Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Društvo

Subota, 20. januar 2018.

Sa Administrativnog odbora poručeno

da neće podleći pritiscima NVO

Profesori Ašanin i

Jovetić kandidati

za Savjet RTCG

PODGORICA

Redovni

profesorMedicinskog fa-

kultetaUniverzitetaCrne

GoreBogdanAšanin i pro-

fesornaUniverzitetuDo-

njaGorica IvanJovetić

kandidati suza članstvou

SavjetuJavnog servisa, jed-

noglasno jeutvrđeno juče

na sjednici Administrativ-

nogodbora.

Naredne sedmice, kada će bi-

ti održana nova sjednica, Od-

borćeodlučitikoodnjihdvo-

jice će u Savjetu RTCG

zamijeniti Nikolu Vukčevića

koji jerazriješenzbogsukoba

interesa.

Kandidati

Predsjednik Odbora Luiđ

Škrelja podsjetio je da će iza-

branom kandidatu mandat

trajati do 19. juna 2019. godi-

ne.

Saopštio je i da je odAgencije

za sprečavanje korupcije za-

tražio da mu saopšte da li su

Ašanin i Jovetić prekršili Za-

kon o sprečavanju korupcije i

kako je naveo, dobio odgovor

da nema nikakvih ograniče-

nja da se oni prijave za ovu

funkciju, te da su dostavili

potpunudokumentaciju.

- Jedino bi Jovetić morao da

da ostavku na funkciju izvrš-

nog direktora u NVO Centru

za obrazovanje i to u roku od

30 dana ako bi bio izabran za

člana Savjeta RTCG - obra-

zložio je Škrelja.

Govorećioostalimčlanovima

Savjeta Javnog servisa koji su

prekršiliZakonosprečavanju

korupcije jer nijesu na vrije-

me prijavili imovinu, Škrelja

je naveo da će i njihov slučaj

biti razmatran i naglasiodasu

pritisci naOdbor veliki.

- Neprimjeren je pritisak na

nas. CRNVOnamse odbratio

11. januara i pitao nas šta smo

preduzeli povodomDragane

Tripković, Vladimira Paviće-

vića, Perka Vukotića i Mima

Draškovića koji nijesu prija-

vili imovinu na vrijeme. Po-

stupci protiv njih su u toku.

Redovno zasijedanje Skup-

štine je 1. marta pa će Odbor

postupiti u skladu sa Zako-

nom– istakao je Škrelja.

Na to je burno reagovao po-

slanikDPS-aMiloradVuletić

irekaodamujevišedostapri-

tisaka koji stižu „sa mnogo

strana“ i naveo da se nevladi-

ne organizacije ne bave svo-

jimposlom.

Pritisci

Odbor kako je rekao radi pro-

fesionalno i angažovano, a

određne NVO „idu nauštrb

poštovanja sistema“.

- Više je tu politike i zloupo-

trebe politike onihkoji ne že-

le da se bave politikom jer im

je ovako izuzetno lijepo. Ne-

ka prestanuda prave presiju i

torturu prekomedija. To zai-

sta prevazilazi mjeru pristoj-

nog ponašanja - ocijenio je

Vuletić.

On jenaglasioda sunaAdmi-

nistrativnom odboru slušali

gosta (misleći na GoranaĐu-

rovića) koji „nije ni trepunuo

dok je pričao kako prima pla-

tu iz nekolikoNVO“.

- Je li tomoralno?Da onkrei-

raživotuCrnojGori,dasmje-

njuje urednike i direktore, a

da mi ćutimo na to. Imamo

pravo da svakoga koga smo

izabrali i da kontrolišemo ka-

ko radi. I njega i druge. Nama

se spočitavajumoralne lekci-

je i govorenamdanepoštuje-

mozakon,aonisukaoBogom

dani i da upravljaju državom

kako sebi daju za pravo, pa i

da kritikuju svakoga, a da na

krajunikomenepolažuraču-

ne. Epanećemoćimakardok

ja budem član ovog Odbora -

poručio jeVuletić.

Njegovo izlaganje je podržao

Škrelja i rekao da nije u oba-

vezi da obavještava CRNVO

ni njihovu izvršnu direktori-

cuAnuNovakovićo raduOd-

bora.

-Ovdjeseništanekrije i tosvi

znaju. Ko oće neka dođe da

vidi kako radimo - rekao je

Škrelja.

K.J.

Sa jučerašnje sjednice

Uznemirenje

javnosti

Ministar Kemal Purišić

optužio je juče medije i

civilni sektor da su „i ovoga

puta uznemirili crnogorsku

javnost, ne vodeći računa o

najboljem interesu djeteta,

kao i prava djece i porodice

na privatnost i dostojan-

stven život“.

- Takvih primjera bilo je

ranije. Podsjećamna slučaj

u vezi kojeg je nedavno

alarmirana javnost koji je

neistinit i navodima u vezi

sa jednomporodicom iz

Bijelog Polja, štićenicima

Komanskogmosta i Dječi-

jeg doma u Bijeloj – rekao

je on.

Djevojčica umrla usljed

sindroma naprasne smrti

odojčadi – male djece

Više tužilaštvo juče se oglasilo saopštenjemu kojem je

navedeno da se sa velikom vjerovatnoćommože zaključiti

da se radilo o prirodnoj smrti djevojčice, „po tipu tako-

zvanog sindroma naprasne smrti odojčadi – male djece,

poznatiji kao SIDS - Sudden Infant Death Syndrome (smrt u

krevecu)“.

- Na osnovu svih analiza i podataka, kod pokojne J. B. nije

ustanovljena šećerna bolest. Takođe, obdukcionimnala-

zomustanovljeno je da je dijete srednje uhranjeno, i da isto

nije umrlo od neuhranjenosti-pothranjenosti – navedeno je

u saopštenju.

Podsjetili su da je djevojčica pronađena mrtva 10. januara, u

porodičnoj kući, u krevetu.

Naglašeno je i da se u nalazu obducenta navodi da se uzrok

smrti sa sigurnošću ne može ustanoviti, ali da na osnovu

svih urađenih analiza može se zaključiti da je to sindrom

naprasne smrti odojčadi.

Pobjedin izvor iz Tužilaštva kazao je da će odluku o tome

da li će biti pokrenuta istraga ili će predmet biti „arhiviran“

tužilac donijeti za nekoliko dana.

- Kada jasno utvrdimo sve okolnosti smrti, za što nam je bio

potreban nalaz obdukcije, donijećemo odluku. To će biti za

nekoliko dana – kazao je izvor Pobjede iz Tužilaštva.

Izjavu u ovompredmetu dala je, kako nam je potvrđeno, i

majka djevojčice, koja je ispitivana, pored ostalog, gdje je

bila u noći kada je dijete umrlo i gdje se nalazila ujutro kada

je njena kćer pronađena mrtva.

ašoj zemlji sa bogojavljenskog kupanja odaslao političke poruke

: Kosovo je srce Crne Gore

UMoraču je skočilo i nekoli-

ko djevojaka i jedan dječak, a

pobijedio je Ivan Stamatović.

- Ovomi je već šesta, sedma

godina kako plivam. Nikad

nijesam imao takmičarski

duh, bitnije mi je samo

učešće. Ovaj put sam veću

snagu imao jer je moj sin pli-

vao sa mnom, srećan sam

što smo zajednički došli do

krsta – kazao je Stamatović.

Nagradu su pored njega

dobili i njegov sin Sava i

Nikolina Aćimić.

GOVOROIZDAJNICIMAITERITORIJAMA:

Am lohijeRadović

čijem je čelu nijesu odgovorni za smrt djevojčice J. B.

Savanredne

konferencijeza

novinareuVladi

na, a

zovan

ra, rekao i da socijalni

t Marijane Bogavac da

vrstu informacije“

rekao jePurišić.

Ministar nije odgovorio na pi-

tanje novinara da li su nadlež-

ne institucije odgovorile na

pisanje medija o socijalnoj

ugroženosti ove porodice.

- Sve što je tražila ona (Boga-

vac)jedobila.Državanijeima-

la propusta – rekao je, između

ostalog, Purišić.

Na konferenciji za medije

govorila je i pomoćnica mi-

nistra zdravlja dr VesnaMi-

ranović koja je potvrdila da

djevojčicanijeliječenainsu-

linom, da nije bolovala od

dijabetesa i nije bila neuhra-

njena.

- Insulin je lijek koji je isklju-

čivomogućedobitinarecept,

za poznatog pacijenta i kom-

pletna insulinska terepija je

besplatna bez obzira na

uzrast – rekla je ona.

Vijestosmrtidvoipogodišnje

djevojčice objavila je NVO

Banka hrane, navodeći, po-

redostalog, da je dijete živje-

lo u siromaštvu, sa majkom i

sestrama, te da je bilo bole-

sno od dijabetesa. Predsjed-

nicaoveorganizacijeMarina

Medojević izjavljivala je, ka-

ko su prenosli mediji, i da je

dijete često bilo gladno, a u

nedavnoj izjavi za Pobjedu

tvrdila je da nije rekla Vije-

stimada jedjevojčicabilana

insulinskoj terapiji.

Grupa građana sjutradan

pošto jeBankahraneobjavi-

la informacijuo smrti djete-

ta organizovala je proteste i

potpisivanje peticije za

smjenu ministra Kemala

Purišića.

K.K./N.K.

skladu sa ishodom ovih postu-

paka.

Insulin

Ministar je, odgovarajućinapi-

tanja novinara, rekao i da soci-

jalniradnicinikadanijesuutvr-

đivali sposobnost Marijane

Bogavac da brine o djeci jer ni-

kada nijesu dobili „takvu vr-

stu informacije“.

-Djecanijesudobijalaposeb-

ni status, zbog toga što to nije

traženo. I u toj situaciji se po-

stupa po zakonu – po dojavi

bilodržavnihorgana ili nevla-

dinih organizacija, komšija...

Može da se konstatuje da su

moždadjecazapuštena,zapo-

stavljena, ali takvih dojava ni-

jesmo imali. S obzirom na to

da Bogavac nije bila korisnica

materijalnog obezbjeđenja

nije bila ni predmet stalne pa-

žnje Centra za socijalni rad –

dućim vremenima – poručio

jeAmfilohije.

On je prokomentarisao i ubi-

stvo kosovskog političara Oli-

vera Ivanovića, lidera građan-

ske i n i c i j a t i ve „Srb i j a ,

demokratija, pravda“, koji je

prije nekoliko dana ubijen

ispred svoje kancelarije, isti-

čući da je on „posljednja žrtva

zločina, onih zločinaca i do-

maćih imeđunarodnih“.

Poručio je „cijeloj Srbiji i Cr-

nojGori“ dabudu ,,pri pameti,

da ne gube svoju savjest, svi-

jest i osjećanje sa svim pošto-

vanjem prema svima koji živi

na Kosovu i Metohiji“. Nagla-

sio je da „je to časni i sveti dio

Crne Gore i Srbije, bilo kroz

vjekove od vremena Bodina

Vojislavljevića, čija je bila pri-

jestonica u Prizrenu, pa tek

onda Nemanjića, Balšića i Pe-

trovićadohimnekraljaNikole

‘Onamonamo’“.

Amfilohije je ocijenio da se

potomciNikolePetrovića, „je-

dan dio njih takozvanih

Dukljana - Montenegrina, ne

Crnogorci, odričukraljaNiko-

le, granica njegove države i

onih koji su život svoj položili

za vjeru i otačanstvo 1912,

1921, 1941. godine prognani sa

Kosova, evo sve do Olivera

Ivanovića“.

Nj.B.

Ivan

Stamatović

prvi do krsta

Dok ja budem član Odbora, niko iz

Savjeta nećemoći da nam spočitava

moralne lekcije i da nam govori da ne

poštujemo zakon, a oni kao Bogomdani i

da upravljaju državomkako sebi daju za

pravo, pa i da kritikuju svakoga - rekao je

poslanik DPS-aMilorad Vuletić

Nekaprestanuda

prave presiju i tor-

turuprekomedija.

To zaistaprevazila-

zimjerupristojnog

ponašanja - ocijenio

jeVuletić