Previous Page  22 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 48 Next Page
Page Background

22

Pobjeda

Subota, 20. januar 2018

Oglasi i obavještenja

I.br.80/16

Javni izvršitelj Ivan Petrović iz Podgorice,

ul. Njegoševa br.45 (PC Petrović) odlučujući u izvršnoj

stvari izvršnog povjerioca, Dedić Lare iz Podgorice koju zastupaAODDurutović&Boljević, protiv iz-

vršnog dužnika Radović Dragana iz Breše, VIAS.FRANCESCO 13 NULOVERA, BRESCIA , Repu-

blika Italija, radi naplate novčanog potraživanja izvršnog povjerioca u iznosu od 5.520,00 eura, pro-

dajom nepokretnosti prodajom nepokretnosti, dana 19.01.2018. godine, u skladu sa odredbama čl.

169 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju („Sl.list CG“ br. 36/11) donosi

ZAKLJUČAKOPRODAJI NEPOKRETNOSTI

I Određuje se drugo ročište za prodaju nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem,koja je upisa-

na u LN nepokretnosti br. 2224 KOTološi, koju čini kat.parcela broj 4708, broj zgrade 0, TOLOŠI ,po

načinu korišćenja livada 4.klase , površine 2181 m2 , koja je u svojini izvršnog dužnika u obimu prava

1/1.

II Ročište za prodaju nepokretnosti navedene u stavu I, usmenim javnim nadmetanjem zakazuje se

za dan 08.02.2018. godine u 11:00 h, u prostorijama javnog izvršitelja Ivana Petrovića iz Podgorice

na adresi Njegoševa br.45 (PC Petrović).

III Vrijednost predmetne nepokretnosti utvrđena je Rješenjem I.br.80/16 od 21.11.2017. godine, na

osnovu nalaza i mišljenja vještaka građevinske struke i ista iznosi 14.900,00€.

IV Zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnost radnim danima u vremenskom periodu od 12

do 15 časova, uz predhodan dogovor sa javnim izvršiteljem.

V Na drugom ročistu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem, nepokretnost se može prodati is-

pod utvrđene vrijednosti ali ne i ispod 50%utvrđene vrijednosti. Ako se nepokretnost ne bude mogla

prodati na drugom nadmetanju, javni izvršitelj će zakazati treće javno nadmetanje po uslovima iz

čl.173 st.4 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju.

VI Ponudioci su dužni izuzimajući izvršnog povjerioca kao eventualnog ponuđača , da prije početka

nadmetanja polože jemstvo na račun ovog javnog izvršitelja br.520-30682-82 kod Hipotekarne ban-

keAD Podgorica, u iznosu od 1.490,00 € što predstavlja 10%utvrđene vrijednosti nepokretnosti, te

da dokaz dostave postupajućem javnom izvršitelju najkasnije do 06.02.2018. godine. Ponudiocima

čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime jemstva odmah nakon zaključenja

javnog nadmetanja osim drugom i trećem ponuđaču.

VII Najbolji ponudilac-kupac dužan je da cijenu za koju je kupio nepokretnost položi u depozit javnog

izvršitelja na račun br.520-30682-82 kod Hipotekarne bankeAD Podgorica u roku od 8 dana od dana

prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi cijenu javni izvršitelj će proglasiti da je prodaja nepokretnosti

tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnost. Ako ni

taj ponuđač ne položi cijenu , koju je ponudio u određenom roku, javni izvršitelj će primjeniti ista pravi-

la i na trećeg ponuđača . U slučaju da ponuđači ne uplate prodajnu cijenu u roku iz položenog jem-

stva, izmiriće se troškovi nove prodaje i nadoknaditi eventualna razlika izmedu postignute cijene na

ranijoj i novoj prodaji.

VIII Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene na javnom

nadmetanju i ako bi se sa obzirom na njegov red prvenstva , mogao namiriti iz cijene , dužan je da na

ime cijene položi samo razliku izmedju potraživanja i postignute cijene.

IX Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti od javnog izvršitelja Ivana Petrovića iz Podgori-

ce, na adresi ul. Njegoševa br.45 (PC Petrović ) ili putem telefona 069-545-346.

X Ovaj zaključak o prodaji biće objavljen u Dnevnoj novini “Pobjeda” dana 20.01.2018.godine , dok

stranke o svom trošku o sadržini istog mogu obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji ne-

pokretnosti.

U Podgorici, dana 19.01.2018. godine

Javni izvršitelj

Ivan Petrović s.r.