Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Potpisnici Sporazuma su se

takođe obavezali da će odbor-

nika Đurišića ubuduće podr-

žavati za sve što procijene da

jeupravu, a vezanoza funkci-

onisanje lokalne vlasti, bez

Politika

Subota, 20. januar 2018.

Za kandidaturu

potrebno 7.932 potpisa

Zakon o izboru predsjednika predviđa da potencijalni kan-

didati moraju da prikupe najmanje 7.932 potpisa podrške

da bi učestvovali na izborima. Kandidaturumože predlo-

žiti politička stranka ili grupa građana, na osnovu potpisa

najmanje 1,5 odsto ukupno upisanih birača, koji se raču-

naju prema podacima sa izbora koji su prethodili Odluci o

raspisivanju izbora.

Na parlamentarnim izborima 2016. godine u Crnoj Gori je

bilo 511.405 upisanih birača.

prvim neposrednim izbori-

ma za predsjednika Crne

Gore 1990. godine pobijedio

je kandidat Saveza komuni-

sta Crne Gore Momir Bula-

tović. On je u drugom izbor-

nom krugu osvojio 203.616

glasova, dok je za kandidata

Saveza reformskihsnagaJu-

goslavijeLjubišuStankovića

glasalo56.990birača. Na tim

izborima učestvovalo je

262.734 glasača ili 65,2 uku-

pnog biračkog tijela.

Drugi predsjednički izbori

održani su 1992. godine, ka-

da je ponovo pobijedio Mo-

mir Bulatović, ali kao kandi-

dat Demokratske partije

socijalista. U drugom krugu

protivkandidat mu je bio

predstavnik Udruženja bo-

raca ratova 1991/92. godine,

BrankoKostić.

Na trećim predsjedničkim

izborima 1997. godine najvi-

še glasova dobio jeMiloĐu-

kanović, koji je u drugom

krugu pobijedio Momira

Bulatovića. Njega jepodrža-

lo174.745birača,azaBulato-

vića je glasalo njih 169.257.

Četvrti predsjednički iz-

bori u Crnoj Gori održa-

ni su iz tri pokušaja.

Krajem2002. i počet-

kom2003. godineni-

jesu uspjeli jer na

glasanje nije izašlo

više od 50 odsto

ukupnoupisanihbi-

rača, što je bila za-

konska obaveza. Iz-

m j e n om Z a k o n a

kojomjeukinutcenzus,

na glasanju 11. maja pobi-

jedio je kandidat Demo-

kratske partije socijalista

Filip Vujanović, sa podrš-

kom od 140.731 glasova ili

63,3 odsto. Drugi je po broju

osvojenihglasova biokandi-

dat Liberalnog saveza Mi-

odragŽivkovićsa68.476gla-

sova ili 30,8 odsto. Odziv

birača bio je 48,5 odsto.

Građani su, prvi put nakon

obnove nezavisnosti Crne

Gore, birali predsjednika dr-

žave 6. aprila 2008. godine.

Na izborima su učestvovala

četiri kandidata. Filip Vuja-

nović, kandidat DPS-a, sa

51,89 odsto podrške, pobije-

dio je AndrijuMandića, Ne-

bojšu Medojevića i Srđana

Milića.

Vujanović je pobijedio i na

predsjedničkim izborima 7.

aprila 2013. godine, kada je

dobio 161.940 glasova ili

51,21odsto.Uizbornoj trci sa

Vujanovićem učestvovao je

nezavisni kandidat Miodrag

Lekić, koji je uz podrškuDe-

mokratskog fronta, Socijali-

stičkenarodnepartije i Pozi-

tivne Crne Gore dobio

154.290 glasova ili 48,79 od-

sto.

I.K.

Prijedlozi

imena

predsjedničkih

kandidata podnose

se Državnoj izbornoj

komisiji do 26.

marta

Nosilac liste DPS-a u Ulcinju očekuje uspjeh na predstojećim lokalnim izborima

DPS Berane objelodanio Sporazumkoalicije „Zdravo Berane“ i odbornika Đurišića

Predsjednik SNP-a vjeruje u zajedničko djelovanje građanske

opozicije na predsjedničkim izborima

Nrekić:

Bićemo najjača partija

i rukovodićemo opštinom

Obavezali se da zajednički

partijski zapošljavaju

Joković:

Možemo imati

jednog kandidata

PODGORICA

OčekujemdaDemo-

kratskapartija socijalistanakonpre-

stojećih izborauUlcinjubudenajjača

političkapartija i da, kaodiobuduće

vlasti, dobijemjestopredsjednikaop-

štine–kazao je zaPobjeduLjoroNre-

kić, nosilac listeDPS-auovoj opštini.

Nrekić je kazao da, iako ne očekuje apso-

lutnuvlast,uvjerenjeuznačajnupodršku

glasača koja će omogućiti njegovoj partiji

dabude „prvi politički subjekt“uUlcinju,

nakončega će, kako je rekao, ispoljiti „pu-

nuodgovornost upreuzimanju vlasti“.

- To znači da predsjednik opštine mora

biti izDPS-a i da ćemo preuzeti punu od-

govornost u razvoju Ulcinja – kazao je

Nrekić.

Nrekić je, napitanjekogavidi kaokoalici-

onog partnera DPS-u, rekao da očekuje

da će to biti partije sa kojima koaliraju u

državnoj vlasti.

- Prirodno je da naši koalicioni partneri

budu oni koji su to i na državnomnivou –

istakao jeNrekić.

Prema njegovim riječima, u Ulcinju će u

narednomperiodubiti velikihinvesticija,

a DPS je, kako je kazao, partija koja će ih

najbolje realizovati.

- Sigurno bi razvoj trebalo da bude malo

dinamičniji. Mi smo državna vlast, a ako

budemo i vlast u Ulcinju, sa našim pred-

sjednikom opštine, rješavaćemo brže i

bolje sve probleme – istakao jeNrekić.

Izbori u Ulcinju biće održani 4. februara.

Građani će moći da biraju jednu od osam

samostalnih lista i dvije koalicije. Samo-

stalne listepredali suDemokratskaparti-

ja socijalista, Socijaldemokrate, Građan-

ski pokret URA, Socijaldemokratska

partija,DemokratskaunijaAlbanaca,No-

vademokratska snaga –Forca, Demokra-

te i Bošnjačka stranka. Zajedničku izbor-

nu listu predali su Socijalistička narodna

partijaiDemokratskifront(SNPiDF–Za

zdravi Ulcinj – građanski, hrabro), a listu

,,Zgjohu Ulqini!“ (Probudi se Ulcinju!)

Demokratska partija, Perspektiva i De-

mokratski savez uCrnoj Gori.

Posljednji izbori u Ulcinju održani su 26.

januara, a lokalni parlament konstituisan

je 24. februara 2014. godine.

I.K.

PODGORICA

Vjerujemda

bi se građanskaopozicija

mogladogovoriti da ima za-

jedničkogpredsjedničkog

kandidata. Smatramdapo-

stoji objektivna realnost za

to–kazao je zaPobjeduVla-

dimir Joković.

On je naglasio da je SNP „do

sada mnogo puta poručivala

da bi najbolje bilo imati jedin-

stvenogopozicionogkandida-

ta na predsjedničkim izbori-

ma“.

- Smatramdapostoji objektiv-

na realnost da možemo naći

zajedničkog kandidata. Svi mi

moramo, prijesvega, daposta-

vimo cilj, pa ako smo iskreni i

zaista želimo da ga ostvarimo,

putdotogciljamorabiti jedin-

stevn i lako ga je naći. Suština

je da prioritet treba da bude

pobjeda na predsjedničkim

izborima, a sve ostalo, ako

eventualno postoje nesuglasi-

ce ili nejasnoće među nama,

možeserješavatinakonostva-

renja tog cilja – istakao je Jo-

ković.

On je kazao da priča o zajed-

ničkomdjelovanju građanske

opozicije nije završena.

- Očekujemda ćemo nasta-

viti da djelujemo možda i

mnogoboljenegodosada

– istakao je Joković.

Prema njegovim riječi-

ma, očekivanja svih

opozicionih birača,

posebno onih koji po-

državaju građansku

opoziciju, jesu da

partije tog dijela opozcije na-

stave kontakt.

- To bi bio optimalan okvir za

detronizacijuvladajućestruk-

ture–dodao jeJoković. Lideri

SNP-a, Demokrata, Ure, De-

mosa i SDP-a sastali su se po-

sljednji put sredinomnovem-

bra prošle godine u centrali

SNP-a, a prije toga domaćin

sastanka bio je Bečić. Ponovili

su oba puta da ne odustaju od

zahtjeva DPS-u, odnosno od

prijevremenih parlamentar-

nihizbora i bojkotaparlamen-

ta.

Narednisastanaktrebaloje,na

inicijativu lidera DemosaMi-

odragaLekićadabudeodržan

u sjedištu GP URA sredinom

januara, ali jeBečić rekaoda je

spreman za sastanak tek na-

kon izbora u Beranama i Ulci-

nju, i to već 5. februara. Odga-

đanje tog susreta izazvalo je

tenzije među partijama gra-

đanske opozicije. Iz SDP-a re-

čeno je da se radi o ,,tajnom

dogovoru uperenom protiv

opozicije“, nakon čega je iz

Demokratske CrneGore i Ure

poručeno lideruSDP-aRanku

Krivokapiću da ,,ne svađa

opoziciju“.Zasada jeneizvje-

sno kada će doći do njihovog

ponovnog zvaničnog susre-

ta.

I.K.

BERANE

OdborDPS-a

izBeranadostavio je juče

medijima faksimil Spora-

zumakoji supredstavnici

koalicije „ZdravoBerane“

potpisali 31. jula 2016. sa

svojimodbornikomVeli-

miromĐurišićem, dabi,

kakokažu izDPS-a, poku-

šali ,,po svakucijenuda

ostanunavlasti“.

U tački 1 Sporazuma pred-

stavnici DF-a i SNP-a, su se

obavezali, nakon tri godine

vršenja vlasti u Beranama,

,,da predsjednik Skupštine

opštine Goran Kiković ko-

načno počne da obavlja po-

sao za koji je plaćen, i da izvr-

šava obaveze po Zakonu o

lokalnoj samoupravi, Statutui

PoslovnikuoraduSkupštine“.

U tački 1 Sporazuma predstavnici DF-a i SNP-a su se obavezali,

nakon tri godine vršenja vlasti, ,,da predsjednik Skupštine opštine

Goran Kiković konačno počne da obavlja posao za koji je plaćen“

Ocjenaministra za

evropske poslove na

završnoj konferenciji IPA

CrnaGora i

Kosovo primjer

uspješne

saradnje

PODGORICA

Konkretni i

vidljivi rezultati ranijih proje-

kata Crne Gore i Kosova, koji

su doprinijeli sveobuhvatnom

razvoju pograničnog područja,

potvrđuju uspješnost koncepta

prekogranične saradnje, poru-

čio je ministar evropskih poslo-

va Aleksandar Andrija Pejović.

On je to kazao na završnoj

konferenciji za IPA program

Prekogranične saradnje Crna

Gora - Kosovo 2011 2013.

Pejović je podsjetio da je u okvi-

ru tog Programa sprovedeno

devet projekata, vrijednosti 3,7

miliona eura, koji su značajno

doprinijeli ostvarivanju kon-

kretnih programskih ciljeva. To,

kako je kazao, uključuje i eko-

nomski razvoj programskog

područja, zaštitu njegovog

biodiverziteta i promociju održi-

vog korišćenja prirodnih resur-

saj. On je najavio da je za period

2014 2020, za saradnju Crne

Gore s Kosovom, opredijeljeno

skoro tri puta više, odnosno

deset miliona eura.

R. P.

otišli dosta daleko – ističe

Radulović.

Dodaje kako Crna Gora,

ukoliko ne bude zahtijevnih

političkih problema i prepre-

ka, može i prije 2025. godine

pristupiti Uniji.

negrađana, jepozitivanudu-

godidišnjem trendu. On mo-

že fluktuirati, ali u suštini na

godišnjemnivouvidimoda je

to konstanta – ističe Radulo-

vić.

Lider Evropskog pokreta

ocjenjuje i kako toCrnoj Gori

daje jako dobru osnovu da u

narednim godinam radi na

bližemupoznavanju građana

sa tim šta nam članstvo u EU

može donijeti.

-Tumislimi naonekoji podr-

žavajuinaonekojinepodrža-

vaju članstvo u EU. Onaj dio

populacije koji daje podršku

Evropskoj uniji sve više raz-

mišlja u individualnom kon-

tekstu, odnosno kakve su be-

neficije članstva za njih, dok

je drugi dio, koji ima negati-

van stav, i dalje zarobljen u

nekim kolektivnim kategori-

jama koje se ne dotiču indivi-

dualnih prednosti – objasnio

jeRadulović.

Đ.Ć.

LjoroNrekić

Vladimir

Joković

Faksimil sporazuma

saglasnosti klubaDF-a!

UDPS-unavodeda jenajzani-

mljiviji dio Sporazuma da je

dogovor „da sezapošljavanjau

organima lokalneuprave ipre-

duzećima čiji je osnivač opšti-

na Berane od strane DF-a ne

mogu vršiti bez prethodnog

usaglašavanjaiobavještavanja

odborničkog klubaDF-a“.

-Ovoje,valjda,upotpunostiu

skladu sa njihovim prediz-

bornimobećanjemo ,,nestra-

načkomzapošljavanju,struč-

nosti na prvom mjestu i fer

javnim konkursima“. Da

učinci koalicije ,,Zdravo Be-

rane“nijesutragičnipoBera-

ne, ovaj Sporazum bismo

mogli da tumačimo kao je-

dan smiješan tekst. Ovako će

spisak trulih kompromisa

ostati da svjedoči ovladavini

koalicijekoja jepotrošilače-

tiri godine upokušajuda se na

siluodržinavlasti,asvenašte-

tugrađanaBerana, navodi seu

saopštenjuDPS-a.

R.P.