Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 20. januar 2018.

Društvo

Sudbine:

Obustavljena istraga povodomnestanka crnogorskog državljanina na Kosovu

Ni traga od Ismeta Kanjiže

PRIŠTINA/KOSOVSKA

MITROVICA

- U noći između

subote i neđelje navršiće se

tačno dvije godine od nestanka

crnogorskog državljanina, 52-

godišnjeg Ismeta Kanjiže, rodom

iz Gusinja, koji je na Kosovu Polju

boravio kao gost, kod brata od

tetke.

Tragovi

Nestao je nešto iza ponoći, 21.

januara pretprošle godine, a

potraga za njimnije dala nikakve

rezultate. Nije pronađen ni jedan

trag.

Prema Pobjedinim izvorima iz

Direktorata kosovske policije

„predmet Kanjiža“ je u takozva-

nomhladnompogonu što bi tre-

balo da znači - adaktiran je i nije

na listi istražnih, odnosno opera-

tivnih prioriteta. No, ako bi se bilo

kada, pod bilo kojimokolnostima,

pojavio bilo kakav trag, ponovo

će biti aktiviran, a o svemu će se

obavještavati Kanjižina rodbina

posredstvom crnogorske Amba-

sade u Prištini i nadležni državni

organi Crne Gore.Jedan od naših

sagovornika, koji je bio uključen

u početnoj fazi istrage, uvjeren

je da bi uzroke po svemu sudeći

tragične sudbine Gusinjanina

trebalo tražiti izvan Kosova (?!),

„jer da mu je život okončan na

teritoriji Republike neki trag bi se

do sada morao pojaviti“.

Verzije

On objašnjava da je istraga

tokomprvih pola godine bila

izuzetno intenzivna; faktički je do

detalja „pročešljana“ cijela teri-

torija Kosova, saslušni su brojni

rođaci i poznanici, ali sve je bilo

uzalud. Nije pomogla ni međuna-

rodna saradnja, a protok vreme-

na učinio je svoje. Na pitanje - da

li je tokom istrage uzimana u

obzir i mogućnost otmice zbog

trgovine organima, naš izvor je

odgovorio uopšteno.

- Razne verzije su razmatrane,

ali s obziromna vrijeme, mjesto

i neke druge okolnosti, pa i na

njegov o zdravstveno stanje,

teško je sa izvjesnošću tvrditi bilo

što. Ličnomogu sa apsolutnom

sigurnošću tvrditi da Kanjiža nije

ubijen na teritoriji Kosova Polja,

a zašto je od policijske patrole

zahtijevao da ga odvezu više

od kilometer dalje odmjesta na

kojem je oko sat iza ponoći pri-

vremeno lišen slobode, ni danas

mi nije jasno - kaže on.

R. TOMiĆ

IsmetKanjiža

U CANU održano predavanje o programu transplantacije u Crnoj Gori

Ratković: Ne znamo

odkoganaši pacijenti

bubrege dobijajuu

Bjelorusiji i Moskvi

Govoreći

o značaju

transplantacije

samoždano

preminule

osobe koja još

nije zaživljela

kod nas, Marina

Ratković je

istakla da je

u Crnoj Gori

do sada to

urađeno u

samo jednom

slučaju

MarinaRatković

PODGORICA

–Transplanta-

cijububregauposljednjihpet

godina imalo je 127 crnogor-

skihpacijenata, odčega jeu

Kliničkomcentruurađeno

njih34. Presađivanje jetre

urađeno jekod sedamosoba,

a srcakodnjihpetoro–kaza-

la jenacionalnakoordinator-

ka za transplantacijudrMa-

rinaRatković.

Prema njenim riječima, u Kli-

ničkomćeunarednomperiodu

biti urađeno još pet transplan-

tacija bubrega, a u februaru je

planirano presađivanje bubre-

ga koddva para.

Crnotržište

Naučnu tribinu o programu

transplantacijeuCrnojGori,na

kojoj je govorila dr Ratković,

organizovala je Crnogorska

akademija nauka. Ljekarka je

sa ove tribine upozorila da još

ima slučajva da građani odlaze

na crno tržište kako bi došli do

bubrega.

- Podatak da je od 127 tran-

splantacija bubrega kod njih 14

obavljena od nesrodnika uka-

zuje na odlazak na crno tržište

posebno u Indiju i Pakistan.

Nažalost,idaljeimamo,doduše

manjeslučajeva,dapacijentina

svoju rukuodlazeuBjelorusiju

i Moskvu. Mi ne znamo kako

uspijevajudadobiju transplan-

taciju navodno od kadavera

(moždanomrtveosobe)–kaza-

la je dr Ratković, naglasivši da

se trude da svim pcijentima

obezbijede liječenje u Crnoj

Gori. Uprkos tome, kako je re-

kla, što je usvojen zakon kojim

se sa informisane saglasnosti

prešlo na pretpostavljenu (svi

smo potencijalni donori osim

ako se za života osoba nije izri-

čito izjasnila da to ne želi) ne

smije se ništa preduzeti bez sa-

glasnosti porodice.

Govoreći o značaju transplan-

tacije sa moždano preminule

osobe koja još nije zaživljela

kod nas, istakla je da je u Crnoj

Gori dosada tourađenousamo

jednomslučaju.

Moždanasmrt

Neophodno je, kako je rekla,

jačati svijest građana o znača-

ju davanja organa u slučaju

moždane smrti.

- U Kliničkom centru urađeno

je više od 100 ispitivanja, a kod

47pacijenatadokazanajemož-

dana smrt. Oni su imali očuva-

neorgane i kodvećine semogla

uraditi ekplantacija (uzimanje

organ). Nažalost, do sada je

urađena samo jedna - kazala je

dr Ratković. Nedavno je, kako

je rekla, produžen ugovor sa

Eurotransplantompo kojemse

naši pacijentimogunaći na listi

čekanja za srce i jetru.

- Ipak, da bismo dobili organ

moramo ga i dati – zaključila je

ona.

Sl.R.

Centar za hemodijalizu na Cetinju

Dr Marina Ratković je kazala

da je broj pacijenata koji se

liječe hemodijalizom i onih

koji imaju hroničnu bubrež-

nu insuficijenciju stalno u

porastu. U Crnoj Gori, prema

njenim riječima, godišnje se

hemodijalizom liječi u prosje-

ku od 240 do 260 pacijenata.

- Obezbijedili smo 11 centara

za hemodijalizu, a ovih dana

očekujemo da će početi i

12. na Cetinju. Srećni smo

što smo u bar nekomdijelu

učinili da kvalitet života naših

pacijenata koji zahtijevaju

liječenja hemodijalizom

bude bolji – kazala je dr Rat-

ković.

Ona je najavila i da bi od sep-

tembra trebalo i da počne sa

radomHLA laboratorija gdje

će se obavljati sve analize

prije same transplantacije.

PODGORICA

-Tužilaštvo

nema interes da seobnovi

sudski postupaku slučaju

željezničkenesrećenaBio-

ču, adržavabježi odbrige za

preživjeleputnike i porodi-

ce stradalih, ocijenili su

predstavnici nevladineor-

ganizacije (NVO)Voznepre-

bola.

Predsjednik ove organizacije

Goran Vojinović kazao je, po-

vodom obilježavanja 12 godi-

na od željezničke nesreće na

Bioču u kojoj je poginulo 47, a

povrijeđeno više od 200 put-

nika, da je sudski proces, u ko-

jemjeosuđensamomašinovo-

đa „sramotan i fingiran“.

- Tužilaštvo nema interesa da

obnovi sudski proces. Pitamo

se svih ovih godina, zašto? Dr-

žava, takođe, nema interes da

dođe do istine o uzrocima ne-

NVO „Voz neprebola“

Traže novu istragu

Sakonferencijezanovinare

Tužiteljka Klikovac

demantuje Vojinovića

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici reagovali su

na tvrdnju Gorana Vojinovića kako im je u „četiri oka iz Tuži-

laštva Crne Gore saopšteno da nemaju interesa da se sudski

postupak obnovi“ ističući da nije tačno da je rukovoditeljka

ovog tužilaštva Ljiljana Klikovac predstavnicima NVO Voz

neprebola saopštila te informacije.

- Naprotiv, Tužilaštvo kojim rukovodi preduzelo je sve zakon-

ske mjere podnoseći u konačnom i zahtjev za zaštitu zako-

nitosti. Tužilaštvo je postupalo po prijedlogu za ponavljanje

postupka koji je podnijela pomenuta NVO, međutim, kako

istimprijedlogomnijesu ponuđeni novi dokazi niti nove činje-

nice o kojima sud već ranije nije odlučivao, a što je zakonski

uslov za ponavljanje postupka, to se isti nije mogao ponoviti

o čemu su podnosioci prijedloga obaviješteni pismenim

putem – piše u reagovanju koje je potpisala portparolka ovog

tužilaštva Danka Ivanović - Đerić.

sreće. Možda je bolje reći da

želi da prikrije svoje greške i

odgovornost za nesreću - re-

kao je Vojinović na konferen-

ciji za novinare, prenijela je

agencijaMina.

On je kazao da sumnoge stva-

ri, informacije i događaji veza-

ni za ovu tragediju državna

tajna, „čak i poslije 12 godina“.

Odnosdruštva, institucija, po-

litičkih partija, pojedinaca,

udruženja, novinara je, prema

njegovoj ocjeni, ispod svakog

nivoa profesionalnog rada i

opšteg interesovanja da se do-

đe do istine u vezi nesreće na

Bioču.

Vojinović je kazao da ni Kan-

celarijaEvropskeUnije(EU)u

CrnojGori, nijepokazala inte-

resovanje za rješavanje pro-

blema porodica i preživjelih

putnika.

On je podsjetio da je Osnovno

državno tužilaštvo odbilo za-

htjev za ponavljanje sudskog

postupka i pored, kako je re-

kao, krucijalnih dokaza i ne-

pobitne činjenice u vezi sa ne-

srećom.

Porodice stradalih i preživjeli

putnici, kako je rekao, samo

traže da se proces obnovi i da

se dođe do istine.

R.d.

Vojinović je kazaodani

Kancelarija Evropske

unije (EU) uCrnoj Gori,

nije pokazala intereso-

vanje za rješavanje pro-

blemaporodica i preži-

vjelihputnika