Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 20. januar 2018.

CrnomGorom

TIVAT

– Predstavnici opštine

održali su sastanak sa pred-

stavnicima mjesnih zajed-

nica povodom predstojeće

požarne sezone, na kome se

razgovaralo o mjerama koje

je potrebno preduzeti kako

bi se lokalna uprava i građani

što bolje pripremili. Među

prioritetima je, istaknuto je

na sastanku, čišćenje lokalnih

puteva, kako bi se omogućio

neometan prolaz vatrogasnim

vozilima, posebno u manje pri-

stupačnim šumskim područ-

jima.

Naredne sedmice u mjesnim

zajednicama biće orgnizovani

sastanci kako bi se precizno

utvrdile lokacije puteva koje

je potrebno raščistiti, a nakon

toga će MZ obići predstavnici

lokalne uprave.

Sastanku su prisustvovali

potpredsjednik opštine, Dejan

Maslovar, komandir Službe

zaštite i spašavanja, Zoran

Barbić, direktor Komunalnog

preduzeća, Vlado Đukić, ruko-

vodilac Odjeljenja za pružanje

pravne pomoći građanima i

saradnju sa mjesnim zajed-

nicama Elvis Mustajbašić i

predstavnici mjesnih zajedni-

ca Lastva - Seljanovo, Krtoli,

Krašići i Gradiošnica: Jelka

Mimica, Ivan Starčević, Anton

Petrović i Josip Božinović.

S.K.

U Tivtu većmisle o požarnoj sezoni

OBIĆIĆESVEMJESNEZAJEDNICE:

Sa sastanka

DANIlOVgrAD:

Zasijedao Opštinski odbor Udruženja boraca NOR-a

Priznanja za širenje

ideja antifašizma

DANILOVGRAD

–Opštin-

ski odborUdruženjaboraca

NOR-a i antifašista realizo-

vao jeuprošloj godini sve

zadatke i projektenaplanu

njegovanja i afirmacije teko-

vina rata i borbe za slobodu i

dostojanstvonašegnaroda

-jednoglasno jekonstatova-

nona jučerašnjoj sjednici

OOUBNOR-a.

Bez primjedbi usvojeni su fi-

nansijski i izvještaj o radu u

prošloj, te program aktivnosti

za tekuću godinu.

Član predsjedništva Budo

Brajović kazao je da se i u da-

našnje vrijeme fašizam javlja

u različitimoblicima i pojava-

ma udruštvu.

- Udruženje je bilomaksimal-

no posvećeno očuvanju istin-

skihitrajnihvrijednostiNOR-

a , t e a rgumen t ovanom

suprotstavljanju svim namje-

rama fašističkog i kleronacio-

nalističkog djelovanja. Faši-

zam je pobijeđen ali nažalost

ne i uništen. Borbu i daljemo-

ramo voditi razumom i isti-

nom koja uvijek pobjeđuje.

Neretva, Sutjeska, Lazine i

druga poprišta diljem neka-

DOPrINOSBOrBIPrOTIVFAŠIZMA:

MihailoBurićprimanagradu

dašnje zajedničke domovine

ne mogu se nikad izbrisati i

zaboraviti - rekao jeBrajović.

On je podsjetio da je boračka

organizacija za ostvarene re-

zultate na tom polju dobila

najprestižniju nagradu Dani-

lovgrada ,,9. decembar“.

Za širenje ideja antifašizma i

velikidoprinosraduteorgani-

zacije u gradu na Zeti, pred-

sjednik i počasni predsjednik

SUBNOR-aCrneGoreZuvdi-

jaHodžić i LjuboSekulić uru-

čili su jubilarne medalje, pla-

kete i zahvalnice akademiku

DANU prof dr Mihailu Buri-

ću, posthumno dugogodiš-

njem istaknutom društveno-

političkom radniku Božidaru

Lakiću, penzionerki Darinki

Vuković,direktoriciGimnazi-

je ,,Petar Prvi Petrović Nje-

goš“, profesorici Lidiji Lakić i

foto-studiju ,,Lipa“.

O izvanrednoj saradnji lokal-

ne uprave sa UBNOR-om i

njenim predsjednikom Vuja-

dinom Šaranovićem govorio

je predsjednik SO Dani-

lovgrad dr Miodrag Đurović.

Govoreći o planovima za ovu

godinu, naglašen je značaj za-

štite spomenika i spomen-

obilježja na području opštine.

B.K.

Raščistiće lokalne puteve

HErCEgNOVI:

Danska firma Novalume traži iz gradske kase naplatumjenice na 500.000

Opštinunedovršeni projekat

može koštati 4,7miliona eura

HERCEGNOVI

– Danska

kompanijaNovalumepokre-

nula jenaplatumjenicena

iznos odpolamiliona eura

koje trebadauplatiHerceg

Novi. Mjenicu jepotpisala

tadašnjapredsjednicaopšti-

neNatašaAćimović, aproje-

kat led rasvjetepoosnovu

kojeg je izdatanikadanije

realizovan.

Na konferenciji za novinare,

predsjednik opštine Stevan

Katić kazao je da je lokalna

uprava podnijela prigovor na

izvršenje jer ne znaju ko je

pravni nasljednik firmeHesel

lajt sakojomjepotpisanizvor-

niugovor, akoja jeumeđuvre-

menuotišla u stečaj.

Akoprigovornebudeusvojen,

firmaNovalumemožedaakti-

vira svih 11 mjenica i naplati

ukupan iznos od 2.700.000

eura koliko vrijedi projekat

led rasvjete, adaposaonikada

nebudeokončan. Opštinabi u

tomslučajumoraladafinansi-

ra još dvamiliona eura da jav-

nu rasvjetu učini funkcional-

nom.

- Projekat je počeo 2015. godi-

ne, ali nikada nije realizovan.

Dvije firme slale sunamdopis

da supravni nasljedniciHesel

lajta, kompanije sa kojom je

opština potpisala ugovor. Ri-

ječ je o Novalume iz Danske i

Hesel lajt MNE i mi i dalje ne

znamo pouzdano ko je pravni

nasljednik. Odmah smo pro-

slijediliprigovornaizvršenjei

tokom naredne sedmice sud-

ski ćemo procesuirati sve ak-

tere koji su bili povezani sa

ugovorom. Formirali smo po

tomosnovu pravni tim, a biće

angažovana i posebna advo-

katska kancelarija, koja će da

zastupa opštinu u čitavom

procesu - kazao jeKatić.

U vrijeme kada je ugovor pot-

pisan na vlasti je bila koalicija

DPS-Izbor. Katić je pojasnio i

da nova vlast nije potpisala

aneks ugovora.

- Nijesmo znali sa kojom fir-

mom ga treba potpisati i zato

što je kompanija Hesellajt

otišlau stečaj.Nijeobavljenni

tehnički prijem. Sada imamo

situaciju da građani ispaštaju

jerledrasvjetanefunkcioniše,

anašepreduzećenemožepri-

stupiti njenoj sanaciji jer nas

stalno upozoravaju dopisima

da su oni i dalje formalni vla-

snici kompletne rasvjete. Sa

druge strane se mjenica akti-

vira, iako u ugovoru stoji da je

to moguće tek nakon tehnič-

kog prijema - objasnio je Ka-

tić.

Korupcija

Za predsjednika SO Herceg

NoviMiloša Bigovića, ugovor

kojijepotpisansafirmomHe-

sallajt je ,,primjer klasičnog

korupcionaškog ugovora“.

- Taj ugovor sadrži odredbe

koje su kontradiktorne i

ostavlja prostor da se kroz ra-

zrađenu šemu, na relaciji ad-

vokati, javni izvršitelji i firmi

koje se javljaju kaopravni na-

sljednici, stvara osnova da se

iz opštine izvlače enormna

sredstva bez osnova. Opština,

bezobzirakojenanjenomče-

lu,nesmijedadozvolidasena

takav način neko poigrava

sredstvimaporeskihobvezni-

ka –kazao jeBigović.

Bigović je poručio da će vlast

čvrsto braniti interese građa-

na i čuvati opštinski budžet

od takvih zloupotreba. On je

apelovao na sve učesnike tog

posla, a prije svega na javnu

izvršiteljku Jasminku Bajo-

vić, da poništi rješenje o izvr-

šenju kako bi se zaštitio inte-

res opštine.

Kako je rekao, potpisnik ugo-

vora u ime Hesellajt je izvje-

sni Petrič.

- Nakon što je firma Hesellajt

bankrotirala i sa kojom niko

godinu nije mogao da stupi u

kontakt, javlja se izvjesna fir-

maNova lume koja tvrdi da je

pravni sljedbenik. U isto vri-

jeme javlja se i firmaHesellajt

MNE čiji je osnivački pred-

stavnik isti Petrič koji je pot-

pisao osnovni ugovor – rekao

jeBigović.

Legitimitet

Glavni administrator novske

opštine Nenad Đorđević

objasnio je da je suština pri-

govora u tomeda seosporava

pravo novoj firmi Novalume,

za pravnom sukcesijompret-

hodne firmekoja jeugovorna

strana.Onobjašnjavadasene

radioklasičnomodnosuduž-

nika i povjerioca, već da je ri-

ječ o uzajamno obavezuju-

ćem ugovoru, po kome dvije

ugovornestrane imajuprava i

obaveze unarednihdeset go-

dinaoddana tehničkogprije-

ma koji još nije sproveden.

Čelnici novske opštine pod-

sjetili su da projekat led ra-

svjete dvije godine istražuje

specijalno državno tužilaš-

tvo, da su po dalasku na vlast

tražili informaciju dokle se

stiglo sa izviđajem, a po pris-

pijeću mjenične naplate,

uputili i urgenciju.

Ž.K.

TrAŽEPONIŠTENJErJEŠENJAOIZVrŠENJU:

Sakonferencijezanovinare

Ako prigovor opštine

ne bude usvojen,

firma Novalume

može da aktivira

svih 11 mjenica i

naplati ukupan

iznos od 2.700.000

eura, koliko vrijedi

projekat led rasvjete,

a da posao nikada

ne bude okončan.

Opština bi u tom

slučajumorala da

finansira još dva

miliona eura da

javnu rasvjetu učini

funkcionalnom

rEAlIZACIJAPOČElA2015.gODINE:

Komunalci popravljaju rasvjetu