Table of Contents Table of Contents
Previous Page  75 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 75 / 76 Next Page
Page Background

27

Četvrtak, 18. januar 2018.

Pobjeda

Direktor i glavni i odgovorni

urednik

DraškoĐuranović

Urednica

Marija Ivanović

Gra ički dizajn

IgorLaković

Izdavač „NOVA POBJEDA“ d.o.o.

Saradnici

VladimirMaraš, StojanStamenić, SrđanIvanović,MilenaČavić,

MilošMilačić, LeilaMurseljević,AnjaDrobnjak, BiljanaMartinić,

NemanjaBečanović,MirjanaPopović,MilenkoOkuka i JovanaKaluđerović

LONDON CALL ING

N

e postoji taj Londonac

ili Londonka koju nije

iznervirao makar jednom.

Ne postoji taj lokalac koji

zbog njega nije zakasnio na

posao. Ne postoji taj stra-

nac, novajlija koji se nije

makar jednomzbuniozbog

njega. Opet, život u britan-

skoj metropoli je nezami-

sliv bez metroa – najboljeg

prijateljaLondonaca.

Glavnatema

Možda na svijetu ima bržih

i tačnijih metroa, ali nije-

dannijenipribližnopoznat

kao londonski. Ovajmjesec

je poseban za njega. Upisu-

je se 155 godina od 10. janu-

ara 1863. i otvaranja linije

koja je ušla u istoriju kao

prvi metro sistem na svije-

tu! Od tog istorijskog tre-

nutka do ove godine otvo-

reno je 270 stanica sa kojih

Londonci svakodnevno

skakuću ne bi li stigli na že-

ljenudestinaciju.

Londonski transportnimu-

zej nedavno je vratioOstrv-

ljane u prošlost, objavljuju-

ći crno-bijele fotografije

koje prikazuju građenje

metroa.Fotografijesuomo-

gućileLondoncimadaupo-

rede sadašnji sa nekadaš-

njim izgledom pojedinih

djelova grada. Evolucija

londonskog metroa postala

je glavna tema na socijal-

nimmrežama.

Sa svih strana svijeta pristi-

glesufotografijeljudiulon-

donskim vozovima. Koliko

jefotografijamoglodabude

sakupljeno tokom155 godi-

na dovoljno govori podatak

da je samo 2017. godine više

od1.37milijardi ljudiprošlo

krozmetrouLondonu!

Zanimljivefore

Londonska podzemna že-

ljeznica nije samo istorijski

važna,većzauzimaiposeb-

no emotivno mjesto u srci-

ma sada malo starijih Lon-

donaca. Većina stanica

metroa, koje su postojale

tokom Drugog svjetskog

rata, služila je lokalnom

stanovništvu da se sakrije

od vazdušnih napada. Da

stvar bude još zanimljivija,

cijela Centralna linija (cr-

vena) pretvorena jeu fabri-

ku za vazduhoplovstvo!

Londonski transportni si-

stemsadamožedasepohva-

lisavremenijomiurbanijom

podzemnom željeznicom

koja se finansira sama - no-

vac dobijenodputnika ula-

že se umetro.

No, da priča ometrou ne bi

bila samo ekstremno oz-

biljna, njegovi radnici umi-

ju i da senašaledoče-

kujući putnike

nekim za-

nimljivimfilmskim,muzič-

kimili TVforama. Takva je,

na primjer, prijetnja da će

svi putnici koji ne budu

imali kartu biti kažnjeni ot-

krivanjem finiša posljed-

njeg „Star Wars“ filma, na-

ravno, uz podrazumijevani

novčani iznos.

Iako ovaj transportni si-

stem nije ni blizu savršen-

stva, nećete čuti Londonce

da se pretjerano bune pro-

tiv njega. Imati tako zdra-

vog i dobrog prijatelja koji

je napunio čak 155 godina

može da bude samodobro.

Metro

u britanskoj

metropoli nije savršen,

ali teškomožete da

čujete Londonce da se žale

na njega. Niko od njih ne

može ni da zamisli život

bez podzemne željeznice

koja ovogmjeseca

slavi 155. rođendan

Građenjemetroa

1863. godine

FOTO: London Transport Museum

Višeod 1,37milijardi ljudi

prošlo jekroz londonskimetro

tokomprošlegodine

FOTO: LeilaMurseljević

Jednaodšaljivo-prijetećih

poruka zaposlenihu

podzemnoj željeznici

FOTO: LeilaMurseljević

LeilaMURSELJEVIĆ

Najbolji prijatelj