Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 20. januar 2018.

Montenegroberza

Obveznice

prodate za

2,1milion

PODGORICA

Na Montenegroberzi je juče

prodato 200 državnih obveznica oznake

GB16 za 2,1 milion eura. Cijena obveznice je

105,5 eura.

M.P.M.

Mediji najavljuju povlačenje Telenora iz Crne Gore, Srbije i Bugarske

Tri firme za dvijemilijarde eura

noj Gori

PODGORICA

Kompanija Telenor

namjerava da proda svoje kompa-

nije u Crnoj Gori, Srbiji i Bugarskoj

za dvije milijarde eura, a najizvjesniji

kupac je američki investicioni fond

KKR, javljaju bugarski mediji. Iz

Telenora su odbili da daju izjavu, sa

obrazloženjemda ,,ne komentarišu

glasine sa tržišta“. Bruto prihodi

Telenora u region, uključujući i

njihovumađarsku kompaniju, su u

trećem kvartalu 2017. godine iznosili

323 miliona eura. Potencijalni kupac

Telenora KKR u Crnoj Gori je već

prisutan kroz poslovanje kompanije

Telemah, koja je dio njegove United

grupe. To znači da će, u slučaju

kupovine Telenora, KKR imati dvije

povezane irme u Crnoj Gori i činiti

moćnu grupaciju koja obuhvata

mobilnu telefoniju, kablovske usluge

i internet. Od tri telefonska operatera

u Crnoj Gori jedino je Telenor ostao

samo na mobilnoj telefoniji.

S. P.

11, 12 i 13 koja se odnose na

poljoprivredu, bezbjednost

hrane i ribarstvo. Dogovo-

rena je posjeta Sloveniji 45

crnogorskih poljoprivred-

nika koji su lani bili korisnici

podrške ministarstva za

mlade farmere.

S. P.

Naknada za podsticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora ostaće ista

Zbog kašnjenjaVEKrnovo i suše

neće porasti računi za struju

Pošto je VE Krnovo dobila status povlašćenog proizvođača tek

lani u novembru, kao i zbog zastojamHE usljed suše, ostao je

značajan iznos sredstava prikupljenih za naknadu, koji će biti

iskorišćen u ovoj godini - kažu uMinistarstvu ekonomije

PODGORICA

Uskladu sa

planiranomdinamikomra-

da elektroenergetskihobje-

kata tokomgodine, odnosno

planiranompotrošnjomi

proizvodnjomelektrične

energije, naknada zapodsti-

canjeproizvodnje energije

izobnovljivih izvora energi-

jezaovugodinunećebiti po-

većana - saopšteno je izMi-

nistarstva ekonomije. Taj

resor privodi kraju izradu

novogpravilnikaonaknadi

zapodsticanjeproizvodnje

struje izobnovljivih izvorau

2018. godini, koji ćebiti do-

nijet dokraja januara.

- Osnovni razlog za to što na-

knada neće biti povećana je

činjenica da je određeni iznos

sredstava prikupljenih od na-

knade u prošloj godini ostao

neutrošen i bićeprenijet uovu

godinu. Kako iznos naknade

zaovugodinuostajenepromi-

jenjen, onani na koji načinne-

će uticati na povećanje računa

za struju - kazali su Pobjedi iz

Ministarstva ekonomije, pod-

sjećajući da ova naknada ne

ulazi u cijenu kilovata, već u

U obnovljive

izvore do

sada uložena

224miliona

Iz Ministarstva ekonomije

navode da je ukupna vrijed-

nost investicija za 12 mHE

koje su stekle status povla-

šćenog proizvođača 39,4

miliona eura. Vrijednost VE

Krnovo je 140miliona eura.

- Za ovu godinu je planira-

no puštanje u rad još četiri

mHE, ukupne vrijednosi 9,3

miliona, tako da je ukupna

vrijednost dosadašnjih ula-

ganja u obnovljive izvore

189miliona eura - kazali su

iz Ministarstva.

Podsjetili su da je procije-

njena vrijednost VE Možura

87 miliona eura, od čega je

investitor do sada uložio 35

miliona.

vrijednost ukupnog računa za

struju.

Vrijednost naknade je počet-

kom prošle godine značajno

povećana, sa 0,129 centa po

kilovat satuna 0,473 centa.

- Planirani ulazak vjetroelek-

trane Krnovo u sistem je bila

sredina prošle godine, što je

najviše i uticalo na promjenu

visinenaknade.Kakojepočela

sa radom u novembru 2017, a

mini HE su slabo radile zbog

suše, ostao je značajan iznos

naplaćenenaknade,kojićebiti

iskorišćenuovoj godini -obja-

snili su izMinistarstva ekono-

mije i podsjetili da su lani tri

mHE imale status povlašće-

nog proizvođača. Taj status u

ovom trenutku ima 12 mHE i

VEKrnovo. Ove godine je pla-

niranopuštanjeurad još četiri

mHE. Uokviru do sada potpi-

sanih ugovora, osim VE na

Možuri, u narednim godina-

ma će se izgraditi ukupno 53

mHE.

Prema informacijama koje je

Ministarstvo dobilo od inve-

stitora naMožuri u ovom tre-

nutku izlivaju se temelji za

vjetro-generatore.

- Završetak ove faze radova se

očekuje na proljeće, kada je

planiran početak instaliranja

vjetrogeneratora - rekli su iz

Ministarstva.

S.POPOVIĆ

va po povoljnimuslovima

jadu

o

Maksimalna

cijena

kvadrata

1.100 eura

Pregovori sa građevinskim

irmama, kako ističe Čano-

vić, idu u smjeru formiranja

preliminarnih ponuda,

nakon kojih će de inisati

uslove učešća u ovomPro-

jektu.

- Našimuslovima je de i-

nisano da cijena pometru

kvadratnomne može biti

veća od 1.100 eura. Pored

novoizgrađenih stanova,

građevinske irme će moći

da ponude i stanove iz

starogradnje. Uz komunika-

ciju sa njima, nastojimo da

prevaziđemo barijere koje

su postojale u prethodnim

fazama Projekta 1000+,

a koje nijesu išle u korist

krajnjih korisnika - kazao je

Čanović.

radnje, što će uticati

maćinstava, odnosno

lbe crnogorski državljanin, da

ima prebivalište na teritoriji

CrneGore, danijedančlando-

maćinstva nema u svojini

stambeni objekat ili više od

trećine stambenog objekta u

Crnoj Gori u susvojini u po-

sljednje tri godine od dana

podnošenjazahtjevazadodje-

lu kredita, da je kreditno spo-

soban i da zadovoljava kriteri-

j ume u pog l edu v i s i ne

kumulativnihprimanja.

Novina u ovoj fazi projekta je

ponuda u starogradnji, a sta-

nove mogu nuditi i fizička i

pravna lica, s tim da prodavac

mora imati posjedovni list bez

tereta.

Uslovi

- Jedan od ključnih uslova je i

da taj stan mora ispunjavati

minimalne uslove energetske

efikasnosti. Energetski pre-

gled obuhvata prikupljanje

podataka o karakteristikama

objekta koje utiču na potroš-

nju energije i utvrđivanje fi-

nalne potrošnje energije.

Energetski pregled vrši lice

koje ima ovlašćenjaMinistar-

stva ekonomije - kazao je Ča-

nović ističućidasespisakobu-

čenih stručnih lica se može

naći na sajtu www.energet-

ska-efikasnost.me.

- Kroz komunikaciju saMini-

starstvomekonomije, nastoja-

ćemo da ponuđači stanova za

koje je potreban energetski

pregled i izvještaj koji potvr-

đuje da stambena jedinica za-

dovoljava minimanlne uslove

EE, imaju povoljnije cijene od

standardne tarife. Ovaj izvje-

štaj je neophodan samo za

zgrade, odnosno stanove, koji

su izgrađeni prije2013. godine

- naglasio je naš sagovornik.

Čanovićpodsjećadatrećafaza

rješavanja stambenih potreba

građana po povoljnim uslovi-

ma, nastavak jeprethodnadva

Projekta 1000+, koja su reali-

zovana2010-2011. i 2015-2017.

godineusaradnjiikrozkredit-

ni aranžman sa Bankomza ra-

zvoj Savjeta Evrope, u kojima

je 809 porodičnih domaćin-

stva, odnosno 2.149 građana

riješilo stambenopitanje.

- U drugoj fazi imamo 146

sklopljenih ugovora za zapo-

slenima u javnoj upravi, 114

sklopljenih ugovora sa mla-

dim bračnim parovima, 44

ugovora sa prioritetnom gru-

pom građana u kojoj spadaju

samohrani roditelji, odnosno

staratelji,licasainvaliditetom,

porodična domaćinstva čiji je

član lice sa invaliditetom, po-

rodična domaćinstva sa dje-

com sa smetnjama u razvoju,

mladi koji su bili djeca bez ro-

diteljskogstaranja i žrtvenasi-

lja u porodici i 77 ugovora sa

ostalimgrađanima kojinepri-

padaju prethodno navedenim

grupama - kazao jeČanović.

N.KOVAČEVIĆ

PODGORICA

Cilj projekta

pod nazivom ,,Razvoj baze

podataka puteva“ je prikuplja-

nje i obrada podataka magi-

stralnih i regionalnih puteva

ukupne dužine 1,78 hiljada

kilometara, kako bi se usposta-

vio kompjuterizovani sistem

upravljanja.

Iz Ministarstva saobraćaja i

pomorstva saopšteno je da je u

četvrtak održan prvi sastanak

nadzornog odbora projekta,

kojem su prisustvovali pred-

stavnici ministarstava inansija

i evropskih poslova, Direkcije

za saobraćaj, kompanije Spea

enginering i Delegacije EU.

Predstavnica Direktorata

za međunarodnu saradnju

i fondove EU Danijela Kapa

saopštila je da kompanija

Spea enginering sprovodi taj

projekat od 11. decembra za

356,9 hiljada eura, od kojih su

303,36 hiljada IPA sredstva, a

53,5 hiljade nacionalno učešće.

Projekat, čija primjena traje 12

mjeseci, pomoći će Direkciji za

saobraćaj u upravljanju, razvo-

ju, izgradnji, rekonstrukciji i

održavanju puteva.

S. P.

Sastanak nadzornog

odbora projekta razvoja

baze podataka puteva

Elektronski

sistem

upravljanja

Procjena Savjeta Centralne banke

Ekonomija u 2017.

rasla četiri procenta

PODGORICA

RastBDP je

uprošloj godini biočetiri

odsto, deficit tekućeg raču-

naplatnogbilansa zaključno

sa septembrom, 9,2odsto,

strane investicije 311,7milio-

na eura ili 10,6više, loši kre-

diti 199,9miliona eura, saop-

šteno je jučenakon sjednice

SavjetaCentralnebankekoji

jeusvojiomakroekonomski

izvještaj CBCGza treći kvar-

tal 2017.

- Intenziviranje izgradnje in-

frastrukturnih projekata u

građevinarstvu i energetici,

kao i rast pokazatelja u turiz-

mu, doprinijeli su rastu BDP-a

koji će, prema procjenama

CBCG, iznositi četiri odsto u

2017. Izuzev industrijske proi-

zvodnje, koja je zabilježila pad

od6,7odstozaprvihdevetmje-

seci prošle godine rast je regi-

strovan u sektorima turizma,

građevinarstva, šumarstva,

vazdušnog i drumskog saobra-

ćaja –navodi se u izvještaju.

Bankarski sektor je u prva tri

kvartala 2017. bio, kako ocje-

njuju u CBCG, stabilan, likvi-

dan i solventan.

- Nekvalitetni krediti čine 7,4

odsto ukupnih kredita. U od-

nosu na decembar 2016. sma-

njeni su za 19,6 odsto, dok na

godišnjem nivou bilježe pad

od 21,6 odsto. Aktivne i pasiv-

ne kamatne stope su tokom

devetmjeseciprethodnegodi-

ne nastavile opadajući trend –

ocijenjeno je u saopštenju.

Broj zaposlenih u prvih devet

mjeseci 2017. bio viši za 3,4 u

odnosuna isti period2016. go-

dine. Procijenjeno je da će se

stopa inflacije u 2018. kretati

od 1,75 do 3,75 odsto, sa cen-

tralnom projekcijom od 2,75

odsto.

M.P.M.

MihailoVukić