Previous Page  21 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 48 Next Page
Page Background

21

Pobjeda

Subota, 20. januar 2018.

Drugi pišu

»

Piše:

AnteTomić

PredsednikLige socijaldemo-

krata VojvodineNenadČanak

ocenjuje da ubistvo Olivera

Ivanovića, te destabilizacija

Balkana uopšte, ide u prilog

Rusiji.

- Sve što se dogodilo ide u ko-

rist aktuelnomrežimu uRusi-

ji. Neću da krećem od toga da

je staro pravilo da kada imate

naručeno ubistvo obično je

ubicaonajkoprvi izjavi sauče-

šće - rekao je Čanak za TV

Pink.

On kaže da je sramota što vla-

sti na KiMnisu uključile poli-

ciju i službe izSrbijedaprona-

đu zločince.

- Siguran samda je prst koji je

povukao obarač iz lokalnog

kriminalnog miljea, ali je iza

svega ruski interes, koliko ja

umem da čitam politiku - za-

ključujeČanak.

Govoreći oOliveru Ivanoviću,

za koga kaže da ga je lično po-

znavao, ističe da je Ivanović

bio ozbiljan čovek „sa kojim je

bilo zadovoljstvo razgovarati“

i dodaje da nisu bili posebno

bliski već da je njihova komu-

nikacija bila „poslovna i ko-

rektna“.

Ističe da je reakcija Ministar-

stva spoljnih poslova Rusije,

nakon Ivanovićevog ubistva,

da Moskva insistira na otkri-

vanju počinilaca, čudna, jer se

to dogodilo negde gde Rusija

nemaniti ingerencije, niti svo-

je državne interese.

Smatra da destabilizacija Bal-

kana ideuprilogRusiji, jerona

na taj način dobijamogućnost

da se prikaže kaomirovnjačka

stran,a koja može da sredi i

smiri situaciju, a da zauzvrat

međunarodna zajednica „za-

žmuri“ na Krim i Dombas i da

prihvati uzurpaciju delova te-

ritorijasusednedržave,izako-

jeRusija stoji.

Dodaje i da Rusija na ovim

prostorima ima „ozbiljnu in-

vesticiju“:

-Taj direktni uticaj jevezanza

činjenicudaimatehumanitar-

nu organizaciju Srbska čast u

Banjaluci,štojedirektnopara-

vojna jedinica i imate kom-

pletnu priču o špijunskom

centaru u Nišu, koji se naziva

humanitarnim, a koji treba da

bude ruska vojna baza i zato

imtreba diplomatski status da

senebi kontrolisalo štaulazi u

taj centar i dane bi bilonespo-

razuma tog tipa - objašnjava

Čanak.

PodsećadaVladimirPutinka-

že kako je rat naBalkanupita-

njesata i daseuregionuođed-

nom „spaja niz tačaka“ - od

nastupa Amfilohija Radovića,

kojinapadarukovodstvoSrbi-

je, do čitavog niza tragičnih

stvari.

- Priča o diplomatskom statu-

su ruskog centra uNišu, priča

o pokušaju državnog udar u

CrnojGori,kojije,kolikojara-

zumem politiku, pomagan,

ako ne i organizovan u tom

istomcentru - ističeČanak.

Dodaje i da je rusko preuzi-

manje Naftne indrustrije Sr-

bije, pre 10godina, finansijska

osnova za direktan uticaj Ru-

sije na ovimprostorima.

Prema njegovim rečima, ovaj

„nizstvari“ jezaokrženapriča

gde je jasno kome to ide u ko-

rist.

-Akosepojavi nestabilnost na

Blakanu,nikonećereći‚miće-

mo da napravimo probleme,

da bismo mogli da ih rešava-

mo‘.Atojeonoštoseovogtre-

nutka događa. Nećete čuti od

Putina da će Rusija pokazati

svoju moć na severu Kosova

tako što će izazvati krizu, to

nećete čuti, ali to će se desiti -

smatraČanak.

Ističe da je on za nezavisnu i

suverenu državu Srbiju, koja

mora biti ravnopravni partner

u svimrazgovorima, a da je te-

nutno u poziciji da je okruže-

na zemljama NATO i EU, ali i

poduticajemRusije.Ovog tre-

nutka,kažeČanak,naBalkanu

su dva „fitilja“ - Kosovo i Re-

publikaSrpska, i podsećada je

„ceoBalkanbure baruta“.

- Rusija traga kako da igra ve-

ću ulogu na međunarodnoj

sceni, da bi timemogla, u po-

litičkim potkusurivanjima,

da reši pitanje sa svojimsuse-

dima Ukrajinom i Gruzijom.

Da bi rešila to pitanje, ona

morada imaneštoopipljivou

rukama, a to opipljivo je mir

na Balkanu - objašnjava Ča-

nak.

Smatra da Putin ne govori o

ratu na Balkanu zato što mu

rat treba, već preti ratom na

Balkanu akomu se ne ispune

uslovi, a, ocenjuje Čanak, de-

stibilizacija ovog prostora je i

postignuta tragičnom smrću

Olivera Ivanovića.

- To je jedan od načina da se

zazveckaoružjemdabiseon-

da ušlo u pregovore, gde je

Srbija monteta za potkusuri-

vanje - ocenjuje Čanak i do-

daje da zbog toga Srbijamora

voditi proaktivnupolitiku.

Čanak: Ubistvo

Ivanovića ide u

korist Moskvi

Muškarac tvrdi da je

došao iz 6000. godine

Hrvatski ribari u Piranskom

zaljevu mogu biti mirni. Hr-

vatskeribare,blagonjima,ču-

va hrvatska policija. Kakva

glupost! Poznajete li kojega

ribara? Ja sam ih duž obale i

na otocima upoznao stotine,

ribare koji su lovili mrežama,

i vršama, i tunjama, i štapovi-

ma, i parangalima i podvod-

nimpuškama, i ne pamtimda

jeijednomeodnjihbilodrago

vidjeti policiju.

Dapače, kad bi se iza punte

ukazaočamacsnagaredaiza-

kona, oni bi redom stali tiho

psovati i grozničavo skrivati

nešto pod provu. Svaki je od

njih lovio neku vrstu u doba

njezina lovostaja, ili imao ne-

dopustivomalookomreže, ili

premašio nekakvu kvotu, bio

u najmanje jednom prekrša-

ju.

Mižerija, nigdi cipla

„Nema ništa, mižerija, nismo

ni za gorivo zaradili“, lagali bi

lupežipokazujućipraznegaj-

be pomorskoj patroli, dok bi

negdje dolje krupni komadi

izdajnički tukli repovima o

plastiku.

U Piranskom zaljevu neki ri-

barski nesretnici danima če-

kaju da se policija odmakne

pa da napokon počnu raditi

svoj posao. I ako naposljetku

dođe do rata, rat će, uvjeren

sam, upravo zbog ovoga nes-

porazuma doći.

Nekom će ribaru biti dosta

policijskog maltretiranja, iz-

gubit će živce i učiniti ono što

su generacije kljastih ribara u

njegovoj obitelji svakodnev-

no činile, od čega su svi oni

desetljećima, sa svojih devet,

ili osam, ili šest prstijuhranili

djecu.

Upalit će na vrhu cigarete či-

ket dinamita i brzo ga baciti u

more.Odjeknut ćezaglušuju-

ća eksplozija i stup vode di-

gnutisevisokouzrak,aspoli-

cijskog čamca će na megafon

prestravljeno zavikati:

„Ljudi, šta je ovo bilo?!“

„Slovenci gađaju!“ dobacit će

ribar ogorčeno. „Slovenci nas

gađaju?!“ zapanjit će se poli-

cajac.

„Minobacačkim granatama

od osamdeset dvamilimetra“,

potvrdit će upućeno ribar,

mrežom skupljajući kantare i

ovčice i šarage što su bijelim

trbusima isplivali na površinu

i tobože žalosno uzdišući:

„Gledaj šta su ribe potukli.

Sram ih bilo. Pičke slovenske,

paštaimjejadnaribaskrivila.“

Uteka jezadnjiknjez

Policijska patrola dojavit će

zatim o podlomminobacač-

komnapaduneprijateljaPoli-

cijskoj upravi u Umagu, a iz

Umaga će vijest žurno prosli-

jediti u policijsko zapovjed-

ništvo u glavnom gradu. Ota-

mo će alarmirati premijera

AndrejaPlenkovića.

Plenković će dati odriješene

ruke Glavnom stožeru Oru-

žanih snaga Republike Hr-

vatske. Najkasnije za sat je-

dan jedini ispravni hrvatski

MIG21 raketomće, na radost

mališana, pogoditi kiosk sa

slatkim pecivima na piran-

skoj rivi, a još iste noći, točno

u dvadeset tri i četrdeset pet,

Slovenija će silovito odgovo-

riti brzim desantom Sto se-

damdeset četvrte črnomelj-

s k e u d a r n e o k l o p n o

-mehanizirane divizije na

Karlovac.

Započetće,daneduljim,bes-

poštedni sedmogodišnji rat u

kojem će u obje zemlje smrt-

no stradati između šesnaest i

dvadeset tri posto odraslih

muškaraca.

Učini li vam se ovaj rasplet

nevjerojatan i blesav, morate

znati daondrukčiji i nemože

biti. Nakon svega nevjerojat-

nog i blesavog što smo doži-

vjeli,ninajdarovitijimhumo-

ristima nije lako zamisliti

kako će se okončati piranska

kriza. Pouzdano semože reći

samo jedno, trajat će koliko

god može trajati, do potpu-

nog tjelesnog, duševnog, in-

telektualnog, ekonomskog,

financijskog, demografskog i

svakog drugog iscrpljenja

obje strane.

Beznačajna je prepirka oko

nekoliko stotina metara oba-

le - obale koja, uzgredno ka-

zano, nikadupovijesti, svedo

1945. nije bila ni slovenska ni

hrvatska i na koju jednako

nemamo pravo - probudila

najgora čudovišta unama.

Aaaa, enojedanpirak

Umjestodaslovenskaihrvat-

ska vlast sve riješe bez većeg

novca, samo za trošak jednog

obilnijeg ručka s bijelom ri-

bom i biranim buteljama

malvazije, u jedno popodne,

razumno,susretljivo,popust-

ljivo, širokogrudno, nasmija-

no i prijateljski, jebeni su idi-

oti pred preneraženom

Europskomunijomu dvade-

set godina potrošili nekoliko

milijuna eura, iznos koji val-

jda deseterostruko premašu-

je vrijednost svegamora i ko-

pna zbog kojega se sporimo, i

svejedno ostali na ukopani u

svojim tvrdim, sebičnim, sla-

boumnimstajalištima.

Dobro,nekimoždanebirekli

dajeriječojebenimidiotima,

već domoljubima, ali u osno-

vi, izmeđuidiota idomoljuba

obično i nema značajnije ra-

zlike.

Između idiota

i domoljuba

obično nema

značajnije razlike

Vlaška posla

Muškarac u snimku objavlje-

nom na Youtube kanalu

„ApexTV“ tvrdi da se vratio iz

budućnosti, odnosno 6000.

godine i da imamnogo toga da

kažeobudućnosti oveplanete,

a kao dokaz za to pokazuje

mutnu fotografiju futuristič-

kog grada.

Video je dosad pregledan go-

tovo 1,6miliona puta.

Navodni putnik kroz vrijeme

tvrdidajeubudućnostotputo-

vao pomoću napredne tehno-

logije koja postoji već danas,

ali vlasti ne žele da javnost zna

za nju.

„Moram se skrivati jer ne žele

da ljudi ovo znaju. Da me pro-

nađu, bio bih eliminisan“, tvr-

di.

Iznio je brojne detalje o tome

kako se svijet promijenio kroz

četirimilenijuma.

„Pronašli smo lijek za rak, po-

stoji mogućnost teleportacije,

a putovanje kroz vrijeme je

dostupno svakom ko ima do-

voljno novca da plati za to

iskustvo. Ljudi mogu prisu-

stvovati istorijskim događaji-

ma, a za to vrijeme sunevidlji-

vi kako ne bi uticali na

događaje“, ispričao je on.

Tvrdi da će javnost biti upo-

znata s mogućnošću putova-

nja kroz vrijeme već 2028. go-

dine.

Pokazao je mutnu fotografiju

futurističkog grada za koji tvr-

di da je jedan od najvećih

svjetskihgradova, aliniježelio

daotkrijekoji jer tvrdi dabi ta-

ko previše uticao na buduć-

nost.

„Slika je malo mutna, ali to se

dogodilo tokom putovanja

kroz vrijeme“, objasnio je on.

Takođe je ispričao da u 6000.

godini čovječanstvo ne pred-

vode ljudi već vještačka inteli-

gencijakoja jepunopametnija

od ljudi, a prednost joj je da

odluke ne donosi na temelju

emocija.

Tvrdi da je svijet u 6000. godi-

ni poput utopije te da se dobro

živi, amnogi svjetski problemi

više ne postoje.

„Postojekompjuteriukoje lju-

dimoguučitati svojemozgove

i tako živjeti zauvijek. Uskoro

će takvi kompjuteri zamijeniti

ono što nazivamo smrt, a naša

svijestnikadanećenestati, već

ćemo je slati u svemir“, rekao

je i dodao da u budućnost nije

poslat sam, već s prijateljem

koji se nije mogao vratiti jer je

„slučajno povezao svoj mozak

s kompjuterom za virtualnu

stvarnost i nemože izaći“.

NenadČanak