Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 19. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Nakon što

su izJavnog servisaporučili

urednikuemisije „Okvir“

ZoranuLekovićudanije

mogaoemisijuponijeti sa

sobomnaodmor ili bolova-

nje, on imporučujeda je

imaohrabrosti dauemisiji i

unajtežimvremenimapru-

ži prilikuza izbalansirane

stavove, adauredništvo

TVCGnijeuspjelodadove-

de čelne ljudedržave i da

poslanikeDF-a tretirajukao

građanedrugog reda i kri-

minalce.

- Elementarno vaspitanje mi

ne dozvoljava da na isti način

odgovorimuredniku u RTCG

AleksandruMirkoviću, koji je

po diktatu potpisao reagova-

nje menadžmenta, koje samo

govori o stanju njegove profe-

sionalne i ljudske svijesti.

Tvorac sintagme „zahvaljuju-

ći Vladi Crne Gore…“ o kojoj

susepričali vicevi, svakakoda

nema moralno pravo da mi

spočitava stres prilikom pro-

mjene rukovodstva - rekao je

Leković u reagovanju.

Kako je naveo, menadžment

se „igra i manipuliše“ njego-

vim zdravstvenim stanjem i

tvrdida jezapreglede i terapi-

je širom regiona potrosio više

od7.000eura, adaga izkućeu

kojoj radi nijesuni pitali treba

limupomoć.

- Sramno je kulturan nastup

nakolegijumimakarakterisati

kaoslaganjesadonešenimod-

lukamaostvarimanajbitnijim

za moju karijeru, donijetih

bezkonsultacijasamnom-re-

kao je on.

Kako je naveo, menadžment

mu je garantovao i, kako kaže,

slagaogadamuništane„spre-

maju“ i da je to što je čuo van

kuće zapravo laž.

-Abila je istina.Nijesamagre-

sivac pa da razbijam stolove

na kolegijumima, već dosto-

janstven novinar koji nikada,

baš nikada nije pristajao na

pritiske i nije imao problem s

tim ko je na čelu kuće. Kaže

Mirković da seOkvir nemože

nositi sa sobom. Ma nemoj? A

gdjesuti sljedećeemisijeMir-

koviću: Otvoreno, U centar,

Pečat i slične? Kodmene nije-

su, koliko znam ni na malim

ekranima. Pozabavi se malo

timstvarima, asudomeni koji

priznajem brzo kucaš kad ti

neko diktira, mogu da donesu

samo građani i gosti Okvira -

naveo jeLeković.

Mirković je za Pobjedu rekao

da neće odgovarati na navode

Lekovića i da više neće pole-

misati sa njim.

K.J.

Leković:Mirkoviću, sudomeni

brzokucaš kada ti nekodiktira

PODGORICA

–Administra-

tivni odbordanas ćedautvr-

di listublagovremenih i pot-

punihprijedlogakandidata

za imenovanje jednog člana

SavjetaRadio i Televizije

CrneGore.

UniverzitetCrneGorepredlo-

žio jeSkupštini da za članaSa-

vjeta Javnog servisa imenuje

redovnog profesor Medicin-

skogfakultetaBogdanaAšani-

na.Onbinatojpozicijizamije-

nio Nikolu Vukčevića koji je

razriješennakonštojeutvrđe-

noda je ukonfliktu interesa.

U toku je i postupak za izbor

još jednog člana Savjeta

RTCG, jer jeSkupštinakrajem

prošlegodinerazriješilaGora-

naĐurovića.

Centar za razvoj nevladinih

organizacija predložio je svog

članaRadošaMušovićadabu-

de predstavnik nevladinih or-

ganizacija iz oblasti zaštite

ljudskih prava i sloboda u tom

tijelu i pozvao ostale NVO da

učine isto. On bi u Savjetu za-

mijenioĐurovića.

Kako smonezvanično saznali,

kandidaturu Mušovića osim

CRNVOpodržavajuiCGO,Sa-

vez slijepihCrneGore, Juven-

tas, CEMI, Sigurna ženska

kuća, SOSPodgorica, Udruže-

nje mladih sa hendikepom,

CAZAS, Aktivna zona, Centar

za ženska prava, Bjelopoljski

demokratski centar, Institut

Alternativa, Udruženje rodi-

telja djece sa teškoćama u ra-

zvoju…

UplanuiprogramukojijeMu-

šović priredio u slučaju da ga

podrže sve ostaleNVOu zem-

lji, a Skupština izabere, izme-

đu ostalog piše da će nastojati

da afirmiše istraživačko novi-

narstvo i pruži podršku novi-

narimada sedodatnoedukuju

na ovompolju.

K.J.

PODGORICA

-Ministar-

stvoza ljudska imanjinska

prava, kakobimotivisalo

romske i egipćanskeuče-

nike/ce za redovnopoha-

đanjenastave i nastavkom

školovanja, organizovalo

je sedmodnevni boravaku

odmaralištu„Lovćen-Be-

čići“na Ivanovimkoriti-

ma.

Boravak je, kako su saopštili,

organizovan za 23 učenika/

ce VII, VIII i IX razreda

romske i egipćanskepopula-

cije iz nekoliko osnovnih

škola iz Podgorice, Nikšića,

HercegNovog i Tivta.

- Djeca su imala priliku da

tokom sedmodnevnog bo-

ravka na Ivanovim koritima

pohađaju časove romskog

jezika, a pored toga i da nau-

čeneštovišeoistoriji ikultu-

ri Roma. Za učenike suorga-

nizovane i radionice o borbi

protiv dječijih ugovorenih

brakova i nasilja u porodici

– istakli suu saopštenju.

Sa djecom su na zimovanju

kaovaspitači/ce ipredavači/

ce boravili i predstavnici/e

Romskog savjeta u Crnoj

Gori,NVOCentarzaromske

inicijative i NVO Koračajte

sa nama.

R.D.

PODGORICA

–Agen-

cija za elektronske

medijeupozorila je

Javni servis i Televizi-

juPrva jer suprekršili

Zakonoelektronskim

medijima i Pravilniko

programskimstandar-

dimaprilikomemito-

vanjaprilogaukome

djevojčica izBijelogPo-

ljamoli zapomoć, jer se

ničim, kako senavodi u

odluci, nemožeoprav-

dati otkrivanje identiteta

maloljetneosobe.

- U okviru Dnevnika 18. no-

vembra prošle godine u 19.30.

otkrili su identitet maloljedne

djevojčiceiiznijelipojedinosti

iz porodičnih odnosa i privat-

nog života djeteta, a takvim

emitovanjem se može nanijeti

šteta njenom duševnom ra-

zvoju - navedeno je u rješenju

Agencije za Javni servis.

Televizija Prva je, kako navo-

de, učinila isto u emisijama

„Žurnal“ „Jutro sa Iris“ i „Tač-

no 1“.

Uobrazloženju odluke za Jav-

ni servis, navodi seda jeKomi-

sija za predstavke slušalaca i

gledalaca RTCG zaključila da

ova medijska kuća nije na-

mjerno napravila grešku kada

je objavila ime djevojčice, jer

se ono moglo pročitati na

isječcima iz novina koji su u

priloguprikazani.

Iz RTCG su u izjašnenju napi-

sali, pozivajući se na Komisiju

Savjeta i odgovor uredničkog

tima, da smatraju da nijesu

prekršeni standardi jer je into-

nacija priloga bila je usmjere-

na upravcuzaštitedjevojčice i

da je navedeno da

se majka obratila

centrimazasocijal-

ni rad kako bi joj

pomogli da pokre-

ne proceduru pre-

uzimanjastaratelj-

stva.

Agencija, među-

tim, smatra, kako

je navedeno u rje-

šenjima za Javni

servis i TV Prva,

da se ne može „opravdati ot-

krivanje indentiteta i pojedi-

nosti iz porodičnih odnosa i

privatnog života maloljetni-

ka“.

Uzaključkupišeda jedirektor

Agencije, nakon sprovedenog

postupka i uz uvažavanje svih

relevantnihčinjenicasaglasno

Zakonu, donio odluku kojom

se emiterima izriče upravno-

nadzornamjera upozorenja.

- Mjera se odnosi na to da je

naloženoda seusaglasi emito-

vanje programskih sadržaja

naRTCGiTVPrva sa standar-

dima definisanim u Zakonu,

podzakonskim aktima Agen-

cije i izdatom Odobrenju za

emitovanje - zaključeno je u

dokumentu.

K.J.

Urednik emisije Okvir nastavlja polemiku samenadžmentomJavnog servisa

ZgradaRTCG

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore

Izjašnjenje oAšaninu

BogdanAšanin

Organizovano zimovanje za

osnovce - Rome i Egipćane

Agencija za elektronskemedije upozorila Javni servis i Televiziju Prva

Identitetmaloljetnika

mora da bude zaštićen

Prigovor

Ivanovića

odbijen

Agencija je odbila prigovor

direktora i jednog od osni-

vača koncerna Vijesti Željka

Ivanovića protiv Televizije

Pink M, pojašnjavajući da

su već donijeli odluku u slu-

čaju novinara Ivana Čađe-

novića, na koji se odnosi i

Ivanovićeva „tužba“.

Sredinomovogmjeseca

Agencija je odbila Čađeno-

vićev prigovor u kome se

požalio da je „oklevetan i

diskreditovan bez doka-

za“ u emisiji „Minut, dva“.

U rješenju su napisali da

prigovor smatraju neoprav-

danim.

- U skladu sa navedenim

zaključeno je da povodom

prigovora ne može biti

pokrenut postupak, jer je

u konkretnom slučaju već

sproveden upravni postu-

pak u istoj upravnoj stvari

- piše u dokumentu.

Kako je Zoran Leković u svom reagovanju naveo, uprava

mu je garantovala i, kako kaže, slagala ga damu ništa ne

„spremaju“ i da je to što je čuo van kuće zapravo laž

Osnovci sedamdanaproveli uodmaralištu