Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Subota, 20. januar 2018.

Svijet

Kosovo odbilo zahtjev Srbije za učešće u istrazi ubistva Olivera Ivanovića

Stefanović: Priština

ne pokazuje želju

da se ubice pronađu

BEOGRAD/PRIŠTINA

Kosovskevlasti odbacile su

zahtijevSrbije zaučešćeu

istrazi ubistvaOlivera Iva-

novića, na što je srpskimini-

starunutrašnjihposlovaNe-

bojšaStefanovićoštro

reagovao, navodeći da insti-

tucijeuPrištini nepokazuju

željuda seubice lideraGra-

đanske inicijative „Sloboda,

pravda, demokratija“prive-

dupravdi.

- Takva reakcija ključnih pri-

štinskih institucija jasno uka-

zujedatunemaželjedaseubi-

ce pronađu i kazne, niti da se

istraga profesionalno obavi -

izjaviojeStefanovićzaTanjug.

On je dodao kako bi u suprot-

nom istraga morala uključiti

sve istražne organe koji mogu

pomoći da se dođe do počini-

laca iorganizatoraubistvaOli-

vera Ivanovića.

Zabrinutost

Stefanović je ocijenio i kako

„posebno zabrinjava dosad

nezabilježena praksa“ da se

misija Evropske unije za vla-

davinu prava na Kosovu Eu-

leks nije aktivnije uključila u

Takva reakcija

ključnih

prištinskih

institucija jasno

ukazuje da tu

nema želje da se

ubice pronađu

i kazne, niti

da se istraga

profesionalno

obavi - izjavio

je Stefanović za

Tanjug

Zapaljeni automobil

navodi na pogrešan trag

Predsjednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju

Milovan Drecun ocijenio je kako je automobil pronađen blizu

mjesta ubistva Olivera Ivanovića pogrešan trag koji, kako

je rekao, treba da zavara dok odgovorni ne sakriju ključne

stvari.

On je ocijenio i da istragu treba usmjeriti prema Kadriju

Veseljiju i Ramušu Haradinaju, koji su odmah odbili da se

srpski organi uključe u istragu, dok je, kako kaže, HašimTači

u razgovoru sa AleksandromVučićem izrazio spremnost za

tako nešto.

- Ovo ubistvo je urađeno profesionalno. Nema tragova, čak i

kamere koje su snimale, snimile su izvršioce podmaskama,

ostavljen je samo jedan pogrešan trag, koji treba da nas

zavara dok oni ne sakriju ključne stvari, a taj pogrešan trag

je automobil - smatra predsjednik skupštinskog Odbora za

Kosovo i Metohiju.

istražni proces zločina na sje-

veruKosova.

Prvi čovjek Srbije Aleksandar

Vučić ubistvo Ivanovića 16. ja-

nuaranazvao je„terorističkim

činom“ i zatražio da se Beo-

grad uključi u istragu, nakon

čega je i njegov kosovski kole-

gaHašimTači u srijedu naveo

kako je Priština spremna da

prihvati „svaku pomoć“ u

istrazi ubistva čelnika kosov-

skihSrba.

Takođe, u zajedničkoj izjavi

ministarstava pravosuđa i

unutrašnjih poslova Kosova

potcrtana je spremnost na

„pravnu saradnju“ i „pomoć

kroz razmjenu informacija“

koje bi doprinijele „što bržem

rješavanjuslučaja“.Naglašeno

je i da se ne dovodi u pitanje

istražni postupak i „nepriko-

snovena jurisdikcija Republi-

keKosovou vođenju istrage“.

Međutim, uslijedila je prvo

poruka kosovskog ministra

pravosuđa Abelarda Tahirija

koji jerekaokakoKosovoneće

dozvoliti Srbiji da bude uklju-

čena u tu istragu.

Miješanje

- Ni u kojem slučaju nećemo

nikakvo miješanje nijedne

druge institucije u istragu. Mi

ćemo primati informacije iz

Srbije koje vode ka hapšenju,

ali ne i njenomiješanjeu istra-

gu. To ćemo raditi samo mi -

izjavio je Tahiri za prištinski

portal

Gazetaexpress.com

.

I kosovski premijer Ramuš

Haradinaj poručio je kakomi-

sije UN i EU nijesu nadležne

daodobresrbijanskiminstitu-

cijama učešće u istrazi.

- Samo su kosovske institucije

ovlašćene da daju dozvolu -

rekao je Haradinaj na konfe-

renciji zamedije.

Sa druge strane, presjednik

Vučić je, ocijenivši Ivanoviće-

vo ubistvo kao teroristički akt,

naveo da će se Srbija prema

tomzločinu tako i odnositi.

- Počinioci ovog čina biće

uhvaćeni. Ako ih ne pronađu

oni koji to moraju da učine,

učinićemomi - naglasio jeVu-

čić. Predsjednik Građanske

inicijative „Sloboda, demo-

kratija, pravda“ i jedan od vo-

đa kosovskih Srba Oliver Iva-

novićsahranjen jeučetvrtaku

Aleji zaslužnih građana na

NovomgrobljuuBeogradu.

Na Ivanovića je u utorak

ispred sjedišta njegove stran-

keusjevernomdijeluMitrovi-

ce izvršen atentat. Obdukcija

je pokazala da je ubijen sa šest

metaka iz pištolja „duga de-

vetka“.

Pudždemon: Nove

tehnologijemi

omogućavaju da

vladam i iz Belgije

BRISEL

- Bivši liderKatalo-

nijeKarlesPudždemon, koji

želi da sevrati na funkciju,

izjavio jeda ćemunove teh-

nologijeomogućiti davlada i

izBelgije.

Pudždemon je to rekao kata-

lonskom javnom radiju, obra-

ćajući se iz Brisela gdje je po-

bjegao od sudske istrage koja

je u Španiji pokrenuta protiv

njegazbogpokušajaotcjeplje-

nja Katalonije. Taj pokušaj

izazvao je španske vlasti na

raspuštanje katalonske vlade i

raspisivanje vanrednih izbora

u tom sjeveroistočnom regio-

nu, da bi potom separatisti na

izborima osvojili tanku parla-

mentarnu većinu.

AP navodi da, uz istragu koja

se vodi protiv smijenjenih čla-

nova katalonske vlade, što za-

točenih u zatvoru što odbje-

glih u Brisel, novo upravno

tijelo katalonskog parlamenta

moradadokrajajanuaraodlu-

čidalićePudždemonudozvo-

liti ponovni izbor putem po-

srednika koji bi ga zastupao.

Centralan vlada u Madridu

najavila je da će spriječiti po-

vratak Pudždemona na vlast i

sudskimputemukoliko to bu-

de neophodno.

Tinejdžer nožemnasrnuo na đake u školi u Sibiru i povrijedio šestoro djece

Napad povezan sa „Plavimkitom“

MOSKVA

–Šestorodjece i

jednanastavnicapovrijeđe-

ni suu jednoj školi u seluSo-

snovi BoruSibirunakonna-

pada sjekiromi

molotovljevimkoktelomko-

ji je izveo tinejdžer, koji je

potompokušao samoubi-

stvo. Ovo jedrugi incident te

vrste tokomovenedjeljeu

Rusiji, a ruskevlasti sumnja-

juda jepovezan sa takozva-

nomigricom„Plavi kit“.

Vlasti su saopštile da će bloki-

rati grupenadruštvenimmre-

žama koje pozivaju na napade

nožem u školama. Zamjenik

ministra komunikacija Rusije

Aleksej Voljin rekao je za Tas

da ove grupe na društvenim

mrežama ohrabrujumasovno

antisocijalno ponašanje i „u

suštini podstiču učenike da

počine samoubistvo“.

- Nema sumnje da će biti blo-

kirane sve grupe poput igre

„Plavi kit“ - rekao jeVoljin.

Sergej Manjajlo, specijalni

izaslanik predsjednika Rusije

Vladimira Putina za Sibirski

federalni okrug, izjavio je za

Tas da je, prema preliminar-

nim informacijama, tinejdžer

koji je juče ujutru izveo napad

u školi u republici Burjatija u

Sibiru bio član jedne zatvore-

ne grupe na društvenimmre-

žama i da bi mogao da bude

povezansanapadačimauško-

lama u drugim ruskim regio-

nima.

Navodi seda jePutinov izasla-

nik incident u Burjatiji pove-

zao sa takozvanom igrom

„Plavikit“kojapodstičemlade

ljude na samoubistvo i koja je,

kakonavodiTas,prošlegodine

bila popularna među ruskim

tinejdžerima.

Unapaduuškoli useluSosno-

vi Bor blizu Ulan Udea, glav-

nog grada Burjatije, juče

ujutruranjeno ješestorodjece

ijednanastavnica,aistražitelji

su saopštili da je tinejdžer koji

je napao đake djelovao samo-

stalno i da se nalazi u bolnici

poštojepokušaosamoubistvo.

Lokalnaministarkazdravljate

sibirskerepublikeDambinima

Sambujev rekla je novinarima

dasudvijeosobeuteškomsta-

nju.

- U ovom trenutku dvoje ra-

njenih je na operaciji - rekla je

Sambujev.

Šef Regionalnog centra za

ljekarsku pomoć u vanrednim

situacijama Burjatije Vjače-

slav Timkin objasnio je da se

„dvoje djece, uključujući na-

padača, nalazi u teškom sta-

nju“.

„Ranjeno je sedmoro: šestoro

djece i žena“, rekao je ruskoj

agenciji Timkin.

Navodi se da je, prema prvo-

bitnim informacijama, učenik

devetog razreda te škole na-

pao đake sjekirom i potom

zapalio školuuz pomoć zapa-

ljene boce. „Prema istrazi,

utvrđeno jeda jenapadačdje-

lovao samostalno. On je pri-

tvoren i trenutno se nalazi u

bolnici, pošto je pokušao sa-

moubistvo“, rekla je zvanična

predstavnica Istražnih komi-

tetaRusije SvetlanaPetrenko.

Tas navodi da je prethodno 15.

januara dvoje tinejdžera nao-

ružanih noževima izvelo na-

pad u školi u gradu Permu u

podnožju Urala, tako što su

ušli u zgradu, upali u učionicu

u kojoj su bili mlađi učenici i

namjerno izboli 12 djece i na-

stavnika.

Navodi se da su napadači po-

tomranilijedandrugogiodve-

deni su u bolnicu gdje su ka-

snije pokušali da izvrše

samoubistvo, ali su i dalje živi.

Priredila:

ĐurđicaĆORIĆ

Oliver Ivanović

KarlesPudždemon