Table of Contents Table of Contents
Previous Page  71 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 71 / 76 Next Page
Page Background

23

Četvrtak, 18. januar 2018.

Pobjeda

Naša gošća - svojimriječima

Kako zamišljate savršenu

sreću?

- Sreća je postala stanje on-

da kada je prestala da bude

želja za savršenim.

Koji jeVaš najveći strah?

- Strah da neću doskočiti

malim/preostalim straho-

vima, koji se još koprcaju.

Koja Vas lična osobina

najvišenervira?

- Odlaganje i nerazvijen

osjećaj za vrijeme.

Što Vas najviše iritira kod

drugih?

- Ima u ljudskom ponaša-

njumnogo razloga za rein-

stalaciju i/ili vraćanje na

fabrička podešavanja. Od-

sustvo empatije, osionost,

primitivizam, nesloboda.

Sa kojomosobommožete

da sepoistovjetite?

- Sa onomuogledalu.

Što smatrate svojom naj-

većomludošću?

- Čini mi se da nepristaja-

njemna čopor živimludost,

držeći se tvrdoglavo postu-

lata i principa suprotnim

svemu što je sadašnji sistem

vrijednosti i dominantna

društvena devijantnost.

KakobisteopisaliVašetre-

nutno stanjeuma?

- Muzičkim jezikom, kao

sonatuuetapirekapitulaci-

je: sve se ponavlja u izrazu

raskošne zrelosti u kojoj su

male ideje izrasleu inspira-

tivne i pokretačke. Time is

now!

Koje su vrline precijenje-

ne?

- Nijesu vrline precijenje-

ne. Skarada i reperkusije

pinkovskog kulturnog ge-

nocida suna cijeni.

Ukojimprilikama lažete?

- Lažem kad pravdam kaš-

njenje i pokušavam, kao, da

budemsmiješnauizmišlja-

nju nepredvidivih prepre-

ka na putu. Uvijek znaju da

lažem.

Što Vam se ne dopada u

Vašemfizičkomizgledu?

- Prije dvije decenije imala

Enisa Harović rođena je u Titogradu prije 43 godine.

Lična karta: Zemljanka. Kaomlada ostala bez ideolo-

gije, nacije i organizovane religije. Anarhista. Formal-

no obrazovanje stekla na Prirodnomatematickom

fakultetu iz inata, znajući da se time (primarno) nika-

da neće baviti.

Radije se bavila novinarstvom, televizijskom i ilm-

skomprodukcijom, marketingom, edukacijommla-

dih. Igrala se profesionalno politike, vjerovala u čast

i fair play utakmicu. Shvatila grešku, platila danak

neiskustvu, sačuvala kičmu i zauvijek odustala od

građanskog, javnog aktivizma.

Radi u IT sektoru. Popodne je kopirajter za respek-

tabilne kompanije, uveče piskara za svoju dušu ili

za potrebe zauzetih - u njihovo ime piše stručne

tekstove, govore, intervjue, recenzije. Trenira aikido.

Predsjednica je Komisije za programe za manjine u

TVCG.

Pored sijaset drugih i usputnih hobija, jednom će

imati stolarsku i restauratorsku, kreativnu radionicu.

sam 20 godina i nišanila

svoje falinke.

Kojuosobuprezirete?

- Prezrela samprezir i am-

putirala ga u cilju očuvanja

mentalnog/emocionalnog

zdravlja.

Koju osobinu cijenite kod

muškarca?

- Jednu, samo jednu!? Ja to

stvarnoneumijem„nama-

le“ i u nekoliko slova. (smi-

jeh)

Koju osobinu volite kod

žene?

-Zaštobih„voljela“kodže-

ne, a„cijenila“kodmuškar-

ca!? Stereotipi.

Kojeriječiilifrazekoristi-

tepreviše?

- Pa, ono...

Ko ili što je ljubav Vašeg

života?

-Čovjekmogživota samja!

Kada i gdje ste bili naj-

srećniji?

- Nije floskula - danas i ov-

dje. Sjećamse i da sampla-

kala od sreće kad sam prvi

put slušala grupu The

Rolling Stones na nekoliko

metara odKitaRičardsa.

Za kojim talentom žudi-

te?

-Voljela bihda sammudra.

Divnobi biloda samnauči-

la da sviram barem jedan

instrument i da govorim

više jezika.

Damožetedapromijenite

jednu stvar kod sebe, što

bi tobilo?

- Bilo bi dobro da sam od-

lučnija zaneke stvari. Ili da

manje mislim i „bacim“

glavu kad za tim nema po-

trebe.

Što smatrate svojim naj-

većimuspjehom?

- Slobodu. Vlastita odgo-

vornost i dosljednost za

svaki postupak.

Damožetedabirate, uko-

jemobliku biste se vratili

nakon smrti?

- U ovommandatu sam sa-

kupljač lekcija i vrijedan

đak. Kreacija/Svemir je sa-

vršen, svjestan organizam

u kojemsmo svi jedno, pri-

je i poslije iluzije zvane Ži-

vot. Ako se vratim, bilo bi

dobro da što manje ponav-

ljamnesavladano gradivo.

Gdje biste najviše voljeli

da živite?

- Rado i često putujem da

bih se vratila – doma. Baš

ovdje!

Što ili ko je Vaše najveće

blago?

- Riznicamojih najdivnijih

ljudi. Mnogo, mnogo sam

bogata!

Što smatratenajvećombi-

jedom?

-Tjeskobu-mentalnu, du-

hovnu, emocionalnu.

Koja je Vaša omiljena za-

nimacija?

- Jedna od mojih ljubavi -

aikido.

KojajeVašanajizraženija

osobina?

- Pravičnost.

Štonajvišecijenitekodpri-

jatelja?

- Prijatelj te motiviše da

budeš najbolja verzija se-

be. Sa njima si to što jesi.

KosuVaši omiljeni pisci?

- MijamotoMusaši, Ueshi-

ba, Rumi, Pekić, Krišna-

murti, Ali, Malouf, moj pri-

jateljMilisavPopović...

Ko je Vaš književni he-

roj?

-Maliprinc.Mladalačkom

buntubio jeblizakHolden

Kolfildu romanu „Lovac u

žitu“.

Sa kojom istorijskom fi-

gurommožete da se poi-

stovjetite?

- Ne mogu se poistovjetiti,

ali imamnogo velikih koji-

ma samse divila i na teme-

ljunjihovogživotnogučin-

ka izgrađivala sopstvena

načela.

Ko su Vaši heroji u stvar-

nomživotu?

-Jedanodherojamogvre-

mena otišao je prije neki

dan, veliki PredragLucić.

KojasuVašaomiljena ime-

na?

- U nekom paralelnom

univerzumu garant se zo-

vemBarbara.

Štonajvišemrzite?

- Mrzitelje drugačijeg od

onog što imjemimo tora.

Za čimenajviše žalite?

- Nemam vremena da ža-

lim.Sveštojebilouprošlo-

sti više ne postoji, tako ni

žal za bilo čim.

Kakobistevoljelidaumre-

te?

-Da umremod smijeha.

Koja je Vaša ideja vodi-

lja?

- Da živimsvoj potencijal i

strast, srećna među sreć-

nimljudima.

R.O.

načina razmišljanja i emo-

cija među tinejdžerima.

Manuskript sa Prustovim

odgovorima pronađen je

1924. godine. Psiholozi su

počeli da ga koriste kao

jedan od najpreciznijih

testova za razotkrivanje

ličnosti, a novinari kao

jednu od opuštenijih

formi intervjua, koja poka-

zuje skrivene strane lič-

nosti sagovornika. Često

je korišćen umagazinu

„Vanity Fair“, na kanad-

skom radiju „The Next

Chapter“ i u emisiji „Inside

the Actors Studio“. Čitao-

ci Objektiva imaće priliku

da jednom sedmično

čitaju odgovore na „Pru-

stov upitnik“ od poznatih

reditelja, muzičara i pro-

ducenata, preko TV lica,

sve do sportista, političara

i fakultetskih profesora.

Pri tome, sagovornici

našeg vodiča kroz ilm,

TV i muziku imaće priliku

da izaberu na koji način

će se fotogra isati za ovu

rubriku, kako bi i njihovi

portreti, jednako kao

odgovori na pitanja, odsli-

kavali njihove ličnosti.

UPARALELNOM

UNIVERZUMUZOVESE

BARBARA:

EnisaHarović

FOTO: Privatna arhiva