Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 76 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 18. januar 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

–Urednikemi-

sije„Okvir“ZoranLeković

obratiose javnosti saopšte-

njemukomekažeda jeme-

nadžmentJavnogservisa

„udario“nanjegovuprofesio-

nalnučast idostojanstvo jer

višenećesamuređivati i vodi-

ti emisiju, naštasuizvrhate

medijskekućeodgovorilida je

nijemogaoponijeti sasobom

naodmor ili bolovanje.

Lekovića je pogodilo i to što su

njegovlikskinulisanajavnešpi-

ce, pa je u saopštenju objavlje-

nom na društvenoj mreži

Fejsbuk najavio „zamrzavanje

statusa“ u toj emisiji, koju ure-

đujevišeodsedamgodina.

-Kaoodgovorančovjekiprofe-

sionalac,dužansamobavijesti-

ti javnost omomangažmanu u

emisiji „Okvir“, kako ne biste

ostali uskraćeni za odgovor na

pitanje šta se to dešava, pa sam

prošle nedjelje emisiju uređi-

vao ja, anarednućenekodrugi.

Zbog zdravstvenih problema,

izazvanihstresom, razumije se

ili bar razumiju ljudi koji se

ovimposlombave na profesio-

nalan način, bio sam odsutan

više od dva mjeseca. Nakon

isteka bolovanja i povratka na

posao, menadžment RTCGmi

je saopštio da su odlučili da ne

moguvišesamuređivati i vodi-

ti emisiju, već da ću istu dijeliti

sa kolegom - napisao je Leko-

vić.

Kako je rekao, ovakvuodluku je

doživio kao direktan udar na

njegovminuli rad, ali i naprofe-

sionalnučast i dostojanstvo.

- Ne bih dalje komentarisao po-

zadinuovepriče, imajući uvidu

da sam iz krugova van RTCG

većpoodavnoznaodasepripre-

ma ovakav scenario – naveo je

Leković.

U reagovanju koje je potpisao

urednikPrvogprogramaTVCG

AleksandarMirkovićpišedani-

jesu iznenađeni istupomLeko-

vića.

- Po običaju, kako se približava

rasplet krize u Javnom servisu,

Lekovićusepovećavaintenzitet

stresa i potreba da se ogradi od

„trenutnog rukovodstva“ (kako

nas jenazvaouposljednjoj emi-

siji „Okvir“). On je pod sličnim

stresom bio i početkommarta

prošle godine, dvije-tri sedmice

uoči izbora novog generalnog

direktora kuće, kada do drugog

krugaglasanjanijebilo izvjesno

da li će nova direktorka biti An-

drijanaKadija ili RadojkaRuto-

vić.ImaojeLekovićitadapotre-

bu da se naprasno ogradi od

„trenutnog rukovodstva“. I tada

je, zbog stresa i zdravstvenihra-

zloga, pauzirao sa emisijama,

sve dok nije okončan izbor ge-

neralne direktorke. Naravno,

nakon izbora Kadije, Leković

namsenakolegijumu izvinioza

onoštojetadauradio,aevosada

ponovio - istaknuto je u reago-

vanjumenadžmentakojejepot-

pisaoMirković.

On je poručio Lekoviću da se

„profesionalno i lično dostojan-

stvonebrani iznošenjemneisti-

na koje se lako opovrgavaju i to

samo koji sat nakon kolegijuma

TVCGna kojemseopet izvinja-

vao zbog nesmotrenog (neko-

rektnog) oslovljavanja uredniš-

tvauemisiji 14. januara“.

K.J.

PODGORICA

- SkupštinskiOdbor za zdravstvo, rad i soci-

jalno staranje razmatrao je juče izmjene zakonaozdravstve-

nomosiguranju i reprezentativnosti sindikata i jednoglasno

ihusvojio.

Ministar rada i socijalnog staranjaKemal Purišić istakao jeda je

Prijedlog zakona o reprezentativnosti sindikata kvalitetan i da

socijalni partneri ne bi trebaloda ga ospore.

Član OdboraMiodrag Radunović je ocijenio da ovaj dokument

pokazuje da je socijalni dijalog uCrnoj Gori zaista zaživio.

Zadovoljni su i predstavnici Saveza sindikata i Unije slobodnih

sindikata.

Predsjednik Unije sindikata Srđa Keković objasnio je da su na

nivouRadnegrupedogovorilidauodboruzautvrđivanjerepre-

zentativnosti sindikati imaju po dva predstavnika, pa su zbog

toga uputili inicijativu poslaničkim klubovima za podnošenje

amandmana.

Izmjenu važećeg zakona inicirala je Unija slobodnih sindikata

zbog potrebe preciznijeg definisanja drugostepenosti u odluči-

vanjupoprigovorusindikatauslučajevimakadasindikatsmatra

dareprezentativnostnijeutvrđenauskladusaovimzakonomili

mu rješenje nije dostavljeno u roku, odnosno kada poslodavac

ne obrazuje komisiju.

N.K.

PODGORICA

-Knjiga,,Dajod-

govor - spoznaj sebe“ Zorana

Volarića,uputstvo,odnosnopri-

ručnikkakodoćidoduhovnosti,

biće promovisana večeras u ga-

leriji Modigliani u tržnomcen-

truGintašuPodgorici.

Osimautoraoknjizićegovoritii

književnik i slikar Todor Živa-

ljević.

Uknjizijenajmanjezastupljena

teorija, već je stavljen fokus na

svakodnevne misli koje su sa-

stavni dio naših emocija, ega,

života.

- Sve jeunama i iznas proističe,

asvrhajeotkritibožjuvoljuilju-

bavusebi.Čistitesvojumodba-

lasta i mijenjajte sebe, jer sve se

nalazi uumu, aneu instant teh-

nikama koje vam se plasiraju.

Praktikujte duhovnost kroz sa-

mospoznaju, a onda će vam lju-

bav, mir i blaženstvo biti sastav-

ni dio života. Bezuslovna ljubav

seodnosinaljubavpremasebi,a

onda iz tog stanja se lako širi na

druge - kažeVolarićuknjizi.

Poruka knjige je da čovjek sve

odgovore treba da nađe u sebi i

svijestpodignenavećinivo.

N.K.

Zoran Leković negoduje jer neće više samuređivati „Okvir“ na RTCG

Mirković: Emisiju

niko ne nosi sa

sobomna bolovanje

ZoranLeković

Profesionalno i lično dostojanstvo se ne

brani iznošenjemneistina koje se lako

opovrgavaju i to samo koji sat nakon

kolegijuma TVCG na kojem se Leković

opet izvinjavao zbog nesmotrenog

(nekorektnog) oslovljavanja uredništva u

emisiji 14. januara - rekao je urednik Prvog

programa TVCGAleksandar Mirković

Priručnik o

tome kako

doći do

duhovnosti

Promocija knjige ,,Daj

odgovor - spoznaj sebe“

Svi zadovoljni

AleksandarMirković

Prošao Prijedlog zakona o

reprezentativnosti sindikata

PODGORICA

–Premadosa-

daprikupljenimpodacima,

crnogorski istražitelji osno-

vanosumnjajuda jesrpskog

državljaninaNemanjuRisti-

ćaangažovalaFederalna

službabezbjednostiRusijeda

budedio logističkemrežeko-

ja jeza16. oktobar2016. godi-

ne, nadanparlamentarnihiz-

bora, pripremalaterorističke

napadenaključne institucije

CrneGorekakobinasilno

srušilavlast i spriječilaula-

zakuNATO.

Prema saznanjima Pobjede,

istražitelji su do tih podataka

došli analizom svih dokaza –

telefonskihlistinga,upoređiva-

njemverzijaokrivljenihidoku-

mentacije koju su dobili od

partnerskihslužbi.

Nemanja Ristić, nekadašnji

član„voždovačkogklana“iosu-

đenik, tereti se sa još trinaest

osoba za terorizamu pokušaju

i, prema svimraspoloživimpo-

dacima,imaojeznačajnuulogu

u„crnoj operaciji 16. oktobra“.

Ristiću i njegovom sunarodni-

kuPredraguBogićevićuidvoji-

ci organizatora Eduardu Šiš-

makovu i Vladimiru Popovu

(agentimaruskeGRU)sudiseu

odsustvu. Srbija je odbila da

izruči Bogićevića i Ristića uz

obrazloženje „da je neosnova-

namolba crnogorskih vlasti, te

i danijesu ispunjeni zahtjevi za

njihovuekstradiciju“.

Prijetnjeiveze

Podaci do kojih su istražitelji

došli temeljnom istragomuka-

zujuda jeakcijabrižljivoplani-

ranaidajevišestrujaizMoskve

bilo uključeno u osmišljavanje

plana za destabilizaciju Crne

Gore, kako bi tadašnji premijer

Milo Đukanović bio smijenjen

savlasti.

Podsjetimo, optuženiNemanja

Ristić-dokjebionacrvenojIn-

terpolovoj potjernici - prijetio

je obraćanjem izMoskve i slo-

bodno se, bez ukrivanja, šetao

Beogradomiakosugacrnogor-

ske vlasti potraživale zbog

upletenosti u dešavanja na dan

parlamentarnih izbora.

Dajevelikasilabilazaintereso-

vana da se istraga ne odvija

tempomkojijezamišljen,jasno

je bilo nakon posjete ministra

vanjskih poslova Ruske Fede-

racije Sergeja Lavrova Srbiji u

decembru2016. godine.

Drugog dana posjete Lavrova,

srpski i inostranimediji objelo-

danili su fotografiju iz Beogra-

da na kojoj je ministar Lavrov

okružen članovima srpskog

patriotskogudruženjaZavetni-

ci. U neposrednoj blizini ru-

skog ministra osvanuo je i čo-

vjek sa potjernice - Nemanja

Ristić.

Jasnojedasvedržaveimajupo-

jačano obezbjeđenje i postoji

više prstenova provjere prili-

komposjeta visoko pozicioni-

ranih inostranih zvaničnika,

svesaciljemdanemožebiloko

da„ušeta“blizunjih.Osim,,bli-

skihosoba“ iuzodobrenjeuva-

ženog gosta. Očito je, dakle, da

seNemanjaRistić,skupasaZa-

vetnicima, nije tek tako uslikao

saLavrovom.

Već tada je bilo očigledno da je

Moskva i tekakozainteresova-

na da srpski državljanin ne

padne u ruke bezbjednosnim

službama CrneGore. To je po-

tvrđeno i u slučaju crnogor-

skog državljanina Ananija Ni-

NOVI DETALJI:

Ko stoji iza srpskog državljanina

Slikanje radikalnog člana Zavetnika saministrom

vanjskih poslova Rusije Lavrovomnije bila tek

slučajnost: razgovori Ristića i Sinđelića o ruskomFSB-u,

prijetnjeMoskvom i mnogi drugi detalji razotkrivaju

upletenost Ristića umrežu ljudi koji su imali namjeru da

ruše crnogorske institucije 16. oktobra 2016. godine

Kakve

su veze

Ristića i

ruskog

FSB-a?

PODGORICA

- SuđenjeuApelacionomsuduoptuženima za

ubistvoBerancaZoranaVasovićaokončano je završnimri-

ječima, apresuda ćebiti donijeta 25. januara.

Apelacioni sudotvorio je pretres po žalbama branioca.

Na optuženičkoj klupi su Beranci DarkoMilošević, Petar Vujo-

vić i GoranVešović.

Vasović je ubijen 30. decembra 2012. godine ispred diskoteke

„Klub 29“.

Milošević, Vujović i Vešović osuđeni su uVišemsudu uBijelom

Polju, u ponovljenom suđenju, na ukupno 52 godine zatvora

zbog ubistvaVasovića i ranjavanja dvoje sugrađana.

Milošević jeosuđenna19godina i četirimjesecazatvora, aVujo-

vić na 18,4 godine. Njih je sudosudio i za pokušaj ubistvaNikole

Vuksanovića i Anđele Obradović. Za krivično djelo ubistvo Ve-

šović je dobio 14 godina i četirimjeseca zatvora.

A.G.

Okončano suđenje optuženimBerancima

Zgrada suda

Presuda za ubistvo

Vasovića 25. januara

PODGORICA

- TrebinjacA. R.

(30)uhapšenjepopotjernicisa-

rajevskog Interpola zbog sum-

nje da je počinio krivično djelo

kriminalno organizovanje i ile-

galna proizvodnja i stavljanje u

promet droge.

Kako je saopštilaUprava polici-

je,Trebinjacjeuhapšen11.janu-

arazbogsumnjedajeufebruaru

2008.godine,kaočlanorganizo-

vane kriminalne grupe, svojim

vozilomprevozio za Banjaluku

77,9 grama kokaina, koji je pro-

nađen prilikompolicijske kon-

trole.

O njegovomhapšenju NCB In-

terpol Podgorica je obavijestio

kolege izSarajeva.

Osumnjičeni se nalazi u ekstra-

dicionom pritvoru po rješenju

sudije za istragu Višeg suda u

Podgorici.

Slijedi komunikacija nadležnih

organa dvije države zbog izru-

čenjaosumnjičenog.

C.H.

Potraživan

zbog šverca

kokaina