Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Subota, 20. januar 2018.

Hronika Podgorice

Početakdrugogpolugodišta

uOsnovoj školi ,,SavoPeja-

nović“ kasnićedvije sedmi-

ce, zato što jeneophodna sa-

nacijaoštećenjana

plafonimanekoliko školskih

prostorija.

Kako navode iz Ministarstva

prosvjete, utokuje izradapro-

jekta sanacije i javnihnabavki,

a vrijednost radova se procje-

njuje na 20.000 eura.

Veća oštećenja su, preciziraju

oni, uočena 16. januara, nakon

čega imseupravaškoleobrati-

la za pomoć.

- Odmah nakon što je škola

obavijestilaMinistarstvo, pre-

duzete su sve neophodne ak-

tivnosti.Uzrokoštećenjamože

biti starost objekta i način

gradnje, ali bez obzira na

uzrok,posljedicećebitisanira-

ne, a nastava će biti nadokna-

đena prema utvrđenom planu

–naveli su izMinistarstva.

,,Savo Pejanović“ je najstarija

osnovna škola uPodgorici.

I.Kr

.

enzori

kiranje

Početak drugog polugodišta u OŠ ,,Savo Pejanović“

kasniće dvije sedmice zbog oštećenja na plafonima

Nastava će biti

nadoknađena

U glavnomgradu za danas

je najavljeno umjereno do

potpuno oblačno vrijeme,

povremeno kiša, pljuskovi,

a moguća i grmljavina.

Vjetar slab do umjeren,

jugozapadni. Jutarnja

temperatura vazduha oko

osam, najviša dnevna do 10

stepeni.

H.P.

Zatvoren

saobraćaj u

Ulici Miloja

Pavlovića do

18. februara

Saobraćaj za sve vrste motor-

nih vozila biće zatvoren u

bočnoj Ulici Miloja Pavlovića,

do 18. februara – saopšteno je

iz Sekretarijata za komunalne

poslove i saobraćaj.

Razlog obustave saobraćaja,

objašnjavaju oni, je izgradnja

vodovoda za potrebe opre-

manja urbanističkih parcela u

zahvatu DUP-a ,,Gornja Gori-

ca“.

Nj.B.

Glavni grad jebudžetomza

ovugodinuzapotrebeJavne

ustanoveDnevni centar za

djecu i omladinu sa smetnja-

ma i teškoćamaurazvoju

opredijelio 188.420eura–

saopšteno je izPGbiroa.

Iz ovih sredstava, navode oni,

obezbijeđena je i nabavka

opreme za asistivnu tehnolo-

gijukoja ćeolakšati i poboljša-

ti kvalitet radauovoj ustanovi.

IzGlavnoggradanajavljujuda

je planirana i adaptacija jed-

nog dijela dvorišta u predsto-

jećemperiodu, sciljemstvara-

n j a š t o pod s t i c a j n i j e g

okruženja za korisnike i uslo-

va za obavljanje radno okupa-

cionih i rekreativnih aktivno-

sti.

- Neke od ideja odnose se na

pravljenje senzornih staza i

senzornog vrta, manjih bota-

ničkih bašti, drvenog ljetni-

kovca u kojembi semogao re-

alizovati jedan dio radno

okupacionihaktivnosti. Tako-

đe, zaovugodinu seplanirada

seuredovneaktivnosti uvrsti i

plivanje. Dva puta sedmično

biće organizovano plivanje uz

stručan nadzor, koje će kori-

snicima omogućiti boljukoor-

dinaciju,jačanjemišićaipove-

ćanje njihove samostalnosti

(fizička aktivnost, spretnost,

interakcija sa drugim osoba-

ma), štovodi povećanjusamo-

pouzdanja – ističe se u saop-

štenju.

Opremanjemsaleza fiziotera-

piju, dodaju oni, stvoreni su i

uslovidautokuovegodinebu-

de angažovan i fizioterapeut,

koji će, kakopreciziraju, raditi

na poboljšanju i očuvanju psi-

ho-fizičke sposobnosti kori-

snika kroz individualni i gru-

pni rad u zavisnosti od

zdravstvenogstanjakorisnika.

I.Kr

.

parking plaća porukom, po-

stoji i mogućnost kupovine

karte i plaćanje na bankoma-

tu. Navodeći da ima dosta

onih koji ne znaju da na ulič-

nimparkinzima usluge mogu

platiti kartom, koja se može

kupiti u svimobjektima, kući-

cama i garažama Parking ser-

visa, na 17 lokacija u gradu,

direktor ovog preduzeća isti-

če da će dodatno širiti mrežu

prodaje.

-Širimomrežuprodajekarata

za jošpedesetaknovihmjesta.

Proširićemo i mrežu banko-

mata na uličnim parkinzima,

prvenstveno na onim lokaci-

jamakojeposjećujuturisti,jer

jezanjih tonajlakši načinpla-

ćanja –navodi Canović.

Kartica, ističe on, nema rok

trajanja i korisnici ih mogu

kupiti kolikohoće.

- Po potrebi, na njoj obilježite

godinu, mjesec, dan, sat i sta-

vite ispod šoferšajbne. Može-

te ispuniti onoliko kartica ko-

liko časova želite da koristite

uslugeparkinga–objašnjava

direktor Parkinga.

Navodeći da jeu toku testi-

ranje novog sajta Parking

servisa, Canović kao

prednost ističemoguć-

nost elektronskog

podnošenja zahtjeva

korisnika za kupovinu

mjesečne pretplate.

Cijene usluga

neće rasti

Navodeći da se cijene na

podgoričkimparkinzima

nijesumijenjale od 2011.

godine, direktor Parking

servisa kaže da parking

neće poskupiti ni ovoga

puta, uprkos povećanju

PDV-a sa 19 na 21 odsto.

- Povećanje PDV-a ćemo

preuzeti na sebe, tako da

će cijene ostati iste – kaže

Canović, uz napomenu

da nijesu podizali cijene

usluga ni onda kada je

PDV skočio sa 17 na 19

odsto.

Na pojedinimparkinzi-

ma, dodaje on, cijene bi

mogle biti niže.

- Ideja je da promijenimo

sadašnji koncept cjenov-

nika, tj. da svaki parking

posebno dobije cjenovnik

koji će biti prilagođen

toj mikrolokaciji. Neće-

mo povećavati cijene.

Građani mogu očekivati

da napravimo balans

izmeđumjesečnih i cijena

po satu. Da tamo gdje su

parkinzi prazni spusti-

mo cijene ili ponudimo

povoljnije pakete cijena,

kako bi bili pristupačni-

ji – objašnjava Canović,

navodeći kao kapacitete

koji nijesu dovoljno

iskorišćeni: garaže u uli-

cama Novaka Miloševa,

Karađorđevoj, parkinge

na mjestu nekadašnje

kasarne Morača i oko

Gradskog stadiona, u dije-

lu grada Preko Morače.

ma

odnemreže u Karabuškompolju

ode kraju

Kako dodaje, osobe sa invali-

ditetom, za koje je parking

inače besplatan, moći će pu-

tem aplikacije na sajtu da se

informišu gdje se tačno nala-

ze mjesta koja su za njih obi-

lježena.

I.M.

nja i Skorać, vrijednosti

130.000 eura.

- U narednom periodu plani-

ranoje poboljšanjevodosnab-

dijevanja u Kućama Rakića,

kao i rekonstrukcija azbestce-

mentne mreže u naselju Mi-

lješ, uz izgradnju dodatnog

rezervoarskogprostorakoji bi

pokrio sjeverni dio GO Tuzi.

NaovajnačinuGOTuzi bilabi

u potpunosti rekonstruisana

vodovodnamreža, takodabi u

narednih 20 godina bile zado-

voljene potrebe građana Tuzi

– saopštavaju izPGbiroa.

Uovoj godini, dodaju oni, pla-

nirana je izrada studije za od-

vođenjeiprečišćavanjeotpad-

nihvodagradskeopštineTuzi,

sapredlozimabudućihuređa-

ja za prečišćavanje otpadnih

voda.

I.Kr

.

Ekipe radnika Zelenila proteklih dana sjekli su

stabla, podizali i formirali krošnje drveća na

Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, kao i ulicama

Oktobarske revolucije, Radosava Burića i Bra-

cana Bracanovića – saopšteno je iz Zelenila.

Kako dodaju, u ulicama Bracana Bracanovića i

Radosava Burića pokošeni su travnjaci i oreza-

no drveće, dok je u Njegoševom i Central parku

okopano drveće, žbunje i žive ograde.

H.P.

Glavni grad za Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama

i teškoćama u razvoju opredijelio 188.420 eura za ovu godinu

JUDnevni centar zadjecu i omladinusa smetnjama i teškoćamau razvoju

Aktivnosti Zelenila

Formirali krošnje

drveća na Bulevaru

Svetog Petra Cetinjskog

Efikasna intervencija radnika Puteva

Zamijenili rešetke kod

podvožnjaka na Zlatici

Pet polja za odvod atmosferske vode kod

podvožnjaka na Zlatici, koje su otuđili nesa-

vjesni pojedinci, zamijenjeni suprije dva da-

na - saopšteno je izPuteva.

Iz tog gradskog preduzeća podsjećaju da su

toga dana dobili informaciju da su rešetke

nestale, nakon čega suodmah izašli na teren,

kako bi utvrdili stanje i uzeli dimenzije sliv-

ničke rešetke.

Nj.B.

Promjenljivo

oblačno, do

10 stepeni

16, 17:45 sati, a akciona ko-

medija „Džumandži: Do-

brodošli u džunglu avantu-

ra“ u 14:45, 17, 19:15, 21:30

časova.

Od reditelja Karlosa Sanda-

ne, koji nam je donio svjet-

ske hitove „Rio“ i „Ledeno

doba“, stiže „Ferdinand“.

Animirani filmovelikombi-

ku sa još većimsrcemprika-

zivaće seu 11:30, 12:15, 13:30,

14:15, 15:30, 16:15, 17:15 sati.

Animirani film „Koko“ na

programu je od 11:15, 12:30,

13:15, 15:15 i 16:45 sati.

I.Če

.

Nusret Canović

M. BABOVIĆ

D. MALIDŽAN

OŠ ,,SavoPejanović“

Novac će iskoristiti

za nabavku opreme

i adaptaciju dvorišta