Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 19. januar 2018.

Hronika

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Svjedok saradnik predočava kako

je ruski državljanin planirao likvidaciju nekadašnjeg premijera

Šišmakov

znao sve o

kretanju i

obezbjeđenju

Đukanovića

PODGORICA

- Svjedok sa-

radnikAleksandar SašaSin-

đelić juče jeupodgoričkom

Višemsudukazaoda jeEdu-

ardŠišmakov, prvooptuženi

zapokušaj terorističkogna-

padanadanparlamentar-

nih izbora 2016. godine, do

detaljabioupućenonaoru-

žanju i broju ljudi koji su

obezbjeđivaliMilaĐukano-

vića ali i kretanjunekadaš-

njegpremijeraCrneGore.

Sinđelić je ustvrdio da Šišma-

kov nije odustajao od planira-

ne likvidacije Đukanovića i

nakon što je akcija nasilnog

preuzimanjavlasti 16. oktobra

2016. godine osujećena. Ne-

koliko dana nakon što je spri-

ječena operacija, Šišmakov je

tražioprofesionalcakoji jebio

spreman za pozamašnu svotu

novca da - ubijeĐukanovića.

Kretanje, obezbjeđenje

- Edi je imao apsolutno sve in-

formacije o kretanju i obe-

zbjeđenju Đukanovića. Nije

mi kazao broj ljudi koji su ga

obezbjeđivali i koje naoruža-

nje su imali. Ustartumi je po-

kazao i fotografije ali ih je

sklonio kada je shvatio da ne

želimdaučestvujemuubistvu

Đukanovića – kazao je Sinđe-

lić.

Uslijedilo je pitanje odbrane

da li je svjedok saradnik pitao

Edija zašto specijalci nijesu

likvidirali Đukanovića.

- Svi su krenuli u povlačenje

(iz Crne Gore), nakon što se

nijedesioprevrat.Edi je izvla-

čio te ljude i grupe, ali to nije

značilo da je on odustao od

ubistvaĐukanovića, već da se

traži profesionalac koji će to

da izvrši tiho, naknadno, a ne

dase izađenaulicu.Nisambio

određen da postavljam bilo

kakva pitanja o tome, niti sam

bio radoznao – pojasnio je

Sinđelić.

Ko je ruski

nacionalista

Svjedok saradnik juče je

kazao da je osoba čije ime

počinje na slovo R, kako

mu je Edi kazao, bio visoko

rangiran u pokretu ruskih

nacionalista.

- Pominjao je nekog na

slovo R. Taj čovjek je trebalo

da dođe na sastanak ali

nije došao. To je bilo 2015,

taj čovjek se nije pojavio.

Nije rekao da je lider tog

nacionalističkog pokreta ali

je rekao da je neko bitan –

saopštio je Sinđelić.

Svjedok saradnik naglasio je da svaki put kada krene da

govori o DF-u neko ga zaustavi.

- Kod tužioca sam tražio da se suočim sa ,,deefovcima“ ali

tužilac nije dao jer ih štiti. Ni u sudumi se ne da da govorimo

DF-u. Svaki put budemprekinut kada govorimo DF-u – kazao

je Sinđelić.

On je pozvao DF da kažu kako je bilo.

- Ako govorimneistine, zašto se taj Edi ne javi i dođe i kaže:

,,Sinđelić ne govori istinu“? Ili: zašto se čelnici DF-a ne suoče

sa mnom. Šta mi je bilo naređeno, ja sam sve sproveo“ - poru-

čuje svjedok saradnik.

Tvrdi damu je zabranjeno

da govori o DF-u

Pristaje na vještačenje

ukoliko sud bude zahtijevao

Aleksandar Saša Sinđelić kazao je da će se podvrgnuti neu-

ropsihijatrijskom vještačenju jedino u slučaju da to sudsko

vijeće bude zahtijevalo od njega.

- Sve stoji umom zdravstvenom kartonu. Odbrana sve

dostavlja sudu osimmog zdravstvenog kartona. Pristaću na

vještačenje ukoliko to sud bude zahtijevao odmene ali neću

ispunjavati nečije hirove - kazao je Sinđelić.

On je ovo kazao nakon što ga je advokat Miroje Jovanović

upitao da li pristaje na neuropsihijatrijsko vještačenje od

neutralno referentne ustanove iz Švajcarske, a što je odbrana

predložila sudu.

Prema prvobitnom planu,

svjedok je ponovio da mu je

Edi pominjao da Đukanovića

treba spriječiti da dođe do

Ambasade SAD-a u Podgorici

i do ,,centra bezopasnosti“

(ANB-a).

-Edimi nijerekaoda trebaza-

uzeti zgradu ANB-a, ali mi je

rekao da Đukanovića treba

spriječiti da dođe do tamo ili

američke ambasade. To nije

bilo izričito naređenje meni

jer nijesam htio da učestvu-

jemu tome, ali mi je on poka-

zao sliku zgrade – ispričao je

svjedok saradnik.

Odgovarajući na pitanja od-

brane, Sinđelić jekazaodamu

Edinijepominjaoni zauzima-

nje podgoričkog aerodroma.

Zauzimanje institucija

-Rečenomi je da će se institu-

cije zauzimati pod rukovod-

stvom DF-a, poslije 23 sata.

Nije mi detaljisano koje će

zgrade zauzimati. Znamda je

prvo trebalo zauzeti Skupšti-

nuzbogmedijskogeksponira-

nja. Nakon toga Demokratski

frontjeplaniraodauvedevan-

rednostanjeuzemlji i formira

kriznu vladu–naveo je on.

Odgovarajući na pitanje ko je

trebalo da predsjedava Skup-

štinom nakon što bi se formi-

ralanovaparlamentarnaveći-

na, Sinđelić je rekao da je to

,,trebalo da bude neko iz mu-

slimanske grupacije koja je

trebalo sa DF-om da formira

koalicionuVladu“.

- Sve to se može čuti sa moje

fleške iz automobila. Prema

prvobitnom planu, DF je tre-

balo da formira kriznu vladu.

Ne znam ko je tebao da bude

na čelu te krizne vlade ali oni

su trebali da rukovode svime.

U drugom slučaju, trebali su

da rukovode ljudi iz Bošnjač-

ke stranke ali mi nije rečeno

ime –kazao je Sinđelić.

On je pojasnio da je prema pr-

vobitnomplanuDFtrebaloda

mijenja cjelokupno uređenje

države. Nakon propasti akcije

16. oktobra 2016. godine na-

pravljen je novi plan prema

kojem bi predsjednik vlade

bio iz redova bošnjačke stran-

ke koja je porethodno trebala

za novac da oformi kolaciju sa

DF-om.

Strahodfrontovaca

Sinđelić je juče je poručio da

se ne boji lidera DF-a, ali da

strahujedabi onimogli dana-

ruče njegovoubistvo.

- Kada mi je dodijeljen status

svjedoka saradnika bio sam

sto posto siguran da je DF iz-

dao.NikadanebihdošaouCr-

nuGoru, danijesamtoshvatio

jer bih inače iz Srbije poslao

branioce da brane ove ljude

kao što su došli ovi advokati.

Tada mi je prijetila opasnost

od istih ljudi koje su (iz DF-a)

poslali da me ubiju u Beogra-

du. Imaju ogromne količine

novca, mogli su bilo koga pla-

titi –ustvrdio je on.

Advokat Miroje Jovanović je

potompročitao jednuodrani-

jih Sinđelićevih izjava koju je

daousvojstvusvjedokasarad-

nika povodom određivanja

zaštite gdje je tvrdio da mu

„opasnost prijeti od članova

kriminalne organizacije koji

nijesu lišeni slobode, i koji se

nalaze van Crne Gore i nedo-

stupni su državnim organi-

ma“.

Napitanjekosučlanovi tekri-

minalne organizacije, Sinđe-

lić je rekao da su to „dva puna

vozilanaoružanihljudikoji su

poslati od strane DF-a da ga

ubijunaAvali“.

- Lideri DF-a su tada bili svu-

da, samo ne po Crnoj Gori;

plus sumogli da ove ruske na-

cionaliste tamo slažu i da mi

namjeste bilo šta. Kad su na-

mjestili ove ljude, mogli su da

urade bilo šta i to sve zbog

novca i pohlepe –kazao je on.

Sinđelić je naveo da se tada

„plašio i Edija jer je bio u kon-

taktu sa DF-om koji su mogli

da mu podvale i slažu šta se

desilo“. Dodao je da se tada

plašioiVladimiraPopova,ada

ga se sadne plaši.

Međutim, Sinđelić jenaveoda

se sada ne plaši ruskih nacio-

nalista jer su oni, prema nje-

govim riječima, „povezali šta

se desilo“.

Objasnio je da je odbio da bu-

de zaštićeni svjedok kako bi

došao i rekao istinu.

Svjedok saradnik juče je negi-

rao da je nakon susreta sa

Šišmakovom u Rusiji 25. jula

2014. godine obavio razgovor

sa službenicimaBIA iz Šapca.

Nije sporioda jenakonpreda-

jesrpskojbezbjednosnojsluž-

bi pokušao da stupi u kontak

saEdijem.

-Mogućeda samga zvaouve-

zinapadanaAvali,davidimda

njega negdje nisu presreli, ali

nisam uspio da stupim s njim

ukontakt –kazao je on.

Sutkinja Suzana Mugoša je

Sinđeliću uskratila odgovor

napitanja advokataJovanovi-

ća da li je srpskim agentima

nakonpredajesaopštiodazna

da je osuđen zbog teškog ubi-

stva u Hrvatskoj. Uskraćen je

odgovor i na pitanje da li su

svjedoku saradniku agenti

BIAsaopštili da je zanjimbila

raspisana crvena Interpolova

potjernica.

Advokat Jovanović je juče ka-

zao da je teza odbrane da je

Sinđelić saradnik bezbjedno-

snih struktura, nakon čega je

pitao ko su treća lica koja su

raspolagala telefonima svje-

dokasaradnikanakonpredaje.

-Odtrenutkapredaje, telefoni

nisu sve vrijeme bili kod me-

ne.Dešavalosedaotkucamna

papir šta da se pošalje od po-

ruka. Jedino mjesto gdje sam

se predao (BIA) je njihovo

službeno mjesto. Meni ništa

nije oduzeto. Zamolio sam ih

da preko telefona zavaraju

tragubicama- pojasniojeSin-

đelić.

On jenegiraoda je ikadabora-

vio u zgradi policije u beo-

gradskom naselju Čukarica

iako je advokat Jovanović sa-

opštio da u spisima predmeta

postoji listingukome senavo-

di suprotno.

Nakon što je optuženomDra-

ganu Maksiću pozlilo, suđe-

nje je prekinuto i nastavlja se

danas.

B.ROBOVIĆ

Aleksandar SašaSinđelić