Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 19. januar 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

– Žitelji Moj-

deža apeluju na lokalne i dr-

žavneorganedapočnupripre-

me kako bi na ljeto mogli biti

nastavljeni radovi u hidrotu-

nelu Potkop. Oni strahuju da

će visok vodostaj uzrokovati

noveproblemenalokacijigdje

je prije gotovo 14 godina po-

krenutoklizište,usljedčegasu

stradalaimanjaikuće,auzroci

nijesu sanirani.

MještaninMojdežaipoznava-

lac prilika u hidrotunelu Pot-

kop, Milorad Velaš, podsjeća

dasuradovi uokviruprve faze

projekta završeni u oktobru

2015. godine, da su očekivali

da će biti odmah nastavljena i

druga faza, ali da seod tadani-

šta ne radi.

- U organizaciji Direkcije za

javne radove Crne Gore, rad-

nici podgoričke firme ,,Bi

kod“ prokopali su 197 me-

tara novog tunela. Posao

su uradili profesional-

no, u skladu sa pro-

jektom i standardi-

ma. Preostalo je

svega dvadesetak

metara do spajanja

sa prvom stijen-

skommasom i por-

talomstarog tunela,

što je osnovni uslov

daseonemogući kru-

ženje podzemnih vo-

da, koje su potencijalna

opasnost za okolne kuće -

kažeVelaš.

Izvorišta

Drugu potencijalnu opasnost,

kažeon, predstavlja akumula-

cija oko 600 kubika ,,zaroblje-

ne“vode na340.metruPotko-

pa.

On, kaže, ne razumije zašto se

od tada ne radi ništa da se do-

vededokrajaspajanjesapreo-

stalih dvadesetak metara tu-

nela, čime bi se regulisali

poremećeni podzemni tokovi

mojdeških izvorišta.

- Uzalud su došli do vrata kad

nijesu ušli unutra. Radovima

koji su do sada završeni nije

riješeno da se spriječe uzroci

koji mogu izazvati dalje stra-

danje sela Mojdež - upozorio

jeVelaš.

Odjuna2014. dooktobra2015.

godine realizovani su radovi u

vrijednosti od 852.593 eura.

Sredstva su obezbijeđena iz

kapitalnog budžeta države.

Za drugu fazu raspisano je

javno nadmetanje početkom

2016. godine, izabran najpo-

voljniji ponuđač, ali zbog žal-

bene procedure tenderski po-

stupaknije okončan.

Procijenjena vrijednost rado-

va je 286.000 eura.

Iz Direkcije javnih radova sa-

opštili su da se radovi mogu

izvoditi usušnomperiodu, ka-

da je nivo podzemnih voda u

tunelunajniži.

Mještani su se obratili nadlež-

nima u lokalnoj samoupravi,

Ministarstvuodrživograzvoja

i turizma i Direkciji da hitno

pokrenu aktivnosti kako bi do

ljeta završili pripreme za na-

stavak radova.

Šteta

Velaš podsjeća da je svaka ku-

ća u selu pretrpjela posljedice

klizišta, ali i da su vidne nove

pukotine,pamještanistrahuju

da cijela padina ne sklizne.

Tragove slijeganja tla vidi i na

zidovima svoje kuće, koja je

renovirana i utemeljena armi-

ranompločom.

Klizište uMojdežu pokrenulo

se 28. februara 2004. godine.

Obuhvatilo je oko 12 hektara

zemljišta i tom prilikom je

stradalo oko 1.000 stabalama-

slina, imanja i kuće porodica

Porobić i Vilov, urušen je put i

oštećenainfrastrukturauselu.

Ž.KONTIĆ

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od 9 do 14:30 sati

Trešnjevo i Gračanica.

Bar:

od 9 do 16 sati povremena

isključenja dijela potrošača

Zelenog pojasa i Šušanja u

okolini bazena; od 9 do 13 sati

Željeznička stanica Bar.

Budva:

od 9 do 13 sati Lapčići,

Pobori, Gornji Pobori, Duletići,

Stanišići i Brajići.

Cetinje:

od 9 do 15 sati Vele-

stovo, Markovina, Bajramovica,

,,Sirara Vulaš“ i repetitor ,,Pro-

monte“.

Pljevlja:

od 8 do 15 sati Mihai-

lovica i Dolinice.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati

Kačari i kratkotrajno isključe-

nje dalekovoda „Biševo“.

Ulcinj:

od 12 do 14:45 sati

Kamenički most, Leskovac,

Mali Kaliman, Međureč, Dabe-

zići, Mrkojević Polje i dio ulcinj-

skih Kruta.

I.T.

PLUŽINE

– Opština Plužine je donijela odluku o finansiranju

redovnog rada političkih subjekata za ovu godinu i finansiranje

izborne kampanje. Prema odluci koja je objavljena na sajtu lo-

kalne uprave za te namjene opredijeljeno je 25.766 eura, što će

biti raspoređeno odborima pet partija.

- Najviše novca, 12.711 eura, dobiće SNP, partija na vlasti u toj

opštinikojaima17odbornika.ZašestodbornikaizDemokratske

partijesocijalistaopredijeljenoje5.153eura. Iznosod4.466eura

dobiće Demokratski front koji ima pet odbornika. Po 1.717 eura

opredijeljeno je za Jugoslovensku komunističku partiju ,,Slo-

bodna Piva“ i PartijuMiodraga Bakrača – Poljoprivreda, turi-

zam, energetika, koje imaju po jednog odbornika – navodi se u

odluci. Za finansiranje izbora opredijeljeno je 5.856 eura.

I.T.

PLJEVLJA

–Diopenzionerakoji ne-

majuriješeno stambenopitanjeuskoro

ćedobiti krovnadglavom. Na lokalite-

tuStare ciglane, naproljeće ćepočeti

izgradnja stambeno-poslovnogobjek-

ta sa 20 stanova.

FondPIOjezaizgradnjuizdvojio600.000

eura, a opština Pljevlja je besplatno ustu-

pila zemljište.

Juče jeotomebiloriječinasastankudele-

gacijeFondaPIO, SavezaUdruženjapen-

zionera Crne Gore, Fonda za solidarnu

stambenuizgradnjuilokalnogUdruženja

penzionera.

PredsjednikopštineMirkoĐačićkazaoje

da sada predstoje konkretne aktivnosti.

-UdruženjepenzioneraPljevlja jezasvo-

je potrebe rezervisalo 20 stanova i uz po-

dršku Fonda PIO zatvorilo finansijsku

konstrukciju,takodasenadamdaćeovim

projektomodukupno stotinakpenzione-

ra koji nemaju riješeno stambenopitanje,

njih dvadeset veoma brzo doći do stana.

Ovu priliku iskoristiće i opština Pljevlja

koja će biti jedan od investitora, da bi naj-

manje pet službenika iz opštine riješilo

stambenopitanje - rekao je Đačić.

Dušan Perović, direktor Fonda PIOCrne

Gore, kazao je da Fond PIO nastavlja sa

aktivnostima kako bi penzioneri u Crnoj

Gori riješili stambenopitanje.

-Mismozaproteklihpetgodinanaterito-

riji države sagradili oko 500 stanova za

penzionereširomCrneGore.NakonPlje-

valja ovakve aktivnosti nastavićemo i in-

tenzivirati na sjeveru države – kazao je

Perović.

IzvršnidirektorFondazasolidarnustam-

benu izgradnju Danilo Popović kazao je

da će stanovi biti urađeni pomeđunarod-

nimstandardima.

Tenderzaizgradnjuobjektabićeraspisan

15. februara, a rok za završetak radova je

14 mjeseci. Cijena kvadrata u budućoj

zgradi za pljevaljske penzionere neće biti

veća od 360 eura.

A.S.

HERCEGNOVI:

Mojdežani apeluju da se nastave radovi u tunelu Potkop

Mještani strahujuda

će padina skliznuti

VODAMOŽEPOKRENUTIKLIZIŠTA:

Unutrašnjost Potkopa

RADOVIZASTALIKODVRATATUNELA:

UlazuPotkop

Radovi u okviru

prve faze projekta

završeni su 2015. godine

kada je urađeno 197metara

novog tunela. Međutim, svim

sprovedenimaktivnostima

nijesu otklonjeni uzroci koji

mogu izazvati dalje stradanje

selaMojdež - upozorio je

mještanin

Milorad Velaš

PLUŽINE: Opština o finansiranju političkih subjekata

Za pet partija

skoro 26.000

Plužine

PLJEVLJA:

Narednogmjeseca tender za objekat na lokaciji Stara ciglana

Gradiće stanove za 20 penzionera

INTENZIVNASARADNJA:

Sa sastankauPljevljima

CEDIS

Dio Pljevalja

sedamsati

bez struje