Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 19. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Vlada jena

jučerašnjoj sjednici donijela

odlukuo izradi detaljnog

prostornogplanakoridora

dalekovoda 2x400kVPljev-

lja 2–BajinaBašta zadioni-

cuna teritoriji CrneGore i

odlukuoodređivanjuruko-

vodioca izradeplana.

U dokumentu objavljenom

nakon sjedniceVlade se navo-

didajerokzaizraduplanašest

mjeseci, od dana imenovanja

rukovodioca izradeDPP, ano-

vacćeseobezbijeditiizbudže-

ta. Za DPP radiće se strateška

procjena uticaja na životnu

sredinu.NakonsjedniceVlade

je saopštenoda će seovimpla-

nomutvrditi dugoročneosno-

ve organizacije, korišćenja,

uređenja i zaštite infrastruk-

turnog koridora.

- Izgradnjom dalekovoda

omogućiće se razmjena elek-

trične energije sa susjednim

sistemima, poboljšati snabdi-

jevanje pojedinih područja i

većihgradovaCrneGore, kao i

priključivanje novih izvora

električneenergijeismanjenje

gubitaka. Cilj izrade DPP-a je

da,naosnovuurađenihanaliza

i varijantnih rješenja, predloži

najbolji model valorizacije i

zaštite prostora - navodi se u

saopštenju.

Vlada je juče dala saglasnost

na planove rada Agencije za

civilno vazduhoplovstvo i

Monteputa za ovu godinu.

Agencija planirala prihode od

4,1milioneura,aMonteput9,9

miliona.

M.P.M.

PODGORICA

-Memorandumo razu-

mijevanju i saradnji zadigitalnuCrnu

Goru, koji supotpisali predstavniciMi-

nistarstva ekonomije i Crnogorskog

Telekoma, predstavljaokvir zadalji ra-

zvoj infrastrukture imrežanove gene-

racijeuciljupoboljšanja efikasnosti

usluga i kvaliteta života građana, saop-

šteno je izTelekoma.

Memorandum su potpisali ministarka

ekonomije Dragica Sekulić i izvršni di-

rektor Crnogorskog Telekoma Nikola

Ljušev.

- U skladu sa Strategijom razvoja infor-

macionog društva do 2020. godine i

Evropske digitalne agende, Vlada je pot-

pisivanjem ovog dokumenta prepoznala

značaj koji telekomunikacioni i sektor

informaciono-komunikacionih tehnolo-

gija imau razvojudigitalnogdruštva - na-

vodi se u saopštenjuTelekoma.

S.P.

PODGORICA

-Konkurs za

dodjelugodišnjenagrade ju-

če je raspisalaCentralnaban-

kakakobi stimulisalanaučne

misli i afirmacijemladog i

stručnogkadrauCrnoj Gori.

Radovi se dostavljaju CBCG

najkasnije do 20. februara u

papirnoj i elektronskoj formi.

CBCG, povodom obilježava-

nja 11. aprila - Dana Centralne

banke, dodjeljujegodišnjuna-

gradu za kategorije najboljeg

diplomskog, magistarskog i

doktorskog rada iz oblasti

bankarstvaimonetarnepoliti-

ke i teorije. Novčani iznos go-

dišnje nagrade iznosi dvije hi-

ljade za diplomski, tri hiljade

za magistarski i četiri hiljade

za doktorski rad.

M.P.M.

PODGORICA

-Adikobanka

omogućila jekorisnicimaod

jučemogućnost slanjanovca

putemViber korisničke

platforme.

- Nova funkcionalnost daje

mogućnost korisniku Adiko

čat banke da šalje sredstva sa

svojih računa direktno Viber

kontaktima, bez potrebe da

zna njihov broj transakcionog

računa - navodi se u saopšte-

nju i dodaje da je korišćenje te

usluge jednostavno.

- Potrebno je da pošiljalac ima

računubanciiaktiviranAdiko

čat banking. Primaocu, koji je

klijent Adiko EBank, novac će

biti prenešenodmahpopotpi-

sivanju naloga, unosom PIN

koda. Ukoliko primalac nije

korisnik Adiko EBank, primi-

će SMS obavještenje sa in-

strukcijama kako u svega ne-

koliko koraka može primiti

uplatu. Nakon realizacije

uplate, i pošiljalac i primalac

sredstava dobijaju SMS poru-

ku o odlivu, odnosno prilivu

na računu putem Adiko čat

banking-a -objasnili su izban-

ke.

M.P.M.

PODGORICA

-Nacrtomzakonao izmjenama zakonao in-

spekcijskomnadzoru, prvi put jepredviđen i normiran in-

spekcijski pregledu stambenimili drugimprostorima, kada

postoje indicijeda seunjimanelegalnoposluje, saopštila je

generalnadirektoricaDirektorata zaunutrašnje tržište i

konkurencijuuMinistarstvuekonomijeBiljanaJakić.

Ona je navela da pregled u stambenomprostoru, u slučaju kada

postoji indicijada seunjemuobavlja radnjaprekršaja, podrazu-

mijeva da inspekcija traži odobrenje suda za prekršaje za vrše-

njupregleda u stambenomprostoru.

- Sud bi u hitnom postupku (najkasnije u roku od 48 sati) bio

dužandaodluči ozahtjevu-objasnila jeJakićnaokruglomstolu

koji je organizovala Privredna komora u saradnji sa Ministar-

stvomekonomijeuokvirujavneraspraveonacrtuizmjenazako-

na. Saošteno je da podaci Uprave za inspekcijske poslove i prak-

sa pokazuju da su najčešće nelegalne djelatnosti frizerske i

kozmetičke usluge, fizioterapija, zdravstvene usluge, igraonice,

vrtići, izdavanje smještaja, autolakirerske, automehaničarske,

vulkanizerske usluge, pranje auta i tepiha, krojačke usluge, ko-

piranje, proizvodnja iprodajakolača, pripremanjehranezarad-

nike (ketering).

S.P.

peratora

vrati

Nemože se štedjeti

kršenjempropisa

U rješenju Savjeta se, između ostalog, navodi i da Telenor prihode

od pružanja servisa ostvaruje u Crnoj Gori, poslovanje zasniva na

propisima Crne Gore, pa uštede ne može da ostvaruje tako što

će kršiti propise i korisnicima pružati uslugu kvaliteta manjeg od

propisanog.

- Imajući u vidu da se žalilac izjasnio da CNOC Beograd, osim

nadzora mreže u Crnoj Gori radi monitoring za određene sisteme

i usluge za Telenor u Danskoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Srbiji, oprav-

dano je nadzornik doveo u pitanje ažurnost i kvalitet pružanja

usluge nadzora i naložio žaliocu preduzimanje organizacionih

mjera radi smanjenja mogućnosti neblagovremenog informisanja

o incidentima, a samim tim i reagovanja radi njihovog otklanjanja

- navodi se u rješenju Savjeta.

Marković

u Davosu

Premijer Duško Marković

će, na poziv direktora

Svjetskog ekonomskog

foruma Klausa Švaba,

učestvovati na godiš-

njem sastanku ovog

foruma koji se od 23. do

26. januara održava u

švajcarskomDavosu.

- To je prvi put da pred-

sjednik Vlade Crne Gore

učestvuje u toj funkciji na

ovom skupu koji okuplja

najistaknutije ljude iz

poslovnog svijeta, ekono-

mije, politike, akademske

zajednice i civilnog druš-

tva na globalnomnivou

– navodi se u saopštenju

Vlade.

Marković će sa liderima

iz Zapadnog Balkana

učestvovati na sastanku

na temu ubrzanja dugo-

ročnog razvoja regiona.

Sastanku će prisustvovati

i norveški šef diploma-

tije i član UO Foruma

Borge Brende, komesar

za proširenje EU Han,

bugarski premijer Bojko

Borisov i podsekretar UN

za politička pitanja Džefri

Feltman.

Savjet EKIP-a je utvrdio da je protivno

zakonu da je sedamod devet zaposlenih

na održavanjumreže u Beogradu i

da se poslovanje tog sektora nemože

kontrolisati ako je na teritoriji druge države

Javna rasprava o izmjenama zakona o

inspekcijskomnadzoru

Inspektori ulaze u stanove

nakon odobrenja suda

Vlada donijela odluku o izradi detaljnog prostornog plana u oblasti energetike

Počinje izrada plana

dalekovoda Pljevlja 2

– Bajina Bašta

Rok za

izradu plana

je šest mjeseci,

a novac će biti

obezbijeđen iz

budžeta

Adiko banka

Slanje

novca

Viberom

MemorandumMinistarstva ekonomije i Telekoma

Okvir za razvoj mreža nove generacije

Centralna banka

Raspisan konkurs za nagrade

Sa sjedniceVlade