Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 19. januar 2018.

Društvo

kcioniše

stoja

u jer, ne postoji pravilnik o dodjeli licenci, i

ora će preuzeti poslove izdavanja dozvola

redsjednik tog tijela dr Aleksandar Mugoša

AleksandarMugoša

đutim tvrde da su od 15. janu-

ara, kada su dr Mugoši izdali

uvjerenje o izboru za pred-

sjednika Komore prestali da

donoserješenjakojimseutvr-

đuje ispunjenost uslova za iz-

davanje licenci za rad, te da je

Ljekarska komora u obavezi

dapreuzmesprovođenjecije-

log postupka.

- Ljekarska komora i njeni or-

gani su u obavezi da obavljaju

poslove izsvojenadležnosti, a

eventualne nejasnoće preva-

zići ćemo u internoj komuni-

kaciji, nepravećipredstavuza

javnost – kazali su iz Mini-

starstva zdravlja.

Sl.R.

Banka hrane apelovala na socijalno ugrožene

PODGORICA

–Nevladina

organizacijaBankahrane

pozvala je socijalnougrože-

nedapomoć tražeodnad-

ležnihdržavnih institucija,

aneodnjih.

- Samo država može riješiti

nagomilane probleme soci-

jalnougroženih.Zbogmnogo

pozivakojedobijamoodsoci-

jalno ugroženih ovih dana,

moramo da im uputimo sa-

vjet da se bar još jednom

obratecentruzasocijalni rad,

sekretarijatu za socijalni rad,

Ministarstvu rada i socijal-

nog staranja, opštinama, Vla-

di sa molbama za jednokrat-

nu socijalnu pomoć – istakli

suoni.

Kažu da su socijalno ugrože-

ni ogorčeni, jer su ,,nadlež-

nimpisalimnogoputa“.

- Znamo da je teško bez stru-

je, bez ogrijeva, bez hrane,

bez socijalne pomoći. Moli-

mo vas pokušajte još jednom

– rekli suu saopštenju.

Istaklisudasocijalnougrože-

ni mogu i njima da pošalju

molbe pa će ova NVO, u ime

građana, da se obrati institu-

Pomoć da traže od

institucija, a ne od njih

Nalaz obdukcije dvoipogodišnje djevojčice danas će biti gotov

Izjašnjenje o uzroku

smrti djevojčice biće

predato Tužilaštvu

PODGORICA

–Vještak sud-

skemedicinedanas će, kako

jePobjedi potvrđenood

izvora iz istrage, Tužilaštvu

predatenalazobdukcije

dvoipogodišnjedjevojčice iz

Podgoricekoja jeprošle sri-

jedeujutropronađenamr-

tvaukući ukojoj je živjela sa

majkomi dvije sestre.

Djevojčicajeumrlapodjošne-

utvrđenimokolnostima, a jav-

nost je uzbunila informacija

koju je objavila NVO Banka

hrana, saopštenjemda je siro-

mašnu porodicu, kojoj su oni

pružali pomoć od 2015. godi-

ne, zadesila još veća nesreća

nakonšto jenajmlađakćerna-

đena mrtva i navodeći da je

dijete bolavalo oddijabetesa.

Tužilaštvo je otvorilo istragu,

a, kako je Pobjeda objavila, u

medicinskoj dokumentaciji

nema dijagnoze dijabetesa.

Preliminarni nalaz obdukcije

ukazao je i dadijetenijeumrlo

od posljedica šećerne bolesti

niti nasilnimputem.

Konačan nalaz o uzroku smrti

danas će biti dostavljen tužio-

cu koji vodi istragu, nakon če-

ga će se Tužilaštvo izjasniti o

daljem postupanju u ovom

predmetu.

Informaciju da je djevojčica

primala insulin i da je bila

gladna, koju su objavili mediji

pozivajući se na izjavu pred-

sjednice Banke hrane Marine

Medojević, demantovala je

majka djetetaMarijana Boga-

vac.Medojević jePobjedi,me-

đutim, kazala da ona nikada

nije izjavila da je dijete bilo na

insulinu, a da su informaciju

da djevojčica boluje od šećer-

nebolestikojujenaslijedilaod

oca dobili odmajke.

Ministar rada i socijalnog sta-

ranjanaložioje i istraguupod-

goričkom centru za socijalni

rad kako bi se utvrdilo zašto je

ovaporodicabilabezsocijalne

podrške – da li zbog toga što

nijesuispunjavaliuslove ili za-

to što je ova služba zakazala.

Utvrđeno je da zbog zakon-

skih ograničenja nijesu mogli

ući u neki od socijalnih pro-

grama, ali regostrovan je i pro-

pust, zbogkojegćenekoodgo-

varati, j er nakon što je

Višedržavno tužilaštvo

Bogavac se nije sastala sa premijerom,

već sa njegovomsaradnicom

PODGORICA

– Marijana Bogavac iz Podgo-

rice, čija je dvoipogodišnja kćer pod još nera-

zjašnjenimokolnostima umrla prošle srijede,

u njihovompodstanarskom stanu u Podgorici,

nije razgovarala sa premijeromDuškom

Markovićem, kako smo to juče objavili, već sa

Markovićevom saradnicom.

- Pozvali sume na razgovor i u njegovom kabi-

netume primila jedna gospođa, ne sjećam joj

se imena – potvrdila je Pobjedi Bogavac, doda-

jući da ne želi više da daje bilo kakve izjave.

U jučerašnjembroju objavili smo pogrešnu

informaciju da je Marijanu Bogavac primio

premijer jer je u komunikaciji sa našim

izvoromdošlo do nesporazuma. Naš izvor

nam je, na pitanje da li se Bogavac srela sa

premijerom i je li došlo do nekog konkretnog

dogovora o rješavanju njenih životnih proble-

ma, kazao da je bila u kabinetu i da je tražila

da država za nju i njene dvije kćeri obezbijedi

stan.

Naš izvor je kazao i da je Bogavac rekla da bi

imbilo dovoljno i 20 kvadrata, samo da ne

plaćaju kiriju. Na naše pitanje da li joj je premi-

jer odgovorio na zahtjeve, izvor je kazao da

je obećao da će država svakako pomoći, ali

da će odluka o tome na koji način biti donijeta

naredih dana.

Do nesporazuma je došlo jer je naš izvor vje-

rovao da smo se razumjeli da on govori da je

Bogavac primljena u kabinet, ali ne i lično kod

premijera.

Zbog ove nenamjerne greše izvinjavamo se

premijeru Markoviću i čitaocima.

K.K.

Marijana Bogavac u septem-

bru zatražila novčanu pomoć

kojajojjeiodobrenanikadajoj

nije upućena odluka, zbog če-

ga ona pare nije ni podigla.

Zbog smrti djevojčice grupa

građana zatražila je ostavku

Purišića, a organizovan je i

protest uPodgorici.

K.K.

Odbijen prijedlog Akcije za ljudska prava

Đurović je razriješen i više nema

rasprave o njegovomstatusu

PODGORICA

–Skupština je

saopštiladanepostojeprav-

nemogućnosti da se zahtjev

zaodgađanje izvršenjaodlu-

keo razrješenjučlanaSavje-

taJavnog servisaGorana

Đurovića, dokonačneodlu-

keUpravnog suda, stavi na

dnevni redvanredne sjedni-

ceparlamenta, zakazane za

danas.

Upravnom sudu, Akcija za

ljudskaprava(HRA)podnijela

je tužbu za poništenje konač-

ne odluke kojom je Đurović

razriješen članstva u Savjetu i

od Skupštine su tražili da u

dnevni red sjednice, zakazane

zadanas,uvrstiizahtjevzaod-

gađanje izvršenja te odluke.

-AkoSkupštinaneprihvati taj

zahtjev, tražićemo od Uprav-

nog suda da donese privreme-

numjeruinaredidaseobusta-

vi izvršenje odluke Skupštine

dok sud ne odluči o zakonito-

stiteodluke-navelisuizHRA.

U reagovanju skupštinskog

Odjeljenja zaodnose sa javno-

šćunavodi seda jeHRASkup-

štini dostavila taj zahtjev elek-

tronskompoštomidauznjega

nijesu dostavljeni nikakvi pri-

lozi.

- Skupštini je u pisanoj formi

dostavljen iZahtjevzaodlaga-

nje izvršenja konačne odluke

o razrješenju Đurovića do ko-

načne odluke Upravnog suda,

od njegovog advokata Dalibo-

ra Tomovića, uz obrazloženje

da bi izvršenjempobijane od-

luke Đuroviću bila nanijeta

nenadoknadiva šteta i ugro-

ženjavniinteres-pišeureago-

vanju.

Uz taj zahtjev je, kako senavo-

di, dostavljena kopija tužbe

Upravnom sudu protiv Skup-

štine koju je u ime Đurovića

podnioTomović.

- Ne ulazeći u pitanje da li se

radi o istom aktu, ili je i HRA

podnijela tužbu Upravnom

sudu, kako se navodi u dopisu,

obavještavamo javnost da je

Skupština odluku o razrješe-

nju Đurovića donijela 29. de-

cembra, da je ona stupila na

snagudanomdonošenja i da je

realizovana - poručili su iz

Skupštine.

Prema njihovim riječima, nije

jasno kako se može odgoditi

izvršenje već izvršene odluke

Skupštine.

- Obavještavamo javnost da je

za danas zakazano vanredno

zasijedanje Skupštine, čiji da-

tum održavanja i dnevni red,

prema Poslovniku, određuje

predlagač, te shodno tome ne

postoje pravnemogućnosti da

se zahtjevi advokata Tomovi-

ća, koji je podnio u ime

Đurovića i zahtjevHRA, stave

na dnevni red vanrednog zasi-

jedanja - piše u saopštenju.

K.J.

ZgradaSkupštine

cijama.

- Znamo da je teško, ali moli-

mo da pokušate još jednom.

Ne očekujte nemoguće od

nas –poručili suoni.

Kažu da Banka hrane želi da

pomogne, ali samo država

možeriješitinagomilanepro-

bleme socijalnougroženih.

- Dajmo šansu sistemu da

ispravi propuste kojih je bilo

do sada, barem još ovaj put –

piše u saopštenju.

R.D.

MarinaMedojević

Znamoda je teško, ali

molimodapokušate

još jednom. Ne očekujte

nemoguće odnas –po-

ručili su iz Banke hrane

Pojašnjenje