Previous Page  23 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 48 Next Page
Page Background

23

Pobjeda

Subota, 20. januar 2018

Oglasi i obavještenja

CRNAGORA

MINISTARSTVOODRŽIVOGRAZVOJA I TURIZMA

AGENCIJAZAZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj

80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16)Agencija za zaštitu priro-

de i životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Nosilac projekta, „Luštica Development“ a.d., Novo Naselje bb iz Tivta, podnio za-

htjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu postrojenja za prečišća-

vanje otpadnih voda Luštica u zahvatu DZP „Donji Radovići centar“, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prosto-

rijamaAgencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 216, radnim danima od

8 do 11 časova i u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i ener-

getsku efikasnost, Trg Magnolija br.1, I sprat, kancelarija br.6, radnim danima od 8 do 11

časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresuAgencije za

zaštitu prirode i životne sredine, je do 26.01.2018.godine