Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 20. januar 2018.

Milutin Simović na sajmu poljoprivrede u Berlinu

Prva sjednica Komisije za kontrolu privatizacije

Dogovorennastavak podrške C

Od Savjeta za privatizaciju

traže informacije

PODGORICA

Crnogorska

poljoprivreda je značajno

odmakla na putu ka EU, saop-

štio je ministar poljoprivrede

Milutin Simović.

On se u Berlinu, na margi-

nama Globalnog foruma za

hranu i poljoprivredu, sastao

sa kolegama iz Njemačke

Mađarske i Slovenije. Simo-

vić je zahvalio njemačkom

resornomministru Kristija-

nu Šmitu na kontinuiranoj

podršci tamošnje vlade Crnoj

Gori u procesu evropskih

integracija.

Mađarski ministar poljopri-

vrede Šandor Fazekaš ponu-

dio je pomoć u cilju jačanja

sistema bezbjednosti hrane

u Crnoj Gori, dok je slove-

nački ministar Dejan Židan

najavio nastavak podrške

za pregovaračka poglavlja

PODGORICA

Na juče održanoj prvoj sjed-

nici skupštinske Komisije za praćenje i kon-

trolu postupka privatizacije odlučeno je da

od Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

zatraže informacije o privatizacijama u 2017.

i planiranim za tekuću godinu. To će komisiji,

kako je saopšteno, biti osnova za utvrđivanje

plana rada u ovoj godini.

Predsjednik novoformirane komisije je posla-

nik Branko Čavor, a članovi Mihailo Anđušić,

Petar Smolović, Radule Novović, Ana Nikolić i

Andrija Popović.

M.P.M.

Ministar finansija Darko Radunović i direktor Svjetske banke

za Crnu Goru Emanuel Salinas potpisali ugovor o zajmu

Poreskoj upravi 14miliona

Rok otplate ovog

kredita je 20 godina,

grejs period četiri

godine, uz ksnu

kamatnumaržu od

1,05 plus Euribor

PODGORICA

Ministar fi-

nansijaDarkoRadunović i

direktor Svjetskebanke za

CrnuGoruEmanuel Salinas

potpisali su jučeugovor o

kredituod 14miliona eura

koji jenamijenjenza refor-

muporeske administracije,

a trebalobi dadoprinese

unapređenjuradaPoreske

uprave i efikasnijempruža-

njuusluga.

- Sredstva će biti iskorišćena

za unapređenje rada PU, kako

u tehnološkom i logističkom

smislu, tako i u pogledu bolje

organizacije poreske admini-

starcije. Projekat uključuje fi-

nansijsku i tehničku podršku

za izradu metodologije i pro-

cedure za naplatuprihoda, in-

tegrisani sistem upravljanja

prihodima, unapređenje po-

reske inspekcije i operativnih

sistema, kao i usluge nadzora i

tehničke pomoći za bezbjed-

nost na putevima i institucio-

nalno jačanje - objašnjeno je

nakonpotpisivanja ugovora.

Ministar Radunović je kazao

da sukreditni uslovi povoljni.

- Rok otplate je 20 godina, grejs

period četiri godine, uz fiksnu

kamatnu maržu od 1,05 plus

Euribor.Stvarajusepretpostav-

ke za uspješan radPU, odnosno

snaženje ukupnog fiskalnog

okviradomaćeekonomije - oci-

jenio jeRadunović.

Salinas je kazao da je uspo-

stavljanje efikasnog sistema

naplate prihoda presudno za

osiguranje makroekonomske

stabilnosti i finansiranja

osnovnih potreba građana i

privrede, ali i presudno za

unapređenje poslovnog ambi-

jenta i konkurentnosti privat-

nog sektora.

- Reforma poreske admini-

stracije značiće povećanu efi-

kasnost unaplati prihoda i po-

jednostavljenje procedura

administriranja - kazao je di-

rektor Svjetske banke zaCrnu

Goru.

M.P.M.

U februaru počinje treća faza projekta kupovanja stan

Kamata zaHi

plus 2,99 od

PODGORICA

Treća faza

rješavanja stambenihpotre-

bapopovoljnimuslovima

uskoro trebadapočne i već

je izvjesnoda će fiksnaka-

matna stopabiti najmanja

do sada i iznosiće 2,99odsto

- kazao jePobjedi generalni

direktorDirektorata za ra-

zvoj stanovanjauMinistar-

stvuodrživog razvojau tu-

rizmuMarkoČanović

dodajući da su trenutnou fa-

zi pregovora sabankamau

vezi svihuslova zakreditira-

njeprojektaHiljaduplus

stanova.

Pregovori

- Na osnovu dosadašnjeg toka

pregovora, fiksna kamatna

stopa bi trebala da iznosi 2,99

odsto, na period ne duži od 20

godina - poručio je Čanović

dodajući da očekuju da će jav-

ni pozivbiti raspisanu februa-

ru, nakonzavršetkapregovora

da predstavnicima banaka i

građevinskih kompanija. Jav-

ni poziv za građanebiće raspi-

sanumartu.

Istakao je da su u ovoj fazi

predviđena sredstva u iznosu

Imajući u vidu nižu kamatnu stopu i mogućnost kupovine staro

na smanjenje cijene kvadrata, očekujemo da će od 450 do 500 d

hiljadu građana riješiti stambeno pitanje - kažeMarko Čanović

Očekuju povoljnije cijene

riziko osiguranja

Pored ubjedljivo najniže iksne kamatne stope od 2,99 odsto,

Čanović naglašava da očekuju da će kao i u prethodnoj fazi

Projekta 1000+, korisnici imati 50 odsto nižu cijenu notarskih

usluga.

- U pregovorima sa osiguravajućim kućama, očekujemo

povoljnije cijene riziko osiguranja u odnosnu na trenutne

cijene na tržištu - poručio je Čanović.

od20miliona eura.

- Imajući uvidunižukamatnu

stopu i novitet u ovomprojek-

tu, a to su stanovi iz starograd-

nje, koji će uticati na smanje-

nje cijene stana po metru

kvadratnom, očekujemoda će

od 450 do 500 domaćinstava,

odnosno hiljadu članova tih

domaćinstava riješiti stambe-

nopitanje - kazao jeČanović.

U Projektu 1000+, podsjeća

naš sagovornik, mogu uče-

stvovati svaporodičnadoma-

ćinstva čiji članovi nemaju

riješeno stambeno pitanje i

koji ispunjavaju propisane

uslove.

- Planirano je da se 40 odsto

kredita dodijeli zaposlenim u

javnom sektoru, a 30 odsto

bračnimparovimado35godi-

na života. Posebna pažnja se

poklonila licima sa invalidite-

tom,samohranimroditeljima,

porodicama sa djecom sa

smetnjama u razvoju, mladi-

ma koji su bili djeca bez rodi-

teljskog staranja i žrtvama

nasilja u porodici - objašnjava

Čanović.

Uslovi suda jepodnosilacmo-

UPCG na prvom regionalnom forumu EK o razvojnimpolitikama

Opštine da se dogovaraju sa

poslodavcima i zaposlenim

PODGORICA

Privatni sek-

tor i socijalni partneri još nije-

sudovoljnouključeniukreira-

nje politika, posebno na

lokalnomnivou, ocijenio je šef

sektora za međunarodne od-

nose i ekonomiju u Uniji po-

slodavaca Mirza Mulešković

naprvomregionalnomevrop-

skom forumu o razvojnimpo-

litikama ubelgijskomGentu.

- Ocijenjeno je da sve odluke

na opštinskom nivou treba da

se donose uz podršku pred-

stavnika poslodavaca i zapo-

slenih - navodi seu saopštenju

UPCG i dodaje da jeMuleško-

vić ocijenio da nema napretka

bez razvoja privatnog sektora,

koji jeokosnicadruštvauregi-

onu i uEU.

S.P.

Vlasnik ,,Alegra krstarenja“ Mihailo Vukić o kruzing turizmu

Brodovi lani doveli 650.000 turista

PODGORICA

Kruzeri su

doveli višeod650.000 turi-

sta tokomprošle godineu

CrnuGoru, što je skoro

100.000višenegou2016. go-

dini - kazao jePobjedi vla-

snikagencije ,,Alegrakrsta-

renja“MihailoVukić,

dodajući da su strani turisti

najvišeuživali uBokokotor-

skomzalivu, nacionalnim

parkovimaLovćen i Skadar-

sko jezero i Primorju.

Podsjetio je da je kruzing in-

dustrija zabilježila porast od

50odstouposljednjojdeceniji

i da taj trend nije zaobišao ni

nas.

- Sve više ljudi se odlučuje za

putovanja kruzerima, za od-

mor pun dinamike, gdje ste

svakog dana u drugoj luci, a

opet uživate u komforu i luk-

suzu „plovećih gradova“. U

luke Kotor i Bar je ove godine

bilo 537 uplovljavanja kruze-

ra, aagencijaAlegra jebilaza-

služna za skoro četvrtinu.

Preko naše agencije su uplov-

ljavali brodovi kompanija

MSC Cruises, Norwegian

CruiseLine, PullmanturCru-

ises, Marella Cruises (bivši

Thomson Cruises) kao i luk-

suzni brodovi kompanija

Oceania Cruises i Regent Se-

ven Seas Cruises - kazao je

Vukić naglašavajući da pri-

vreda i preduzetnici imaju

velikukorist odturistasakru-

zera.

- Direktna veza sa kompanija-

ma kao što su Costa, MSC,

Royal Caribbean, Celebrity,

Princess, NCL namomoguća-

vanajpovoljnijecijeneuregio-

nu i šire, a pošto su cijene pri-

lagođene našem tržištu

možemo da ponudimo krsta-

renje za svačiji budžet. U po-

sljednjihsedamgodina smose

pozicionirali visoko na tržištu

zemlje i regiona, tako da svfa-

ke godine imamo sve veći broj

putnika - kazao je Vukić i na-

glasio da im je plan da u 2018.

godini dovedu više kruzera u

luku Bar, u koju je ove godine

uplovio i Norwegian Star, naj-

veći kruzer u istoriji barske

luke, a čiji je Alegra, kako je

istakao, ponosni lučki agent.

Zanimljivo je, kaže, da Crna

Gora stoji visoko na ljestvici

država po procentu ljudi koji

idu na krstarenja u odnosu na

broj stanovnika.

N.K.

CrnaGora stoji visoko

na ljestvici državapo

procentu ljudi koji idu

na krstarenjauodno-

sunabroj stanovnika

MarkoČanović

Sapotpisivanja

USD

1.22550

JPY 135.54000

GBP

0.88365

CHF

1.17580

AUD

1.53020

CAD

1.52460

CZK 25.43300

Kursna lista