Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 19. januar 2018.

Politika

PODGORICA

- Skupština

CrneGore isplatila je za

prošlugodinu2.009.507eura

zanetozaradeposlanika, od

čega suoni koji bojkotuju

njenrad, primili 787.420eu-

ra, pokazali supodaci dostu-

pni na sajtuparlamenta.

Najveću zaradu u prethodnoj

godini imao je predsjednik

parlamenta Ivan Brajović koji

je za 12mjeseci zaradio 23.775

eura.

Njegov prethodnik, lider Soci-

jaldemokratske partije Ranko

Krivokapić primio je u prošloj

godini 20.610 eura.

Opozicioni lideri koji su veći

dio godine - tačnije: 11 mjeseci

- bojkotovali rad parlamenta

takođe su bili dobro plaćeni.

Tako je AndrijaMandić, pred-

sjednikNove srpskedemokra-

tije za 2017. prihodovao 19.580

eura. Njegov kolega iz Demo-

kratskog fronta, lider Pokreta

za promjeneNebojšaMedoje-

vić zaradio je 19.725 eura, dok

je Milan Knežević, predsjed-

nik Demokratske narodne

partijeprihodovao17.646eura.

Kolegi iz Demokratskog fron-

ta,BrankuRadulovićuisplaće-

no je za godinu dana 22.236

eura.

Predsjednik Demokratske Cr-

ne Gore Aleksa Bečić koji za-

jedno sa poslanicima svoje

partije nije prošle godine kro-

čio u skupštinsku salu a zara-

dio je 17.280 eura. Lider Gra-

đanskog pokreta URA Dritan

Abazović, takođe, ne dolazi u

parlamentodnjegovogkonsti-

tuisanja, ali je za godinu dana

na ime plate iz skupštinske ka-

se podigao 17.264 eura. Prvi

čovjekDemosaMiodragLekić

je za 365 dana bojkota zaradio

21.325 eura.

Poslanik vladajuće, Demo-

kratske partije socijalista An-

drija Nikolić za godinu dana

rada u parlamentu i odborima

zaradioje19.056eura,anajpla-

ćenija poslanica u DPS je Ma-

rija Ćatović koja je za godinu

dana primila 22.476 eura.

Najmanje je plaćena poslanica

SDPDraginjaVuksanovićkoja

je za 12 mjeseci 2017. godine

prihodovala 6.030 eura, u pro-

sjeku 500 euromjesečno, koli-

ko iznosi njenaposlaničkapla-

ta koju ima kao razliku u

odnosu na zaradu na Pravnom

fakultetu.

Bivši poslanici koji ostvaruju

pravo na naknadu zarade po

prestanku funkcije su za godi-

nu dana, koliko su imali pravo,

zaradili više od pola miliona

eura, tačnije 537.625 eura. Naj-

plaćeniji je bio bivši poslanik

Demokratskog fronta Radoji-

ca Živković koji je za prethod-

nu godinuprimio 21.713 eura.

Nekadašnji poslanik Socijali-

stičke narodne partije, danas

član Demokrata Velizar Kalu-

đerović zaradio je 21.341, a ne-

kadašnji poslanik DPS-a Velj-

koZarubica 21.352 eura.

Prijedlogom budžeta za ovu

godinu planirano je da Skup-

š t i na Crne Gore dob i j e

9.178.757 eura iz državne kase,

a da se za rad parlamentarnih

partija izdvoji 4.249.995 eura.

Tojemanjeuodnosunabudžet

za 2017. godinu, kada je najvi-

šem zakonodavnomdomu bilo

opredijeljeno 10.337.177, a par-

tijama5.179.258zaredovanrad.

Na bruto zarade i doprinose za

poslanikeu2018. godini izdvo-

jiće se 3.087.086 eura, što je ta-

kođe manje u odnosu na ovu

godinu u kojoj je bilo opredije-

ljeno 4.359.220 eura. Novim

budžetom predviđeno je da

poslanicima u narednoj godini

bude isplaćeno 1.805.494 eura

u neto zaradama. Sredstva za

bruto zarade planirana su za

zarade 81 poslanika na funkciji

iza15poslanikakojiu2018.go

-

dini mogu koristiti pravo da

primajunadoknaduzaradena-

kon prestanka funkcije, navodi

se u obrazloženju ove budžet-

ske stavke.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

– Vlada je na

jučerašnjoj sjednici usvojila pri-

jedlog da se ambasador Crne

Gore u Kini Branko Perović

opozove sa dužnosti. Odluka

o opozivu Perovića donijeta je

zbog prestanka radnog odno-

sa po sili zakona.

Đ. Ć.

PODGORICA

- Sergej Že-

ljeznjak, visoki funkcioner

parije „JedinstvenaRusija“

neodustaje od„traženja

najpodobnijegpartnera“u

dijelucrnogorskeopozicije,

sveuciljuzamjeneveć ,,po-

trošenih“dosadašnjih sa-

radnika, lideraDemokrat-

skog frontakoji nijesu

ispunili osnovni cilj Rusije

da spriječeulazakCrneGo-

reuNATO. KakoPobjeda

saznaje, Željeznjak jekra-

jemavgustaprošle godine

poslao lideruDemokrata

Aleksi Bečićupozivda se sa-

stanu i razgovarajuopolitič-

kimprilikamauCrnoj Gori,

regionu i Evropi.

U pozivu koji je lideru Demo-

krata Aleksi Bečiću poslat 28.

avgustaprošlegodinenavede-

na je važnost konsultacija o

političkoj situacijiuCrnojGo-

ri, naBalkanu i Evropi.

-Partija „Jedinstvena Rusi-

ja“ vodi aktivnu međuna-

rodnu politiku i jedan od

prioritetazanas jerazvoj

odnosa sa političkim

partijama balkan-

skog regiona. Sma-

tram važnim za

našepartijerea-

lizovanje kon-

sultacija na te-

mu situacije u Crnoj Gori, na

BalkanuiEvropiucjelini, koje

bi mogle da rezultiraju sarad-

njom naših partija. U vezi sa

tim, predlažem da delegacija

Demokratske Crne Gore na

čelusaVama(Bečićem)posje-

ti Moskvu u drugoj polovini

seprembratekućegodine-na-

vedeno je u pozivu koji potpi-

suje Sergej Željeznjak, u koji

jePobjeda imala uvid.

Generalni sekretar Demokra-

ta Boris Bogdanović

saopštio je Anteni

Mda do susreta

nije došlo.

- Nijedan

predstavnik

Demokratske

Crne Gore od

svog osnivanja

u ime Demo-

krata nije po-

sjetio

Rusku Federaciju. O proble-

mima Crne Gore i njenih gra-

đana razgovaramo isključivo

u našoj kući - odgovorio je

Bogdanović.

On kaže da je povod i motiv,

poziva njegovoj partiji potpu-

no nepoznat, imajući u vidu

da nemaju nikakvu komuni-

kaciju sa predstavnicima

stranke ,,JedinstvenaRusija“.

Inače, Željeznjak je crnogor-

skoj javnosti poznat po tome

što se već nekoliko godina

unazad otvoreno miješa u

unutrašnje odnose i političke

prilike u Crnoj Gori. Tako je

prošlog ljeta, baš neposredno

prije poziva lideru Demokra-

ta, iznio svojevrsnu strategiju

djelovanja crnogorske opozi-

cije. Savjetovao imje da nasta-

vebojkotSkupštineiinsistirao

da se čelnici Demokratskog

fronta i Demokrata, koji su

mjesecima vodili bespoštedni

rat saopštenjima, pomire. Ta-

ko Željeznjak insistira i da se

opozicija u Crnoj Gori dogo-

vori oko zajedničkog pred-

sjedničkog kandidata.

Kod Željeznjaka česti gosti su

bili lideri Demokratskog fron-

ta Andrija Mandić i Milan

Knežević, a ugostio je, krajem

oktobra prošle godine i li-

dera grupe građana ,,Ot-

por beznađu“ Marka Mi-

lačića. U razgovoru sa

Milačićem u centrali „Je-

dinstvene Rusije“ u Mo-

skvi, Željeznjak je izjavio

da se „kriminalnom djelo-

vanju crnogorskog režima

može suprotstaviti samo

ujedinjena opozicija“.

Milačić je po povratku iz

Moskve ponudio ostatku

opozicije da bude njihov

kandidat na predsjedničkim

izborima i kazao da je to pre-

poruka, baš Željeznjaka. Me-

đutim, opozicija je uskratila

podršku,paseMilačićupustio

u pravljenje vlastite stranke

koja će se zalagati za tješnju

saradnju sa Rusijom. Da li će

on biti Željeznjakov pik ostaje

da se vidi.

Z.DARMANOVIĆ

PODGORICA

– Grupa prijatelj-

stvaparlamenataCrneGore i Pa-

lestinesastalase jučesapalestin-

skimambasadoromu Podgorici

RabijemAlhantulijem, i tomprili-

komjeporučenokakojepodrška

cijele međunarodne zajednica

neophodna zamirno okončanje

izraelsko-palestinskogsukoba.

Crnogorske vlasti, kako je rekao

potpredsjednikSkupštineBrani-

mirGvozdenović,redovnoprate

unutrašnje prilike u Palestini i

regionu. Dodao je daCrnaGora

ostaje posvećena poštovanju

međunarodnog prava i prakse i

izrazio nadu da će se uskoro

ostvariti napredak u rješavanju

kon likta.

Đ.Ć.

Primanja poslanika za 12mjeseci prošle godine

Za plate bojkotaša

787 hiljada eura

Savjetnicima isplaćeno

više od 320.000 eura

Savjetnici sadašnjeg i bivšeg rukovodstva Skupštine za

godinu dana zaradili su više od 320.000 eura. Od ukupno 26

savjetnika, koliko ih je na platnom spisku parlamenta bilo u

2017. godini, najplaćeniji je savjetnik generalnog sekretara

Skupštine Mersudin Gredić, koji je mjesečno u prosjeku zara-

đivao 1.333 eura, dakle za devet mjeseci koliko obavlja funkci-

ju savjetnika zaradio je 12.054 eura.

Visoki funkcioner partije „Jedinstvena Rusija“ ne odustaje od „traženja“ najpodobnijeg partnera u dijelu crnogorske opozicije

Bečić ljetos „iskulirao“ Željeznjaka

Vlada opozvala

ambasadora

u Kini

Sastanak Grupe prijateljstva

parlamenata Crne Gore i

Palestine sa palestinskim

ambasadorom

Podgorica

prati prilike

u Palestini

Sergej Željeznjak

PODGORICA

-Demokrat-

skapartija socijalistadogo-

vorila je juče formiranje lo-

kalnevlasti uTuzima sa

Bošnjakomstrankom, De-

mokratskomunijomAlba-

naca i Socijaldemokratama,

saznajePobjeda.

IzvorPobjede izvrhaDPS-a je

kazaoda je juče ,,formalizova-

na koalicija sa partnerima na

državnomnivou: Bošnjačkom

strankom, Socijaldemokrata-

ma i Demokratskom unijom

Albanaca“.

Prema tom dogovoru, DPS-u

će, kao najjačoj partiji pripasti

mjesto predsjednika opštine.

Najozbiljniji kandidat za tu

funkciju jepotpredsjednikSa-

vjeta mladih DPS-a Marjan

Junčaj koji bi na toj poziciji

trebalo da zamijeni Abedina

Adžovića.DUAćedobiti funk-

ciju predsjednika SO, a Boš-

njačka stranka će imati pot-

predsjednika opštine.

- Albanskoj alternativi i De-

mokratskomsavezu će takođe

biti ponuđeno da uđu u vlast

ako to žele. Jedino Demokra-

tama neće biti upućena bilo

kakva ponuda, saopštio je

izvor Pobjede iz vrhaDPS-a.

DPS jena lokalnimizborimau

Tuzima prvobitno osvojio 15

mandata, da bi na ponovlje-

nom glasanju u MZ Vranj iz-

gubio jedanmandatodDemo-

krata. Bošnjačka stranka je

osvojila tri mandata kao i De-

mokratska unija Albanca. So-

cijaldemakratama je pripao

jedanmandat.

Kako je Pobjeda ranije pisala,

zbog gubitkamandata u Tuzi-

ma posebno je bio ljut pred-

sjednik DPS-a Milo Đukano-

vićkogasuizlokalnogogranka

uvjeravali da je „samo teoret-

skimogućeizgubitimandatod

Demokratskog saveza Nikole

Camaja“.

- To je, između ostalog, jedan

od razloga što se ušlo u pro-

mjenena vrhu– rekao je sago-

vornik Pobjede iz Demokrat-

ske partije socijalista.

N.Z.

TUZI:

Postignut dogovor o vršenju vlasti

DPS-u predsjednik opštine,

BS-u potpredsjednik, DUA

predsjednik parlamenta

Albanskoj alternativi i Demokratskom

savezu će takođe biti ponuđeno da uđu

u vlast ako to žele. Jedino Demokratama

neće biti upućena bilo kakva ponuda,

saopštio je izvor Pobjede iz vrha DPS-a