Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Subota, 20. januar 2018.

Potpisan ugovor o donaciji 400.000 eura za

nabavku aparata za potrebe Dječje bolnice

Novimagnet do

sredinemarta

PODGORICA

Direktorica

Kliničkog centraZorica

Kovačević i drNikolasAlis

izUjedinjenihArapskih

Emiratapotpisali su juče

ugovor odonaciji 400.000

euranamijenjenihzakupo-

vinumagnetne rezonance

od 1.5Tzapotrebe Instituta

zabolesti djece. Aparat će,

kako jenajavljeno, biti in-

staliranudrugoj polovini

marta.

Novac je obezbijedio dr Alis

sa svojim poslovni partneri-

ma,aKovačevićjekazaladaje

neposrednozarealizacijuove

donacijezaslužanugledkojiu

UAE uživa bivši crnogorski

premijerMiloĐukanović.

Vrijednost aparata jepolami-

liona eura, pa je Klinički cen-

tar prodajom starog magneta

i iz sopstvenih sredstava

obezbijedio 100.000 eura.

- Nabavkom ovog aparata

stvoriće se uslovi da Insititut

zabolestidjece imaaparatka-

kavuokruženju samo ima In-

stitut za majku i dijete u Beo-

gradu - rekla jeKovačević.

Potrebu za ovomvrstomdija-

gnostike na godišnjem nivou

ima oko 3.000djece.

Kovačević je naglasila da će

nabavkom ovog magneta i

pratećeopremenašinajmlađi

pacijentidobijatinesmetanui

adekvatnu dijagnostiku pod

jednim krovom, kao i da je to

veliki benefit i za djecu i za

medicinsko osoblje.

Alis je naglasio da su srećni

što su to uradili specijalno za

djecu i zaCrnuGoru.

- Taj aparat, kao što znate, bi-

će jedan od najsavremenijih.

Više naša djeca iz Crne Gore

ne trebanigdjeda idu.Doći će

i Slovenci i ostali ovdje da se

snimaju– rekao je drAlis, do-

davši da će on i njegovi par-

tneri nastaviti da pružaju po-

dršku, posebno kada je u

pitanjupomoć djeci.

Sl.R.

BOLJIUSLOVIZANAJMLAĐEPACIJENTE:

Sajučerašnjegpotpisivanja

Oštra polemika u Skupštini povodom izmjena Zakona o državnoj upravi

Poglavar Srpske crkve u

Radulović: Uadministraciji

višak 40.000 službenika

Amfilohij

PODGORICA

Ministarka

javneupraveSuzanaPribi-

lović juče jeuSkupštini sa-

opštilada je značajno što je

predloženimizmjenama

Zakonaodržavnoj upravi,

izmeđuostalog, propisano

da će se javne rasprave spro-

voditi i kada sebudupripre-

mala strateškadokumenta,

ane samozakoni.

Pojedini poslanici opozicije

zamjerili su, međutim, što se,

prijesveganerješavaproblem

viška zaposlenih u admini-

straciji.

Poslanik Branko Radulović

(DF) kazao je da je u admini-

straciji zaposleno 50.000 do

60.000 ljudi, ali da je maksi-

mumpotrebno 30.000.

- Višak je 40.000 ljudi... Na bi-

rouradaimamagistaravišeod

300, doktora nauka više od 12,

visokoškolaca 12.000. Zašto

mi ne dođemo do nečega što

PODGORICA

PoglavarSrp-

skepravoslavne crkveAmfi-

lohijeRadovićporučio je juče

sabogojavljenskogkupanja

naušćuRibniceuMoračuu

Podgorici da jeKosovo srce

CrneGore, „prije svega i

iznad svega, bilo i ostalo“.

Njega je na Sastavcima doče-

kalo više desetina kupača koji

su plivali za krtsom koji je on

baciou rijeku, apjevali suda je

KosovosrceSrbije i „Kosovo je

srceCrneGore“.

- Metohija je bila i pripadala

CrnojGori ipripadaćeakoBog

da u budućimvremenima, bez

obziranaonekojisuizdaliMe-

tohiju i time izdali kraljaNiko-

lu, gospodara Crne Gore. Ne

može se na izdaji kraljaNikole

graditi budućnost Crne Gore,

to treba da znaju i oni koji sada

vladaju i koji će vladati i u bu-

PODGORICA

Vlada je

jednoglasnozaključilada

nepostoji ni subjektivna,

ni objektivnaodgovornost

ministra rada i socijalnog

staranjaKemalaPurišića,

niti resorana čijemje čelu,

za smrt dvoipogodišnje

djevojčiceJ. B. koja je

prošle srijedepronađena

mrtvaukući ukojoj je ži-

vjela samajkomi dvije se-

stre i čija jeporodicabilau

stanju socijalnepotrebe.

IzTužilaštvajučesusaopšti-

li da je obdukcija pokazala

da je najvjerovatniji uzrok

smrtidjevojčicesindromna-

prasne smrti odojčadi –ma-

le djece.

Nakon toga u Vladi je orga-

nizovana vanredna kon-

ferencija za novinare

na kojoj je šef Vladi-

nog biroa za odnose

s javnošću Srđan

Kusovac, saopštio

da je Vlada na ju-

čerašnjoj sjednici

jednoglasno kon-

statovala da su,

iako nema odgo-

vornosti ministar-

stva,„istragomovog

slučaja utvrđeni pro-

pusti“.

Politizacija

- Konstatovano je da je slučaj

ispolitizovan. Pratio ga je ve-

liki broj dezinformacija u vi-

še medija. Između ostalog,

novinari su saznavali kako je

predsjednik Vlade naložio

istragu, kako je predsjednik

Vlade primio majku premi-

nulog djeteta. To nije istina.

Ali običaj Vlade nije da de-

mantuje svaku medijski na-

pis onako kako se pojavi.

Podsjećamo da su se slične

dezinformacije pojavljivale

Smrt sina

Portal Standard objavio je

juče da je Marijana Boga-

vac i 2004. godine izgubila

dijete – sina koji je umro

od posljedica trovanja lje-

kovima. Kako je ovaj medij

saznao, dječak je rođen

2002. godine, a umro je

2004. u Dječijoj bolnici u

Podgorici.

- Marijanin sin je umro

zbog trovanja babinim

ljekovima, što je u obduk-

cionomnalazu navela

patolog dr Dragana Čukić

– piše Standard.

Iz Vlade juče poručili daministar Kemal Purišić i resor na

MinistarkaSuzanaPribilović jučeuparlamentu

Smrt napra

slučaj ispolit

uglavnom pred izbore – poru-

čio jeKusovac.

Napitanjenovinarako jeslučaj

ispolitizovao, šef Vladinog bi-

roa je bio kratak.

- Ko ga je ispolitizovao, javnost

tomožedaprepozna–odgovo-

rio je on.

Ministar Purišić je ponovio in-

formaciju koja je iz njegovog

resora saopštena prije nekoli-

ko dana, da je inspekcijskim

nadzorom u podgoričkom

Centru za socijalni rad usta-

novljnodajedošlodopropusta

uslučajuporodiceBogavac,jer

nakon što je (u septembru

prošle godine) odobrena jed-

nokratna pomoć, rješenje nije

uručeno.

-Nadleženeinspekcijesunaja-

vile pokretanje prekršajnog

postupka protiv pravnog i od-

govornog lica u Centru, direk-

toricaCentra pokrenula je dis-

c i p l i n s k i p o s t u p a k z a

utvrđivanje odgovornosti

ovlašćenog službenika – rekao

je Purišić i dodao da će i Mini-

starstvo preduzeti mjere u

Ministar je, odgovarajući na pitanja novin

radnici nikada nijesu utvrđivali sposobno

brine o djeci jer nikada nijesu dobili „takv

MarijanaBogavac

ne uprave taj posao ne bi mo-

gao da se obavlja. Ako govori-

mo o neefikasnoj i lošoj

administarciji onda prije sve-

ga moram ukazati na opštine

gdje opozcija vrši vlast - Bud-

va, Kotor, Herceg Novi, Bera-

ne su primjeri nepotizma u

lokalnoj upravi – poručio je

on.

Poslanik Strahinja Bulajić

(DF), tokom rasprave o Pri-

jedlogu zakona o zaštiti sta-

novništvaodzaraznihbolesti,

govorio je o vakcinama ospo-

ravajući kvalitetMMR.

- Vrlo je upitan sastav MMR

vakcina. Razgovarao sam sa

određenim ljekarima koji su

mi saopštili takav stav– rekao

je on.

Predstavnica Vlade Slađana

Pavlović mu je odgovorila da

na tržištu u Crnoj Gori nema

neprovjerenihvakcina.

- Uzročno posljedična veza

između MMR i autizma još

nijedokazana.Moramo imati

neke dokaze da bismo dono-

sili takve sudove - rekla je

ona.

N.Đ.

znači ,,ni po babu ni po striče-

vima“. Znate li koliko nas ko-

šta ta korumpirana admini-

starcija - 450 miliona, samo

bruto plate, a treba da bude

280 ili 300 miliona i da budu

profesionalci – rekao je on.

Tokom diskusije pojedini

opozicionari su saopštili da je

zakon tehničkog karaktera, te

da je državna uprava neefika-

sna zbog zapošljavanja po

partijskoj liniji. Na te ocjene

reagovao je poslanik Željko

Aprcović(DPS)kojijenegirao

optužbe.

- Čuli smo dosta riječi koje ne

stoje, pogotovo partijsko za-

pošljavanjeinepotizam–ista-

kao je on.

Poslanik DPS-a Dragutin Pa-

pović, takođe, je branio služ-

benike u državnoj upravi za

koje je rekao da su profesio-

nalci.

- Državna uprava je oblast ko-

ja se konstantno može una-

pređivati. Kada bi se general-

no ocijenionjen rad zaslužuje

pozitivnu ocjenu zato što je

Crna Gora lider u evropskim

integracijama na Zapadnom

Balkanu. Bez efikasne držav-

Više od 2.000osoba

potpisalo peticiju

PODGORICA

Crnogorska pravoslavna crkva saopštila je

juče da je za manje od sedamdana elektronsku peticiju za

ukidanje svih nezakonitih upisa Srpske pravoslavne crkve

nad crnogorskimmanastirima i crkvama i njihovo vraćanje u

vlasništvo državi Crnoj Gori, potpisalo više od 2.000 osoba.

Kako su dodali, nekoliko stotina potpisa prikupljeno je i u

nekoliko gradova u kojima je CPC organizovala potpsivanje

peticije. CPC je najoštrije osudila izjave i uvrede čelnika SPC

protiv peticije.

- Peticija je legitiman demokratski metod, prepoznat po svim

međunarodnim standardima, da građani izraze svoj stav i

apel državnimorganima da riješe neko pitanje od društvenog

značaja. Nazivati takav jedan legitiman i civilizacijski čin obič-

nog građanina budalaštinommože samo neko ko u suštini

prezire ,,malog“ čovjeka, njegovo osnovno ljudsko pravo na

slobodumišljenja i govora – naveli su iz PR službe CPC.

Sl. R.