Previous Page  20 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 48 Next Page
Page Background

20

Pobjeda

Subota, 20. januar 2018.

Feljton

Odnosi Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve tokom izgradnje Njegoševogmauzoleja

12

Zaustavljanje nagovještaja

o obnovi autokefalnosti

»

Piše:

DragutinPAPOVIĆ,

istoričar

Prema ocjenama predstavnika

vlasti mitropolit Danilo je u

zdravici bio odmjeren. Istakao

je da jubilarna proslava u

Ostrogunema ni nacionalni, ni

kulturni, čak ni crkveno-reli-

gijski karakter, već samo dug

crkve i vjernika prema Vasiliju

Ostroškomkaosvecu. Sekretar

Vjerske komisije Božo Marti-

nović je s par konvencionalnih

rečenicapozdraviopatrijarha i

prisutne.PatrijarhGermanjeu

zdravicigovoriooznačajupro-

slave, o kultu Vasilija Ostroš-

kog i odao je visoko priznanje

mitropolitu Danilu. Izjavio je

da se proslava u Ostrogu goto-

vo poklapa sa 10-godišnjicom

mitopolitova dolaska na čelo

crnogorske eparhije, da je do-

sta učinjeno na očuvanju i ob-

novi crkvenih objekata, osvje-

ženju crkve i da su ti uspjesi

postignuti zahvaljujući i razu-

mijevanju vlasti. Patrijarh je

napomenuoda jebilo i spornih

pitanja, ali da ona nijesu nerje-

šiva.

GermanuTitogradu

Nakon ručka u Ostrogu patri-

jarh je s episkopima otišao u

Titograd, gdje su ga primili

potpredsjednik Izvršnog vije-

ća dr Mijat Šuković i članovi

VjerskekomisijeVasilijeVuka-

dinović i BožoMartinović. Uz

patrijarha su bila petorica

vladika, a među njima mitro-

polit Danilo, patrijarhov šef

kabineta i urednik „Pravoslav-

lja“. Tokom razgovora nije

postavljeno nijedno pitanje iz

odnosadržava-crkva.Patrijarh

se interesovao o privrednom

razvoju Crne Gore, odnosno o:

Aluminijskom kombinatu,

Bjelopavlićkoj ravnici, kultiva-

ciji Ćemovskog polja, o predu-

zeć ima „Rado j e Dak i ć i

„Obod“, o odnosima sa Albani-

jom i mogućnostima realizaci-

je plana o isušenju Skadarskog

jezera, o turizmu i broju radni-

kau inostranstvu izCrneGore.

Šuković je odgovarao na patri-

jarhova pitanja, i nakon sat

razgovora patrijarh je istakao

značaj susreta predstavnika

crkve i države, razmjene

mišljenja i rješavanja spornih

pitanja uz napomenu da se sa

malo obostrano dobre volje,

pitanja nijesu nerješiva. Šuko-

vić je odgovorio da je spreman

da razgovara o svim pitanjima

sa predstavnicima crkve kada

se za to izrazi želja i potreba,

što je patrijarh prihvatio i

pozvaoŠukovićadagaposjetiu

Beogradu. O mauzoleju nije

biloni riječi.

PovlačenjeSPC

Proslava u Ostrogu i prijem u

Titogradu su pokazali da pita-

njemauzoleja i kapele višenije

bilo aktuelno u odnosima iz-

međuCrneGoreiSPC,idajeto

bila završena stvar. Crkva se

nije slagala s premještanjem

kapeleipodizanjemmauzoleja

na njenommjestu, ali se pomi-

rila s činjenicomda je to riješe-

no. Zbog toga nije željela da

ruši veze sa državom, kao ni da

državu odnosno crnogorsku

vlast provocirapolitičkimistu-

pima. Zbog toga tokomprosla-

ve u Ostrogu nije zabilježan

nijedan politički ni nacionali-

stički akt predstavnika SPC.

Naprotiv, ova proslava je ozna-

čila početak popravljanja tih

odnosa. Crnogorska vlast je s

druge strane zaustavila nago-

vještaj o obnovi autokefalnosti

Crnogorske crkve. Nesumjivo

je da je uticala i na smirivanje

odnosaizmeđuMCPiUdruže-

nja pravoslavnih sveštenika

Crne Gore. SPC se povukla i

zato je nakon odlukeUstavnog

suda Crne Gore izgradnjaMa-

uzolejanastavljenabezpolitič-

kihpotresa.

Potezivlasti

SOCetinjeje3.septembra1971.

godinedonijelaodlukuodislo-

kaciji kapele sa lovćenskog Je-

zerskogvrha, kakobi sena tom

mjestu izgradio mauzolej. U

odluci je navedeno da će se iz-

graditimauzolej ukome će biti

kriptaukojojćevječitopočiva-

ti posmrtni ostaci pjesnika i fi-

losofa – velikana Njegoša, vla-

dara i vladike Crne Gore, u

istomsarkofaguukojemsubili

i u kapeli. Odlučeno je da sar-

kofag sa Njegoševim posmrt-

nim ostacima iz kapele bude

prenešen u kriptu mauzoleja

kao nepovrijeđena cjelina. Ia-

kojecrnogorskavlastmoglada

ovajprojekatsamostalnodove-

de do kraja, ona je ipak željela

da se SPC iMCPu njega uklju-

čeuokvirusvojihvjerskihnad-

ležnosti. Zato je SO Cetinje

Odluku o izmještanju kapele

samo dan nakon usvajanja do-

stavilaMCP. Pri tome jeSOCe-

tinje, odnosno njen predsjed-

nik Petar Tomanović, izrazio

poštovanje MCP i mitropolitu

Danilu i garantovao je da crkva

može ostvariti svoja privatna

vjerska prava prilikom otvara-

njamauzoleja.SOCetinjeiOd-

bor za izgradnju mauzoleja

ponudili su predstavnicima

MCP da prisustvuju prenosu

sarkofaga iz kapele umauzolej

i da, po nahođenju, izvrše sav

crkveni obred shodno pravu i

ulozi crkve u društvu. U sluča-

ju da to bude nakon prenosa,

ponuda je bila da se crkveni

obred obavi prije svečanog

otvaranja mauzoleja, a najma-

nje 10dana. SOCetinje iOdbor

su naveli da nemaju ništa pro-

tiv, akoMitropolija želi da nje-

ni predstavnici izvrše crkveni

obred osvještanja i samog ma-

uzolejaidatobudeprijenjego-

vog svečanog otvaranja. Pred-

sjednik SO Cetinje je izrazio

spremnost da se sastane sami-

tropolitomDanilomkako bi se

ova pitanja riješila.

Prijedlog

Istim povodom Izvršno vijeće

Skupštine SR Crne Gore je 20.

septembra1971.godineuputilo

dopis Svetom arhijerejskom

Sinodu SPC u kome je navede-

no da je donešena odluka o iz-

mještanju kapele na Lovćenu,

jer je arhitektonsko-tehničko-

esteteski nije bilo moguće

ukomponovati

umauzolej.Na-

vedeno je da je SOCetinje obe-

ćala da će preduzeti sve po-

trebne mjere da se prilikom

izmještanja sačuva kapela u

maksimalno mogućoj mjeri i

da je to saopšteno imitropolitu

Danilu. Izvršnovijeće je izjavi-

lo da će preko Zavoda za zašti-

tuspomenikakulture iOpštine

Cetinje djelovati da se kapela

sačuva umaksimalnomogućoj

mjeri prilikom njenog izmje-

štanja i da će Odbor za izgrad-

njuNjegoševogmauzolejadje-

lovati u istompravcu.

Na osnovu razgovora s patri-

jarhom Germanom iz jula

1970. godine umanastiru Savi-

na, Izvršno vijeće je predložilo

Sinodudaseriješesvapitanjau

vezi kapele. Izvršno vijeće je

istaklo tri tačke. U prvoj je na-

vedeno da Njegošev mauzolej

na Lovćenu treba da se izgra-

đuje prema utvrđenom pro-

gramu i projektu i po dinamici

utvrđenoj u programu. U dru-

goj tački je navedeno da s obzi-

rom da kapelu nije moguće

ukomponovati u projektovani

mauzolej, da se ona izmjesti i

da se tom prilikom sačuva do

maksimalnomogućegstepena.

Utrećojtačkijenavedenodase

SPC, ukoliko ona to zahtijeva i

prihvata, omogućava da izvrši

vjerski ceremonijal – obred

prilikom prenosa sarkofaga u

kriptu,kaoiprilikomotvaranja

Njegoševogmauzolejaidamo-

že i ubudućeda vrši vjerski ce-

remonijal u obimu koji se vršio

u kapeli. Izvršno vijeće je po-

nudiloda se na kripti saNjego-

ševim posmrtnim ostacima

može postaviti vjerski simbol

–krst,poduslovomdasenena-

ruši umjetnička i arhitekton-

skakompozicijamauzolejaida

SPC da mišljenje o lokaciji za

izmještanje postojeće kapele.

Odbijanje

Za SPC i MCP ovi predlozi su

bili neprihvatljivi. SPC i MCP

ninakojinačinnijesuželjeleda

učestvuju u izmještanju kape-

le, izgradnji i postavljanju ma-

uzoleja. Kapela bez Njegoše-

vih posmrtnih ostataka za SPC

nije imala funkciju. S druge

strane, njihov stav je bio mire-

nje sa stvarnošću i nastavak ra-

da na normalizaciji odnosa sa

državom i predstavnicima vla-

sti. To je naročito bio zadatak

za mitropolita Danila i to je u

početku rađeno u sklopu kur-

toaznog protokola.

Zanovu1972. godinuMijat Šu-

ković je u svojstvu predsjedni-

ka republičkeVjerske komisije

uputio čestitku mitropolitu

Danilu, a ovaj mu je takođe od-

govoriočestitkomukojojjena-

veo: „Gospodine predsjedniče,

zahvaljujem na upućenoj če-

stitci za Novu 1972. godinu i

otpozdravljamo sa istim želja-

ma, daVamNovagodinadone-

se krjepkog zdravlja, nove tje-

lesne i duhovne snage da

mognete što uspješnije obav-

ljati povjerenu Vam dužnost.

Sve ovo na sreću, napredak i

progres naše otadžbine i naših

naroda. Molimo da primite i

ovom prilikom izraze našeg

poštovanja.“

(Nastavlja se)

Izvršno vijeće je u septembru 1971. ponudiloSinodu

SPCdaukolikoCrkva to zahtijeva i prihvatamože

na kripti saNjegoševimposmrtnimostacimapo-

staviti vjerski simbol – krst, poduslovomda se ne

naruši umjetnička i arhitektonska kompozicijama-

uzoleja i da SPCdamišljenje o lokaciji za izmješta-

nje postojeće kapele

Prijedlozi Izvršnog vijeća

su za SPC iMCPbili nepri-

hvatljivi. SPC iMCPni na

koji načinnijesu željele

daučestvujuu izmješta-

njukapele, izgradnji i po-

stavljanjumauzoleja. Nji-

hov stav jebiomirenje sa

stvarnošću i nastavak ra-

dananormalizaciji odno-

sa sadržavom i predstav-

nicima vlasti. To je

naročitobio zadatak za

mitropolitaDanila

Proslava u Ostrogu i prijemu Titogradu (12. maja 1971.) su pokazali da

pitanjemauzoleja i kapele više nije bilo aktuelno u odnosima između Crne

Gore i SPC. Crkva se nije slagala s premještanjemkapele i podizanjem

mauzoleja na njenommjestu, ali se pomirila s činjenicomda je to riješeno.

Zbog toga nije željela da ruši veze sa državom, niti da provocira crnogorsku

vlast političkim istupima. Zbog toga tokomproslave u Ostrogu nije

zabilježan nijedan politički ni nacionalistički akt predstavnika SPC. Ova

proslava je označila početak popravljanja tih odnosa

KarijatidenaCetinju

Radovi na izgradnjimauzolejanaLovćenu

UklanjanjeAleksandrovekapele s Lovćena

Izgradnjaguvnausklopumauzoleja