Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Subota, 20. januar 2018.

Hronika Podgorice

PreduzećeParking servis

uskoroćeugraditi senzore

ispodasfaltakoji će registro-

vati slobodnaparkingmjesta

nauličnimparkiralištimau

ulicamaNovakaMiloševa i

MiljanaVukovaucentru. U

pitanju jepilot projekat koji

se sprovodi uzpomoćCrno-

gorskogTelekoma, zahvalju-

jući kojemćekorisnici pu-

teminfo led tabli, koje ćebiti

postavljeneucentru, i apli-

kacijena sajtuParking servi-

sa, biti obaviješteni o slobod-

nimparkingmjestimana

ovimlokacijama.

U garaži u Ulici arhitekteMi-

lana Popovića, PrekoMorače,

gdje je instalirana stanica za

naplatu, građani će ubrzo na

aparatu plaćati usluge parkin-

ga, a iz ovog preduzeća najav-

ljuju i širenje mreže prodaje

karata.

Savremeni standardi

Direktor Parking servisa Nu-

sretCanovićkažedaćeugrad-

nja senzoraucentrugradapo-

četi čim im vremenske prilike

todozvole.

- Nadam se da ćemo vrlo brzo

pustiti u upotrebu taj sistem,

koji je početak projekta „Pod-

goricasmart siti“–kažeCano-

vić i dodaje da će, zavisno od

rezultataovogprojekta,nasto-

jati da nastave sa širenjem

mreže i u ostalim djelovima

grada.

Navodećida jeupitanjuproje-

kat koji se prvi put realizuje u

Crnoj Gori, direktor Parkinga

naglašavadaovakosavremene

tehnologije senzora ispod as-

falta, koji neće biti vidljivi, ne-

ma u regionu.

- Radi se o senzorima koji će

biti instalirani na našim par-

kinzima ispodasfalta, aputem

aplikacije i ekrana koji će za

Podzemni

za lakše pa

sada biti postavljeni u centru

grada obavještavati i usmjera-

vati građane ka slobodnim

parkingmjestima–objašnjava

Canović.

Korisnici će, uz pomoć novih

naplatnih stanica, sami moći

daplateparkinguzatvorenim

garažama.

Utoku je izradaprograma

uređenjaprostora za 2018.

godinuukoji ćebiti uvršte-

na izgradnjapetogbicikli-

stičkogkoridora. Tender će

biti raspisannakon štopro-

gramusvoji Skupština glav-

noggrada– saopšteno jePo-

bjedi izAgencije za

izgradnju i razvoj.

Navodeći da predračunska

vrijednost radova, koji će biti

finansirani iz budžeta glavnog

grada, iznosi 225.000eura, oni

podsjećaju da imovinsko-

pravni odnosi duž planiranog

koridora još nijesu riješeni.

- Dužina koridora u jednom

smjeru iznosi 2.980 metara.

Biciklistička staza ide Ulicom

27.marta, odraskrsnice saUli-

com 4. jula do Krivog mosta,

Ulicom dr Ljubomira Rašovi-

ća,BulevaromDžordžaVašin-

gtona do Bulevara Svetog Pe-

tra Cetinjskog – navode iz

Agencije za izgradnju i razvoj.

Nakon završetka ovog korido-

ra, ukupna dužina biciklistič-

kih staza i traka u jednom

smjeru iznosiće 13,5kilometa-

ra, odčega jedo sada izvedeno

10,5 kilometara.

- Vrijednost kompletne inve-

sticijejeoko1.150.000eura,od

čega jezarealizacijuprvačeti-

ri koridora utrošeno 925.000

eura. Izgradnja trećeg korido-

ra je donacija Ambasade NR

Kine (200.000 eura), dio

prvog koridora donirala je

kineska firma CRBC (130.000

eura), a svi ostali radovi su

finansirani iz budžeta glavnog

grada (ukupno 595.000 eura)

–navodeizAgencijezaizgrad-

nju i razvoj.

I.M.

Izgradnja sekundarnevodo-

vodnemrežeuKarabuškom

polju (II faza), koja ćeomo-

gućiti povezivanjeovogdije-

lanavodovodni sistemTuzi,

odnosnoglavnoggrada, vri-

jednosti 300.000eura, pri-

vodi sekraju– saopšteno je

izPGbiroa.

Završetkom ovog projekta,

naglašavajuoni, svaselaravni-

čarskogdijela,odnosnooko98

odsto stanovništva opštine

Tuzi biće povezanona organi-

zovani sistem vodosnabdije-

vanja.

Kakododaju, utoku je i rekon-

strukcija mreže u dijelu nase-

lja duž puta zaMataguže, du-

žine 1,5 kilometara, kao i

realizacijaprojektavodosnab-

dijevanjaHota, za naselja Spi-

Parking servismodernizuje tehnologiju na svojimparkirališt

Izgradnja druge faze sekundarne vodo

Radove pri

I.MITROVIĆ

Agencija za izgradnju i razvoj o izradi pete

biciklističke staze od Zabjela do Bloka pet

Čeka se program

uređenja prostora

Biografskadramaopoker

princeziMoli Blum„Velika

igra“prikazuje sevečeras ubi-

oskopuSinepleks u 19:45 i

22:20časa. Za ljubiteljedrame

tu su još dva istorijsko-politič-

ka filma: „Doušnik“ Stivena

Spilberga i „Najmračniji čas“ o

američkompredsjednikuVin-

stonuČerčilu.

Film „Doušnik“ sa Meril Strip i

Tomom Henksom, koji u ovom

filmu glume prvi put zajedno, na

programujeu20:30i22:40časo-

va, a drama „Najmračniji čas“ u

21:45 sati. Rusku istorijsku akci-

ju„Legendaokolovratu“možete

pogledati u 18:15 časova. Na re-

pertoarubioskopauTCDelta je i

francuska komedija ,,I to je ži-

vot“ u 19:30, kao i američka „Tra-

ži sematori“ u 18:45 sati.

Zanajmlađupublikuveliki izbor

filmova. Animirana avanturana-

stalaprema likovima istoimenog

svjetskog bestselera „Mali vam-

pir“naprogramujeu12,13,14,15,

„Velika igra“ u Sinepleksu

Besplatne

karte za

trudnice

Nusret Canović je najavio

da će od ove godine usluge

preduzeća Parking servis

za trudnice biti besplatne.

Navodeći loše iskustvo sa

obilježenimparkingmjesti-

ma za osobe sa invalidite-

tom, koje često uzurpiraju

oni koji nemaju pravo na

njih, direktor Parking ser-

visa kaže da su razmatrali

nekolikomodela za slobod-

ne parkinge za trudnice.

- S obziromna loše

iskustvo koje imamo sa

parkinzima za OSI lica,

odlučili smo da za trudnice

ne obilježavamo posebna

mjesta, već da im, naravno

uz zahtjev, obezbijedimo

besplatne parking karte

koje će moći da koriste –

kazao je Canović.

Naplata ikartice

Navodeći da je jedna takva

stanica već instalirana u gara-

ži uUlici arhitekteMilanaPo-

povića(izaMaše), kojaćeubr-

zo funkcionisati, direktor

Parking servisa objašnjava da

ona omogućava potpuno au-

tomatizovanpropustinaplatu

parkinga.

- Prilikomulaskaugaražuko-

risnik uzme karticu, a prili-

kom izlaska ubaci novac u

aparat – pojašnjava Cano-

vić, uz napomenu da nije

moguće plaćanje karti-

com, nego samo kešom.

Iako najveći broj građana

ParkinguUliciNovakaMiloševa

Karabuškopolje

POČETAKBUDUĆEGKORIDORA:

Ulica 27. marta