričao jer

je totalno nebitno - kazao je

Sinđelić.

Sutkinja je donijela odluku da

sepreslušatelefonskirazgovor

na kome se moglo čuti kako

Sinđelić kaže da je ,,Vrbovao

Žužu i da treba da ga pošalju

hitnonegdjedaljeda izvidi ne-

ke stvari i da sumu izdali papir

za novu saobraćajnu pa da mu

pomognedajepodigneštopri-

je“.

On je takođe toj osobi saopštio

daćemusvedetaljnijeobjasni-

ti kada se vide da ne bi pričao

telefon. Sinđelić je dodao da je

daleko i da ne može da ide do

Bora.

Sinđelić je pojasnio i na šta je

misliokadajekazaodajevrbo-

vaoŽuržu.

-Opšte jepoznatodase jazala-

žemzasrpskeidejeistvari.Ka

-

da sam rekao da sam ga vrbo-

vao mislio sam na to. Ja sam

išao na takav način i na takvo

predstavljanje da bi on mislio

da meni treba za srpske ideje

kako bi on to ubrzao tamo, ali

se sve svodi na izdavanje jedne

saobraćajne dozvole – poja-

snio je Sinđelić.

B.ROBOVIĆ

Sinđelić: Demokratski front

nije odustajao od oružja

Suđenje za pokušaj terorizma nastavljeno objašnjenjima svjedoka saradnika

Milić udaljena iz sudnice

Optužena Branka Milić juče je udaljena sa suđenja zbog

remećenja procesne discipline.

Odluka suda o udaljenju uslijedila je nakon što je optužena

Milić pokušala da reaguje na jednu od izjava svjedoka sarad-

nika Saše Sinđelića.

Nakon što joj je sutkinja Suzana Mugoša pojasnila da će moći

da postavlja pitanja kada dođe njen red, Milić je nastavila

polemisanje postavljajući pitanje ,,kada će to biti“.

Pored odgovora suda da njen red slijedi nakon pitanja advo-

kata i konstatacije da ne zna vremenski kada će to biti, glavni

specijalni tužilac Milivoje Katnić kazao je „da će to biti za

Đurđevdan“.

Ne plaši se

Šišmakova

Aleksandar Sinđelić kazao

je da se više ne plaši Eduar-

da Šišmakova Edija od tre-

nutka kada je 23. oktobra

prošle godine dao iskaz u

podgoričkomVišem sudu.

- Siguran samda oni i dalje

prate šta se dešava u Crnoj

Gori. Ne plašim se od tre-

nutka kada samdao izjavu

ovdje na glavnompretresu

jer sam siguran da oni ovo

prate i jer sam siguran da

su saznali ko nas je izdao –

kazao je Sinđelić.

Odbijen zahtjev za izuzeće

Predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić juče je odbio

zahtjev branioca Andrije Mandića advokata Miroja Jovano-

vića za izuzećem sutkinje Dragice Vuković, članice vijeća u

postupku protiv optuženih za pokušaj terorističkog napada

na dan parlamentarnih izbora 2016. godine.

Jovanović je zahtijevao izuzeće sutkinje Vuković, kako on

tvrdi, jer je nakon jednog od njegovih pitanja vezano za veze

svjedoka saradnika sa policijskim službenicima u Boru kazala

,,mislim, stvarno“.