Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

CrnomGorom

Subota, 20. januar 2018.

Herceg Novi u susret

Praznikumimoze

Više od

20.000

ljudi feštaće

23 dana

HERCEGNOVI

Okosnicu

49. Praznika mimoze koji će

biti otvoren 2. februara čine

karnevalske povorke, čuvena

Fešta odmimoze, ribe i vina,

na kojoj se očekuje više od

20.000 ljudi, uz tonu ribe i sto-

tine kilograma cvijeta mimoze,

atraktivni maskenbali, zatim

tradicionalna izložba cvijeća,

otvorene ulice, bogat sportski

program - saopšteno je na

jučerašnjoj prvoj konferenciji

za novinare organizovanoj

uoči tradicionalne februarske

manifestacije.

Predsjednik opštine Stevan

Katić kazao je da je Praznik

mimoze koncipiran slično kao

i prošle godine, ali je obogaćen

i nadograđen novim sadržaji-

ma, te da tokom 23 festivalska

dana programa neće faliti.

- Ono što čini razliku između

prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg

praznika je i inansijska kon-

strukcija koja je prošle godine

zaokružena na preko 200.000

eura, dok će ove godine Pra-

znik koštati 160.000 – kazao je

Katić i naglasio da će posebna

pažnja biti posvećena činjenici

da sljedeće godine Praznik

mimoze slavi 50 godina uspješ-

nog trajanja.

V.d. direktorica Herceg festa

Gordana Porobić-Krcunović

predstavila je kompletan boga-

ti sadržaj manifestacije, koja

počinje 2. februara karneval-

skompovorkom i koncertom

Nine Badrić na glavnomgrad-

skom trgu. Na prvommaske-

nbalu u Institutu Igalo goste

će, 3. februara, zabavljati Tijana

Dapčević. Posebno je izdvojila

Dane Grčke i iniš praznika koji

će biti „spektakularna međuna-

rodna karnevalska povorka“ .

Planirano je učešće i novskih

klapa i grupe Egzodus, koji su

takođe zaštiti znak manifesta-

cije.

Ž.K.

Šavnik:

Opština donijela nacrt odluka o naknadama za komunalno opremanje

ŠAVNIK

Vlasnici besprav-

no izgrađenihobjekatakao i

oni koji teknamjeravajuda

gradenaknaduzakomunal-

noopremanjeplaćaćeod

dvado tri eurapokvadratuu

zavisnosti odzone. To je

predviđenonacrtomodluke

okojoj dokrajamjeseca tra-

je javna rasprava.

Sekretar za lokalnu upravu

DušanRadanović kazao jePo-

bjedi da su se odlučili za tako

niske cijene kako bi ohrabrili

ljude da grade, ali i da budu

privlačnizapotencijalneinve-

stitore.

- Prema odluci koja se odnosi

na legalizaciju bespravnih

objekata, kvadratni metar u

prvoj zoni košta tri eura, a ona

obuhvata gradsko jezgro. U

drugoj je cijena dva eura i

obuhvataDUPBoan. Vlasnici

objekata izgrađenih na seo-

skom području, trećoj zoni,

neće plaćati naknadu za ko-

munalno opremanje – obja-

snio jeRadanović.

Legalizacija

Uz te tarife, kaže on, vlasnici

će plaćati dodatnih od 2,5 do

pet odsto, u zavisnosti da li je

objekat namijenjen za stano-

vanje ili drugunamjenu.Tako

će, na primjer, legalizacija

objekta za stanovanje od 100

kvadrata u prvoj zoni koštati

307,5 eura. Uvećanje od pet

odsto je predviđeno za ne-

stambene objekte, čiji vlasnik

će za istu kvadraturu platiti

315 eura.

- Postoji mogućnost plaćanja

cjelokupnog iznosa odjed-

Ne znaju

koliko ima

bespravno

izgrađenih

U lokalnoj upravi, kaže

Dušan Radanović, nemaju

precizan podatak koliko

je bespravno izgrađenih

objekata.

- Čekamo da bude završen

ortofoto snimak. Što se

postupka legalizacije tiče

interesovanje je slabo,

nijesmo dobili ni jedan

zahtjev. Stoga ćemo počet-

komnarednogmjeseca

organizovati prezentaciju u

zgradi opštine, kako bismo

sve građane informisali o

postupku legalizacije kao

i o proceduri za buduću

gradnju. Potrebno je da

se jasno stavi do znanja

da će biti srušen objekat

čiji vlasnik nije poštovao

proceduru: nije dobio teh-

ničko-urbanističke uslove,

izradio glavni projekat, ure-

đena njegova revizija, dao

na saglasnost glavnom

gradskom arhitekti, kao i

dobio odobrenje od građe-

vinske inspekcije – poruču-

je Dušan Radanović.

Nemaju kandidata

za glavnog arhitektu

Donošenjemodluka o komunalnomopremanju opština

Šavnik ispunila je dio obaveza predviđenih Zakonomo plani-

ranju prostora i izgradnji objekata. Za ostale, kaže sekretar za

lokalnu upravu Dušan Radanović, imaju vremena.

- Još nijesmo imenovali glavnog gradskog arhitektu. S

obziromna to da u opštini nemamo kandidata za taj posao,

imamo dvije mogućnosti: ili da zaposlimo arhitektu iz druge

opštine, ili da sa nekoliko susjednih (Nikšić, Plužine) imenuje-

mo zajedničkog glavnog arhitetku. Vidjećemo kojem rješe-

nju ćemo pribjeći – ocjenjuje Radanović.

Odlučili smo se za niske cijene kako bismo ohrabrili ljude

da grade, a i da budemo privlačni za investitore – kaže

sekretar za lokalnu upravu Dušan Radanović

nom ili u ratama. Za plaćanje

odjednom iznos je fiksni, ne

uvećava se, akoduplatana ra-

te uvećava 20 odsto. Rok ot-

plate za prve je 240mjeseci, a

za druge upola kraće – kazao

jeRadanović.

Za plaćanja naknade na rate

ugovara se redovna i zatezna

kamata, kao i sredstva obe-

zbjeđenja plaćanje, odnosno

hipoteka. Predmet hipoteke

može biti i objekat za koji se

obračunava naknada. U slu-

čaju da vlasnik naknadu ne

plaća duže od tri mjeseca,

moraće tada da otplati cjelo-

kupni dug, pa će opština akti-

virati svasredstvaobezbjeđe-

nja.

Opštinaće,najaviojeRadano-

vić, za građane koji su nele-

galnom gradnjom uzurpirali

državno zemljište naknadno

odrediti visinu naknade i na-

činplaćanja.

Budućagradnja

Naknadazakomunalnoopre-

manje zemljišta za buduće

objekte, koja je predviđena

drugom odlukom, istog je

iznosa zaobje zone. Računica

pokazujedaćezakućuod100

kvadrata u prvoj zoni iznositi

300 eura. Ukoliko naknadu

platiodjednom,investitordo-

bija popust 15 odsto.

-Kada jeupitanjuplaćanjena

rate, period otplate zavisi od

površine objekta. Rok otplate

za porodične stambene zgra-

de do 200 kvadrata je deset

godina,zaobjektedo500kva-

drata pet, a za one veće povr-

šine tri godine–navodi Rada-

nović.

Umanjenjenaknade

Odlukom je predviđeno da se

zapojedine kategorije objeka-

ta naknada umanjuje.

- Iznos naknade za samostal-

nu garažu ili u sklopu objekta

bićesmanjenaza80odsto,aza

otvoreniprostornaparceliko-

ji je projektovan za obavljanje

djelatnosti50odsto.Tuspada-

ju i objekti na kojima su ugra-

đeni solarni paneli, tako da za

100 eura po kvadratu ugrađe-

nog solarnog panela obraču-

Opština će zagrađane

koji sunelegalnom

gradnjomuzurpirali

državno zemljište na-

knadnoodrediti visi-

nunaknade i način

plaćanja

nata naknada će biti smanjena

najviše do 50 odsto – kazao je

Radanović.

Ukoliko se gradi odnosno re-

konstruiše objekat do 200

kvadrata, a nema potrebe za

dodatnim komunalnim opre-

manjem lokacije, investitor

plaća 50 odsto utvrđene na-

knade.

- Naknada za komunalno

opremanje se ne plaća za sve

buduće objekte koje gradi op-

ština ili neko javnopreduzeće,

kao ni za one izgrađene na op-

štinskom zemljištu u biznis

zoni. Isto važi za vjerske

objekte, primarne ugostitelj-

ske, poljoprivredno-proi-

zvodne, te one koji su projek-

tovani za skladištenje ili

proizvodnju – kazao je Rada-

nović.

I.TERZIĆ

NIJEJOŠPODNIJETNIJEDANZAHTJEVZALEGALIZACIJU:

Šavnik

Hrišćanski praznik Bogojavljenje obilježen u više opština

Za Časni krst plivali i djeca i stari

BERANE, BIJELO POLJE,

BUDVA, DANILOVGRAD,

TIVAT

Velikihrišćanskipra-

znik Bogojavljenje obilježen

je juče u više opština. Najhra-

briji suplivali zaČasni krst. U

Beranama je prvi do krsta če-

tvrtu godinu zaredom dopli-

vao Nikola Knežević. On je

pet puta pobjeđivao na tom

takmičenju.

Učesnicima bogojavljenskog

plivanja episkop budimljan-

sko-nikšićkivladikaJoanikije

jeuručiopriznanja, dok jepo-

bjedniku Nikoli Kneževiću

pripala ikona, koju je on po-

klonio najmlađem učesniku,

sedmogodišnjemMatiji Gu-

beriniću.

U Bijelom Polju za krst je u

hladnom Limu plivalo 28

vjernika a prvi je stigaoMar-

ko Drobnjak (26). Nakon pli-

vanja za časni krst održano je

i bogojavljensko splavarenje

Limomdo Kumanice, uz bla-

goslov parohaDarkaPejića.

Utrci zakrstuBudviučestvo-

vala su 74 plivača, a četvrtu

godinuzaredom,prvidokrsta

stigao je Danilo Dragović. U

Bečićima je od 28 učesnika

prvi bio Marko Boljević, dok

je na SvetomStefanu prvi do-

plivao SlobodanĐurašević.

U Dani l ovgradu , i spod

gradskogmostauhladnoj Ze-

ti do krsta je prvi doplivao

18-godišnji Balša Radonjić,

koji je prvi put učestvovao u

takmičenju. Službu na obali

Zete i osveštanje rijekeobavi-

lisusveštenicidanilovgradske

parohije.Ovegodinezakrst je

plivalo 19 mladića iz ovoga

grada.

Plivanjemza časni krst umo-

ru kodMiholjske Prevlake i u

Tivtu je obilježeno Bogojavl-

jenje. Uz blagoslov igumana

manastira Miholjska Prevla-

ka, arhimandrita Benedikta,

zaplivalo je šezdeset plivača,

među kojima su bile i četiri

djevojke. Do krsta je prvi do-

plivao 25-godišnji Tivćanin

Dejan Piper, koji je potom

krst predao Anđeli Gar-

dašević.

-Ona jezamenevitez, a ja sam

samobio jedanugrupimoma-

ka - obrazložio je Dejan svoj

gest.

V.J.-B.K.-V.Šb

.-S.K.

Berane

BijeloPolje

Budva

Tivat

Danilovgrad

Legalizacija objekata

do tri eura pokvadratu