Previous Page  18 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Subota, 20. januar 2018.

Kultura

TRST

–Slavni glumac i pje-

snikRadaŠerbedžijeovogo-

dišnji jedobitnik specijalne

nagrade „Zvijezda sa istoka“

filmskog festivalauTrstu

koja sedodjeljuje za izraža-

jankarakteru filmskoj indu-

striji koji kroz svoj raddo-

prinosi sastavljanjumostova

između istoka i zapada.

Prema riječima Fabrisia Gro-

solija i NicilleteRomeo, direk-

tora29 izdanja filmske smotre

u Trstu, nakon dvije izuzetne

glumice koje su nagradili na

red je došaoRade Šerbežija.

-Moniku Beluči i Irenu Jakob

smo sa velikimzadovoljstvom

darovali nagradom ‘Zvijezda

saistoka’.Šerbeddzijajemeđu

najpopularnijim glumcima i

najsvestranijim ličnostima.

On je umjetnički stvarao na

prostoru nekadašnje Jugosla-

vije, u Italiji...sarađivao sa vr-

hunskim rediteljima kakvi su

Stenli Kjubrik i Džon Vu...Na-

grada je pripala Radetu Šer-

bedžiji ne samo zbog njego-

vog umjetničkog angažmana

već i zbog njegovog zalaganja

za civilno društvo i beskom-

promisnom suprostavljanju

ratu- piše u saopštenju direk-

tora festivala uTrstu.

Filmski festival u Trstu biće

održan od 19. do 28. januara.

Nagrada „Zvijezda sa istoka“

Radu Šerbedžiji biće dodije-

ljena 20. januara u pozorištu

Miela uTrstu.

R.K.

Rade Šerbedžija

dobitnik nagrade

„Zvijezda sa istoka“

IzložbaMilutina Obradovića otvorena na zimskoj sceni Barskog ljetopisa

Snaga umjetnosti

umaleckomsnu

Milutinovićevo stvaralaštvo namkao stranice knjige

okreće zapretane svjetove djetinjstva, snova, maštanja,

tajni i svojevrsnomoptikom svevidećeg, unutarnjeg oka,

nadzire stvari iznutra – kazala je istoričarka umjetnosti dr

AnastazijaMiranović

BAR

– Publika u Baru s ne-

strpljenjem je očekivala i s

izuzetnompažnjom isprati-

la preksinoć uDvorcu kralja

Nikole otvaranje izložbe

„Obi čan, ma l ecki san“

umjetnika iz Bijelog Polja

Milutina Obradovića. Origi-

nalno slikarstvo ovog više-

struko nagrađivanog umjet-

nika prikazano je u sklopu

zimske scene Barskog ljeto-

pisa.

Sa Obradovićevim likovnim

izrazom izvrsno se nadopu-

njuje i prepliće i poezija koju

piše, uz poruku da bi u sebi

uvijek trebalo pronaći dijete,

djetinjstvo, kućni prag i ognji-

šte, sebe i lični identitet.

Vedrikolorit

Razigrani, vedri kolorit, sa

mnogo detalja i dominan-

tnom figurom konja, prepo-

znatljivi suna slikamaMiluti-

naObradovića, a na otvaranju

izložbe u Baru otkrio je dio

intimnihpromišljanja idoživ-

ljaja.

-Nemaboljemeđe, boljegko-

raka odkućnogpraga, takoda

sve ono što u čovjeku umire,

to se sa njimi rađa. Nisamod-

stupio od onoga što je ljudska

savjest, što je ljudski odnos

prema dobrom, humanom,

plemenitom - to je bilo jedno

dobro usmjerenje, jedna do-

bra smjernica mene kao

umjetnika,menekaočovjeka,

roditelja - kazao je umjetnik.

Izložbu jeotvorila istoričarka

umjetnosti i selektorka likov-

nog programa Ljetopisa dr

AnastazijaMiranović.

- Milutinovićevo stvaralaštvo

namkao stranice knjige okre-

će zapretane svjetove djetinj-

stva, snova, maštanja, tajni i

svojevrsnom optikom svevi-

dećeg, unutarnjeg oka, nadzi-

re stvari iznutra, demistifiku-

jući pojavnosti i obmane čula

efemernog života – kazala je

Miranović.

Posebno je istakla konje, kao

čest, nimalo slučajan motiv

njegovog stvaralaštva, koji

staje u sintagmu „običan ma-

lecki san“.

Oblikželje

- Ono što živimo danas je je-

dan oblik želje od juče i prek-

juče... Da li smo je uobličili, to

je već stvar zadovoljstva da-

našnjicom, ovim trenutkom.

Umjetnik je specifična rijeka,

umjetnik ne uvire, on je vječi-

to površina, vrlo često bolom

zaorana, vrlo često talasom

okupana, vrlo često neobjaš-

njivaisamomsebi.Istokaošto

jeneobjašnjivo zaštopostoji u

nečemu u čemu ne može da

opstane,učemusestalnodavi.

Bilo da je to ideja ili egzisten-

cija. Tako da njegov sanmože

samo trajati onog trenutka

ako uspije sebe da zadovolji u

svojoj ideji i u svom izrazu -

objasnio jeObradović.

Postavka „Običan malecki

san“, kojaobuhvataoko25 sli-

ka rađenih u tehnici ulja na

platnu, moći će da se obiđe u

Dvorcuunarednihmjesecda-

na. Nakon toga seli se u Lju-

bljanu, a potom će publika

moći da je pogleda i uKotoru.

Autor je nagovijestio moguć-

nost njenog izlaganja i u dale-

kom inostranstvu. No, u sva-

komslučaju, uspješne izložbe

kaošto jeovauBarupredstav-

ljaju, vjeruje Obradović, pra-

vu snaguumjetnosti.

V.K.V.

ZNAČAJNEPORUKE:

Saotvaranja izložbeuDvorcukraljaNikole

Studio Petović

„Samoubica“

večeras na

sceni CNP-a

PODGORCA

- Predstava

„Samoubica“ Nikolaja erdmana

u režiji veljka Mićunovića, biće

izvedena večeras u 20 sati

na velikoj sceni Crnogorskog

narodnog pozorišta.

Adaptaciju drame potpisuju

Žanina Mirčevska, Slobodan

obradović i veljko Mićunović.

dramaturg je Slobodan obra-

dović, kostimografkinja Jelena

Stokuća, scenografiju i izbor

muzike potpisuje veljko Miću-

nović, a scenski pokret Nada

vukčević.

u predstavi igraju: Mišo obra-

dović, Ana vučković, Ana

vujošević, dejan ivanić, Srđan

Grahovac, vanja Jovićević,

Zoran vujović, dušan Kovače-

vić i Branimir Popović.

R.K.

PODGORICA

- Predstava „Kod

Nojeve barke u osam“ (5+), sa

dramske scene za djecu Grad-

skog pozorišta, biće izvedena

sjutra u 12 sati u sali dodest

KiC-a „Budo tomović“. Po tek-

stu savremenog njemačkog

autora urliha Huba predstavu

je režirao Robert valtl.

R.K.

„Kod Nojeve

barke u osam“

u Dodestu