Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 76 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 18. januar 2018.

Društvo

PODGORICA

-Crnogorska

pravoslavna crkvaunekoli-

kogradovaorganizovala je

potpisivanjepeticije zauki-

danjevlasništvaSrpskepra-

voslavne crkvenadcrnogor-

skimmanastirima i

crkvama.

Potpisivanje peticije, koja je

već aktivna uonlajn formi, ka-

ko je saopšteno, CPC je orga-

nizovala zbog, kako navode,

velikog interesovanja građana

koji nijesu ,,vični elektron-

skompotpisivanju“.

Peticija se može potpisati u

Podgorici, Kotoru, Cetinju,

Nikšiću i Danilovgradu.

- U prva tri dana peticiju je

potpisalo više od 1.000 ljudi.

Očekujemo da će vrlo brzo

preći 7.000 potpisa, čime bi se

stekli uslovi da se pokrenu i

formalne inicijative pred nad-

ležnim državnim organima –

naveli su iz CPC, naglasivši da

ovaj spontani odziv građana

doživljavaju kao ,,crvenu lam-

picu“ državnim organima da

se napokon pokrene procedu-

razausvajanjezakonaoslobo-

di vjeroispovijesti.

Građani oddanaspeticijumo-

gupotpisati uPodgorici upro-

storijama Duhovnog centra u

UlicikraljaNikole128,suteren

(zgrada poslije Trgovinske

škole) svakog radnog dana od

16 do 18 sati, kao i od sjutra u

prostorijamaCrkvene opštine

glavnog grada uUlici Sava Ra-

dunovićabr. 4, izaPaladeod17

do 19 sati.

Peticija se u Kotoru od danas

potpisujeuCrkvi SvetogPetra

CetinjskoguStaromgradu, od

osam do 12 sati, a tu moguć-

nost Cetinjani će imati od ne-

djelje u Crkvi Svetog Ivana

Crnojevića, Lovćenska bb,

svakog dana od 10do 12 sati.

UNikšiću se peticija, od 21. ja-

nuara, može potpisati u ljet-

njikovcu kralja Nikole pod

Trebjesom, svakog dana od 10

do 12 sati, a uDanilovgraduod

danas u Crkvenoj opštini - re-

storan ,,Lovac“ od osamdo 20

sati.

Sl.R.

PODGORICA

–Premijer

DuškoMarković juče je, na

njegovzahtjev, primio samo-

hranumajku izPodgorice

MarijanuBogavac, čijadvoi-

pogodišnjakćerka je, pod još

nerazjašnjenimokolnosti-

ma, umrlaprošle srijedeu

njihovompodstanarskom

stanu. Bogavac je, kako sa-

znajemo, odMarkovića za-

tražiladadržava zanju i nje-

nedvijekćeri obezbijedi

stan.

NezvaničansagovornikPobje-

de izVladekazao jeda jeBoga-

vac rekla premijeru da bi im

bilo dovoljno i 20kvadrata, sa-

modaneplaćajukiriju. Premi-

jer je obećao da će država sva-

kakopomoći, ali daćeodlukao

tomenakojinačinbitidonijeta

narednihdana.

Marijana Bogavac i njena tra-

gična porodična priča u žiži su

od srijede kada je NVO Banka

hrane, koja je ovoj familiji po-

magala od 2015. godine, na

svojojFejsbukstraniciobjavila

da je porodicu, koja živi u teš-

kom siromaštvu, zadesila još

veća nesreća, obavještavajući

javnostdajenajmlađakćer,ko-

ja je, kako su naveli, bolovala

od dijabetesa pronađena mr-

tva i apelujući na ljude dobre

volje da pomognu.

Protest

Sjutradan jegrupagrađanaza-

tražila ostavku ministra rada i

socijalnog staranja Kemala

Purišića, uveče je organizovan

i protest, a umeđuvremenu se

ispostavilo da dijete nije imalo

dijagnozu takozvane šećerne

bolesti, kao i da nije umrlo od

gladi,kakosemoglonaslutitiiz

poruka saopštavanih javnosti.

Predsjednica Banke hrane

MarinaMedojević rekla jePo-

bjedi prijenekolikodanada su

oni odmajke imali informaci-

ju da je djevojčica rođena sa

dijabetesom koji je naslijedila

odoca, a da su imi ljudi koji su

pomagali ovoj porodici govo-

rili da imBogavac traži novac

kako bi kupila injekcije za bo-

lesnudjevojčicu.

Nanivouinstitucijazaduženih

za socijalna pitanja pokrenuta

jeopsežna istragada li je i ko je

odgovoran što porodica Boga-

vac nije bila u nekom progra-

mu socijalne zaštite.

Podgorički centar za socijalni

rad, utvrđeno je, odgovoran je

što Bogavac nije isplaćena

PODGORICA

–Profesor

VladimirPešić juče jepred

Sudomčasti na ročištuzva-

ničnoodbaciooptužbe

UpravnogodboraUniverzi-

tetaCrneGoreda jekroz

javne istupeprošle godine

prekršioakademskeprinci-

pe, aovo tijelobi trebalo to-

komnaredne sedmicedado-

nesekonačnuodluku.

Upravni odbor tereti Pešićada

je prekršio Etički kodeks kada

je od jula do novembra, odno-

sno u periodu sukoba UCG i

Vlade oko statusa Visoke me-

dicinske škole u Beranama,

iznosio određene kritičke sta-

vove. Tada je Pešić u javnosti

podržavao rektorku Radmilu

Vojvodić, koja nije prihvatala

odluku Vlade da se ta škola ne

izmješta izBerana.

Odbrana

Pešić je ispričaozaPobjeduda

je na ročištu ponovio stavove

iz svog izjašnjenja, te se nada

da će ,,Sud časti po svojoj sa-

vjesti, pošteno i u korist UCG

donijeti odluku“.

- Neću govoriti ništa više o to-

me, da semoje izjave ne bi do-

življavale kao neki pritisak na

sud– rekao je on.

Pojedini članovi Suda časti,

kako je istakao, ispitivali su ga

o izjavamazbogkojihUOtraži

njegovu odgovornost, ali im je

Pešić odgovorio ,,da je to bio

njegov vrijednosni sud“.

PODGORICA

–Akcija za

ljudskapravapodnijela jeu

utorak tužbuUpravnomsu-

duzaponištenjekonačne

odlukeSkupštineCrneGo-

re, kojomje 29. decembra

prošle godineGoranĐuro-

vić razriješen sa funkcije

članauSavjetuJavnog ser-

visa.

Oni suzatražili odparlamenta

da udnevni red sjednice zaka-

zane za petak uvrste i zahtjev

za odlaganje izvršenja odluke

o razrješenju Đurovića sve

dok nadležni sud ne odluči o

tome da li je odluka bila zako-

nita.

-AkoSkupštinaneprihvati taj

zahtjev, tražićemo od Uprav-

nog suda da donese privreme-

numjeruinaredidaseobusta-

vi izvršenje odluke Skupštine

dok sud ne odluči o zakonito-

sti te odluke - piše u saopšte-

nju.

Izvršna direktorica HRA Tea

Gorjanc-Prelević naglasila je

da je sudska provjera zakoni-

tosti razrješenja člana Savjeta

RTCG od velikog značaja za

zaštitu slobode izražavanja i

pravnog poretka i da je zbog

sprečavanja nastupanja veće

štete neophodno sačekati sa

sprovođenjemte odluke.

UtužbiUpravnomsuduoni su

naveli da je Skupština prili-

kom razrješenja Đurovića po-

grešno primijenila materijal-

no pravo, jer ga je razriješila

protivno zakonu koji propisu-

je razloge za razrješenje člana

SavjetaRTCG.

Sl.R.

Premijer DuškoMarković juče primio samohranumajku koja je ostala

Bogavac traži

oddržave stan

za nju i kćeri

Dijete nije umrlo od

dijabetesa ni gladi

Preliminarni nalaz obdukcije, kako saznaje Pobjeda, pokazuje

da djevojčica nije umrla od posljedica dijabetesa ili zbog neu-

hranjenosti.

- Smrt nije ni nasilna, a vještak će se o uzroku definitivno i

zvanično izjasniti najkasnije sjutra – kazao je naš sagovornik.

Pobjeda je već objavila da umedicinskoj dokumentaciji

dostavljenoj vještaku nema podataka da je djevojčici dija-

gnostikovan dijabetes.

Sud časti saslušao profesora Univerziteta Crne Gore

Pešić ponosan na reformu

koju je sprovela Vojvodić

Kao profesor i građanin imampravo da se izjašnjavam i iznosim sudove, da

govorimo društvenim fenomenima. Vjerujemda sam to radio za dobrobit

Univerziteta i Crne Gore, rekao je tokom ispitivanja Vladimir Pešić

Vladimir Pešić

BorisVukićević

- Kazao sam da kao profesor i

građanin imam pravo da se

izjašnjavam i iznosim sudove,

da govorim o društvenim fe-

nomenima. To je moja obave-

za, pravo i odgovornost koju

imamkao član akademske za-

jednice. Vjerujem da sam to

radiozadobrobitUniverziteta

i Crne Gore. Vrijeme je maj-

storsko rešeto, tako da će ono

pokazati najbolje ko je, kada i

kolikobioupravu– ispričao je

onzanašenovineidodaodaga

je povrijedila konstatacija UO

da ,,radi protiv države“.

Pešić je ranije u izjašnjenju

predložio Sudu časti da zatra-

ži od Vlade mišljenje na op-

tužbe da je izjavama stvarao

negativno javno mnjenje pre-

ma politici koju sprovodi Vla-

da, ali je ovo tijelo odbacilo tu

inicijativu.

Kakvu god odluku da donese

Sud časti, profesor kaže da

svoj stavneće promijeniti.

- Ostajem ubijeđen da smo

uradili dobar posao, uradili

smo vrhunsku reformu i bra-

nili smo i vrijednosti reforme

– zaključio jePešić.

Odluka

Predsjednik Suda časti Boris

Vukićević kazao je kratko za

Pobjeduda će se sudsko vijeće

sastati narednih dana kako bi

odlučilo odaljimpotezima.

- Moguće je da ćemo donijeti

odlukutokomnarednesedmi-

ce – rekao je on.

Za povredu Etičkog kodeksa

sudmože izreći javnu opome-

nu,javnuosudukojabiseobja-

vilanasjednici Senata ili javnu

osudu koja bi se objavila u Bil-

tenu UCG. Osim Vukićevića,

koji predsjedava ovimtijelom,

članovi su imrPredragJanko-

vić, vanredni profesor naMu-

zičkoj akademiji, dr Marina

Rakočević, vanredna profeso-

ricanaGrađevinskomfakulte-

tu, drMiroslavKezunović, re-

dovniprofesornaFakultetuza

sport i fizičko vaspitanje, dr

Božidar Popović, docent na

Prirodno-matematičkom fa-

kultetu, dr Filip Vukmirović,

vanredni profesor na Medi-

cinskomfakultetu,drDragana

Kujović, naučna savjetnica u

Istorijskom institutu i dr Mi-

roslav Doderović, vanredni

profesor na Filozofskom fa-

kultetu, kao i predstavnik Stu-

dentskog parlamenta Miloš

Vuksanović, student Bioteh-

ničkog fakulteta.

Po okončanju ročišta profesor

Pešić je članovima Suda časti

poklonio knjiguMarkaMilja-

nova ,,Primjeri čojstva i junaš-

tva“.

N.Đ.

CPC organizuje

potpisivanje peticije

u nekoliko gradova

HRA podnijela tužbu Upravnomsudu

Traže poništenje odluke

o razrješenju Đurovića

GoranĐurović

ILUSTRACIJA