Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 76 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 18. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Vijeće sudi-

jaApelacionog sudaukinulo

jepresudukojomjeMarko

Šaranovićosuđenna 14go-

dina robije jer jeu saizvrši-

laštvu sa jednomili višene-

poznatihosobaubio

biznismenaDraganaBećiro-

vićauBudvi 2011. godine.

Prvostepenu presudu je kra-

jem juna prošle godine u pod-

goričkomVišem sudu izrekao

sudijaPredragTabaš.

Istom presudom, optuženi

Milan Bulatović je oslobođen

odoptužbezaneprijavljivanje

krivičnog djela i učinoca.

-Nakonodržanesjednicevije-

ća, tajnog vijećanja i glasanja,

28. novembra prošle godine,

Apelacioni sud je donio rješe-

nje kojim je odlučeno da se

uvažavaju žalbe Višeg držav-

nog tužilaštvauPodgorici, op-

tuženog Marka Šaranovića i

njegovog branioca, a da se pr-

vostepena presuda Višeg suda

u Podgorici u cjelosti ukida i

predmet vraća prvostepenom

sudu na ponovno suđenje –

navodi se u saopštenju Apela-

cionog suda.

SudijeApelacionogsudasuta-

kođe produžile pritvor okriv-

ljenomŠaranoviću.

Posljednji put Šaranoviću je

pritvor produžen krajem no-

vembra prošle godine zbog

opasnosti odbjekstva.

Prema navodima prvostepene

presude, Šaranović je po nalo-

gu za sada nepoznate osobe,

zajedno sa NN licem ili više

njih sa vatrenim oružjem, 10.

aprila 2011. godine oko 2.40

časova unaseljuGolubovina u

Ulici Prve proleterske u Bud-

vi, sačekao Dragana Bećirovi-

ća ispred zgrade u kojoj je sta-

novao.

Prilikom utvrđivanja krivice

okrivljenog, sud je kao vjero-

dostojan cijenio iskaz Milana

Bulatovićakoji jedaou istrazi.

Bulatović se našao na optuže-

ničkoj klupi pored Šaranovića

zbog neprijavljivanja krivič-

nog djela, ali je oslobođen op-

tužbi.

Bulatović je tada tvrdio da je

Šaranović neposredno prije

ubistva tražio osobe koje bi

prebile pokojnogBećirovića.

Iskaz Bulatovića potvrđen je i

navodima svjedoka Bojana

Krstajića. Naime, Krstajić je

predsudomnaveodaga jeMi-

lanBulatovićmjesecprijeubi-

stva Bećirovića pitao „zna li

neku osobu koju bi mogao an-

gažovati za prebijanje jednog

čovjeka“. Kada je čuo da se ra-

di o Draganu Bećiroviću, Kr-

stajić tvrdi da je odustao od

,,posla“.

B.R.

SaprivođenjaŠaranovića

Ukinuta presuda okrivljenomza ubistvo biznismena Dragana Bećirovića

Šaranoviću se ponovo sudi

PODGORICA

–UKazneno-

popravnomdomuuprote-

klih sedamdanadogodile su

sedvije tučeukojima jeuče-

stvovaloviše zatvorenika.

Prema saznanjima Pobjede, u

srijedu, 10. januara zatvorenik

Petar Pejović metalnom šip-

komudario je Srđana Svijetla-

novića, nakon čega su se tuči

pridružila još desetorica za-

tvorenika. Zatvorski čuvari

uspjeli suda razdvoje zatvore-

nike i prekinu tuču, pa su spri-

ječene veće posljedice.

- U Kazneno-popravnom do-

mu Podgorica 10. januara oko

16 sati došlo je do fizičkog na-

pada zatvorenika P. P. na za-

tvorenika S. S. Pravovreme-

nomintervencijomslužbenika

obezbjeđenja spriječen je dalji

fizički napad zatvorenika P. P.

na zatvorenika S. S. i zatvore-

niku S.S. je pružen adekvatan

medicinski tretman – saopšte-

no jePobjedi izZIKS-a.

Oni navodeda jeprotivPejovi-

ća pokrenut disciplinski po-

stupak radi utvrđivanja even-

t u a l n e d i s c i p l i n s k e

odgovornosti, a o događaju je

obaviještena danilovgradska

policija.

Dodaje seda jeutvrđenodani-

je bilo propusta u postupanju

službenika obezbjeđenja.

Petdanakasnijedošlo jedosu-

kobaizmeđupetoricezatvore-

nika u „F paviljonu“ tokom

šetnje. U tuči u kojoj su povri-

jeđenadvazatvorenikainicija-

tor je bioMarkoPavićević.

Iz uprave ZIKS-a potvrdili su

da je zbog ovog incidenta po-

krenut disciplinski postupak

radi utvrđivanja disciplinske

odgovornosti i da je i o ovom

događaju obaviještena dani-

lovgradska policija.

M.Ž.

UKazneno-popravnomdomu ZIKS-a dvije tuče za sedamdana

Povrijeđena

tri zatvorenika

naNikića,kojijeuapriluprošle

godineuhapšenuregijiRostov,

da bi nakon pola godine dobio

političkiaziluzobavezučestog

javljanja ruskimvlastima.

Razgovor

Uobimnojdokaznojgrađiinte-

resantan je razgovor iz kojeg je

više nego očigledna veza Risti-

ća i FSB-a.

Tokompreslušavanjatajnosni-

mljenih komunikacija, koju su

okrivljeni vodili uoči osmišlja-

vanjaakcije,moglosečuti kako

optuženi Ristić u razgovoru sa

sunarodnikom Sašom Alek-

sandromSinđelićemobjašnja-

va kakva je situacija u Crnoj

Gori i odakle takva saznanja

crpi.

Nemanja Ristić konstatuje da

ihjenekonamjestioiraspolaže

informacijomko je naručio li-

kvidacije čelnika opozicije ako

pobijede. Sinđelić ga je pitao

odakle ta informacija, na što

mu je Ristić odgovorio: ,,Od

FSB-a“. Sinđelić je sugerisao

Ristiću da obrate pažnju, jer

raspolaže neprovjerenim in-

formacijama da autobus sa Al-

bancima kreće ka Podgorici -

navodi seuspisimapredmeta.

Ristić je istakao ,,da se tamo“,

nevezano za Dikićevu grupu,

,,nalazi veliki broj jedinica za

specijalne namjene FSB i da će

oni završiti sve“. U razgovori-

maSinđelić sugerišeRistićuda

,,šalje što više ljudi tamo“, a Ri-

stićmuodgovaradaćesakupiti

dovoljnoljudiidaon(Đukano-

vić-p.a.)gubinaizborima.Sin-

đelić mu na kraju razgovora

kažedagapozoveakozatreba i

da ne smiju dozvoliti da ti ljudi

ostanu tamo - navodi se u tran-

skriptusnimljenihrazgovora.

Razgovori oFSB, prijetnjeMo-

skvom, fotografije sa mini-

strominostranihposlovaRusi-

je razotkrivaju upletenost

zavetnikaRistićaumrežu ljudi

koji su imali namjeru da ruše

crnogorske institucije.

Naredbom za sprovođenje

istrage Ristić se tereti da je bio

zadužen za vrbovanje ljudi u

Srbiji, koji su trebali da sepoja-

ve ispredparlamenta na skupu

Demokratskog fronta. Zadatak

Ristića, kako se navodi u aktu

Tužilaštva,biojeidasa,zasada

neidentifikovanim, političa-

rem DF-a izazove sukob sa

službenicima Uprave policije i

nasilnouđuuSkupštinu.

OsimRistća, Bogićevića, dvoji-

ce ruskih državljana Eduarda

Šišmakova i Vladimira Popova

naoptužnici su lideriDF-aAn-

drijaMandić,MilanKnežević i

njihov službeni vozačMihailo

Čađenović. Okrivljen je i bivši

šef srpske žandarmerije Brati-

slavDikićinjegovisunarodnici

Dragan Maksić, Milan Dušić,

Srboljub Đorđević, Milan Du-

šić, Miloš Jovanović, Branka

Milić iKristinaHristić.

Suđenje se nastavlja danas ka-

da će svjedok saradnik Alek-

sandar Sinđelić nastaviti da

odgovara na pitanja advokata i

tužilaca.

M.ŽIŽIĆ

ptuženog za terorizamu pokušaju

Ristićublizini Lavrova

BEOGRAD

-Suđenjezaubi-

stvoMilošaVidakovića(29)u

Budvi iNikoleBojovićauBeo-

gradunastavljeno je jučeu

SpecijalnomsuduuBeogradu

svjedočenjemvještakaDuša-

naKeckarevića.

Na nalaz vještaka Delibašić je

prokomentarisao: ,,Ovo nije na-

laz, ovo jebezobrazluk”.

- On je ubio čovjeka, a oni pišu

kako je on iz fine porodice. Ovo

vrijeđamoju inteligenciju - pro-

komentarisao jeDelibašić nalaz

vještačenjaMilošaVojnovića.

Delibašić je kazao da njegova

stručna savjetnica navodno nije

obaviještena da treba da prisu-

stvuje ponovnom vještačenju

MilošaVojnovića,kojijepriznao

da je ubioMiloša Vidakovića u

Budvi. Delibašić je naveo i da ga

savjetnica nije ni posjetila jer su

jezvali zavrijemepraznika.

- Tjerate me da uradimnešto, a

znamda nemožete završiti ovo

suđenje bezmene. Oni pokuša-

vaju dami smjeste, znate vi vrlo

dobro ko - rekao je izrevoltiran

Delibašić, prenosiTelegraf.

Vještak je kazao da se uzorci sa

projektila koji su usmrtili Vida-

kovića ne podudaraju sa jednim

od okrivljenihMilošemDeliba-

šićem.

Vještaci su, inače, pronašli tra-

govenadvaprojektilaina,,košu-

ljici“. Postoji poklapanjesadvije

različite ženske osobe, ali nema

nikakvog poklapanja sa Deliba-

šićem.

Svioptuženinegiralisuučešćeu

organizovanoj kriminalnoj gru-

pi i povezanost sa ubistvima,

izuzevMiloša Vojinovića koji je

priznao ubistvo Vidakovića i

članstvo u kriminalnoj grupi i

svjedočio protiv ostalih optuže-

nih kako bi dobio kaznu zatvora

od10 i pogodina.

C.H.

ARHIVA POBJEDE

Suđenje za ubistvoNikole Bojovića i Miloša

Vidakovića u beogradskomSpecijalnomsudu

Delibašić: Pokušavaju

lažno dame optuže

BERANE

–Beranskapolici-

ja i službenici Sektorakrimi-

nalističkepolicije juče suod

sedamnaestogodišnjegM.

Đ. oduzeli većukoličinu

oružja, gasmasku,munici-

ju…

Kontrolisan je i dvije godine

stariji H. R. ali istražitelji nije-

su pronašli nedozvoljene

predmete.

Akcija je realizovanaunastav-

ku aktivnosti koje se preduzi-

maju s ciljem borbe protiv or-

ganizovanih kriminalnih

grupa, a u koordinaciji sa Vi-

šim državnim tužilaštvom u

BijelomPolju.

Pretresom prostorija koje ko-

ristiH. R. policijanijepronašli

oružje ni eksplozivne materi-

je. Prilikompretresa prostori-

jakojekoristiM. Đ. pronađeni

supištolj „VZOR“ 50 i šestme-

taka, pištolj „CZ“ 99 sa deset

metaka, vazdušni pištolj, dva

metalna okvira za municiju

kalibra 7,62 mm AP, metalni

okvir za municiju kalibra 7,9

mm, dvametalna boksa.

Zaplijenjeni su i palica, tri voj-

ne zaštitne gasmaske, nož, va-

ga,ugovorozajmunovcaovje-

ren kod notara, telefon ajfon i

nekoliko praznih kutija od pi-

štoljskemunicijeizaautomat-

sko oružje.

O događaju je obaviješten tu-

žilac koji je naložio da se pro-

tiv maloljetnika podnese kri-

vična prijava zbog osnovane

sumnje da je počinio krivično

djelo nedozvoljeno držanje

oružjaieksplozivnihmaterija.

Oduzete stvari ćebiti predmet

vještačenja u Forenzičkom

centru.

Službenici Uprave policije, u

aktivnostima koje sprovode u

borbi protiv organizovanog

kriminala, a koje koordinira

Sektorkriminalističkepolicije

su, u 20 akcija koje su sprove-

dene od početka oktobra, pre-

tresli 277 lokacijana jugu i sje-

veruiucentralnoj regiji, i tona

lokacijama koje koriste člano-

vi OKG, bezbjednosno intere-

santna i njima bliska lica. Pri-

vedeno je više osoba i oduzeto

oružje i municija, skupocjeni

automobili, droga, sredstva

komunikacije, ugovori i druga

dokumenta, novac i druge

stvari. Više osoba je uhapšeno

zbog krivičnih djela u vezi sa

zelenaštvom, ilegalnimposje-

dovanjem oružja i zloupotre-

bom opojnih droga. Sve što je

oduzeto biće vještačeno u Fo-

renzičkomcentru radi utvrđi-

vanja porijekla, odnosno

eventualnepovezanosti sapo-

činjenimkrivičnimdjelima.

Aktivnosti policije na otkriva-

nju, sprečavanju i suzbijanju

organizovanog kriminala se

nastavljaju.

C.H.

BERANE:

Policija nastavlja sa pretresima bezbjednosno interesantnih osoba

Odmaloljetnika

oduzeti pištolji, gas

maske, municija

Zavodza izvršenjekrivičnihsankcija