Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 19. januar 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

-Devetnaest

poljoprivrednikadobilo jena

trajnuupotrebukompostere

zapremine400litarakoji su

imuručenipreksinoć.Riječ je

oprojektu„Aktivnaagrojav-

nost“koji jerealizovaoEko

centar„Delfin“ izKotora.

Partneri su bili Maslinarsko

društvo„Boka“iUdruženjepri-

vatnih vlasnika šuma i poljopri-

vrednih proizvođača izHerceg

Novog, a pod pokroviteljstvom

Evropskeunije,kojajezanjego-

vu realizaciju donirala 20.000

eura.

Sadobitnicimakomposterapot-

pisan je ugovor o saradnji, koji

obavezujepredstavnikerealiza-

toraprojektadakontrolišuda li,

izmeđuostalog,korisnicipriku-

pljaju i odlažu zeleni otpad i

proizvode kompost. Radi se o

komposterima koji od400kilo-

grama zelenog otpadamogu da

proizvedu 100 kilograma kom-

posta.

Odprijavljenih80poljoprivred-

nihproizvođačasapodručjaBo-

ke, 45 je dobilo kompostere, uz

poštovanje konkursa koji je ras-

pisanprije trimjeseca.

Projekat ,,Aktivna agrojavnost“

bavi se problemom pravilnog

rukovanja otpadomkoji nastaje

kao nusproizvod u procesu po-

ljoprivredneproizvodnje.

Kompostiranjejenajstarijiipri-

rodannačinadobijanjađubriva.

Riječjeoorganskojmaterijikoja

je razgrađena aerobnimputem.

Koristi seupoljoprivredi dapo-

boljšazemljišteiđubrivo.Prera-

đivati semogu ostaci trave i dr-

veta, voća i povrća, slame,

kartonske kutije, ljuske od jaja,

talog od kafe, posječeno cvije-

će...

Ž.K.

NIKŠIĆ

– ŽiteljinaseljaKliče-

voapelujunanadležnedašto

prijenaodgovarajućinačin

obezbijedepružniprelazkod

„Malogmosta“koji jevećdu-

žeopasnostzasveučesnikeu

saobraćaju.Problemjeaktue-

lizovankadasusenedavnona

pruzi kojomsekrećusamote-

retni vozovi sudarili lokomo-

tivabezvagona, kojasekreta-

lakautovarunekadašnjeg

preduzećaRudniciBoksita, i

vozila„renoklio“kojimje

upravljao24-godišnjakkoji se

kretao izpravcagrada.Mladić

jezadobio lakšetjelesnepo-

vrede.

Mještani upozoravaju da taj i

pružniprelazkodŽeljezare,ko-

ji su teretni, ali ne i putnički, ni-

jesu obezbijeđeni rampama.

Postoji signalizacija u viduAn-

drejinogkrsta,znakstopisigna-

lizacija duž asfalta koja upozo-

ravanablizinupružnogprelaza.

Ali,ocjenjujudatonijedovoljno

jer semjesto ukrštanja nalazi u

neposrednoj blizini brojnih do-

maćinstava, škola...

Napitanjedalićeikadapostavi-

ti rampe, iz Željezničke infra-

strukture Crne Gore odgovorili

suda taj pružni prelaznijeunji-

hovoj, većnadležnostiBoksita.

- Putni prelaz Kličevo gdje se

prije nekoliko dana dogodio

udes nije u nadležnosti ŽICG

već kompanije Rudnici Boksita

Nikšić. Budući da je to njihov/

industrijski/ kolosijek, njihov je

i putni prelaz koji su po zakoni-

ma dužni da obezbjeđuju i odr-

žavaju–naveli suuodgovorima

koje je potpisao Ratko Stijepo-

vić.

UBoksitima se ograđuju od od-

govornosti, tvrde da je pružni

prelaz ,,Mali most“ u vlasništvu

Toščelika.

- Pružni prelaz „Mali most“ je

obilježensaobraćajnomsignali-

zacijom, auvlasništvu jeTošče-

lika koji ne koristi usluge pruge

–naveli su izBoksita, objasnivši

da se postavljanje rampi izvodi

pozakonuo izgradnji objekata i

uređenju prostora i nije u nad-

ležnosti kompanije.

Da li je ,,Malimost“unadležno-

sti Toščelika – juče iz te kompa-

nije nijesu odgovorili na pitanje

koje smo imposlali.

M.R.

MOJKOVAC

– Lokalnaupra-

vadonijela jenacrt odlukeo

visini naknade zakomunalno

opremanje građevinskog ze-

mljišta. Taj dokument, koji

opštinamoradadonesepo

Zakonuoplaniranjuprostora

i izgradnji objekata, na javnoj

raspravi bićedo26. januara.

Sekretar uređenja prostora

Jović Marković kaže da se

iznos naknade utvrđuje u za-

visnostiodstepenaopremlje-

nostigrađevinskogzemljištai

prosječnih troškova komu-

nalnog opremanja.

Naknada

- Na seoskimpodručjima na-

knada se neće plaćati, dok će

se u urbanizovanim i na po-

dručjima posebne namjene,

kretati od 45 eura (u prvoj A

zoni –užemcentru grada) do

60 eura (područje budućeg

ski-centra) po kvadratnom

metru.Nacrtomodlukepred-

viđeni su i popusti za gotovo

sve objekte koji će se graditi.

Za one iza kojih stoje opština

i firme čiji je ona osnivač, kao

i za vjerske objekte, naknada

se umanjuje 100 odsto. Za

stambene objekte predviđe-

no je umanjenje od 50 odsto

–kažeMarković.

On naglašava da popusti ne

važe za ilegalno podignute

objekte koji podliježu po-

stupku legalkizacije.

- Njihovi vlasnici će plaćati

punucijenu–kažeMarković.

Da bi opština mogla da pri-

mjenjuje odluku o komunal-

nom opremanju, saglasnost

na taj dokument mora dati

Ministarstvoodrživograzvo-

ja i turizma kojemće biti pro-

slijeđenanakon javne raspra-

ve. Poslije toga prijedlog

odlukećesenaćipredmojko-

vačkimodbornicima.

Evidencija

Ondodaje da je lokalna upra-

vakadrovski jepotpunospre-

mna za primjenu Zakona o

planiranju prostora i izgrad-

nji objekata. Opština je iza-

brala glavnog gradskog arhi-

tektu, što je takođe obaveza

predviđena zakonom.

-Posloveglavnogarhitekteza

potrebe mojkovačke opštine

radiće Sonja Vuković, iz Be-

rana. Sve je pripremljeno,

preostalo je samo njeno ime-

novanje, što će se završiti od-

mah nakon izbora predsjed-

nika opštine - rekao je

Marković.

Ipak, po njegovommišljenju,

još je rano pričati o toj temi u

Mojkovcu jer je nemoguće

utvrditikolikoimabespravno

podignutihobjekata.

-Nemogućejeuovomtrenut-

ku napraviti čak i procjenu

koliko takvih objekata ima.

To će se znati tekkada seura-

di ortofoto snimak svih obje-

kata uCrnoj Gori, pa i unašoj

opštini. Jedan dio podataka

postoji ukatastru, ali samo za

objekte koji su uknjiženi. Je-

dan dio takvih objekata je

uknjižen, jedan nije. Zatim,

ima dosta onih koji su u kata-

stru uknjiženi kao legalni, a

kasnije su dograđivani i na-

dograđivani bez dozvola, ta-

ko da je i taj dio nelegalan.

Pored toga, dobar dioobjeka-

ta nije uknjižen u katastar,

nitiseznadalipodliježulega-

lizaciji zato što se nalaze

izvan zone detaljnih urbani-

stičkih planova. Za njih ne

postojepodacikadasugrađe-

ni, a zakon se ne primjenjuje

na objekte za koje u vrijeme

izgradnje nije bila potrebna

građevinska dozvola. Zbog

toga kažem da je rano za pri-

ču. Nijedna opština u Crnoj

Gori, pa ni naša, ne može u

ovom trentku dati ni približ-

nu procjenu koliko ima nele-

galnih objekata - kazao je

Marković.

Legalizacija

Vlasnici ,,divljih“ objekata u

Mojskovcu pokazali su slabo

interesovanjedaihlegalizuju.

-Biloje interesovanjaza lega-

lizaciju, ali ne i podnijetih o

zahtjeva. U svakom slučaju,

ne treba od toga očekivati

značajniji priliv sredstava u

opštinsku kasu. Kod nas su

naknadezakomunalnoopre-

manjeobjekatamnogomanje

nego u opštinama centralnog

i južnog dijela države. Osim

toga, svi objekti izvan zone

detaljnih urbanističkih pla-

nova oslobođeni su plaćanja

komunalne naknade. I, na

kraju, ne treba nikako upore-

đivati Mojkovac i opštine

centralnog i južnog dijela dr-

žave kada je u pitanju izgrad-

nja objekata, uključujući i

nelegalne. Kod nas se u po-

sljednjih dvadesetak godina

mnogo manje gradilo - za-

ključio jeMarković.

R.ĆETKOVIĆ

NEZNAJUKOLIKOIMANELEGALNIHOBJEKATA:

Mojkovac

MOJKOVAC:

Opština donijela nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje zemljišta

Skuplji kvadrat kod budućeg

skijališta negou centru grada

Na seoskim

područjima

naknada se neće

plaćati, dok će se

u urbanizovanim

i na područjima

posebnenamjene,

kretati od 45

eura u užem

centru grada

do 60 koliko će

koštati kvadrat

na području

budućeg ski-

centra

Željeznička infrastruktura:

Prelaz

je u nadležnosti Boksita, budući da

je to njihov industrijski kolosijek.

Boksiti:

Prelaz je obilježen

saobraćajnom signalizacijom,

a u vlasništvu je Toščelika

NIKŠIĆ:

Žitelji Kličeva traže da pružni prelazi budu bolje obezbijeđeni

,,Malimost“mještanima velika briga

GRAĐANITRAŽEPOSTAVLJANJERAMPI:

Prelaz ,,Malimost“

Kućne kompostare za

19 poljoprivrednika

ZELENIOTPADPOSTAJEĐUBRIVO:

Komposter

HERCEGNOVI:

Projekat „Aktivna agrojavnost“

U toku nabavka djelova za ,,Kličevo“ i ,,Slap“

Iz Željezničke infrastrukture

saopštavaju da ,,na teritoriji

opštine Nikšić postoje dva

putna prelaza, ,,Kličevo“ i

,,Mušovina“, koji su obezbije-

đeni kako je zakonom pro-

pisano: svjetlosno-zvučnom

signalizacijom i polubranicima.

- Na pruzi Nikšić - Podgorica u

kvaru su dva putna prelaza, ,,

Kličevo“ i ,,Slap“. Uređaj na pre-

lazu ,,Slap“ je neispravan zbog

rezervnog dijela, koji je u pro-

ceduri nabavke i očekuje se

ubrzo njegova isporuka. ,,Kli-

čevo“ nije ispravan od 13. janu-

are zbog toga što je nesavjesni

vozač putničkog automobila

oštetio putni signal – naveli su

iz Željezničke infrastrukture

Crne Gore.

JovićMarković