Previous Page  24 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 48 Next Page
Page Background

24

Pobjeda

Subota, 20. januar 2018

Oglasi i obavještenja

Poslovni broj : I.br.80/16

Javni izvršitelj Ivan Petrović iz Podgorice

, Njegoševa br. 45 (PC Pe-

trović) u pravnoj stvari izvršnog povjerioca Dedić Lare iz Podgorice koju

zastupa AOD Durutović&Boljević, protiv izvršnog dužnika Radović Dra-

gana izBreše, VIAS.FRANCESCO13NULOVERA, BRESCIA, Republi-

ka Italija, radi naplatenovčanogpotraživanja izvršnogpovjeriocau iznosu

od 5.520,00 eura u smislu člana 45 ZIO-a dana 19.01.2018.godine,

JAVNOOBJAVLJUJE

Da se izvršni dužnik Radović Dragan poslednja poznata adresa stanova-

nja, VIAS.FRANCESCO 13 NULOVERA, BRESCIA, Republika Italija u

roku od 3 dana obrati ovom javnom izvršitelju kako bi se istom uručio,

Zapisnik sa prve prodaje I.br.80/16 od 18.01.2018.godine i Zaključak o

prodaji nepokretnosti I.br.80/16 od 19.01.2018.godine.

Ukoliko se izvršni dužnik ne javi ovom izvršitelju u ostavljenom roku sma-

traće se da je ovim objavljivanjem izvršeno uredno dostavljanje gore na-

vedenih pismena, te će isti snositi negativne posledice koje mogu nastati

ovakvim načinom dostavljanja.

Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od 8 dana od dana

isticanja pismena na oglasnoj tabli suda ukoliko je predhodno izvršeno

objavljivanjeudnevnomstampanommediju, shodnočl.5Zakonao izmje-

nama i dopunama ZIO-a , a u vezi sa čl.45 ZIO-a.

Podgorica 19.01.2018. godine

Javni izvršitelj

Ivan Petrović

Poslovna oznaka I.br.4297/2017

JAVNI IZVRŠITELJAleksandar Bošković iz Podgorice

, Vasa Raič-

kovića 4B, u predmetu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca “Prva

Banka Crne Gore osnovana 1901. godine”AD iz Podgorice, koga zastu-

pa Đukanović Dragoljub adv. iz Podgorice, ul.Moskovska, br. 169, pro-

tiv izvršnog dužnika Milan Šarović iz Podgorice, ul. Nikole Tesle br.62,

radi naplate novčanog potraživanja, dana 19.01.2018.godine,

ODLUKUODOSTAVLJANJU

JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnom dužniku Milan Šarović iz Podgorice, vrši se dostavljanje nala-

za i mišljenja vještaka geodetske i građevinske struke, isticanjem na

oglasnoj tabli Osnovnog suda u Podgorici i objavljivanjem u dnevnom

štampanommediju koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Izvršni dužnik, se može obratiti Javnom izvršiteljuAleksandru Boškovi-

ću iz Podgorice, ul. Vasa Raičkovića br. 4B i to u roku od pet dana od da-

na poslednjeg objavljivanja oglasa radi podizanja označenog pismena.

Upozorava se izvršni dužnik, da se ovakav način dostave smatra ured-

nim i da će negativne posledice koje mogu nastati ovakvim načinom do-

stavljanja snositi sama stranka, odnosno izvršni dužnik.

Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od osam dana od

dana isticanja pismena na oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvr-

šeno objavljivanje u dnevnom štampanommediju.

JAVNI IZVRŠITELJ

Aleksandar Bošković

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lacAkcionarsko društvo”MONTECARGO” Podgorica Trg

Golootočkih Žrtava 13 Podgorica oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Robe kočione papuče za teretne vagone ukupne procije-

njene vrijednosti sa PDV-om 165.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 462-02/18 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujnov.me

dana

19.01.2018. godine.

Lice za davanje informacija Bulatović Mirko, telefon + 382

(0) 68 877 424.

Poslovna oznaka I.br.5028/2017

JAVNI IZVRŠITELJAleksandar Bošković iz Podgorice,

Vasa Raičkovića 4B, u pred-

metu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca NLB bankaADPodgorica (raniji naziv :

“NLBMontenegrobankaADPodgorica”), Bul. Stanka Dragojevića 46, protiv izvršnog

dužnika Vuksanović Zoran, iz Podgorice, ul. VukiceMitrovića bb, radi naplate novčanog

potraživanja, dana 19.01.2018.godine, u smislu odredbe čl. 45 ZIO-a, donio je

ODLUKUODOSTAVLJANJU

JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnomdužniku Zoranu Vuksanoviću, iz Podgorice, vrši se dostavljanje Rješenja o iz-

vršenju Osnovnog suda u Podgorici, I.br.1002/13 od 02.09.2013. godine isticanjemna

oglasnoj tabli Osnovnog suda u Podgorici i objavljivanjemu dnevnom štampanommedi-

ju koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Izvršni dužnik, semože obratiti Javnom izvršiteljuAleksandru Boškoviću iz Podgorice,

ul. Vasa Raičkovića br. 4B i to u roku od pet dana od dana poslednjeg objavljivanja ogla-

sa radi podizanja označenog pismena.

Upozorava se izvršni dužnik, da se ovakav način dostave smatra urednim i da će nega-

tivne posledice kojemogu nastati ovakvimnačinomdostavljanja snositi sama stranka,

odnosno izvršni dužnik.

Dostavljanje se smatra izvršenimnakon isteka roka od osamdana od dana isticanja pi-

smena na oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvršeno objavljivanje u dnevnom

štampanommediju.

JAVNI IZVRŠITELJ

Aleksandar Bošković

Poslovna oznaka I.br.3171/2017

JAVNI IZVRŠITELJAleksandar Bošković iz Podgorice,

Vasa Raičkovića 4B, u pred-

metu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca STAMBENAZGRADA – VIJENACKO-

SOVSKIH JUNAKA4, koju zastupa Savo Jasnić adv. iz Podgorice, BULEVARSVE-

TOGPETRACETINJSKOG 130/VII, protiv izvršnog dužnika PEŠIĆBOŽIDAR iz

Podgorice VIJENACKOSOVSKIH JUNAKA4, radi naplate novčanog potraživanja, da-

na 19.01.2018.godine, u smislu odredbe čl. 45 ZIO-a, donio je

ODLUKUODOSTAVLJANJU

JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnomdužniku PEŠIĆBOŽIDAR iz Podgorice, vrši se dostavljanje Rješenja o izvrše-

nju

I.br

. 3171/2017 od 19.06.2017.godine, isticanjemna oglasnoj tabli Osnovnog suda u

Podgorici i objavljivanjemu dnevnom štampanommediju koji izlazi na cijeloj teritoriji Cr-

ne Gore.

Izvršni dužnik, semože obratiti Javnom izvršiteljuAleksandru Boškoviću iz Podgorice,

ul. Vasa Raičkovića br. 4B i to u roku od pet dana od dana poslednjeg objavljivanja ogla-

sa radi podizanja označenog pismena.

Upozorava se izvršni dužnik, da se ovakav način dostave smatra urednim i da će nega-

tivne posledice kojemogu nastati ovakvimnačinomdostavljanja snositi sama stranka,

odnosno izvršni dužnik.Dostavljanje se smatra izvršenimnakon isteka roka od osamda-

na od dana isticanja pismena na oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvršeno objav-

ljivanje u dnevnom štampanommediju.

JAVNI IZVRŠITELJ

Aleksandar Bošković