Table of Contents Table of Contents
Previous Page  59 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 59 / 76 Next Page
Page Background

11

Četvrtak, 18. januar 2018.

Pobjeda

Sezona druga,

epizoda 12.

This Is Us

Nekupljene

baterije

The Big Bang Theory“

R

ecimo da u nekom zabačenom

dijelu svogmazohističkog uma

imate taj imaginarni zid na kom

analizirate slučaj smrti Džeka Pir-

sona. Mjesecima kačite fotogra ije i

povezujete novootkrivene tragove

crvenim koncem. Onda, neposred-

no prije uručenja Zlatnih globusa,

Sterling K. Braun izjavi da ćemo

do kraja sezone vidjeti kako Džek

umire! I u 12. epizodi druge sezone

serije „This Is Us“ dobijemo krucija-

lan dio slagalice.

Na početku epizode, Džek i Rebeka

idu u tržni centar. Na listi stvari za

nabavku su baterije, odijelo i halji-

na. Međutim, Kejt doživljava slomu

kabini za presvlačenje, Kevin davi

tugu u pilećim krilcima, a Rendal

pita crvenokosu da izađu na sasta-

nak. Ne zaboravimo jedan high ive

za Rendala i njegovu personalizo-

vanu „magic 8“ lopticu. Zar je bilo

moguće odbiti ga?

Od Migela saznajemo da je Džek

sanjao o osnivanju građevinske

irme. Nikad je nije otvorio. Sa troje

male djece, to bilo previše rizično.

Ipak, sada je napokon odlučio da

se posveti snu. U sadašnjosti, Ren-

dal pokušava da na isti način spoji

Betine želje i potrebu da radi nešto

što ga ispunjava. Recite, koliko

vam je bilo toplo oko srca kad ste

na trenutak čuli Vilijamov glas? I

vidjeli čuvenumačku zbog koje je

svaki dan išao na drugi kraj grada?

Mačke nekako uvijek završe kod

onih kojima su potrebne, a vidjeće-

mo kakav put čeka krznenog Kluni-

ja. Na kraju epizode vidjeli smo da

su Pirsonovi zaboravili da kupe

baterije. Taj protivpožarni alarmu

kadru sledio nam je krv u žilama.

Liste, ljudi... Liste! Pravite ih i držite

se njih. I nipošto ne zaboravljajte

baterije. I upaljene šporete...

B.M.

da je profesor Juvens preminuo u

zatvoru. Uh. Noge su vam se oduze-

le na nekoliko sekundi, zar ne?

Srećom, zavrzlame sa ostalim

likovima bile sumnogo zabavnije.

Karl se omrčio oženivši najvećeg

ženskog psiha u istoriji TV, Svetlana

hvatala gerijatriju za međunožje u

pokušaju da pronađe bogatog sta-

rogmuža, a Ford je imao predivan

momenat priznanja pred Fionom...

Ma, prosto savršena priprema za

veliku završnicu sezone.

M. I.

odraslog Šeldona, bilo je teško za-

misliti klinca koji može da iznese

Šeldonovunedoljivo-iritantnudo-

zu ekscentričnosti. No, Armitidž

se pokazao kao savršen izbor za

ulogudevetogodišnjegdječakako-

ji kreće u srednju školu. Za sada,

tokom11(od22)emitovanihepizo-

da prve sezone, uspio je da prona-

đe savršenumjeru da prikaže koli-

ko je Šeldon istovremeno sladak,

vanzemaljski iskren i često vrlo

naporan genijalac. Taman onoliko

koliko nam je potrebno da vidimo

naznake čovjeka ukog će izrasti.

Uprkos tome što imaju zajednički

sadržalac, „Young Sheldon“ i

„TBBT“ nijesu slični. Prikvel nije

snimankaotipičansitkomsapubli-

komustudiju.Mnogo jeemotivniji

i usmjereniji na porodične teme, a

ne na prijateljstvo. Na iznenađenje

mnogih fanova uopšte ne djeluje

kao mini-verzija „TBBT“. Upravo

zbog toga je privukao gomilu gle-

dalaca koji nijesupratili „TBBT“ ili

su imali problemsa ovimserijalom

zbogštreberskoghumoraiagresiv-

nijeg smijeha publike.

Plus iminusi

Još jedan od pluseva „Young Shel-

dona“ je Zoi Peri u roli Šeldonove

pretjerano zaštitnički nastrojene

majke. Meri ima mnogo obilježja

tipične sitkommame, ali glumica

imadovoljnoenergijedasačuva ju-

nakinju kada počne da koketira sa

klišeima. Zanimljivo: Peri je ćerka

LaureMetkalf, „TVmajke“ starijeg

Šeldona, i često gestikulacijom

podsjeti na nju, što je pri-

ličnosimpatičnoizabavno

zbog povezanosti serija.

Međutim, isto se ne može

reći i za ostale likove – od

Šeldonovogocadobrata,se-

stre i bake. To je ujedno i naj-

veća mana serijala. Zabavno je

gledatimaloggenijakakosehvata

u koštac sa najnormalnijim sva-

kodnevnimstvarima,alibilobijoš

zanimljivije zaviriti dublje u po-

teškoće odgajanja genija iz ugla

članova njegove vrlo (ispod)pro-

sječne porodice.

Toplinaporodice

Do sada je „Young Sheldon“ imao

samonekoliko sličnihmomenata.

Dobar primjer je epizoda u kojoj

NASA ne odgovori na Šeldonovo

pismo. Njegov otac (Lens Barber)

zbog toga vodi cijelu porodicu di-

rektno u Hjuston. Šeldon dobija

šansu da predstavi novu teoriju, a

mi priliku da vidimo priču o ocu

koji voli i podržava sina iakogani-

malonerazumije.Serijazaslužuje

šansu baš zbog sličnih, vrlo toplih

momenatakoji prikazujuradosti i

problemečlanovasasvimprosječ-

ne porodice koja odgaja natpro-

sječnodijete.

„Young Sheldon“ bi bio još zani-

mljiviji kada bi se više oslanjao na

Šeldonovu sestru. Misi je vrlo in-

teresantna,inteligentnaosobako-

jauvijekostajeusjenci genijalnog

brata blizanca.

Bilo bi lijepo kada bi dobila više

prostora u nastavku prve i tokom

druge, već potvrđene sezone. Na-

ravno, voljeli bismo i da vidimo i

malo flešbekova iz mladosti Šel-

donovesarkastičnehipibake,koja

vrlo često spasava serijal od pada

upresladunjavost.

Jedno je sigurno: „Young Shel-

don“ je paketić sa manje bazinga,

ali samnogo više srca. I zbog toga

zaslužuje vašupažnju.

BiljanaMARTINIĆ

F

O

T

O

:

v

o

x

.

c

o

m

NAPORAN,ALINEODOLJIV:

IjanArmitidžuulozi ŠeldonaKupera

FOTO: cbs.com

Zoi Peri u roli prezaštitničke

majkemaloggenija

Ijandrži

„propovijed“

ucrkvi

Džek

Pirson

FOTO: imdb.com

FOTO: graunion.com