Table of Contents Table of Contents
Previous Page  72 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 72 / 76 Next Page
Page Background

Četvrtak, 18. januar 2018.

24

Pobjeda

KALENDAR

Dvadeset pet godina od kada je otišla čuvena Odri

Krasila jemnoge lmske klasike, ali umoru vrlo

popularnihOdrinih uloga ima i onih koje su

prilično zaboravljene i nepravedno potcijenjene.

Prisjetimo ih se uoči godišnjice njene smrti

M

ala crna haljina, duga

muštikla, modni sim-

bol pedesetih, Živanšijeva

ikona, najprirodnija i naj-

ljepša glumica zlatnog Ho-

livuda... Što god da izgovo-

rite od ovih fraza, svakom

filmofilućeprvaasocijacija

biti OdriHepbern.

Ljubitelji filma obožavaju

mnogeženeizzlatnogdoba

Holivuda, ali ipak se i dalje

najviše oduševljavaju kada

se pomene čuvena Britan-

ka. Odri Hepbern ukrasila

je i oplemenilamnoge film-

ske klasike koji bez nje ni-

kada ne bi postali tako po-

pularni. Prelijepa brineta

ostavljala je svijet bez daha

poslije svake uloge – od

ostvarenja „Roman Holi-

day“ (1953) i legendarne

Oskarom nagrađene uloge

princezeAne, prekonajpo-

znatije role u filmu „Bre-

akfast at Tiffany’s“ (1961),

do Kjukorovog mjuzikla

„MyFair Lady“ (1964).

Međutim, u moru vrlo po-

pu l a r n i h u l og a Od r i

Hepbern ima i onih koje su

prilično zaboravljene i ne-

pravedno zanemarene, ia-

ko sukvalitetne. Prisjetimo

ih se u susret 20. januaru,

kada se navršava 25 godina

Ikona zlatne ere

F

O

T

O

:

h

o

l

l

y

w

o

d

r

e

p

o

r

t

e

r

.

c

o

m

od njene smrti od kancera

1993. uŠvajcarskoj.

Vickastaposlastica

Nakon velikog uspjeha sa

Hepbern u popularnoj ro-

mantičnojkomediji „Sabri-

na“ (1954), režiserBiliVajl-

der poželio je da ponovo

sarađuje sa popularnom

glumicomtri godine kasni-

je. Rezultat je bila još jedna

simpatična romantičnako-

medija „Love in the After-

noon“ u kojoj je Odrin par-

tner bioGeri Kuper.

Vickasti scenario, tipičan

zamajstorapoputVajldera,

posebnojedošaodoizraža-

ja zbog iznenađujuće do-

brehemije izmeđudvaglu-

mačka velikana. Iako je

sada prilično zaboravljena,

ova komedija zauzima po-

sebno mjesto u ho-

livudskoj istoriji.

Bračnenedaće

Kada se čuveni Stenli Do-

nen domogao simpatičnog

scenarija Frederika Rafae-

la nije mnogo razmišljao o

idelanoj glumici za glavnu

ulogu. Njegov „Two for the

Road“ (1967), kvaziekspe-

rimentalni film o bračnim

nedaćamasajakočudnjika-

vomm, ali dobrom fotogra-

fijom, nije ostavio poseban

utisaknakritičareipubliku

napočetku.Morao jeda sa-

čeka koju godinu na popu-

larnost. Ovog filma uvijek

će se rado prisjetiti ljubite-

lji modne industrije zbog

čuvenogPVCkompletako-

ji je za Odri Hepbern krei-

raoPakoRaban.

Žrtvasestre

Hepbern je rođena u Bri-

selu, pa ne čudi njena želja

da se glumački oproba i u

nekoj temi bliskoj Belgiji.

Na scenu je 1959. godine

upao Fred Zineman sa

ostvarenjem „The Nun’s

Story“. Dramatična priča o

belgijskoj kaluđerici pri-

vukla je velikupažnju i do-

bila čak osam nominacija

za Oskara, uključujući ka-

tegorijuglavneženskeulo-

ge. Nažalost, nije osvojio

nijednopriznanjeAmerič-

ke akademije. Ovo je mož-

da i nepravednonajpotcje-

njenija uloga u karijeri

OdriHepbern.

Otkrivanjemoći

Kada se u glavi uvaženog

Vilijama Vajlera rodila že-

lja da prebaci čuvenu pri-

FOTO: glamamor.com

Nepravednozaboravljena

ulogauostvarenju

„TheNun’s Story“

Čuvenaglumicau lmu „Two

for theRoad“ učuvenomPVC

kompletuPakoRabana

Odri i Širli

Meklejnu lmu

„TheChildren’s

Hour“

FOTO:pinterest.com