Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 76 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 18. januar 2018.

Društvo

odobrena jednokratna novča-

na pomoć koju je tražila u sep-

tembru.

Priča o lošim uslovima u koji-

maježivjelaMarijanaBogavac

sa svoje tri kćeri tokom prošle

godine u tri navrata je bila u

medijima, ali reakcije nadlež-

nihnije bilo.

Agencija

PovodomslučajaBogavac juče

se oglasila i Agencija za elek-

tronske medije upozoravajući

novinare da prilikom izvješta-

vanja o nesrećama ili porodič-

nim tragedijama moraju po-

štovati pravo na privatnost

porodice žrtava i drugih osoba

koje su pogođene timdogađa-

jima.

- U elektronskim medijima i

publikacijama je zabranjeno

objavljivanje informacije ko-

jom se otkriva identitet malo-

ljetnikaiiznošenjepojedinosti

iz porodičnih odnosa i privat-

nog života djeteta. Otkriva-

njemidentiteta i pojedinosti iz

porodičnih odnosa i privatnog

života maloljetnika može se

nanijeti šteta njihovomdušev-

nomrazvoju i ugrožavanjudo-

stojanstva –piše u saopštenju.

Poručilisudaće,nedovodećiu

pitanje javni interes da se

ukaže na opravdanost ili osno-

vanost učestalih apela za

animiranje javnosti u svrhu

obezbjeđenja pomoći ugrože-

nim licima, kao i na ulogu ili

angažovanje nadležnih insti-

tucija u rješavanju takvih

slučajeva, posebno kad su

uključeni maloljetnici, Agen-

cija kažnjavati otkrivanje

identiteta i pojedinosti iz

porodičnih odnosa i privatnog

životamaloljetnika.

K.K.

PODGORICA

–Državnu

nagraduOktoih - najveće

priznanje za izuzetne rezul-

tateuoblasti vaspitanja i

obrazovanja, učeničkog i

studentskog standarda za

prošlugodinudobili suOs-

novna škola „AleksaĐilas

Bećo“ izMojkovca, redovni

profesorEkonomskog fa-

kultetaUniverzitetaCrne

GoreBožoMihailović i pro-

fesoricamatematikeupod-

goričkoj Gimnaziji „Slobo-

danŠkerović“ Snežana

Delić.

Ovo prestižno priznanje, koje

sesastoji odplakete, diplome i

novčanog dijela, uručio im je

ministar prosvjete Damir Še-

hovićnasvečanostiuVili,,Go-

rica“.

On je poručio da je u rukama

prosvjetnih radnika baština

naše budućnosti i da ne može

imatiuzvišenijegcilja.Kakoje

rekao, Oktoih je „vječiti pod-

strek prosvjetnoj zajednici i

pripada samonajboljima“.

Predsjednicaovogodišnjegži-

rija Zoja Bojanić-Lalović,

obrazlažući odluku, podsjeti-

la je da je ime profesora Boža

Mihailovića prepoznatljivo u

široj akademskoj zajednici,

kaoizuzetnogpredavačaime-

todologa.

- Profesor Mihailović posje-

duje izuzetne vještine u pri-

stupumladimljudima, pa stu-

denti ističu jednostavnost i

razumljivost njegovih preda-

vanja i posebno razumljiva

objašnjenjasloženihekonom-

skih fenomena, ali i primjenu

praktičnih primjera za savla-

davanje složenih naučnih i

nastavnih oblasti - istakla je

ona.

Bojanić-Lalović je kazala da

odnos i uspješnost upedagoš-

komradumagistrice Snežane

Delić potvrđuje izuzetan

uspjehnjenihučenika.

-Tako sunjeni učenici osvaja-

li najboljamjestanadržavnim

i međunarodnim takmičenji-

ma. Svake godine njeni učeni-

ci osvajaju neka od prva tri

mjesta na takmičenjima iz

matematike, a posebno treba

izdvojiti osvojenih 100 od 100

bodova učenika Ognjena Đu-

kovića 2017. godine i pohvalu

na 58.matematičkoj olimpija-

di - navela je ona.

Osnovna škola „Aleksa Đilas

Bećo“,istaklajeBojanić-Lalo-

vić, ozbiljna je vaspitno-obra-

zovna ustanova sa jasnom vi-

zijom i načelom koje vodi

kvalitetu.

-Kolektivoveškoleideuprav-

cu usvajanja najboljih praksi i

uspostavljanju visokih stan-

darda. Dobra organizacija,

spremnostnastavnikadanove

paradigme uključe u svoj rad,

preporuka su za nagradu ovoj

školi - istakla je ona.

Užiriju su bili iMarkoCamaj,

Mubera Kurpejović, Ljiljana

Krivokapić iMijailoĐurić.

K.J.

PODGORICA

- Ljekarima

danas ističe rok za predaju

zahtjeva za obnavljanje licenci.

Međutim, nije izvjesno kada će

one biti izdate, s obziromna

to da je, kako su Pobjedi ranije

kazali iz Ljekarske komore,

neophodno donošenje novog

statuta, kao i pravilnika za

dobijanje dozvole za rad.

Predsjednik Ljekarske komore

dr Aleksandar Mugoša kazao

je juče za Televiziju Crne Gore

da će o ovomproblemu poku-

šati da informiše predsjednika

Vlade Duška Markovića koji,

kako kaže, jedini može naložiti

hitne mjere - izmjenu Zakona

o zdravstvenoj zaštiti u dijelu

produžavanja rokova za važe-

nje licenci.

Iz Ministarstva zdravlja ranije

su za Pobjedu pojasnili da je

zakonomprecizirano da se

do 18. januara mora predati

zahtjev za produženje licence,

ali i da to nije rok kada ona

ističe.

- Zakonomnije propisan datum

prestanka važenja licenci izda-

tih po propisima koji su važili

do stupanja na snagu ovog

zakona - naveli su ranije iz

Ministarstva zdravlja.

Sl. R.

PODGORICA

- Zemljotres

jačine 2,7 jedinicaRihterove

skale registrovan je juče 35

minutaposlijeponoći 10ki-

lometara sjeverozapadnood

Plava– saopšteno je izZavo-

da za seizmologiju.

Pobjedi je u Zavodu objašnje-

no da su preliminarni podaci

pokazali jačinu od tri Rihtera,

ali da je stvarna snaga potresa

iznosila 2,7. Žarište je locirano

na dubini od 14 kilometara, a

ovaj potres, kako su naglasili,

nije mogao izazvati materijal-

nu štetu u epicentralnom po-

dručju.

Direktor ZavodaMarin Čave-

liš zaPobjedukažeda semanji

potresi mogu očekivati i na-

rednih dana. Ipak, prema nje-

govim riječima, nemoguće je

prognozirati koliko stepeni će

biti najjači.

- Sa tog žarišta sigurno se mo-

gu očekivati manji potresi, a

ez djeteta

MarijanaBogavac

Sa svečanosti povodomdodjelenagrade

UVili „Gorica“ juče uručeno najveće priznanje za prosvjetne radnike

Šehović: Oktoih

samonajboljima

Mihailović:

Nagrada

obavezuje

U ime nagrađenih, profesor

Božo Mihailović rekao je da

su sada dodatno obavezani

da naporno rade i doprino-

se kvalitetu i uspješnosti

našeg obrazovnog sistema.

- Obrazovanje je sveta duž-

nost, a čast i posebna oba-

veza svih onih koji u njemu

na bilo koji način učestvuju

– rekao je on i istakao da je

obrazovanje „društveno

ogledalo“ zajednice.

Poručio je da se ne smije

dozvoliti da talenti odlaze u

druge zemlje.

Naglasio je da ova nagrada

treba da bude stimulans

pojedincima i institucijama

da predalački rade i postižu

izvanredne rezultate u svo-

jimoblastima.

RadeMarjanović

MarinČaveliš

Opštinske komisije još procjenjuju štetu od zemljotresa

Marjanović: Pomoć će

se dijeliti po prioritetima

koliko će biti najjači u toj seriji

to nemožemo da znamo jer je

nemoguće prognozirati – re-

kao jeČaveliš.

Stanovnici Plava, Gusinja, An-

drijevice i Berana od 4. janua-

ra,kadajetopodručjepogodio

jači zemljotres od 5,1 stepeni

Rihtera, nemaju mira. I dalje

suna udarumanjihpotresa.

Zemljotres od 4. januara iza-

zvao je znatnu materijalnu

štetu velikom broju domaćin-

stava, pogotovo na području

Plava i Andrijevice.

Kočanović: Nadležni ćute, ami se samo zadužujemo

Veselin Kočanović iz Murina,

čija kuća je znatno oštećena u

zemljotresu, zbog čega je za

njega i njegovu porodicu – tek

rođenog sina i ženu, plavska

opština obezbijedila smještaj

u hotelu u Gusinju, ipak je

odlučio da se vrati u svoj dom

gdje mu je ostao otac, a od

juče su sa njima i njegova

supruga i sin.

- Vratili su se i oni kući. Nijesu

mogli više da ostanu kod

moje tetke, da imbudemo na

teretu. Strahujemo, ali nema-

mo izbora. Iz opštine nam još

nijesu davali nikakvu pomoć.

Uzdam se u Vladu. Državu.

Ovo se odužilomnogo. Samo

se zadužujemo, troškovi su

veliki – kazao je on.

Vesko je invalid i ne radi, a

nezaposlena je i njegova

supruga. Porodicu izdržava

tako što prodaje drva. Prima i

oko 70 eura mjesečno na ime

invalidnine.

Kaže da je rupe koje su se

pojavile na nekimmjestima

gdje su zidovi kuće popucali

popunio stiroporom i zalije-

pio.

- Furila je promaja. Sada je

bolje. Morao sam sve to da

kupim. Možda ima kuća i u

gorem stanju odmoje, ali ja

u ovakvomdomumoramda

živim sa bebom. Niko iz opšti-

ne nije došao da nam kaže

koja je procijenjena šteta,

ništa ne znamo što se dešava

– priča on.

Sin Kočanovića danas puni

mjesec, a ljudi dobre volje

mogu da impomognu upla-

tomnovca na žiro račun

otvoren u Prvoj banci 535 –

0400200941126 – 19.

Predsjednik opštinskih komi-

sija za procjenu štete Rade

Marjanović rekao je juče za

Pobjedudaćenovčanupomoć

dobiti prvo oni građani čije su

kućenajviše oštećene i damo-

rajudaprocijeneko imjeprio-

ritet.

- Imadostanerealnihzahtjeva

koje smo evidentirali kao ta-

kve. Isto tako ima kuća koje

nijesu za stanovanje i koje su

uništene, a ljudi, ipak, žive u

njima jer nemaju gdje drugo i

naravnodaćeonidaimajupri-

oritet. Ljudi vide jedni oddru-

gih, pa šalju zahtjeve neosno-

vano. Imamo obavezu da sve

to procijenimo i nerealne pri-

jave namoduzimaju vrijeme -

istakao jeMarjanović.

Onjerekaodasukućeuselima

Ulotina, Gornje Luge i Grača-

nicapretrpjelenajvećaošteće-

nja.

- Tamo supopucali zidovi, ku-

će su urušene i mora imse po-

moći. Za takve, urgentne slu-

čajeve, novac će biti izdvojen

sljedeće nedjelje kada ćemo

moći da im pomognemo, a svi

ostali čije su kuće manje ošte-

ćene mogu da čekaju i do 30

dana –poručio jeMarjanović.

Početkomsedmiceministarka

bez portfelja i predsjednica

Vladine komisije za procjenu

štete od elementarnih nepo-

goda rekla je za Pobjedu da bi

Vlada naredne sedmice treba-

la da uplati novac i da će tada

biti precizirano i na koji način

će se sanirati šteta ugroženim

domaćinstvima.

K.J./Sl.R.

AleksandarMugoša

Ljekarska komora

Mugoša traži da

se produži rok

za izdavanje

licenci