Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 19. januar 2018.

Politika

ULCINJ

-Cilj narednih lokal-

nih i predsjedničkih izbora je

da se sačuvajukapitalnado-

stignućadržavnepolitike, ali

i da sepolitičkoj konkurenci-

ji nedozvoli daCrnuGoru

vrati unazad, poručio je juče,

tokomposjeteUlcinju, lider

DPS-aMiloĐukanović.

Predsjednik Demokratske par-

tije socijalista Milo Đukanović

kazao je juče u Šasu da su Ulci-

njani iUlcinj uvijek jasnopoka-

zivali svoju privrženost državi

CrnojGori,posebnonareferen-

dumu 21. maja 2006, glasajući

sa88,5odstozaobnovudržavne

nezavisnosti.

- Država je uvijek znala da uz-

vrati takvo ukazano povjerenje

i daUlcinjane, posebno pripad-

nikemanjinskihnaroda, dodat-

no učvrsti u njihovom stavu da

je Crna Gora njihova kuća i nji-

hov dom – poručio je Đukano-

vić.

Dodao je i kako je kruna držav-

ne politike i DPS-a članstvo u

NATO, te da je naredni cilj oču-

vati ostvarene kapitalne vrijed-

nosti državnog puta.

- Danas se Crna Gora nalazi

pred novim iskušenjima i opet

smo u prilici da mudro odluču-

jemo u korist izvjesne buduć-

nosti Crne Gore. Nažalost, 11

godina nakon obnove nezavi-

snosti, mi sve vrijeme imamo

prijetnju od onih koji predstav-

ljaju našu političku konkuren-

ciju. Tu prije svega mislim na

ono što oni sami govore, nije tu

potrebno posebno tumačenje

da bi, ukoliko bi im se pružila

prilika, poništili našu odluku o

nezavisnosti,članstvuuNATOi

neke druge odluke, čime bi pri-

zvali duhove devedesetih, kada

su svuda oko nas bjesnjeli prije

svega vjerski i etnički sukobi.

Naravno, DPS je i dalje odgo-

vorni domaćinunašoj državnoj

kući, kome građani najviše vje-

ruju i taj odgovorni domaćin je

uobavezi da imtakvo štonedo-

zvoli - poručio jeĐukanović.

Lider DPS-a je kazao da DPS

nije jedini, ali jeste najpouzda-

niji čuvar tih dostignuća i vri-

jednosti, te da upravo zbog toga

mudro i promišljenoulazi uko-

alicije i na lokalnom i na držav-

nomnivou.

On je uvjerenda jeDPS sa naci-

onalnim partijama u ovom če-

tvorogodištu napravila dobar

posao u Ulcinju, ali da je vrije-

me da DPS preuzme kormilo.

Zbog toga je i zatražio veću po-

dršku Ulacinjana na lokalnim

izborima 4. februara.

- Zato od vas tražimo veću po-

dršku, kako bismo dobili i veću

odgovornostdazajednosaosta-

lim partijama, nakon što smo

završili ovavažnapitanjapoput

ulaska u NATO, učinimo još vi-

še za razvoj Ulcinja - zaključio

jeĐukanović.

Lider DPS-a posjetio je Vladi-

mir, Šas, domaćinstava u Kle-

zni, potom je obišao Štoj i Pri-

stan, a sinoć je prisustvovao

sjednici Opštinskog odbora

DPS-a Ulcinj u proširenom sa-

stavu.

Đ.Ć.

Lider Demokratske partije socijalista posjetio Ulcinj

Đukanović: Vrijeme

je daDPS preuzme

kormilo grada

MiloĐukanović

PODGORICA

–Pozitivno

mišljenjeoEvropskoj uniji

ima63,7odstograđanaCrne

Gore, dokbi 80,9odstoonih,

koji imaju jasan stavoUniji,

na referendumuglasaloza

članstou tombloku, pokaza-

lo je istraživanje agencije

Defakto.

Istraživanje, koje je sprovede-

no u decembru za potrebe EU

infocentra,pokazaloje,kakoje

navela Olivera Komar iz agen-

cijeDefakto, blagi rast onihko-

ji imajupozitivan stav oUniji u

odnosu na 2013. godinu, kada

ih je bilo 54 odsto. Istraživanje

je pokazalo i da 59,3 odsto gra-

đana smatra da će Crna Gora

ući u EU, bez obzira na to da li

oni podržavaju članstvo.

Pristupaje Crne Gore EU po-

država 62 odsto građana, dok

je 32,5odstonjihprotiv. Na re-

ferendumoulaskuuEUizašlo

bi 76,5 odsto građana, a 16,4ne

bi. Kada suupitanjusvi ispita-

nici,uključujućiionekojinebi

izašli na referendumi one koji

nemaju stav, 58,4 odsto njih je

kazalodabi glasaloza, aprotiv

18,2procenta.

- Od onih koji bi izašli na refe-

rendum 80,9 odsto glasalo bi

za učlanjenje uEU, a 19,1 bi bi-

loprotiv – rekla jeKomar.

Oko 33 odsto ispitanika je oci-

jeniloda seCrnaGoraka član-

stvu u EU kreće onoliko brzo

koliko okolnosti dozvoljavaju,

13 odsto da se kreće veoma br-

zo, oko 19 odsto da se ne kreće

dovoljno brzo, 19,6 odsto da je

toveoma sporo, a 15,3odstoda

se nikadneće priključiti Uniji.

Više od 25 odsto ispitanika

smatra i da će Crna Gora do

2025. godine ući uEU, 13,5 od-

sto da će to biti do 2022, 14,2

odsto da će se to desiti za dvije

godine, dok 12,8 odsto smatra

da će to biti do 2030. godine.

Gotovo polovina anketiranih

misli i da je najveći donator

CrneGoreEU.

Šefica sektora za politiku u

DelegacijiEUuPodgorici Pla-

mena Halačeva, ocijenila je

kako je stabilan nivo podrške

evropskim integracijama rije-

dakprimjer.

Ministar evropskih poslova

Aleksandar Andrija Pejović

zaključiojekakojeovoistraži-

vanje pokazalo i da je percep-

cija građana Crne Gore o EU

pozitivnijanegounekimdrža-

vama članicama.

Đ.Ć.

Istraživanje agencije Defakto

o evropskim integracijama

Za EU gotovo

81 odsto građana