Table of Contents Table of Contents
Previous Page  57 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 57 / 76 Next Page
Page Background

9

Četvrtak, 18. januar 2018.

Pobjeda

Piše:

MilošMilačić

BeCki valcer

Priča o školskoj drugarici čuvenog

kompozitora Džoa Hisaišija

Japanska

trešnja na

Saher torti

K

ejko Hara. Japanka sa

tri „skoro“. Skoro pola

života u Beču. Skoro sva u

deminutivu. I skoro savr-

šena. Pozanimanju jekise-

onik. Nekad poznati irski

tenor, Hju Beresford zvani

Džimi, beznjenebimogao

da diše.

Džimi je prebacio devede-

setu. Svjetske turneje

operskog pjevača zamije-

nio je kućnim turama u

bečkomdomu: krevet - ku-

patilo - fotelja. Smrt mu je

poputnapadnogjehovinog

svjedoka često kucala na

vrata, ali Kejko bi je svaki

putmetlomotjeralasapra-

ga.

-Nezahvalnasi-reklajojje

smrt jednom prilikom -

kaoda si zaboravilada sam

vas ja upoznala.

I to je bilo tačno. Da nijesu

prethodnoumrli njenmuž

i njegovažena,Kejko iDži-

mi ne bi se nikada zbližili.

Đačkakantina

Kejko je oduvijek željela

da nauči da svira klavir.

Upornautojnamjeri,unaj-

mila jeprofesorkupod sta-

redane.Donedavnosemo-

gla vidjeti kakoužurbanim

koracima vuče kofer beč-

kimulicama.

Kejko je oduvijek željela da nauči da svira klavir.

Uporna u toj namjeri, pod stare dane unajmila

je profesorku. Do nedavno semogla vidjeti kako

užurbanimkoracima bečkimulicama vuče kofer

pun nota, koji je skoro veći od nje

U kofer, koji je skoro (opet

ta riječ!) veći odnje, pažlji-

vo je složila note, sprema-

jući za prvi nastup pred

publikom. Onako srame-

žljiva i sićušna, Kejko je u

potpunom neskladu sa

carskommetropolom. Ja-

panska trešnja na bečkoj

Saher torti. I tada opet liči

naonudjevojčicuizOsake,

grada u kom se školovala

prije više odpola vijeka.

Mirismizosupevratiojuje

u onu istu kantinu u kojoj

su obedovali učenici svih

razreda. Među njima je i

crnomanjasti dječak sako-

jimKejko nikad nije proz-

borila ni riječ. Samo ga je

katkad posmatrala krišom

dok je tamanio suši. Tada

se Džo Hisaiši zvao Ma-

moruFudžizava.

Hisaiši je odavno postao

ikona japanske kulturne

na vječno ćutanje. Znate,

nakon „Putovanja“, kako

sezovemelodijaizovogfil-

ma, svaka izgovorena riječ

biće suvišna... Pa i u ovom

tekstu.

Metlakrajvrata

Ipak, naša je obaveza da se

vratimoKejkoHari i osluš-

nemokakojesavladalakla-

virske kompozicije. Dži-

mijeva ljubav više nemora

da ide nigdje sa koferom,

već profesorka klavira do-

lazi tri puta sedmično u

njihovstan.Kejkosadaima

novi instrument.

Prije mnogo godina Kejko

je počela da ulaže novac u

japanski fond, misleći na

stare dane. Nedavno su je

zvali njegovi predstavnici i

saopštili joj da ima 30.000

eura na računu. Podigla ih

je i kupila klavir marke

„Steinway“, na Džimijevo

insistiranje. Upravo sada,

dok vi ovo čitate, na njemu

svira nešto iz Hisaišijevog

repertoara. U ime starih

dobrih dana. I u ime novih

kojitektrebadadođu.Gos-

podinHjuBeresford zvani

Džimi, ušuškanu fotelji, sa

prebačenim ćebetom pre-

ko skuta, sluša je sa uživa-

njem.

- Kejko, ipak nijesi sva u

deminutivu -mrmljaonna

engleskom– jer nikonema

veće srce od tebe.

Metla je tu, za svaki slučaj,

kraj ulaznih vrata. Ako

opet naiđe kakav nezvani

gost.

scene. Čuveni kompozitor

i dirigent ima više od 100

filmskihprojekataisoloal-

buma iza sebe. Ipak, najve-

ću slavu stekao je sredi-

nom osamdesetih, kada je

ustudiju„Ghibli“počeoda

sarađuje sa još poznatijim

Hajaom Mijazakijem,

tvorcem najljepših anima

od postanka svijeta. Ta sa-

radnja traje i dan-danas.

Vječnoćutanje

Da li bi „Začarani grad“,

„Moj komšija Totoro“ ili

„PrincezaMononoke“ zai-

sta bili tako čudesni bez

muzikeDžoaHisaišija?Da

li bi „Pokretni dvorac“ ili

„Kikin uslužni servis“ mi-

risali na rano proljeće, bez

nota koje je kao laste pore-

đao po „žicama“ notnog

sistema?

Akovamnitonijedovoljno

poslušajte temu iz njiho-

vog posljednjeg zajednič-

kog ostvarenja, „Vjetar se

diže“. Zatim pođite u neki

samostan da se zavjetujete

DžoHisaiši diriguje

orkestrom

FOTO: soundtrackfest.com

Detalj sa jednogodnastupa

slavnogdirigenta, kompozitora

iMijazakijevog saradnika

FOTO: si.pinimg.com

KejkoHaranakoncertu

klasičnemuzikeuBeču

FOTO: MilošMilačić