Table of Contents Table of Contents
Previous Page  54 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 54 / 76 Next Page
Page Background

Četvrtak, 18. januar 2018.

6

Pobjeda

Piše:

Marija IVANOVIĆ

ZERKALO

Čudovišni

romantik Del

Toro napisao

je predivno

ljubavno pismo

svimbeskrajnim

usamljenicima,

uspijevajući

da ulovi onaj

najužasniji

oblik samoće,

kada čovjek

ima ljude pored

sebe - a i dalje se

osjeća kosmički

usamljeno

Film „The Shape of Water“ Giljerma del Tora

K

adajerežiserGiljermo

del Toro imao šest go-

dina prvi put je gledao film

„Čudovište iz Crne lagu-

ne“ („Creature from the

Black Lagoon“, Džek Ar-

nold, 1954). Ni tada, ni go-

dinama kasnije, kada se

vraćao crno-bijelomklasi-

ku naučne fantastike nije

mogao da prihvati činjeni-

cu da čudovište na kraju

nijedobilodjevojku.Neko-

liko decenija kasnije jedan

od najvećih zaštitnika i za-

ljubljenika u čudnovate

stvorove odlučio je da uči-

ni neštopovodomtoga.

DelToro je ispraviokosmič-

ku nepravdu režirajući film

„Oblikvode“ („TheShapeof

Water“). Čudovište i djevoj-

kakonačnosudobili svoje „i

živjeli su srećno do kraja ži-

vota“, a filmofili nešto naj-

ljepše što čovjek može da

doživi predajući se kinema-

tografiji – beskrajnu za-

hvalnostzbogtogaštomogu

da postanu svjedoci tolike

magije na velikomplatnu.

Magični realizam

Jedan od najboljih komen-

tara o „Obliku vode“ dao je

režiser Kevin Smit. Poslije

gledanjaDel Torovog filma

tvitovao je: „Kad pogledam

nešto ovoliko lijepo osje-

ćam se glupo zbog toga što

sam ikada u životu nazvao

seberežiserom.“Neštoslič-

nomogu da kažu i gledaoci

kojima sedopaloovoostva-

renje. Poslije uranjanja u

Del Torov magični reali-

zam, morate se osjetiti bu-

dalasto zbog toga što ste

svakakve gluposti u životu

nazivali filmovima.

„Oblik vode“ funkcioniše

na toliko mnogo nivoa, da

nemavajdeodprepričava-

nja radnje. Gotovo je ne-

shvatljivokakoseDelToro

nije prosuo snimajući ovu

romantičnu, komičnu, ho-

rorističnu, fantazmogo-

ričnu, bizarnu bajku za

odrasle sa elementima

hladnoratovskog noara i

mjuzikla, učijemje fokusu

melanholična priča o kra-

ju usamljenosti i početku

ljubavi nijeme djevojke i

čovjeka-sirene.

Skladnacjelina

Da ne govorimo o fenome-

nalnim sporednim likovi-

ma, krozčije je intimnepri-

če Del Toro dao komentar i

o rasizmu, homofobiji, na-

silju muškocentričnog svi-

jeta, šovinizmu i istinitosti

čuvene misli Danila Kiša

(ovdje oličenoj u liku jed-

nogRusakoji je izdaodrža-

vu, ali ne i sebe): „Bolje je

biti među progonjenima

nego među progonitelji-

ma.“ Zvuči šizofreno kada

se opiše na papiru, zar ne?

Ipak, „Oblik vode“ zaista

čine svi ovi „bućkurišni“

elementi koji izgledaju ra-

skošnozato što suukroćeni

beprekornom vizijom Del

Tora, hipnotišućom foto-

grafijomDena Laustsena i

kompozicijama magičnog

Aleksandra Despla. Kakve

boje imelodije...Kakvaglu-

mačka ekipa predvođena

predivnom, eteričnom,

nadzemaljski unikatnom

Sali Hokins, majstorski

monstruoznim Majklom

Šenonom u roli bajkolikog

negativca i vrcavim, samo-

parodičnim Ričardom

Dženkinsom i Oktavijom

Spenser. Kakva nenasilna,

milozvučna poniranja u

najdublje kutke sopstva.

Kažu da pisac ne može da

bude dobar ako nije pre-

dan i strastven čitalac. Isto

važi i za režisere: najbolji

međunjima suujednonaj-

pažljiviji i najstrastveniji

gledaoci. Del Toro je baš

takav. Gledajući njegove

filmove, od horora preko

SF naslova do gotskih dra-

ma, uvijek imate osjećaj da

je pred vama rad čovjeka

koji se zabavlja igrajući se

različitim referencama,

baš kao dijete sa gumenim

igračkamaukadipunojvo-

de. No, u filmu „Oblik vo-

de“ režiser je uspio da pre-

vaziđe sebe miksujući

naizgledsasvimnepoveza-

ne filmske elemente u

skladnu cjelinu.

Dok budete gledali ovaj

filmrazmišljaćeteo„Čude-

snom svijetu Amelije Pu-

len“, „Stvorenju iz Crne la-

gune“, „Ljepotici i zvijeri“

Žana Koktoa, napetim

hladnoratovskimtrilerima,

grčkim mitovima, omilje-

nim bajkama iz djetinj-

stva... pa čak i o pjesmama

Edgara Alana Poa, naročito

o dva najtužnija stiha koja

Veličanstvena

bajka za odrasle

Kadar iz

hipnotišućeg

lmaGiljerma

del Tora

FOTO: ew.com

FOTO: latimes.com

Režiser okruženčlanovima

izvanredneglumačkeekipe