Previous Page  19 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 48 Next Page
Page Background

19

Pobjeda

Subota, 20. januar 2018.

Kultura

Kako je došlo domanjka 14.475 predmeta iz crnogorskih ustanova kulture

(slučaj Pomorskogmuzeja u Kotoru i Muzeja grada Perasta)

POBJEDA

ISTRAŽUJE

10

PODGORICA

–Ako je sudi-

ti pokoličini stručne litera-

turekojanedostajebibliote-

kamamuzejskihustanovau

Crnoj Gori, ondabismomo-

gli donijeti brzoplet zaklju-

čakda suCrnogorci oduvi-

jekbili gladni znanja. Na to

bi nasmogaonavesti i kon-

kretanpodatakdaPomor-

skommuzejuuKotoru izbi-

bliotečkogodjeljenja fali

4.310 stručnihknjiga!

Međutim, nije riječ o pozaj-

mici već o predmetima nesta-

limizzbirkekojaje1962.godi-

ne proglašena za kulturno

dobro. Manjak više od četiri

hiljadeknjigautvrđen je 2013.

tokom projekta „Revaloriza-

cija kulturnih dobara Crne

Gore“. Pomorskom muzeju,

takođe, fale biste, komadi

oružja, bakrorezi, akvareli,

ikone, narodne nošnje i ukra-

si, fotografije, predmeti izNu-

mizmatičke zbirke i Zbirke

brodskih instrumenata, opre-

me i ribarstva. Ukupno, Po-

morskom muzeju nedostaje

5.205 predmeta.

Lošadokumentacija

U izjašnjenju Upravi za zašti-

tu kulturnih dobara, direkto-

rica PomorskogmuzejaMile-

va Pejaković-Vujošević u

martu 2016. napominje da je

Muzej odformiranja1952. go-

dine do današnjeg dana mije-

njaovišemetodologijausaku-

pljanju materijala, vođenju

zbirki i muzejskoj dokumen-

taciji.Kaoprvufazuuvođenju

muzejske dokumentacije, Pe-

jaković-Vujošević navodi pe-

riod od osnivanja Pomorskog

muzeja 1952. do zamljotresa

1979. godine.

- Taj period je karakterističan

povelikombrojudonacijaiot-

kupa, ali sa druge strane, mu-

zejska dokumentacija nije ra-

đena po opšte prihvatljivim

muzejskimnormama, anedo-

stajala je i dokumentacija ve-

zanazanemali broj predmeta

– kazala je Pejaković-Vujoše-

vić.

Druga faza, prema njenim ri-

ječima, teče nakon ponovnog

otvaranja muzeja, tj. nakon

1984.godine.Uovomperiodu,

ističe Pejaković-Vujošević,

Pomorski muzej dobija mo-

derniji oblik i počinju da se

Podaci izRješenjaozaštiti (60-ihgodina) i Elaboratao revalorizaciji (2014. godine)

Biblioteka siromašnija

za 4.310 stručnih knjiga

Pretpostavljamo da su ti predmeti stradali u zemljotresu, tj.

lošim skladištenjem tokom godina obnove zgradeMuzeja

(1979 1984). O svemu navedenomne postoji precizan pisani

trag – kazala jeMileva Pejaković-Vujošević

primjenjuju pravilamuzeolo-

gije i zakona o muzejima koji

su tadabili na snazi.Ona tako-

đe ističe da je po samomotva-

ranju ustanove 1984. godine

evidentiran određeni manjak

predmeta, koje je muzej po-

sjedovao prije zemljotresa, tj.

1979. godine.

- Pretpostavljamo da su ti

predmeti stradali u zemljo-

tresu, tj. lošim skladištenjem

tokomgodina obnove zgrade

muzeja(1979-1984).Osvemu

gore navedenom ne postoji

precizan pisani trag. S obzi-

romna to da je posljednja va-

lorizacija kulturnih dobara

obavljenadavne1962.tj.1964.

godine nemoguće je razlučiti

šta je stradalo u toku obnove

zgrade muzeja, a što u godi-

namaprije toga -navodiPeja-

ković-Vujošević.

Problemspisak

Kaododatniproblem, Pejako-

vić-Vujoševićnaglašavanepo-

stojanje poimeničnog spiska

predmeta koji su dobili status

kulturnogdobra 1962. tj. 1964.

godine. Zato su, kako kaže, je-

dini parametri za uvrštavanje

predmetaupredlogElaborata

bili podaci o otkupima ili po-

klonima prije 1962. tj. 1964.

godine.

- Spremni smo da u vezi sa

svim navedenim dostavimo

sve potrebne podatke o da-

našnjem stanju muzejske do-

kumentacije i brojupredmeta

– kazala je Pejaković-Vujoše-

vić.

JovanNIKITOVIĆ

(nastavlja se)

Nestali Darovno pismo i

Diploma iz 1826. godine

Muzej grada Perasta prošao je mnogo bolje od Pomorskog

muzeja, tokomprojekta „Revalorizacija kulturnih dobara“.

Stručni tim je konstatovao da u zbirkama nedostaje 27

predmeta, koji su 1962. godine upisani u Registar kulturnih

dobara. Među njima je i Darovno pismo, a manjkovi su kon-

statovani i u numizmatičkoj zbirci, zbirci diploma i zbirci

fotogra ija.

U izjašnjenu Upravi za zaštitu kulturnih dobara, direktor JU

Muzeji Kotor Andro Radulović kazao je da Darovno pismo

nije evidentirano u postojećoj inventarskoj knjizi (staroj) i

novoj.

- Međutim, po urađenoj reinventarizaciji od 2013/2014,

pronađena je dokumentacija - Priručnik za muzejske pred-

mete iz 1937. godine - u kojoj je upisano pomenuto Darovno

pismo, što je ujedno i jedini podatak koji Muzej grada Pera-

sta posjeduje – ističe Radulović.

On navodi da se zbirka diploma, po Registru iz 1962. godi-

ne, sastoji od dva predmeta. Sporna je, kaže, registrovana

Diploma, izdata u Beču, 1826. godine, dodijeljena jednom

peraškom kapetanu za zasluge umoreplovstvu. Pominje se,

prema riječima Radulovića, jedino u Priručniku za muzejske

predmete iz 1937. godine.

- U kasnijim inventarskim knjigama i ostalimdokumentacija-

ma, predmet nije evideniran – navodi Radulović.

Upravu za zaštitu kulturnih dobara Radulović je obavijestio

i da su zaposleni u Muzeju pronašli svih 22 predmeta, koji su

nedostajali u numizmatičkoj zbirci. Takođe, uspjeli su da pro-

nađu i tri nedostajuća predmeta iz zbirke fotogra ija.

ZgradaPomorskog

muzejauKotoru

BIJELOPOLJE

-Ministar

kultureAleksandarBogda-

novićposjetio je jučeBijelo

Polje i razgovarao sapred-

sjednikomopštineAleksan-

dromŽurićem.

Ministar Bogdanović i pred-

sjednik opštine Žurić ocijenili

su da je dosadašnja saradnja

ministarstva i opštine bila na

visokomnivou.

Izuzetanznačaj

Posebnosuseosvrnulina festi-

val od posebnog značaja za

kulturu Crne Gore, Ratkoviće-

ve večeri poezije, u čijoj orga-

nizaciji i finansiranju učestvu-

ju Ministarstvo kulture i

opštinaBijeloPolje.

- Ministarstvo kulture stoji na

raspolaganju JU Ratkovićeve

večeri poezije u organizaciji

svihprogramskihaktivnosti za

CETINJE

- U Kraljevskompozorištu Zetski dompočele su probe

za predstavu „Apartman Savoja“, koju režira Slobodan Milatović.

Komad objedinjuje tekstove Sandre Vujović i Marije Čolpe a,

kako je najavljeno iz ovog pozorišta, premijera je zakazana za 27.

februar.

Dramaturgiju potpisuje Božo Koprivica, a uloge su povjerene Ani

Vučković, Milošu Pejoviću i Momčilu Pićuriću. Kostime za novu

predstavu Zetskog doma osmisliće Blagoj Micevski, dok će izbor

muzike i scenogra iju potpisati reditelj Slobodan Milatović. Muzi-

ku na violini izvodiće Vili Ferdinandi.

Tekstovi su rezultat jednogodišnje radionice pisanja pod pokro-

viteljstvomEU Kreativna Europa, kojom se promoviše stvaranje

i kolektivno pisanje. Jednočinka Sandre Vujović i kratka priča

Marije Čolpe izabrane sumeđu dvadeset dramskih radova crno-

gorskihmladih pisaca. Mentori radionice bili su Ljubomir Đurko-

vić i Ognjen Spahić.

R.M.

Kraljevsko pozorište priprema novu predstavu

SlobodanMilatović režira

„Apartman Savoja“

Saprveprobeu

Zetskomdomu

Ministar Bogdanovićna sastankusapredsjednikomopštineŽurićem

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović juče posjetio Bijelo Polje

Nastavak dobre saradnje

u novimprojektima

naredno festivalsko izdanje -

rekao jeministar Bogdanović.

Razgovarano je i o projektima

opštinskih ustanova kulture,

koje sufinansira ministarstvo.

Kako je istakao ministar Bog-

danović, za realizaciju proje-

kata u oblasti kulturne baštine

za ovu godinu je opredijeljeno

40.000 eura. Ministar je po-

zvaoustanovekoje sebavekul-

turnoumjetničkim stvaralaš-

tvom da kandiduju svoje

projekte na konkurs ministar-

stvakojijeutokuitrajaćedo10.

februara.

Predsjednik opštine Žurić

upoznao je ministra Bogdano-

vića da su odredbe zakona iz

oblasti kulture ispoštovane u

dijelu reorganizacije lokalnih

ustanova kulture i imenovanja

opštinskog savjeta za kulturu,

dok je uprocesu izrade opštin-

ski program razvoja kulture.

Sagovornici su se saglasili da je

od izuzetne važnosti osnivanje

JURatkovićeve večeri poezije,

čime je Bijelo Polje postalo je-

dina opština koja je u skladu sa

zakonom institucionalizovala

festivalodposebnogznačajaza

kulturuCrneGore.

Ministar Bogdanović je naveo

da izdvajanja za kulturu opšti-

ne i ministarstva nijesu zane-

marljiva, ali da je neophodno

tražiti i druge izvore finansira-

nja.

Prioriteti

Naglašeno jedaćeunarednom

perioduprioritet biti izgradnja

multimedijalnogcentraiMini-

starstvo kulture će pružiti svu

neophodnu podršku radi izra-

deprojektnedokumentacijeza

izgradnju centra sa ljetnjom

pozornicom, koji je planiran u

aneksu JUMuzej Bijelo Polje,

posebno preko Uprave za za-

štitu kulturnih dobara, koja će

definisati uslove za realizaciju

ovog projekta.

R.K.