Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Subota, 20. januar 2018.

PODGORICA

Predsjed-

nički izbori uCrnoj Gori bi-

ćeodržani 15. aprila. Raspi-

sao ih je juče, shodno

Ustavu, predsjednikSkup-

štine IvanBrajović, očemu

jeobavijestio i predsjedni-

kadržaveFilipaVujanovi-

ća, aobavijestiće i relevan-

tnemeđunarodne

institucije.

- Vjerujem da će izbori biti

održani u pozitivnoj i demo-

kratskoj atmosferi i da ćemo

svi zajedno još jednompoka-

zati zašto jeCrnaGora lideru

svom okruženju. Pozivam

sve punoljetne građanke i

građane da izađu na izbore i

izaberu najboljeg kandidata

–navodi se u izjavi Brajovića.

Rok za provođenje izbornih

radnji počinje od raspisiva-

nja izbora, aprijedlozi imena

predsjedničkih kandidata

podnose se Državnoj izbor-

noj komisiji do 26.marta.

Predsjednik Crne Gore,

shodno Zakonu, bira se na

opštim izborima, naposred-

no i tajnim glasanjem, na pet

godina. Biće izabran kandi-

dat koji je dobio više odpolo-

vine važećih glasova birača

koji su glasali. Ako nijedan

kandidat ne dobije taj broj

glasova, održava se drugi

krugizboraza14dana.Udru-

gom izbornom krugu uče-

stvovaće dva kandidata koja

su dobila najviše glasova, a

biće izabran onaj koji dobije

podršku većeg broja izašlih

birača.

Građani će 15. aprila sedmi

put od uvođenja višepartij-

skog sistema uCrnoj Gori bi-

rati predsjednika države. Na

Predsjednik Evropskog pokreta o posljednjem istraživanju agencije Defakto

Radulović:

Podrška članstvu

naše države uEU je konstanta

PODGORICA

Posljednje

istraživanje agencijeDe-

faktoopercepciji građana

oevropskoj integraciji Cr-

neGorenijepokazalo rast,

većkonstantnupodršku

članstvuuzajednici evrop-

skihzemalja - ocijenio je za

Pobjedupredsjednik

EvropskogpokretaMom-

čiloRadulović.

Istraživanje koje je agencija

Defakto uradila u decembru

prošle godine, a koje je pred-

stavljenou četvrtakuPodgo-

rici, pokazalo je da 63,7 odsto

građana ima pozitivno mi-

šljenje o Evropskoj uniji, ali i

da to predstavlja rast u odno-

su na 2013. godinu kada ih je

bilo 54odsto.

MomčiloRadulović zanaš list

objašnjava da Crna Gora već

duže vrijeme ima utemeljenu

konstantu i trend podrške iz-

među61 i 67 odsto.

- Dakle, nema ni značajnog

pada ni značajnog rasta po-

drške. Imamookodvije treći-

ne građana koji su konstan-

tno za Evropsku uniju i koji

joj daju potpunu podršku. To

jeonoštoohrabruje.General-

ni stav o Uniji, koji je manje

više prisutan kod dvije treći-

CrnaGoramože već naredne godine da okonča pregovore

Predsjednik Evropskog

pokreta prokomentarisao je i

poslednju poruku evropskog

komesara za proširenje Joha-

nesa Hana da Srbija i Crna

Gora imaju najveće šanse

da do 2025. godine postanu

članice EU.

On smatra da je proširenje

moguće i prije 2025. godine.

Podsjeća da se u strategiji

EK sve sve zemlje kandidati

pominju pojedinačno.

- Han i drugi u EU samo kon-

statuju da su Srbija i Crna

Gore dvije zemlje koje su

najdalje odmakle što je fakat.

Mi smo otvorili 28 poglavlja, a

Srbija 12. Ostali nisu još nijed-

no. U tom konteksumi jesmo

MomčiloRadulović

Građani biraju

predsjednika

15. aprila

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović raspisao predsjedničke izbore

Predsjednikparlamenta IvanBrajovićpotpisujeodlukuo raspisivanjupredsjedničkih izbora

Evropski komesar za proširenje poručio

Sastanak političkih direktoraministarstva

odbrane članica Alijanse u Briselu

Han:

Unija neće

primati zemlje sa

otvorenimpitanjima

CrnaGora za

proširenjeNATO-a

PODGORICA

Evropski

komesar zaproširenje i su-

sjedskupolitikuJohanes

Hanporučio jekako su,me-

đuzemljamakandidatima

za članstvouEU, CrnaGora

i Srbijanajdaljeodmakle, te

kakozbog toga imajunajve-

će šansedado2025. godine

postanučlaniceUnije.

- Srbija iCrnaGora imajunaj-

veće šanse da budu sljedeće

zemlje koje će pristupiti

Evropskoj uniji, najvjerovat-

nije 2025. godine - ocijenio je

evropski komesar Johanes

Han u intervjuu za austrijsku

agencijuAPA.

Dodao je i kako je 2025. godi-

na postavljena kao indikati-

van datum za Srbiju i Crnu

Goru.

- Što je realno, ali i veoma am-

biciozno - naglasio jeHan.

Han je najavio i da će Evrop-

ska komisija 6. februarapred-

staviti novu strategiju proši-

renja, te da je neposredno

nakon toga planirana posjeta

Srbiji i Crnoj Gori.

- Ako neko želi da pristupi

2025. godine, onda sa prego-

vorima mora završiti 2023.

Godinu dana je potrebno i za

ratifikaciju sporazuma EU –

naglasio jeHan.

Poručio je i kako je siguranda

Unija neće primiti zemlje ko-

je imaju bilo kakav otpor ili

otvorena pitanja sa susjedi-

ma.Utomkontekstu jenagla-

sio i kakoSrbijamorada riješi

pitanje Kosova, ali i ocijenio

kakonedavnoubistvoOlivera

Ivanovića predstavlja „krh-

kost regiona“.

-Konflikti okogranicakaošto

imaju Slovenija i Hrvatska

ubuduće ne smiju postojati u

Uniji.NaravnoSrbijamorada

riješi situaciju oko Kosova.

Postoji još otvorenih pitanja

između Srbije i Hrvatske, Cr-

ne Gore i Kosova, Albanije i

Grčke –naveo jeHan.

Onočekuje idaćenaSamituo

Zapadnom Balkanu, koji je

zakazan za 17. maj u Sofiji,

evropskaperspektivazemalja

regiona, zajedno sa zahtjevi-

maEU, biti potvrđena.

Đ.Ć.

PODGORICA

CrnaGora

će, sapozicijepunopravne

članice, zagovarati politiku

otvorenihvrata i podržati

integracijucijelog regionau

evroatlantskuzajednicu,

poručio je generalni direk-

torDirektorata zapolitiku

odbrane Ivica Ivanović.

Ivanović je juče učestvovao

na sastanku NATO političkih

direktora uBriselu, a kojim je

predsjedavala zamjenica ge-

neralnog sekretara Alijanse,

RouzGotemeler.

Politički direktori su razmo-

trili pitanja posvećena una-

pređenju sistema kolektivne

odbrane i razgovarali o tre-

nutnoj bezbjednosnoj situa-

ciji i daljim aktivnostima na

planu jačanja koncepta od-

brane i odvraćanja.

- Poseban značaj posvećen je

intenziviranju saradnje NATO

i EU u cilju efikasnijeg suoča-

vanja sa izazovima aktuelnog

bezbjednosnog okruženja, ko-

je karakterišu kompleksnost i

nepredvidljivost, kaže se u sa-

opštenju.

Ivanović je naglasio da će Cr-

na Gora kao nova članica po-

tvrditi svoju punu posveće-

nost sprovođenju politika

Alijanse, i doprinositi realiza-

cijinjenihzadatakauciljuefi-

kasnogodgovorana savreme-

ne bezbjednosne izazove i

prijetnje.

On je podsjetio da Crna Gora

još od ulaska u proces evroa-

tlantskih integracija, aktivno

doprinosi očuvanju globalnog

mira i bezbjednosti kroz anga-

žovanje u međunarodnimmi-

sijama i operacijama.

R.P.

JohanesHan

SjedišteNATO-auBriselu