Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Subota, 20. januar 2018.

CrnomGorom

,,Bavarski vikend“

na Jezerinama

CEDIS: U subotu i

nedjelju

neće raditi

Otkrivaju skriveni Nikšić

KOLAŠIN

- Uz skoro sedamnaest kilometara dobro pripremlje-

nih staza, ovoga vikenda gosti Ski- centra Kolašin 1450, imaće i

dodatnu ponudu koja će Bjelasici donijeti bavarski šarm.

Direktorica Ski-centra Kolašin 1450 Anđela Vuković kaže da u

saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom organizuju

„bavarski vikend“. U okviru njega biće promovisan Amaro di

Montenegro, sokolova rakija i kuvana šljiva, bavarske kobasice

uz obaveznu pratnju nikšićkog piva...

Po njenim rječima proteklih dana napadalo je 30 cm novog

snijega, obnovljene su staze radiće sve žičare i ski-liftovi osim

„Ključa“.

Dr.D.

Dodatna turistička ponuda u Kolašinu

Iz Crnogorskog elektrodistri-

butivnog sistema su saopštili

da neće izvoditi radove tokom

vikenda. U ponedjeljak će

nastaviti radove za kvalitetnije

i sigurnije napajanje elek-

tričnom energijom u osam

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinim naseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od 9 do 14:30 sati

dio sela Gračanica i Peovac.

Bar:

od 9 do 16 sati povreme-

na isključenja dijela potrošača

Zelenog pojasa i Šušanja u

okolini bazena.

Berane:

od 9 do 14:30 sati

- Kurikuće i kratkotrajno dale-

kovod Dolac.

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sati

Nikoljac i Sela.

Kolašin:

od 9 do 15 sati Svrke,

Plana, Trebaljevo, Sjerogošte i

Bakovići.

Plav:

od 8 do 14:30 sati Mašnica

(ogranak prema Garčevićima).

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati Bije-

la crkva.

Ulcinj:

od 11 do 14:45 sati

Kamenički most, Leskovac,

Mali Kaliman, Međureč,

Dabezići, Mrkojević polje i dio

ulcinjskih Kruta; od 9 do 13:30

sati Kruče prema objektu Idee;

od 8:30 do 14:30 sati Kruče

prema džamiji.

I.T.

NVODruštvomladih ekologa obilježilo jubilej

AUTORINAJBOLJIHFOTOGRAFIJA:

JučeuNikšiću

NIKŠIĆ

- NVO Društvo mladih

ekologa je kroz projekat „Pro-

mocija i valorizacija nedovolj-

no iskorišćenih eko turističkih

potencijala Nikšića“ sakupilo

podatke o 22 zanimljiva loka-

liteta u gradu pod Trebjesom.

Kako su objasnili na skupu

organizovanom u hotelu

,,Onogošt“ povodom jubileja

– 25 godina rada – osim nedo-

voljno poznatih i afirmisanih

obuhvaćeni su i neki lokaliteti

o kojima je već upoznata šira

javnost, ali nijesu bili u dovolj-

noj mjeri turistički valorizo-

vani.

Koordinatorka Tanja Rabreno-

vić kazala je da su npr. Slano

i Liverovićko jezero opisani

kao značajni turistički lokaliteti

sa aspekta razvoja sportskog

ribolova i kamperskog turizma.

- Malo je poznato da Slano

jezero ima izuzetan ornitološ-

ki značaj – kazala je Rabreno-

vić.

Prikupljeni podaci objedinjeni

su u brošuri pod nazivom

„Upoznaj skriveni Nikšić“.

- Brošurom iznosimo i prijed-

log za prenamjenu objekata

u gradskom jezgru kao što

je Dom revolucije. Riječ je o

,,zelenoj“ ideji da se na tom

prostoru napravi prirodnjački

centar koji bi sadržao: bota-

ničku baštu, akvarijum i muzej

- kazala Rabrenović.

Predsjednik NVO Društvo

mladih ekologa kazao je da

su tokom 25 godina rada rea-

lizovali više od 70 projekata,

hiljadu akcija, a broj članova je

stigao do 679.

Predstavljeno je 15 najboljih

fotografija, od 72 koliko ih je

pristiglo na konkurs „Neiskori-

šćeni turistički biseri Nikšića“.

Nagrade su uručene autorima

najboljih radova – Milanu

Šapuriću, Jovanu Krušiću,

Aleksi Miniću, Ani Petrović,

Ivanu Đuroviću, Gavrilu Kne-

ževiću, Dobrislavu Bajoviću i

Jeleni Ivanović.

M.R.

NIkšIć:

U eksploziji u Željezari Toščelik povrijeđenih nije bilo

Granata zalutala

u staromželjezu

PROIZVODNJAUČELIČANIZAUSTAVLJENA:

Detalj iz željezare

Više pažnje

treba da posvete

zaposleni na

pripremi, jer im

je eksplozivna

naprava

promakla.

Takođe,

dodatnu

pažnju treba da

obrate i oni koji

snabdijevaju

željezaru

sirovinom –

kaže nekadašnji

rukovodilac u

željezari Vojin

Đukanović

VojinĐukanović

NIKŠIĆ – U eksploziji koja

se prije tri noći desila u Že-

ljezari Toščelik nije bilo po-

vrijeđenih. Kolika je šteta

pričinjena - iz kompanijeni-

jesu odgovorili. U sindikatu

očekujuda će proizvodnja u

čeličani biti normalizovana

naredne sedmice.

Policijajeobavilauviđaj,apre-

ma prvim informacijama

uzrokeksplozijejegranatako-

ja je zalutala u staro željezo.

Predsjednik Sindikata u To-

ščeliku Pero Kadović kaže ka-

ko je prava sreća što je peć tek

bila potpaljena pa nije bila po-

stigla visoku temperaturu.

– Da se eksplozija desila malo

kasnije, vjerovatno bi cijela

peć bila havarisana i neko bi

sigurnonastradao–kaže on.

Po njegovim riječima, policija

je tokom uviđaja u starom že-

Novu peć 1984. podigli za 66 dana

Od brojnih, malih i velikih havarija koje su se desile u željezari

dok je on bio jedan od rukovodilaca u tomgigantu, Vojin

Đukanović pamti eksploziju 1984. godine.

- U noći uoči otvaranja ZOI u Sarajevu, 1984. godine, eksplodi-

rala je peć. Šteta je bila ogromna, povrijeđenih je bilo. Sjećam

se da sam rukovodio akcijom izgradnje peći i da su naši

stručnjaci uspjeli za 66 dana da podignu novu. Bilo je i poslije

toga eksplozija u čeličani, pogotovo 90-ih godina prošlog

vijeka, „zaluta“ granata manje razorne moći, metak... Ne bi

smjelo, ali dešava se. To što se desilo nije za paniku, ali svaka-

ko jeste važna opomena - objašnjava Đukanović.

ljezu, koje je takođe bilo pred-

viđeno za topljenje, našla još

dvije eksplozivne naprave.

Prvi sindikalacToščelika tvrdi

dadosadanijesuimalitakove-

like havarije. To potvrđuje i

nekadašnji rukovodilac u že-

ljezari VojinĐukanović.

-Eksplozaja jeuželjezaribiloi

biće. Nemogu se izbjeći pa sve

i da je maksimalno osavreme-

njena proizvodnja – kaže Đu-

kanović.Ponjegovimriječima,

više pažnje treba da pokažu

zaposleni na pripremi.

- Očigledno, više pažnje treba

da posvete zaposleni na pri-

premi, jer im je eksplozivna

naprava promakla, a sigurno

nije bila velika ili je bila zatvo-

rena u nekom većem komadu

otpadnog željeza. Nije bila ve-

like razorne moći, jer da jeste

bile bi i neuporedivo veće po-

sljedice. Sada je najvažnije da

nema ni povrijeđenih ni stra-

dalih–kažeĐukanović,ističu-

ći kako dodatnu pažnju treba

daobrate i oni koji snabdijeva-

ju željezaru sirovinom, tako

što će povesti računa prilikom

selekcije.

Ra.P.

BERANE:

Počela druga faza projekta sanacije Vasovih voda

Deponija će od jeseni biti šetalište

BERANE

- Utoku je druga

faza radovana sanaciji depo-

nijenaVasovimvodamakoja

obuhvata izraduglavnog

projekta sanacijeneuređe-

nogodlagališta i samu sana-

ciju. IzSavjetaMZBeranse-

lo saopšteno jeda radovi

tekuplaniranomdinamikom

i daočekujuda ćenekadaš-

nje smetlište zaosammjese-

ci postati izletište.

- Vasovevode sudugogodišnji

i veliki ekološki problem za

našu mjesnu zajednicu i čitav

grad. Konačno, dočekali smo

da počne sanacija smetlišta i

uređenje tog kontaminiranog

prostora.Planiranojedarado-

vi traju osammjeseci, što zna-

či da ćemo, ako se nadležni

budu držali obećanja, već na

jesen početi da dišemo punim

plućima. Takođe, nadamo se

da će u narednomperiodu biti

preduzete odgovarajuće mje-

reda seovaj prostor pretvori u

atraktivno šetalište – kažu u

SavjetuMZBeranselo.

Izvođač radova na drugoj fazi

je preduzeće IGP Fidija iz

Podgorice, saopštili su iz MZ

Beranselo. Obuhvata izradu

glavnogprojektasanacijeneu-

ređenog odlagališta i samu sa-

naciju. Sanacija deponije po-

čela je u junu 2016. godine. U

okviruprve faze, koja jekošta-

la oko 110.000 eura, sprovede-

ne su hitne intervencije radi

sprečavanja raznošenja otpa-

da sa odlagališta duž Lučkog

potoka i odnošenje otpada u

rijekuLim.

Ranije je saopšteno da je pro-

cijenjena investiciona vrijed-

nost radova druge f aze

1.500.000 eura.

V.J.

RADOVITEkUPOPLANU:

MehanizacijanaVasovimvodama