Previous Page  44 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 48 Next Page
Page Background

Subota, 20. januar 2018.

12

Arena

Sportski miks

BAR

Atletika jekraljica

sportova, akraljicaBara je

LjiljanaMatović. Crno-

gorska atletičarka izabra-

na jenajboljeg sportistu

grada, a ako sepogleda sa-

mo listauspjehadvadeset-

četvorogodišnje članice

AKDionis, onda je jasno

dakomisija (koju sučinili

predsjednikmrOlivera

Vidaković i članovi Brani-

slavNenezić, Nemanja

Janković,MladenStojović

i sekretarkaJadrankaPe-

rutović) nije imalapreviše

težakposao.

Protekla sezona je za Ljilja-

nu Matović bila je veoma

uspješna, aCrnoj Gori doni-

jela je zlato i srebro sa Igara

malih zemalja Evrope (bila

najboljaudaljuidrugoplasi-

rana u troskoku), dok je po-

novo šampionka Crne Gore

udisciplinama 100mprepo-

ne, skoku udalj, troskoku,

bacanju koplja, dok je treća

uskokuuvisičetvrtaubaca-

nju kugle. Proglašena je za

najuspješniju seniorku na

Prvenstvu Crne Gore. Na

Ekipnomprvenstvu Evrope

naMalti, bila jeprvauskoku

udalj, treća u disciplini

100m prepone i peta u tro-

skoku. Na ovom takmičenju

osvojila je najviše bodova za

reprezentaciju. Pobijedila je

i na prvenstvu Crne Gore u

višebojuzaseniore,naOtvo-

renom pojedinačnom pr-

venstvuVojvodineu trosko-

ku (rekord Crne Gore za

seniorke u dvorani 11,89m),

Pojedinačnom prvenstvu

Srbije (skok udalj), Pojedi-

načnomprvenstvu Srbije za

starije juniore (skok udalj) i

Prvenstvu Crne Gore za

mlađe juniore (skok udalj).

Bila jedruganaMOSIPljev-

lja (skok u dalj) i četvrta u

višeboju na Prvenstvu Bal-

kana za seniore. Na Među-

narodnom atletskommitin-

gu u Sokolcu, bila je druga u

PODGORICA

Ulcinj i

Bar, većpo tradiciji suba-

ze crnogorskihatletičara

za zimskepripreme. U

gradupodRumijomveć

dvijenedjeljenalaze se

KristinaRakočević i Ana

Bošković, sa trenerom

MarkomRistićem. Po-

sljednjihdanana ,,Topoli-

ci“ sepripremaju i repre-

zentativci Risto

Drobnjak, SrđanMarić,

kao i velika grupapoten-

cijalnihkandidata za re-

prezentaciju izAKJedin-

stvo, AKMornar, AK

Lovćen, AKSanja, AK

Bar i AKArsenal.

Pripremama u Baru ruko-

vode treneri BranislavMa-

slovarić, Milanka Marko-

vić, Ivan Popović, Danijela

Vojinović, Sanja Đurnić,

Bojana Đurković i nacio-

nalnitrenerzabacačkedis-

cipline Marko Ristić. Isto-

vremeno, u Ulcinju se

nalaze reprezentativci Sla-

đana Perunović, Aleksan-

dar Miletić i Edin Erović,

kao i grupa takmičara AK

Nikšić, čijim radom ruko-

vodi nacionalni trener za

srednje i dugeprugeDrago

Musić. Takođe, jedan dio

reprezentativaca pripre-

maju se van Crne Gore -

Ljiljana Matović u Novom

Sadu, Marija Vuković u

Luksemburgu, Tomaš Đu-

rović uKataru, dokDanijel

Furtula i DarkoPešić obav-

ljaju posljednje kontrolne

preglede predpočetak rea-

lizacije priprema.

Predsjednik ASCG Milo-

rad Vuletić u pratnji pot-

predsjenikaGojkaBanjevi-

ća, zaduženog za sektor

sporta i generalnog sekre-

tara Milana Madžgalja,

obišao je prije dva dana dio

atletskih reprezentativaca

i predstavnike atletskih

klubova koji realizuju i

sprovode zimskepripreme

za predstojeću takmičar-

sku sezonu u Ulciju i Baru.

ZavrijemeobilaskaVuletić

je razgovao sa trenerima,

kao i sa najboljim atletiča-

rima o toku i realizaciji do-

sadašnjeg dijela priprema.

Takpđe, govorilo se i o da-

ljem nastavku priprema u

ovomdijelugodine, koje su

veoma bitne za ASCG, po-

što atletičare u ovoj godini

očekuje veliki broj među-

narodnih takmičenja.

- Zadovoljan samdosadaš-

njim aktivnostima Saveza

na realizaciji priprema, ko-

jepojedini naši atletičari sa

svojim trenerima obavlja-

ju.Uvjeriosamse sa svojim

saradnicima kako teku pri-

preme za predstojeću se-

zonu, koja jebogata sa veli-

kimbrojemmeđunarodnih

Uručene nagrade za najuspješnije sportiste, klubove i sportske radnike grad

LjiljanaMatović

kraljica Bara

Crnogorski takmičari zahvaljujući ASCG realizuju zimske pripreme

Ulcinj i Bar baze atletičara