Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 19. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

-Ministar-

stvoodbranepotpisalo je

ugovor sa 54novavojnika

koji suprimljeni uVojsku

CrneGorena godinu, na

osnovukonkursa raspisa-

nogpočetkomnovembra

prošle godine.

Državni sekretar Slobodan

Filipović je, obraćajući sevoj-

nicima, kazao da su odabrali

častan poziv, a da se od njih

očekujedana isti načinnose i

uniformuVCG.Kazao jeda je

privilegija biti vojnikVCG.

- Crnogorski vojnik danas je

veoma cijenjen i poštovan u

međunarodnom okruženju,

u misijama i operacijama u

Maliju, Zapadnoj Sahari i Av-

ganistanu, ali je i prisutan

svuda gdje je potrebna i ne-

ophodna podrška crnogor-

skim građanima - naglasio je

Filipović, saopšteno je izMi-

nistarstva.

On je obećao da će Ministar-

stvoiVCGvoditi računaono-

voprimljenim vojnicima, i da

će im se pružiti perspektiva

napredovanja uVojsci.

- Crnoj Gori trebaju dobri i

časni vojnici, koji će dostojno

nositi unifomu VCG – poru-

čio jeFilipović.

Ovi kandidati, prema njego-

vim riječima, izabrani su kao

najbolji među 200 koji su se

javili na konkurs, drugi koji je

Ministarstvo odbrane raspi-

saloupola godine.

- VCG je tako u kratkomroku

obogaćena sa 106 novihmla-

dih vojnika po ugovoru čime

se ispunjavaju planovi Mini-

starstva o podmlađivanju

njenih redova - zaključio je

Filipović.

Najbolji na posljednjemkon-

kursubili suNovakOtašević i

Jelena Ivković.

R.D.

Ministarstvo odbrane

Sa svečanogprijemavojnika

Primljena 54

nova vojnika

Zaplijenjene cigarete

vrijednosti 30.000 eura

UUrugvaj bez viza

Krivične prijave zbog nedozvoljene trgovine

PODGORICA

– Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku

o objavljivanju Sporazuma između Crne Gore i Istočne Republi-

ke Urugvaj o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša.

Taj sporazumpotpisan je u Montevideu 7. decembra prošle

godine sa ciljemolakšavanja putovanja građanima dvije zemlje

i jačanja bilateralnih odnosa.

Prema sporazumu, državljani Crne Gore i Urugvaja moći će da

ulaze, napuštaju i prelaze preko teritorije druge države bez vize,

a uz dozvolu boravka do 90 dana u periodu od 12 mijeseci.

Đ. Ć.

BAR

– Protiv Barana M. K. (55) i O. Z. (56) podnijete su prijave

zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Kako je saopšila Uprava policije, pretresom stana koje koriste M.

K. i O. Z. pronađeno je 519.400 komada cigareta, vrijednosti oko

30.000 eura.

S obziromda su cigarete bile bez akciznihmarkica Ministarstva

inansija Crne Gore, oduzete su i predate carinicima.

C.H.

ILUSTRACIJA

IzMinistarstva zdravlja negirali da su ljekari ostali bez licenci

Zdravstvofu

bez ikakvih z

PODGORICA

–Ministar-

stvozdravljanegiralo jeda

su ljekari od jučebezdozvo-

le za rad i poručilodoktori-

ma i građanimada zdrav-

stveni sistemfunkcioniše

normalno i bez zastoja.

Iz ovog Vladinog resora, po-

novili su da je Zakonom o iz-

mjenamaidopunamaZakona

o zdravstvenoj zaštiti propi-

sanrokzapodnošenjezahtje-

va za izdavanje licenci, a ne

datum isticanja dozvole za

rad.

Zakonskeobaveze

- Kako je u javnosti predstav-

ljenodaoddanas( juče)ljeka-

ri nemaju licence za rad i ne

mogu da rade, moramo obja-

sniti da je Zakonom o uprav-

nompostupku koji se primje-

njuje u postupku rješavanja

po podnesenim zahtjevima,

propisanodazahtjevmorabi-

ti podnesendo 18. januara. To

znači da su svi ljekari ispunili

zakonsku obavezu ukoliko su

do tog datuma zahtjev uputili

preporučenom pošiljkom

Ljekarskoj komori, na adresu

Ulica slobode broj 64 – naveli

su iz Ministarstva zdravlja, i

naglasili da se licence mora-

judonijetiurokuod30dana.

Sadrugestrane, predsjednik

Ljekarske komore dr Alek-

sandar Mugoša za Pobjedu

kaže da nijedan crnogorski

ljekar nemožepriložiti ured-

nudokumentaciju jer ,,nepo-

stoji pravilnik o dodjeli licen-

ci, te da niko ne zna koja su

dokumenta potrebna“.

- Za sada, po zakonu, sve i da

hoće Ljekarska komora ne bi

smjeladapriminijedandoku-

ment. S obzirom na to da je

Ministarstvo zdravlja rješe-

njem iz marta prošle godine

oduzelo Komori sve zakon-

ske ingerence kad je upitanju

izdavanje licenci za rad dok-

torima medicine, do doneše-

Nijedan crnogorski ljekar nemože priložiti urednu dokumentaci

niko do danas ne zna koja su dokumenta potrebna. Ljekarska ko

za rad kada se za to stvore zakonski uslovi – kazao je za Pobjedu

Klinički centar

KenanHrapović

nja rješenjakojimseprenese-

n i p o s l o v i v r a ć a j u u

nadležnost Komore to je oba-

vezaMinistarstva zdravlja. Iz

tog razloga ne znam zbog če-

ga u tom resoru ne primaju

dokumentaciju koju su zahti-

jevali u dopisu upućenom

svim direktorima zdravstve-

nihustanovauCrnojGoripri-

je nekoliko dana - kazao je dr

Mugoša.

Dogovor

Prema njegovim riječima,

Ljekarskakomoraćepreuzeti

poslove izdavanja licenci za

rad kada se za to stvore za-

konski uslovi.

- Ministarstvo zdravlja i Ko-

mora, kao dvije nezavisne in-

stitucije moraju sjesti i dogo-

voritisekakoovajpotencijalno

ogroman problem što prije da

se riješi, jer nas čeka ogroman

posao - poručio je drMugoša.

IzMinistarstva zdravlja, me-

Sud časti UCG naredne sedmice donijeće odluku i po tužbi profesorica sa PMF-a

Zamjerili Pešiću što im

je rekao da su bili lijeni

PODGORICA

–Sljedeće

sedmiceSudčasti izjasniće

se i po tužbi profesorica sa

Prirodnomatematičkog fa-

kultetaŽaneKovijanić-Vu-

kićević iMareŠćepanović

koje su tužileprofesoraVla-

dimiraPešića zato što je

prošle godine gostujući u

jednoj emisiji naRTCG-u

rekaoda je ,,ovaj fakultet

bio lijen tokomradana re-

formi“, saznajePobjeda.

RočišteuSudupoovompred-

metuokončano je 10. januara,

a profesor Pešić je negirao

krivicu.

- Jedina zamjerka koju su

profesorice navele u tužbi je-

ste ta što samrekaoda jePMF

bio lijen prilikom rada na re-

formi. Njih dvije su se prepo-

znale u tome i to je nastavak

one tužne sage koja je posto-

jala na PMF-u (kada se ovaj

fakultet žestoko protivio no-

vom modelu studiranja

3+2+3, te je zahtijevao da za-

drži stari 4+1+3) - rekao je Pe-

šić zaPobjedu.

Na ročištu je, kako je dodao,

bila profesorica Šćepanović

koja jeponovilaranijestavove

da je ,,reforma Radmile Voj-

vodić nanijela štetuUCG“.

- Moja priča je išla suprotno

od toga. Rekao samda je ura-

đena dobra reforma i da je

model 3+2+3, kojeg su svi pri-

hvatili, odličan. To je, među-

tim, njen vrijedonosni sud o

reformi. Sve se pretvorilo u

nekuvrstusuđenjareformi i o

modelu koji smo usvojili –

istakao je Pešić i dodao da je

Univerzitetski kompleksuPodgorici

predložio da se ova tužba od-

baci.

Predsjednik Suda časti Vuki-

ćević kazao je da će se sljede-

će sedmice izjasniti o ovom

predmetu.

- Donijeće se odluka naredne

sedmice ukoliko sudsko vije-

će ne bude smatralo da je po-

trebno organizovati još neke

procesne radnje - nova roči-

šta, izvođenja dokaza… - ka-

zao je on.

Ovaj Sud naredne sedmice,

takođe, donijeće odluku i po

tužbiUpravnogodboraprotiv

Pešića koji ga tereti da je pre-

kršio Etički kodeks kada je

prošlegodineuperiodusuko-

ba između UCG i Vlade oko

statusa Visoke medicinske

škole iznosioodređenekritič-

ke stavove. Prekjuče je povo-

dom toga održano ročite gdje

jeprofesornegiraosveoptuž-

be.

Za povredu Etičkog kodeksa

Sud može izreći javnu opo-

menu, javnu osudu, sa objav-

ljivanjem na sjednici Senata

Univerziteta ili javnu osudu,

sa objavljivanjem u Biltenu

UniverzitetaCrneGore.

N.Đ.