Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 19. januar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Petina ili 3,6miliona akcija

Univerzal kapital bankeprodato je jučena

Montenegroberzi za 1,37miliona eura. Ci-

jenapoakciji jeoborena zablizu87odsto,

na 38 centi, anominalna je 51 cent.

Prema nezvaničnim saznanjima Pobje-

de akcije je kupio vlasnik banke Petros

Statis odpartnera izAzerbejdžana.

Podsjetimo da je odbor direktora

Montenegroberze prije tri

danaskinuocjenovno

ograničenje za ak-

cije Univerzal ka-

pital banke koje

važi od juče do 22.

januaraovegodine.Uprošloj godini akcijama

ovebankenijesetrgovalo. Izberzesutompri-

likom objasnili da su postupali po

zahtjevu ovlašćenog učesnika

na tržištu.

- Odbor direktora je ocijenio

neophonost ukidanja cjenov-

nogograničenjanaperiododtri

radna dana, počev od četvrtka,

18. januara, u cilju omogućava-

nja sklapanja transakcija

sa akcijama emitenta

Univerzal kapital

banke Podgorica -

navode iz berze.

M.P.M.

PODGORICA

-Agencija za

elektronskekomunikacije je

krajemprošle godinedonije-

la rješenjekojimjekompaniji

Telenornaloženodaorga-

nizuje rad službe zanadzor

mrežeu slučajupojave sigur-

nosnih incidenatauCrnoj

Gori, u svojimposlovnim

prostorijama, aneda sekao

do sadadionadzoravrši da-

ljinski izBeograda. Telenor

se žaliona rješenjeEKIP-a,

ali jeSavjetAgencijeodbio

žalbukaoneosnovanu.

-Telenorujenaloženodaorga-

nizuje rad službe za nadzor

mreže u poslovnimprostorija-

ma u Crnoj Gori, tako što će

obezbijediti kontinuirani rad

ove službe 24 sata dnevno i ne-

prekidno napajanje i redun-

dantnost elemenata transpor-

tnog sistema mreže - kazao je

Pobjedi izvršni direktor EKIP-

aDarkoGrgurović.

On je naveo da je u postupku

stručnog nadzora obavljenog

29.avgustai4.septembraprošle

godine pregledan komutacioni

sistem Telenora, kao i sprovo-

đenje mjera radi obezbjeđenja

integriteta mreže i zaštite si-

gurnosti,odnosnoneprekidnog

pružanja usluga.

- Tom prilikom je utvrđeno da

je za nadzor i kontrolu rada

mreže Telenora Podgorica

nadležna služba - CNOC. Nad-

zor rada elektronske komuni-

kacione mreže vrši ukupno

devet zaposlenih u tri smjene,

pri čemu su dvoje (prva smje-

na) smješteni u prostorijama

TelenorMNE,asedmoro(dru-

gaitrećasmjena)vršedaljinski

nadzor iz Beograda - rekao je

Grgurović.

Prema njegovim riječima u to-

ku vršenja nadzora nijesu se

mogli provjeriti navodi pred-

stavnika Telenora Podgorica o

pravima pristupa pojedinim

djelovima sistema i načinu ni-

hovog korišćenja od strane se-

damzaposlenih izBeograda.

- UTelenorovoj mreži su se 22.

i 23. oktobra prošle godine de-

sili sigurnosni incidenti zbog

kojih je došlo do prekida sao-

braćaja u mobilnoj i fiksnoj

mreži na cijeloj teritoriji Crne

Gore. Informacije o ovim inci-

dentima su dostavljene Agen-

ciji sa zakašnjenjem, suprotno

odredbama Pravilnika o nači-

nu i rokovima za sprovođenje

mjera zaštite sigurnosti i inte-

griteta elektronskih komuni-

kacionih mreža i usluga - na-

glasio jeGrgurović.

Podsjetio je da je članom 39.

Zakona o elektronskim komu-

nikacijama propisano da je fi-

zičko ili pravno lice dužno da

prilikomizgradnje i korišćenja

elektronskih komunikacionih

mreža, infrastrukture i pove-

zane opreme, kao i pružanja

usluga omogući potpuni nad-

zor i kontrolu nad njihovom

izgradnjom i korišćenjem i

pružanjemusluga.

U rješenju Savjeta EKIP-a od

19. decembra kojim se odbija

žalba kompanije, navodi se, iz-

među ostalog, da su predstav-

nici Telenora u žalbi naveli da

ni u jednom članu zakona ne

piše da se 100 posto opreme

mreže mora nalaziti na terito-

rijiCrneGore,tedajesavreme-

na tendencija da je i nemaju u

zemlji ukojoj pružajuusluge.

Ističu da imaju dio nadzora

mreže u Crnoj Gori, kao i da se

nadzormože

vršiti elektronski, pa je nevaž-

no sa koje daljine u odnosu na

mrežu. Savjet EKIP-a tvrdi da

zakon nedvosmisleno traži da

svi elementi mrežemoraju biti

građeni i korišćeni na teritoriji

Crne Gore, jer EKIP može da

vrši kontrolusamouCrnojGo-

ri.

-Nadzornikzaelektronskeko-

munikacije nema ovlašćenja

da vrši kontrolu na teritoriji

drugih država, zbog čega su

bez uticaja navodi žalioca da je

ponudio nadzorniku da o troš-

ku žalioca izvrši nadzor u

CNOC-u Beogradu - navodi se

u rješenjuSavjeta.

S.POPOVIĆ

PODGORICA

–MUP je za

posljednjihpet godina izdao

5.000dozvola zaprevoz

opasnihmaterija i nijebilo

nijednog incidenta–kazao

je generalni direktor direk-

torata zavanredne situacije

MUP-aMirsadMulićna

skupštinskomOdboruza tu-

rizam, prostornoplaniranje,

ekologiju i poljoprivredu.

Odbor je dao podršku izmje-

nama zakona o prevozu opa-

snihmaterija koji je usaglašen

sa međunarodnim sporazu-

mom.

-Opasnimmaterijama smatra-

ju se one koje u određenim

okolnositima mogu ugroziti

život, zdravlje i životnu sredi-

nu. Zbog toga jebitnoda senji-

hov prevoz adekvatno orga-

nizuje. Vozilo koje prevozi

opasne materije mora biti osi-

gurano, a oni koji rukuju ovim

materijama moraju biti ospo-

sobljeni. U saglasnost je preci-

zno definisana maršruta kako

bi se izbjeglamogućnostdavo-

zilo zaluta - objasnio jeMulić.

On je kazao da u slučaju inci-

denta vozač koji prevozi opa-

snu materiju mora odmah da

obavijesti MUP, Ministarstvo

zdravlja, inspekciju, Agenciju

za zaštitu životne sredine,

Centar za hitne situacije na

broj 112. Pojasnio je i da izda-

vanje saglasnosti za prevoz

otrova, više nije u nadležnosti

Direktorata za vanredne situ-

acije,negoAgencijezaživotnu

sredinu.

Predsjednik odbora dr Petar

Ivanović(DPS)jepredložioda

se međunarodni sporazumi

koji regulišuovuoblast prosli-

jede parlamentu na ratifikaci-

ju kako bi se izbjeglo stalno

mijenjanje domaćih zakona

zbog usklađivanja.

-Nakonratifikacijedovoljnoje

samo da se izmjene međuna-

rodnih sporazuma objave u

Službenom listu i izbjegne

procedura izmjene zakona -

pojasnio jeIvanović. Predstav-

nici MUP-a su kazali da četiri

međunarodna sporazuma re-

gulišuovuoblast i daćeuvažiti

prijedlog.

M.P.M.

PODGORICA

-DRI jedalauslovnomišljenje

na finansijski izvještaj političkepartije ,,NVO

Perspektiva–Ana eMalit“ za 2016.

UizvrštajukojisusačinilisenatoriNikolaN.Ko

-

vačević i dr Branislav Radulović navodi se da su

utvrđene materijalno značajne greške i da su u

Perspektivi prekršili zakoneo finansiranjupoli-

tičkih subjekata i izbornih kampanja, o računo-

vodstvu, o obligacionim odnosima i uredbu o

naknadi troškova zaposlenihu javnomsektoru.

Državnirevizorisuuvidomuputnenalogeusta-

novili da je ova partija dnevnice obračunavala

više od propsanog iznosa. Troškovi upotrebe

sopstvenog vozila u službene svrhe nijesu do-

datno dokumentovani računima za gorivo. Go-

tovinsku ispaltu od 3.500 eura nijesu adekvatno

dokumentovali, a ugovor o zakupu prostorija

nijesuovjerili. Revizijomjeutvrđenoda je goto-

vinski isplaćeno49,6 odstoukupnih troškova.

Planirali suprihode i rashodenapona9.000eu-

ra, a ostvarili 16.590, odnosno 18.104 eura. Ne-

majuodlukuo visini članarine za 2016.

Uizvještajuse,izmeđuostalognavodiidasuPer-

spektiva, Grupa građana Građanska inicijativa

Tuzi, Demokratskapartija, Demokratski savezu

CrnojGorizaključilisporazumoformiranjupre-

dizborne koalicije radi učestvovanja na parla-

mentarnimizborima16.oktobra2016.godine.Po

tom sporazumu od sredstava za osvojene man-

date 14odstopripadaPerspektivi.

M.P.M.

PODGORICA

- Potpred-

sjednikVlade iministar

poljoprivredeMilutinSi-

mović, boravićedonedje-

ljeuBerlinu, gdje ćeuče-

stvovati naSamitu

ministarapoljoprivrede

koji seodržavauokviru

Globalnog foruma zahra-

nu i poljoprivredu.

Simović će, kako je saopšteno

izMinistarstva poljoprivrede,

boraviti uNjemačkoj na poziv

ministrahrane ipoljoprivrede

NjemačkeKristijana Šmita.

-Zvaničnicizaoblastpoljopri-

vrede i na ovogodišnjemforu-

mu i samituministara razmo-

triće aktuelnu situaciju,

trendove i izazove u oblasti

poljoprivrede i proizvodnje

hrane i definisati dalje pravce

poljoprivrednihpolitika, kako

bi se obezbijedilo održivo ko-

rišćenje prirodnih resursa i

obezbjedile dovoljne količine

bezbjedne i kvalitetne hrane

za rastuću populaciju na glo-

balnomnivou - navodi se u sa-

opštenju.

S.P.

Velika transakcija naMontenegroberzi

Statis otkupio petinu akcija

Univerzal kapital banke

Izmjena zakona o prevozu opasnih supstanci zbog

usaglašavanja sameđunarodnimsporazumom

Bez incidenta 5.000 puta

prevezli otrovnematerije

Samit ministara poljoprivrede

Ministar Simović u Berlinu

Petros Statis

Savjet EKIP-a odbio žalbu telekomunikacionog

Telenormora d

službunadzora

iz Beograda

Rad službe nijemoguć

sa dva zaposlena

Savjet smatra da su neosnovani navodi žalioca da nadzornik ne-

ma pravo da određuje broj zaposlenih koji će kod Telenora raditi

na poslovima koji obezbjeđujuupravljanje sigurnosnim inciden-

tima u cilju obezbjeđivanja neprekidnog pružanja javnih elek-

tronskihkomunikacionihusluga.

-Imajući uviduda je radslužbeCNOCorganizovanu tri smjene, a

da su za obezbjeđenje kontinuiranog rada Telenora Podgorica

neophodna dva radnamjesta u službi CNOC, to nijemoguće or-

ganizovati rad ove službe sa trenutno dva zaposlena - kaže se u

rješenjuSavjeta.

Pola troškova

isplatili u gotovini

DRI dala uslovnomišljenje na finansijski izvještaj NVO

,,Perspektiva – Ana eMalit“ za 2016.

USD

1.22350

JPY 136.07000

GBP 0.88208

CHF

1.17480

AUD

1.53110

CAD

1.52290

Kursna lista

Sa sjednice