Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 19. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Protivavo-

katiceZoriceNovaković

(60) izPljevaljapodnijeta je

prijava zbog sumnjeda je

počinila zloupotrebupolo-

žajauprivrednomposlova-

nju i takooštetilabudžet

CrneGore za89.014eura.

Ona je, kako se sumnja, tokom

2013, 2014, 2015, 2016. i 2017.

godine, zloupotrijebila polo-

žaj i prekoračila granice ovla-

šćenja. Kako susaopštili izpo-

licije, rezultati istrageukazuju

na sumnju da je Novaković

dostavljala Osnovnom sudu u

Podgorici i javnom izvršitelju

iz Pljevalja, neistinite isprave

– falsifikovana punomoćja

stranaka, više prijedloga za iz-

vršenje presuda u kojima je

izvršni dužnik Crna Gora, a

koje su prethodno već dobile

epilog pred sudom.

Na taj način je, kakosepretpo-

stavlja, dva ili više puta napla-

ćivala glavni dug, troškova

parničnog postupka, kamate i

za sebe pribavila 86.810 eura.

Dok su troškovi izvršnog po-

stupka javnog izvršitelja izno-

sili 2.204eura.Naovajnačinje

pričinjena šteta budžetu od

89.014 eura.

M.L.

PODGORICA

–Tri osobe

uhapšene su jučeuokviru

akcijeusmjerenenaborbu

protivorganizovanihkrimi-

nalnihgrupa i kontrolube-

zbjednosno interesantnih

osoba.

Kako se navodi u saopštenju

policije, u Podgorici su oduze-

te dvije automatske puške, pi-

štolji imunicija, aupretresima

uDanilovgraduiKolašinupro-

nađena su sredstvakomunika-

cije,municija i nož.

Šta jezaplijenjeno

Službenici CB Podgorica su,

17. januara, postupajući na

osnovu operativnih informa-

cija odD. M. (47) iz Podgorice

oduzeli automatsku pušku ki-

neske prozvodnje, sa okvirom

bez municije, u ilegalnompo-

sjedu, pištolj CZ99, bezmuni-

cijezakojijeposjedovaoneva-

žeći oružni list, doksuodM. P.

(57) iz Podgorice oduzeli au-

tomatsku puškuM 70 AB2 sa

okvirom bez municije, pištolj

M 57, kalibra 7,62 milimetara,

sa okvirom bez municije i pi-

štolj kalibra6.35milimetarasa

okvirom i jednim metkom.

Pronađeno oružije i municija

subili u ilegalnomposjedu.

Odogađajujeobaviještentuži-

lac u Podgorici koji je naložio

da se M.P. i D.M. uhapse i da

mu se privedu uz krivičnu pri-

javuzbogpostojanjaosnovane

sumnje da su počinili krivično

djelo nedozvoljno držanje

oružja i eksplozivnihmaterija.

Službenici OB Danilovgrad i

OB Kolašin su, 18. januara, u

koordinacijisaSKP-omiODT-

om, pretresli deset lokacija.

U pet pretresa na pet lokacija

na teritoriji opštine Dani-

lovgrad koje koriste I.Đ. (27),

G.B. (42), V.R. (41), M.M. (27)

i B.Đ. (28), oduzeli su 13 mo-

bilnih, tri ručne radio veze,

dva metka kalibra 38, metak

kalibra 7,9milimetara, pet lo-

vačkih patrona, biber sprej,

vojnički nož i kožnu futrolu

za pištolj. O događaju je oba-

viješten tužilac u Podgorici

koji jenaložiodaseI.Đ. uhap-

si zbogosnovanesumnjeda je

počinio krivično djelo nedo-

zvoljeno držanje oružja i ek-

splozivnihmaterija.

Pretresi

Službenici Uprave policije, u

aktivnostima koje sprovode u

borbi protiv organizovanog

kriminala, a koje koordinira

Sektor kriminalističke policije

su, u 21 akciji koja je sprovede-

na od početka oktobra prošle

godine, pretresli 287 lokacija

na jugu i sjeveru i u centralnoj

regiji, i to na lokacijama koje

koriste bezbjednosno intere-

sante osobe.

Privedeno je više osoba i odu-

zeto oružje, municija, skupo-

cjeni automobili, droga, sred-

stva komunikacije, ugovori i

druga dokumenta, novac i

druge stvari. Više osoba je

uhapšenozbogkrivičnihdjela

u vezi sa zelenaštvom, ilegal-

nim posjedovanjem oružja i

zloupotrebomopojnih droga.

Sve što je oduzeto biće vješta-

čeno u Forenzičkom centru

radiutvrđivanjaporijekla, od-

nosno eventualne povezano-

sti sa počinjenim krivičnim

djelima.

- Aktivnosti policije na otkri-

vanju,sprečavanjuisuzbijanju

organizovanog kriminala se

nastavljaju–kazalisuizpolici-

je.

C.H.

BIJELOPOLJE

- Protiv S. K.

(32) iz Bijelog Polja podnijeta je

prijava zbog sumnje da je poči-

nio krivično djelo navođenje na

ovjeravanje neistinitog sadržaja

i tako je oštetio budžet za 2.443

eura.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, on je, kako se sumnja, 4.

jula. 2016. godine kod notara

ovjerio izjave da d.o.o. „Pink S“

Bijelo Polje, nema neizmirenih

obaveza prema povjeriocima,

zaposlenima i Poreskoj upravi

Crne Gore.

Nakon toga je 8. jula. 2016. ovje-

renu izjavu i propisanu doku-

mentaciju dostavio Centralnom

registru privrednih subjekata

u Podgorici, iako je znao da su

podaci u izjavama neistiniti.

Na osnovu ove dokumentacije

Centralni registar privrednih

subjekata je sproveo postupak

dobrovoljne likvidacije predu-

zeća u skraćenompostupku, pri

čemu je oštećen budžet.

Kako se navodi u saopštenju,

provjerama je kod Poreske

uprave Crne Gore – Filijala

Bijelo Polje, utvrđeno da predu-

zeće d.o.o. „Pink S“ umomentu

podnošenja zahtjeva za dobo-

rovoljnu likvidaciju u skraće-

nompostupku nije izmirilo

poreske obaveze.

C.H.

NIKŠIĆ

– U nikšićkomnaselju

Humci u Ulici Rifata Burdžića,

nekolikominuta prije ponoći

u srijedu, požar je izbio na

automobilu „škoda oktavija“ u

vlasništvu Alekse Baćovića.

Plamen je napravio veću

materijanu štetu, a vještak sao-

braćajne struke treba da utvrdi

uzrok požara.

S.D.

PODGORICA

– Suđenje služ-

benicima Specijalne antiterori-

stičke jedinice Boru Grgurovi-

ću i Goranu Zejaku koji se tere-

te za prebijanje Milorada Mija

Martinovića juče je odgođeno

za 15. februar jer nije završen

nalaz psihijatrijskog vještače-

nja optuženih.

Zejaku i Grguroviću sudi se

zbog sumnje da su počinili kri-

vično djelomučenje u sticaju

sa krivičnimdjelomnanošenje

teških tjelesnih povreda.

U toku postupka do sada su

saslušani svi službenici Speci-

jalne antiterorističke jedinice,

koji su tvrdili da nijesu vidjeli

ko je prebio Martinovića.

Grgurović i Zejak ranije su u

odbrani tvrdili da su radili sve

,,u skladu sa zakonom i da

nijesu prekoračili službena

ovlašćenja“.

M. L.

PODGORICA

–Odbrana jednogod lidera

DF-aMilanaKneževića tražila je jučeda se

ukinepresudakojomjeosuđenna sedam

mjeseci zatvora jer je 17. oktobra 2105. godine

fizički nasrnuonapolicajcaMiljanaMarko-

vićakada suuklanjani šatoriDF-a ispred

SkupštineCrneGore.

Branioci Kneževića, advokati Adrijana Razić i

NikolaMedojević kazali su juče na ročištu

na kojem je razmatrana presuda, da sud

nijeuzeouobzir okolnosti i ambijent ko-

ji jedoveodoponašanjakoje se smatralo

spornimuoptužniciprotivnjihovogbra-

njenika, te i damu je povrijeđeno pravona

pravično suđenje.

Onisuužalbamanavelidajekonflikt

između „njega i policajca djeli-

mično opisan i da snimci događa-

ja nijesuhronološki prikazani“.

Dodalisudanijebiopoznattačan

zadatakpolicajaca koji su senala-

zili ispred Skupštine i da postoji

sumnja da su nezakonito obavljali

ovlašćenja spornog dana.

Tužilac u ovom postupku nije pod-

nosiožalbunapresudu. Prvostepenupresuduu

oktobru donio je sudija Osnovnog suda Goran

Đuković. On je tada obrazlažući presudu rekao

da je Kneževiću otežavajuća okolnost to što je

poslanik,aolakšavajućaštonijeranijeosuđivan.

Milan Knežević se teretio da je izvršio krivično

djelonapadna službeno lice u vršenju službene

dužnosti. Prema optužnici, on je 17. oktobra

2015. godine, kada su uklanjani bina i šator

DF-a ispred Skupštine Crne Gore, fizički

nasrnuona policajca.

Knežević jepredsudom, naranijimročišti-

makazao, da jeponosanna sve što jeuradio

tada,jersebranioodprotivzakonitogpostu-

panja policije.

On je tada negirao krivično djelo

kojemu se stvaljalona teret.

Policajac je ranije priznao da se

smijaodok ga jeKnežević gurao,

ali je i saopštio da se osjećao

ugroženo tomprilikom. Ukoli-

ko ova presuda postane pravo-

snažna, Knežević više neće

moći da bude poslanik u Skup-

štini CrneGore.

M.L.

U požaru

oštećen

automobil u

Maslinama

PODGORICA

– Džip Dejana

Labovića oštećen je u požaru

koji je izbio u četvrtak ujutro u

3:15 sati u Ulici Ivana Crnojevi-

ca u Maslinama.

Obavljen je uviđaj, nakon čega

će se utvrditi kako je došlo do

požara. Na automobilu je priči-

njena manja šteta.

C.H.

CETINJE

– U akciji kontrole

bezbjednosno interesantnih

osoba na Cetinju policja je

u tomgradu uhapsila dvije

osobe po potjernici interpola

i podnijela jednu krivičnu pri-

javu.

Kako je saopštila Uprava polici-

je, uhapšen je Đ.N. (42) iz Ceti-

nja, za kojim je Osnovni sud u

Kotoru raspisao nacionalnu

potragu, zbog fals ikovanja i

zloupotrebe kreditnih kartica i

kartica za bezgotovinsko pla-

ćanje.Na

Bulevaru crnogorskih

junaka na Cetinju, uhapšen je i

V. Z. (52) iz Cetinja, koji je potra-

živan zbog nedozvoljenog

držanja oružja i eksplozivnih

materija. On će, takođe, biti

sproveden u ZIKS. Cetinjska

policija je podnijela prijavu pro-

tiv sugrađanina L.R. (58) jer su

pronađena 22 metka.

C.H.

Krivična prijava zbog zloupotrebe položaja

Advokatica se tereti da je

oštetila budžet za 89.014 eura

Dvadesetprva akcija u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa, pronađeno oružje

Uhapšene tri osobe,

sumnjivi na oku policije

BAR: Oduzeta

tri vozila

BAR

– Barska policija je od

RedžaMeđedovića(30),Mar-

ka Stanišića (36) i Edina Krni-

ća(40)oduzelavozilaimobil-

ne telefone.

Od njih je zaplijenjen „reno

megan“, „reno kango“ i „hon-

dasivik“.

PretresomkućeMeđedovića

pronađenjesamostrijel.Tuži-

laštvo će se izjasniti da li u

ovomslučaju imaelemenata

krivičnogdjela.

V.k.V.

Akcijepolicije

Razmatrana presuda jednomod lidera DF-a koji je osuđen za napad na policajca

Odbrana traži ukidanje

presude Kneževiću

Bjelopoljac se tereti za

navođenje na ovjeravanje

neistinitog sadržaja

Lažnim

papirima do

2.443 eura

Odgođeno suđenje dvojici

sajovaca za prebijanje

MiloradaMartinovića

GrgurovićiZejakispredOsnovnogsuda

Čeka se nalaz

psihijatra

Nikšić: Gorjela

„oktavija“

Na Cetinju uhapšene dvije

osobe po nalogu suda

Potraživani

zbog oružja i

zloupotrebe

ILUSTRACIJA

MilanKnežević