Table of Contents Table of Contents
Previous Page  69 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 69 / 76 Next Page
Page Background

21

Četvrtak, 18. januar 2018.

Pobjeda

rejva

što su najsvedenija „We

Know Each Other“ ili vrlo

džezi „Voices From a Dis-

tant Closure“, trojac je po-

veo publiku na putovanje

„naslijepo“, navodeći je da

se preda bjelini guste ma-

gle iza koje se krije nepo-

znato. Ovom stazommora

se hodati pažljivo i sporo,

brižno osluškujući svaki

zvuk. Srećom,muzika troj-

ke The Fogsellers nije za-

htjevna, niti ište ovakav

„ozbiljni“ pristup da bi bila

Kaver albuma

FOTO: tris.com.hr

shvaćena, već lako kupuje

pažnju.

Na albumu je lako primjet-

nopotpunoodsustvomedi-

teranskih tonova - i ogro-

mnafascinacijabritanskom

elektronskom scenom. Lu-

tanja ka vrlo modernom

dabuinostalgičnojelektro-

nici osamdesetih, u lakim i

smjelim promjenama ri-

tma, najbolje dokazuju da

je to zaista tako.

Muzika Mirka Raka savr-

šeno je prikladna dvoran-

skimperformansima ikon-

templaciji gospode koja je

naviknuta na duboke stoli-

ce - ali i za bezbrižno plaž-

no iskustvu ljetnje plesne

arene!

Ova vrsta sklada postignu-

ta je tako što jeRak u ključ-

nimmomentima znalački

prepuštao glavne uloge gi-

tari i bubnju, za najčešće

džezi napade iz drugog

plana i pobjednički gol u

završnici. To najbolje po-

kazuje euforična, sasvim

nesputana pjesma „Live

Madness“, koja će razmr-

dati i rejverski razuzdati

čak i najciničnije muzičke

puritance.

The Fogsellers je rijetka ri-

ba umoru regionalnih ime-

na koja udaraju pečat um-

jetnosti elektronskom

zvuku. Na tomputu prepo-

znavanja i iskustva art rejva

potrebno je proći kroz gu-

stu i nepredvidljivu maglu,

ali ne brinite... Šibenčani su

nepogrješivi kormilari.

S.S.

Ocjena: 78/100

Blood“ je savršeno intiman oproštaj umirućegmuzičara

K

ada umirući slavni

muzičar koncipira

oproštajni album kao

posvetu drugoj osobi,

onda to upućuje na

skromnog, povučenog i

jednostavnog čovjeka. Baš

tako su Grega Olmana opi-

sivale desetine muzičara

sa kojima je sarađivao do

smrti, 8. decembra prošle

godine.

StihoviZivona

Iako skroman i jedno-

stavan, Olman jeste bio i

čovjek paradoksa - bluzer

koji je želio da svira kantri

i ikona najslavnije rok ere

koja je od rokenrola bježa-

la u džez i r’n’b.

Voljen u sedampropalih

brakova; u projektima

sa tolikomuzičara, da bi

ih bilo teško pobrojati

na duplerici Objektiva; u

vječitombijegu, neuhvat-

ljiv i gonjen nomadskim

prokletstvom. Samo takav

čovjek mogao je da posta-

ne jedan od začetnika, ako

ne i ključna igura „južnjač-

kog roka“.

Ironično i takođe paradok-

salno: ono najbolje, najjače

i najiskrenije što je Greg

Olman ostaviomuzici

stvoreno je prije njegovog

velikog svjetskog uspjeha.

Ili preciznije, prije smrti

starijeg brata Dvejna, koji

je poginuo 1971. godine na

drumu u padu sa motoci-

kla. Treba li dalje objašnja-

vati kome je Greg posvetio

ploču „Southern Blood“?

Ploča započinje pjesmom

„My Only True Friend“,

jedinomautorskomnume-

romna albumu. Olman

zvuči kao Voren Zivon u

pjesmi „Keep Me In Your

Heart“ dok se beskrajno

skromno i optimistično

oprašta, čak i sa direk-

tnom aluzijomna stihove

svog kolege. I baš ovdje

nagovještava da oproštaj

nikako nije ni opcija, izgo-

varajući ključne stihove.

- Ne mogu ni da zamislim

kako za kraj ovdje ima

mjesta. Ali ti i ja dobro

znamo da moj jedini prija-

telj je cesta – pjeva Olman i

na širokomdrumu američ-

kog juga, priprema dugo

očekivani susret i putova-

nje sa bratomDvejnom.

Na tomputu čeka ih

mnogo duhova američkih

velikana. Obrada „Once I

Was“ je fantastičan i posve

osoben osvrt na pjesmu

Tima Baklija.

Savršenepilog

Najefektnija je „Black

Muddy River“ iz rane faze

benda Grateful Dead - pje-

sma koja savršeno opisuje

i Olmanov senzibilitet i

teren na kojem je južnjački

rok procvjetao prije 40

godina. Toplina malog rok

orkestra savršeno smiruje

nesreću i tragediju jednog

tipičnog čovjeka sa ame-

ričkog Juga – neostvare-

nog i zaboravljenog.

Olman pronalazi utjehu

za takvog čovjeka u luta-

njima pustimdrumovima,

do nekog novogmalog

grada koji je savršeno dru-

gačiji i savršeno isti kao

svaki prethodni. U tu priču

uklapa se i pjesma „Going

Going Gone“ - u tako razli-

čitoj izvedbi od originala

Boba Dilana.

Nakon niza pjesama koji-

ma Greg Olman podiže

tvrd đon cipele starog

kauboja sa svake kočnice

nedostajanja i tuge, album

dobija savršen epilog –

„Song for Adam“. Pjesma

koju je prije 45 godina

napisao Džekson Braun za

preminulog prijatelja, tako

je dobila konačno ostva-

renje - kao priča braće

Olman. Krug je konačno

zatvoren. Nakon svih sil-

nih lutanja, Greg Olman

konačnomože da krene

sa bratomDvejnomna

novi, siguran i miran drum.

S. STAMENIĆ

Ocjena: 92/100

ljednja cesta za braću

Omot albuma

FOTO: rounder.com

remio za dugo

imbratomDvejnom.

ekalo ih jemnogo

do Tima Baklija

ristila uspješnu formulu na albumu „Smooth Simplicity“